საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
თარიღი
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№05/29 -0107.

05.02.2024

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე–5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  - დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) პროფესორი ნუგზარ თოდუა;

გ) პროფესორი დავით ნარმანია;

დ) პროფესორი ლევან საბაური;

ე) პროფესორი თემურ შენგელია;

ვ) პროფესორი დემურ სიჭინავა;

ზ) პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე;

თ) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი;

ი) ასოცირებული პროფესორი ნატო კაკაშვილი - მდივანი.

2. შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ეკონომიკის  მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:

ა) აკადემიკოსი, პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე  - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) აკადემიკოსი, პროფესორი  ვლადიმერ პაპავა;

გ) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი;

დ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;

ე) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე;

ვ)პროფესორი  იური ანანიაშვილი;

ზ) პროფესორი სიმონ გელაშვილი;

თ) პროფესორი რევაზ გველესიანი;

ი) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი;

კ) ასოცირებული პროფესორი თამარ ლაზარიაშვილი - კომისიის მდივანი.

3. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით განხორციელდება 2024 წლის 22 თებერვალს, 10.00 საათიდან შემდეგ მისამართზე:

3.1. სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა  (ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2, კორპუსი 10, ოთახი 513) ეკონომიკის მიმართულებით;

3.2 სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა  (ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2, კორპუსი 10, ოთახი 609) ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით.

4. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

5. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი    პროფესორი              გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 05/29 -0107

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორების სამსახურში მისაღებად რექტორის 2023 წლის 18 დეკემბრის 327/01-01 და 2023 წლის 19 დეკემბრის 328/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსების ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№02/29 - 01

12.01.2024  

ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორების სამსახურში მისაღებად  რექტორის 2023 წლის 18 დეკემბრის  327/01-01 და 2023 წლის 19 დეკემბრის  328/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსების ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად რექტორის 2023 წლის 18 დეკემბრის  327/01-01 და 2023 წლის 19 დეკემბრის  328/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსების ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების მიზნით, შეიქმნას საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;

ბ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

გ) ელისო კვირკაშვილი-სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

დ) მარი ხოხობაშვილი - ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ადმინისტრაციული ოფიცერი, აპარატის წევრი;

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს დაევალოს საკონკურსო საბუთების მიღება 2024 წლის 26 იანვრიდან 2024 წლის 02 თებერვლის ჩათვლით 10:00-დან 17:00 საათამდე, შესვენება 13:00სთ.დან 14:00სთ.მდე (შაბათ-კვირის გარდა), მისამართზე: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  თსუ X კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღებისას, საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებმა აპარატმა უზრუნველყოს თსუ-ის აკადემიური საბჭოს შესაბამისი დადგენილების (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ) ყველა კონკურსანტისთვის  გაცნობა, ამავე დადგენილების ასლის გადაცემის გზით, რაც უნდა დადასტურდეს კონკურსანტის ხელმოწერით.

წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი,          პროფესორი    გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 02/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№01/29-01

12.01.2024 წ.

ქ. თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად კონკურსის პირობები და ჩატარების წესის“ მე-5 მუხლის მესამე პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა  და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  – დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი – ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;

გ) ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე – დეკანის მოადგილე, კომისიის წევრი;

დ) ასოცირებული პროფესორი მერაბ ხოხობაია – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების  სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი;

ე) აკაკი მიქაბერიძე - მენეჯერი საფინანსო ეკონომიკურ საკითხებში, კომისიის წევრი;

ვ) ლალი  ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავრი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;

ზ) დავით მახვილაძე - კონსულტანტი.

2.  წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
 

ფაკულტეტის დეკანი          პროფესორი  გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 01/29-01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ


სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება 

                                                                                                                                    
№22/29 - 01                                                                                                                                             04.12.2023
ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის ,,ა“, ,,ე“ და ,,თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ა“, ,,კ“ ქვეპუნქტისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესის“ #1 დანათის  მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე,
    ვბრძანებ:
1.    განისაზღვროს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კრედიტების აღიარების კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი - კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ირმა მშვენიერაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
გ) მამუკა ხუსკივაძე - თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის სკოლის დირექტორის მოადგილე;
დ) ასოცირებული პროფესორი ია ნაცვლიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
ე) ასოცირებული პროფესორი ბადრი რამიშვილი;
ვ) ასისტენტ-პროფესორი ნატო კაკაშვილი;
ზ) ასისტენტ-პროფესორი ლეილა ქადაგიშვილი;
თ) ასისტენტ-პროფესორი ქეთევან ჩიტალაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
ი) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
კ) ელისო კვირკვაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
ლ) ზეინაბ გოგრიჭიანი - უფროსი მასწავლებელი;
მ) ირინა მამამთავრიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
ნ) დალი არახამია - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
ო) ნინო სუხანსკაია - თსუ ეკონომიკის  საერთაშორისო  სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი;
პ) ნინო დოხტურიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
ჟ) გვანცა ერისთავი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი,  კომისიის მდივანი.“

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის დეკანი      პროფესორი             გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 22/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების, ასევე დამტკიცებული სადისერტაციო თემების და ხელმძღვანელების ცვლილების შესახებ


სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება 

         

№ 21/29 - 01

04.12.2023

ქ.თბილისი

                                                                                                                          

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების, ასევე დამტკიცებული სადისერტაციო თემების და ხელმძღვანელების ცვლილების შესახებ       

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:
1.1. ლიანა ჭიჭაყუა - „სოფლის მეურნეობის დაფინანსების გავლენა აგრობიზნესის საექსპორტო პოტენციალზე საქართველოში“     
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი  თეა კასრაძე 
1.2. დოქტორანტ ნათია ლაკიას მეცნიერ-ხელმძღვანელად დამტკიცდეს ასოცირებული პროფესორი  თეა კასრაძე

1.3. დოქტორანტ ანდრო მეტრეველის მეცნიერ-ხელმძღვანელად დამტკიცდეს ასოცირებული პროფესორი  თეა კასრაძე

1.4. ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ელენე გრიგოლიას ხელმძღვანელად დაემატოს ასისტენტ-პროფესორი დეა ფირცხალაიშვილი

1.5. დოქტორანტ ვალერიანე ჯოხაძე - ,,მოდელების რისკების შეფასება“
          მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი  იური ანანაიშვილი

2. ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ოთარ სოსელიას “შრომის ამაზღაურების ოპტიმიზაციის სრულყოფის ღონისძიებები საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის პირობებში’’¬ შეიცვალოს: “შრომის ანაზღაურების ორგანიზაციის სრულყოფის ღონისძიებები საქართველოს სამშენებლო სექტორში”.

3. ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ნესტან გაფრინდაშვილის  სადისერტაციო თემა ,,გარემოსდაცვითი არასაბაზრო ეფექტების ეკონომიკური ღირებულება და გავლენა საზოგადოების კეთილდღეობაზე’’ შეიცვალოს: ,,გარემოსდაცვითი ზეგავლენის ეკონომიკური ღირებულების შეფასების გამოწვევები საქართველოში“(საზოგადოებრივი კეთილდღეობის ასპექტით).

4. ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ პეტრე ადამაძის სადისერტაციო თემა „ადამიანური რესურსების მართვის ეფექტიანობა და მისი სრულყოფის გზები ორგანიზაციაში„ შეიცვალოს: „ორგანიზაციული კულტურის მართვის თანამედროვე მექანიზმები ქსელურ სასტუმროებში“.

5. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

6. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

7. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი        პროფესორი       გიორგი ღაღანიძე
 

სრულად

ბრძანების N: 21/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად კონკურსის გამოცხადების და საბუთების მიღების ვადების დამტკიცების შესახებ


სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება 

                                                                                                                                    
№20/29 - 01

04.12.2023 

ქ.თბილისი


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად კონკურსის გამოცხადების და საბუთების მიღების ვადების დამტკიცების შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე–5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად კონკურსის პირობები და ჩატარების წესის“ მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1. გამოცხადდეს კონკურსი სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად.
2. საკონკურსო დოკუმენტაციად განისაზღვროს:
ა) განცხადება  (დანართი №1)
ბ) სამეცნიერო კვლევითი პროექტის აღწერილობა;
გ) კვლევითი პროექტის ხარჯთაღრიცხვა;
დ) პროექტში მონაწილეთა CV;
ე) პროექტში მონაწილე სტუდენტთა ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ და სასწავლო ბარათი.
ვ) სტუდენტთა წერილობითი თანხმობა პროექტში მონაწილეობის შესახებ (დანართი №2)

3. საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენა განხორციელდეს 2024 წლის 08 იანვრიდან 2024 წლის 11 იანვრის ჩათვლით (მისამართი: თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქუჩა №2 (კორპუსი X) ოთახი № 307, ლალი  ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური).

4. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

5. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი     პროფესორი        გიორგი ღაღანიძე
 

სრულად

ბრძანების N: 20/29 - 01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ გამოკითხვების (დამსაქმებლის გამოკითხვები, სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა, კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა, სტუდენტების დასაქმება, აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის კითხვარი, დოქატორანტების კითხვარი) ჩატარებისა და ანალიზის ჯგუფის შექმნის შესახებ


სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება 

                                                                                                                                    
№ 19/29 - 01 

13.11.2023

ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ გამოკითხვების (დამსაქმებლის გამოკითხვები, სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა, კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა, სტუდენტების დასაქმება, აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის კითხვარი, დოქატორანტების კითხვარი) ჩატარებისა და ანალიზის ჯგუფის შექმნის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე–5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,
ვბრძანებ:

1.    სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ გამოკითხვების (დამსაქმებლის გამოკითხვები, სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა, კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა, სტუდენტების დასაქმება, აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის კითხვარი, დოქატორანტების კითხვარი) ჩატარებისა და ანალიზის მიზნით  შეიქმნას კვლევითი ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:
ა) ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი (კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი)
ბ) ასოცირებული პროფესორი ია ნაცვლიშვილი
გ) ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ჩიტალაძე
დ) ასოცირებული პროფესორი თეა მუნჯიშვილი
ე) ასოცირებული პროფესორი ნატო კაკაშვილი
ვ) ასისტენტ პროფესორი დეა ფირცხალაიშვილი
ზ) ასისტენტ პროფესორი ნინო ლობჟანიძე

2. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

3. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი        პროფესორი          გიორგი ღაღანიძე
 

სრულად

ბრძანების N: 19/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების თვითშეფასების ჯგუფის შექმნის შესახებ


სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება 

                                                                                                                                    
№18/29 - 01

13.11.2023 

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების თვითშეფასების ჯგუფის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე–5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,
ვბრძანებ:

1.    სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერული აკრედიტაციის მიზნებისთვის შეიქმნას თვითშეფასების ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით და პასუხისმგებლობებით:

ა) ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე, დეკანის მოადგილე  
    პასუხისმგებლობის სფერო: თვითშეფასების ჯგუფის მუშაობის საერთო ხელმძღვანელობა 

ბ)  პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფესორი ნუგზარ თოდუა, პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე, პროფესორი დავით ნარმანია, პროფესორი ლევან საბაური, პროფესორი დემურ სიჭინავა პროფესორი თემურ შენგელია, პროფესორი იოსებ ხელაშვილი, პროფესორი გიორგი ღაღანიძე, ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე, ასოცირებული პროფესორი ნუგზარ პაიჭაძე, ასოცირებული პროფესორი ნატო ხარაძე, ასოცირებული პროფესორი ბადრი რამიშვილი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი კონსტანტინე პეტრიაშივლი, ასოცირებული პროფესორი მირონ ტუღუში, ასიტენტ-პროფესორი დეა ფირცხალაიშვილი 
    პასუხისმგებლობის სფეროები: საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების, სწავლის შედეგებისა და  მათთან პროგრამის შესაბამისობის აღწერა;  მიზნების თსუ მისიასთა შესაბამისობის  შეფასება; სწავლების  მეთოდოლოგიისა და ორგანიზების, პროგრამის ათვისების ადეკვატურობის დადგენა; შესაბამისი მტკიცებულებებისა  და ინდიკატორების  შერჩევა; პროგრამის ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეების შეფასება

გ) ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი - ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.
    პასუხისმგებლობის სფეროები:  ხარისხის შიდა და გარე უზრუნველყოფის ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, თვითშეფასების პროცესის ორგანიზების ხელშეწყობა. 

დ) ასოცირებული  პროფესორი  მერაბ  ხოხობაია, ფაკულტეტის სამეცნიერო  კვლევებისა  და განვითარების სამსახურის უფროსი 
    პასუხისმგებლობის სფეროები: პროგრამების ინტერნაციონალიზაციისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ანალიზი; პერსონალისა  და სტუდენტების  კვლევითი მონაცემების  ანალიზი; პერსონალისა  და სტუდენტების გაცვლით პროგრამებსა და ერთობლივ კვლევებში მონაწილეობის ანალიზი

ე) ირმა  მშვენიერაძე, ფაკულტეტის  სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი 
    პასუხისმგებლობის სფეროები: პროგრამის რაოდენობრივი მაჩვენებლების ანალიზი; სტუდენტთა საკონსულატაციო მომსახურების აღწერა, შეფასება, ანალიზი; სტუდენტთა მიღწევებისა და მათთან ინდივიდუალური მუშაობის აღწერა, სასწავლო პროცესში ჩართული აკადემიური პერსონალის ანალიზი; აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტების რაოდენობის  შეფასება ბოლო 5 წლის მანძილზე; სტუდენტთა შიდა და გარე მობილობის ანალიზი

ვ) ელისო კვირკაშვილი -  სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
    პასუხისმგებლობის სფეროები: სტუდენტთა (მაგისტრატურტა) საკონსულატაციო მომსახურების აღწერა, შეფასება, ანალიზი; სტუდენტთა მიღწევებისა და მათთან ინდივიდუალური მუშაობის აღწერა, სასწავლო პროცესში ჩართული აკადემიური პერსონალის ანალიზი; აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტების რაოდენობის  შეფასება ბოლო 5 წლის მანძილზე; სტუდენტთა შიდა და გარე მობილობის ანალიზი

ზ) ლალი ჩიკვილაძე -  ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
    პასუხისმგებლობის სფეროები: პროგრამაში ჩართულ პირთა სამეცნიერო/კვლევითი  მაჩვენებლების შეფასება; პერსონალისა და  სტუდენტების სამეცნიერო აქტივობის  შეფასება; პერსონალისა და სტუდენტების მიღწევების ადგილობრივ პროექტებში ჩართულობის ანალიზი. სტუდენტების (დოქტორანტურა) რაოდენობრივი მაჩვენებლების შეფასება და ანალიზი

თ) აკაკი   მიქაბერიძე ფაკულტეტის  ფინანსური  მენეჯერი  
    პასუხისმგებლობის სფეროები: საგანმანათლებლო პროგრამების  ბიუჯეტების  შედგენა;   სწავლების  ფინანსური  რესურსებით უზრუნველყოფის შეფასება; აკადემიური  პერსონალისა და  სტუდენტების სამეცნიერო მივლინებებისათვის განკუთვნილი ბიუჯეტის  შეფასება; ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან სასწავლო ლიტერატურისათვის გამოყოფილი ფინანსური რესურსების შეფასება

ი) უჩა გოგრიჭიანი - ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
    პასუხისმგებლობის  სფეროები: ეკონომიკური პროფილის სამინისტროებთან,  ორგანიზაციებთან და უწყებებთან გაფორმებული მემორანდუმების ანალიზი;  სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნის შეფასება

კ) ბონდო კაკუბავა - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის  უფროსი. 
    პასუხისმგებლობის  სფეროები: საგანმანათლებლო პროგრამის მატერიალური რესურსებით უზრუნველყოფის  მაჩვენებლების  აღწერა და შეფასება, შესაბამისი მტკიცებულებების მომზადება

ლ) თამარ ბაგრატიონი - ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის  ხელმძღვანელი
    პასუხისმგებლობის სფეროები: პროგრამის სილაბუსების  შესაბამისად  ძირითადი და დამხმარე ლიტერატურით უზრუნველყოფის დონის შეფასება, ამ მიმართულებით ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეების გამოვლენა

მ) ასოცირებული პროფესორი თეა მუნჯიშვილი - ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრის წევრი  
    პასუხისმგებლობის  სფეროები: შრომის ბაზრის  შესახებ მონაცემთა მოპოვება- დამუშავება; შრომის ბაზრის კვლევის ანალიზი

ნ) ასოცირებული პროფესორი ია ნაცვლიშვილი - ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი 
    პასუხისმგებლობის სფეროები: კონსულტაციები განახლებული ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს, უმაღლესი  საგანმანათლებლო პროგრამების  აკრედიტაციის  სტანდარტების, საგანმანათლებლო პროგრამების კონცეფციების, სწავლის შედეგების შედგენის, სწავლის მიზნებისა  შედეგების შესაბამისობის საკითხებზე; სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობების შეფასებ

ო) ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ჩიტალაძე - ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის  უფროსი სპეციალისტი
    პასუხისმგებლობის  სფეროები:    ხარისხის    უზრუნველყოფის   საკითხებთან   დაკავშირებული კონსულტაციები  პროგრამის ხელმძღვანელებთან  და სილაბუსების ავტორებთან.  დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვის დიაგრამების მომზადება/ანალიზი; შრომის ბაზრის შესახებ მონაცემთა მოპოვება; საგამნანათლებლო პროგრამის დანართების მომზადება

პ) ზვიად სიგუა - ფაკულტეტის  სასწავლო  პროცესის მართვის სამსახურის  მთავარი სპეციალისტი 
    პასუხისმგებლობის  სფეროები: ფაკულტეტის ვებ გვერდზე  განთავსებული  ინფორმაციის სისრულის და შესაბამისობის შეფასება.

ჟ) ანა კაპანაძე -  სტუდენტი, ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა;
    დავით ნებიერიძე - სტუდენტი, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა;
    პასუხისმგებლობის  სფეროები: სტუდენტთა გამოკითხვების (მაგისტრატურა) ორგანიზებაში მონაწილეობა და რეკომენდაციების შემუშავება პროგრამის სრულყოფის მიზნით.

რ) თამარ ლაშხი - კურსდამთავრებული, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული  
    პასუხისმგებლობის სფეროები: კურსდამთავრებულთა გამოკითხვების ორგანიზებაში მონაწილეობა და  რეკომენდაციების შემუშავება პროგრამის სრულყოფის მიზნით

ს) ბეჟან შერაშაშვილი -  კურსდამთავრებული, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული    
    პასუხისმგებლობის სფეროები: კურსდამთავრებულთა გამოკითხვების ორგანიზებაში მონაწილეობა და  რეკომენდაციების შემუშავება პროგრამის სრულყოფის მიზნით

ტ) ნინო ყველაშვილი - დამსაქმებელი,  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ადამიანური რესურსების სამსახურის უფროსი
    პასუხისმგებლობის სფეროები: საგანმანათლებლო პროგრამის შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა; დამსაქმებელთა ბაზის კორექტირება.

2. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

3. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი           პროფესორი        გიორგი ღაღანიძე
 

სრულად

ბრძანების N: 18/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2023-2024 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა საჯარო მმართველობაში“ სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გასაუბრის კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№16/29 - 01

13.09.2023

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2023-2024 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა საჯარო მმართველობაში“ სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გასაუბრის კომისიის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე–5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

შეიქმნას თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2023-2024 სასწავლო წელს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა საჯარო მმართველობაში“ მისაღები გასაუბრების კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  - დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) ასოცირებული პროფესორი ბადრი რამიშვილი;

გ) სოციალური მეცნიერების დოქტორი - კონსტანტინე პეტრიაშვილი;

დ) კვირკაშვილი ელისო - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი.

2. სამაგისტრო პროგრამაზე „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა საჯარო მმართველობაში“ გასაუბრება განხორციელდეს 2023 წლის 18 სექტემბერს 16 სთ-ზე., შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, უნივესიტეტის ქ. №2, კორპუსი 10, ოთახი 609.

 3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი       პროფესორი               გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 16/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№15/29 - 01

13.09.2023

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისიის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე–5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის,  „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის“   მე  - 16 მუხლის,  მე - 3 პუნქტის  „დ“  ქვეპუნტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისია ეკონომიკის  მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:

ა) აკადემიკოსი, პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე  - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) აკადემიკოსი, პროფესორი  ვლადიმერ პაპავა;

გ) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი;

დ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;

ე) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე;

ვ) პროფესორი  იური ანანიაშვილი;

ზ) პროფესორი სიმონ გელაშვილი;

თ) პროფესორი რევაზ გველესიანი;

ი) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი;

კ) ასისტენტ-პროფესორი თამარ ლაზარიაშვილი - კომისიის მდივანი.

2. სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა ეკონომიკის საგანმანათლებლო პროგრამის მიმართულებით (მოდული - ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია)  განხორციელდეს 2023 წლის 19 სექტემბერს, 13.00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2, კორპუსი 10, ოთახი 609.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი        პროფესორი     გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 15/29 - 01

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ“ დეკანის 2021 წლის 01 დეკემბრის #22/29 – 01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№14/29 - 01  

11.09.2023

ქ.თბილისი

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ“ დეკანის 2021 წლის 01 დეკემბრის  #22/29 – 01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის ,,ა“, ,,ე“ და ,,თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ა“, ,,კ“ ქვეპუნქტისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესის“ #1 დანათის  მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე,

                                                                  ვბრძანებ:

1. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ“ დეკანის 2021 წლის 01 დეკემბრის #22/29 – 01 ბრძანებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ელენე ცხომელიძის სადისერტაციო თემა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სავაჭრო ინტეგრაცია ევროკავშირთან: საქართველოს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ეფექტიანობა და თანამედროვე  გამოწვევები“  შეიცვალოს თემით: ,,აღმოსავლეთ პარტნიორობის ასოცირებული ქვეყნების სავაჭრო ინტეგრაცია ევროკავშირთან: DCFTA-ს ეფექტიანობა და თანამედროვე  გამოწვევები“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლელა ბახტაძე

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი     პროფესორი        გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 14/29 - 01

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“ დეკანის 2022 წლის 05 დეკემბრის #19/29 – 01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№13/29 - 01

21.07.2023

ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“ დეკანის 2022 წლის 05 დეკემბრის #19/29 – 01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის ,,ა“, ,,ე“ და ,,თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ა“, ,,კ“ ქვეპუნქტისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესის“ #1 დანათის  მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე,

                                                                  ვბრძანებ:

1. შევიდეს ცვლილება „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“ დეკანის 2022 წლის 05 დეკემბრის #19/29 – 01 ბრძანებაში და პირველი პუნქტი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

„1. განისაზღვროს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კრედიტების აღიარების კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი რევაზ გველესიანი - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) ირმა მშვენიერაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;

გ) მამუკა ხუსკივაძე - თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის სკოლის დირექტორის მოადგილე;

დ) ასოცირებული პროფესორი ია ნაცვლიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ე) ასოცირებული პროფესორი ბადრი რამიშვილი;

ვ) ასისტენტ-პროფესორი ნატო კაკაშვილი;

ზ) ასისტენტ-პროფესორი ლეილა ქადაგიშვილი;

თ) ასისტენტ-პროფესორი ქეთევან ჩიტალაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;

ი) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

კ) ელისო კვირკვაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ლ) ზეინაბ გოგრიჭიანი - უფროსი მასწავლებელი;

მ) ირინა მამამთავრიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ნ) დალი არახამია - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ო) ნინო სუხანსკაია - თსუ ეკონომიკის  საერთაშორისო  სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი;

პ) ნინო დოხტურიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ჟ) გვანცა ერისთავი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი,  კომისიის მდივანი.“

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი      პროფესორი           გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 13/29 - 01 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად რექტორის 2023 წლის 17 ივლისის 159/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№11/29 - 01

20.07.2023

ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად  რექტორის 2023 წლის 17 ივლისის  159/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად  რექტორის 2023 წლის 17 ივლისის  159/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების მიზნით, შეიქმნას საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;

ბ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

გ) ელისო კვირკაშვილი-სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

დ) ირინა მამამთავრიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს დაევალოს საკონკურსო საბუთების მიღება 2023 წლის 18 აგვისტოდან 2023 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით 10:00-დან 17:00 საათამდე, შესვენება 13:00სთ.დან 14:00სთ.მდე (შაბათ-კვირის გარდა), მისამართზე: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  თსუ X კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღებისას, საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებმა აპარატმა უზრუნველყოს თსუ-ის აკადემიური საბჭოს შესაბამისი დადგენილების (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ) ყველა კონკურსანტისთვის  გაცნობა, ამავე დადგენილების ასლის გადაცემის გზით, რაც უნდა დადასტურდეს კონკურსანტის ხელმოწერით.

წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 

ფაკულტეტის  დეკანი,       პროფესორი     გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 11/29 - 01 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2023-2024 სასწავლო წლისათვის დოქტორანტურაში მისაღები დარგობრივი კომისიების დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

 

№10/29-01

20.07.2023 წ.

ქ. თბილისი

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2023-2024 სასწავლო წლისათვის დოქტორანტურაში მისაღები დარგობრივი კომისიების დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2023-2024 სასწავლო წლისათვის დოქტორანტურაში

1.1. ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დარგობრივი კომისია:

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე - დეკანი (თავმჯდომარე)

ბ) აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

გ) აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე

დ) პროფესორი იური ანანიაშვილი

ე) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე

ვ) პროფესორი რევაზ გველესიანი

ზ) პროფესორი სიმონ გელაშვილი

თ) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი

ი) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი

კ) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი

ლ) ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

მ)ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე - დეკანის მოადგილე

ნ) ასოცირებული პროფესორი მერაბ ხოხობაია - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი

1.2. ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დარგობრივი კომისია:

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე - დეკანი (თავმჯდომარე)

ბ) პროფესორი ლევან საბაური

გ) პროფესორი ნუგზარ თოდუა

დ) პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე

ე) პროფესორი დავით ნარმანია

ვ) პროფესორი დემურ სიჭინავა

ზ) პროფესორი თეიმურაზ შენგელია

თ) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი

ი) ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

კ) ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე  - დეკანის მოადგილე

ლ) ასოცირებული პროფესორი მერაბ ხოხობაია - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი

2.  წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
 

ფაკულტეტის დეკანი         პროფესორი   გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 10/29-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების, ასევე დამტკიცებული სადისერტაციო თემების და ხელმძღვანელების ცვლილების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№09/29 - 01

07.07.2023

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების, ასევე დამტკიცებული სადისერტაციო თემების და ხელმძღვანელების ცვლილების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:

1.1. ზეზვა სანიკიძე - „მოტო და ველოსატრანსპორტო საშუალებების გამოყენების ეფექტიანობა საქართველოში“

    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  მარინე მინდორაშვილი

ანი მაღრაძე - „აგროტურიზმის რესურსული პოტენციალის ეფექტიანი გამოყენების გზები საქართველოში (ქვემო ქართლის რეგიონის მაგალითზე)“

    მეცნიერ-ხელმძღვანელები: ასოცირებული პროფესორი  ვალერი არღუთაშვილი

ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ნატალია გუილლიუ - სულიკაშვილი 

2. ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ მედეა ხარაიშვილის სადისერტაციო თემა „დასაქმების პოლიტიკის მოთხოვნებთან უმაღლესი განათლების სწავლის შედეგების შესაბამისობის კვლევა საქართველოში“ შეიცვალოს: „დასაქმების პოლიტიკის მოთხოვნებთან უმაღლესი განათლების სწავლის შედეგების შესაბამისობის მიღწევის გზები საქართველოში“  (მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გულნაზ ერქომაიშვილი)

3. ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ იზოლდა ლაშქარაშვილის  სადისერტაციო თემა "ხარისხის მართვის სისტემების ეფექტიანობა და მისი სრულყოფის გზები ბიზნეს კომპანიებში"  შეიცვალოს: "მომსახურების ხარისხის მართვის სრულყოფის გავლენა სასტუმროების ეფექტიანობაზე" (მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ეკა ჩოხელი)

4. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

5. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

6. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი        პროფესორი   გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 09/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                                                                  

№08/29 - 01

04.07.2023

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2022-2023  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და  მე-6 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:

1. შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ეკონომიკის  მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:

ა) აკადემიკოსი, პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე  - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) აკადემიკოსი, პროფესორი  ვლადიმერ პაპავა;

გ) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი;

დ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;

ე) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი;

ვ)პროფესორი  იური ანანიაშვილი;

ზ) პროფესორი სიმონ გელაშვილი;

თ) პროფესორი რევაზ გველესიანი;

ი) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე;

კ) ასისტენტ-პროფესორი თამარ ლაზარიაშვილი - კომისიის მდივანი.

2. შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  - დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) პროფესორი ნუგზარ თოდუა;

გ) პროფესორი დავით ნარმანია;

დ) პროფესორი თემურ შენგელია;

ე) პროფესორი ლევან საბაური;

ვ) პროფესორი დემურ სიჭინავა;

ზ) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი;

თ) ასოცირებული პროფესორი ლეილა ღუდუშაური;

ი) ასისტენტ -  პროფესორი ნატო კაკაშვილი - კომისიის მდივანი.

3. შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ტურიზმის მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე;

გ) ასოცირებული პროფესორი  მერაბ ხოხობაია;

დ)ასოცირებული პროფესორი   ვალერი არღუთაშვილი;

ე) ასოცირებული პროფესორი   ეკა ლეკაშვილი;

ვ) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი;

ზ) ასოცირებული პროფესორი ნანული ოქრუაშვილი;

თ) პროფესორის ასისტენტი ხათუნა ჩხიკვაძე - კომისიის მდივანი.

4.  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის (ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია, ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა, საერთაშორისო ეკონომიკა, ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია, ბიზნესის ეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, გლობალური ფინანსები, ციფრული ეკონომიკა), ბიზნესის ადმინისტრირების (მარკეტინგი, საერთაშორისო ბიზნესი, მენეჯმენტი,  ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი, ფინანსები და საბანკო საქმე, აღრიცხვა, ანალიზი და აუდიტი, ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი) და ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით განხორციელდება 2023 წლის 24-28 ივლისს, 10.00 საათიდან შემდეგი განრიგის შესაბამისად:

4.1. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა (ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2, კორპუსი 10, ოთახი № 513) ეკონომიკის მიმართულებით განხორციელდეს:

ა) მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა -24.07.2023., 10:00 სთ.;

ბ) მოდული: ბიზნესის ეკონომიკა - 24.07.2023., 11:00 სთ.;

გ) მოდული: ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა - 24.07.2023., 14:00 სთ.;

დ) მოდული: ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია-24.07.2023., 16:00 სთ.;

ე) მოდული: მაკროეკონომიკა - 25.07.2023., 10:00 სთ.;

ვ) მოდული: ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია - 25.07.2023., 11:30 სთ.;

ზ) მოდული: გლობალური ფინანსები -  25.07.2023., 14:00 სთ.;

თ) მოდული: ციფრული ეკონომიკა - 25.07.2023., 15:00 სთ.;

ი) მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა - 26.07.2023., 10:00 სთ.

4.2. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა (ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2, კორპუსი 10, ოთახი № 609) ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით:

ა) მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე - 24.07.2023., 10:00 სთ.;  

ბ) მოდული: აღრიცხვა, ანალიზი და აუდიტი - 25.07.2023., 10:00 სთ

გ) მოდული: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი - 25.07.2023., 16:00 სთ

დ) მოდული: მარკეტინგი - 26.07.2023., 10:00 სთ.;  

ე) მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი - 26.07.2023., 14:00 სთ

ვ) მოდული: ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი - 26.07.2023., 15:00 სთ

ზ) მოდული: ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი - 26.07.2023., 16:00 სთ.; 

თ) მოდული: მენეჯმენტი  - 27.07.2023., 10:00 სთ.

   

4.3. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა  (ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2, კორპუსი 10, ოთახი № 513 ტურიზმის  მიმართულებით:  28.07.2023., 10:00 სთ.

5. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

6. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

7. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი     პროფესორი         გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 08/29 - 01 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად რექტორის 2023 წლის 09 ივნისის 130/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

 

№07/29 - 01

03.07.2023           

ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად  რექტორის 2023 წლის 09 ივნისის  130/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად  რექტორის 2023 წლის 09 ივნისის  130/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების მიზნით, შეიქმნას საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;

ბ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

გ) ელისო კვირკაშვილი-სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს დაევალოს საკონკურსო საბუთების მიღება 2023 წლის 3 წლის 17 ივლისიდან 2023 წლის 21 ივლისის ჩათვლით 10:00-დან 17:00 საათამდე, შესვენება 13:00სთ.დან 14:00სთ.მდე (შაბათ-კვირის გარდა), მისამართზე: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  თსუ X კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღებისას, საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებმა აპარატმა უზრუნველყოს თსუ-ის აკადემიური საბჭოს შესაბამისი დადგენილების (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ) ყველა კონკურსანტისთვის  გაცნობა, ამავე დადგენილების ასლის გადაცემის გზით, რაც უნდა დადასტურდეს კონკურსანტის ხელმოწერით.

წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი,        პროფესორი           გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 07/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების, ასევე დამტკიცებული სადისერტაციო თემების და ხელმძღვანელების ცვლილების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№06/29 - 01

21.06.2023

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების, ასევე დამტკიცებული სადისერტაციო თემების და ხელმძღვანელების ცვლილების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:
1.1.    თეონა     თამარაშვილი     -     „სოციალური     მედია     მარკეტინგის     გამოყენება და პერსპექტივები საქართველოს აგრობიზნესში“
       მეცნიერ- ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მაია სეთური
1.2.    თეა ჯანიაშვილი - „მარკეტინგის გამოყენების  ასპექტები   საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემაში“
       მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ბაბულია მღებრიშვილი
1.3.    ნათია წაქაძე - „ციფრული მარკეტინგის გავლენა საცალო ვაჭრობის მომხმარებელთა ქცევაზე“
       მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე უროტაძე
1.4.    მარიამ ოქრუაშვილი - „საქართველოში გენდერული მულტიუთანასწორობის სტატისტიკური კვლევა“
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი სიმონ გელაშვილი
1.5.    ნინო მებაღიშვილი - „საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ტურისტული ნაკადების ინდიკატორებისა და მოლოდინების სტატისტიკური კვლევა“
     მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ნინო აბესაძე 
1.6.    გახარია ვაჟა - "საქართველოში ქსელური სასტუმროების ფინანსური მენეჯმენტის თანამედროვე გამოწვევები და დაძლევის ძირითადი მიმართულებები"  
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი იოსებ ხელაშვილი
1.7.    მაღრაძე ანა - „აგროტურიზმის განვითარების სტრატეგია ქვემო ქართლის რეგიონში“
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ვალერი არღუთაშვილი
1.8.    ოსიშვილი ლანა - „გლობალური კრიზისების გავლენა და მათი დაძლევის მიმართულებები საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიაში” 
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ვალერი არღუთაშვილი
1.9.    ოქროშიძე ლალი -"საქართველოს ტურისტული ბიზნესის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები  თანამედროვე  ეტაპზე“ 
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი იოსებ ხელაშვილი
1.10.    სტეფანიშვილი სოფიო - “ტურისტული პროდუქტების ფინანსური მოდელირების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები  (საქართველოს მაგალითზე)”  
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი იოსებ ხელაშვილი 
1.11.    ქართველიშვილი ნანა - „კრეატიული ტურიზმის განვითარების პოტენციალი საქართველოში" 
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი იოსებ ხელაშვილი
1.12.    შარია მარიამი - „ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვის სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის  ძირითადი მიმართულებები საქართველოში“
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი იოსებ ხელაშვილი
1.13.    ხიდეშელი გიორგი - „საქართველოს ტუროპერატორული ბიზნესის განვითარების პერპსექტივები თანამედროვე პოსტ-კრიზისულ პერიოდში“
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   პროფესორი იოსებ ხელაშვილი 
1.14.    ლევან  ხვედელიძე - „ფისკალური პოლიტიკის გავლენა ადგილობრივი თვითმმართველობების განვითარებაზე საქართველოში“
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი მურმან კვარაცხელია.  
1.15.    ნინო მიქელაძე - „ფისკალური კონსოლიდაციის მოსალოდნელი მაკროეკონომიკური ეფექტების რეგულირება საქართველოში“
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გივი ბედიანაშვილი
1.16.    დავით ჭაია - „განახლებადი ენერგიების მოხმარების ზემოქმედება ეკონომიკურ ზრდაზე საქართველოში“
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გივი ბედიანაშვილი
1.17.    ვლადიმერ წითლაური - „აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ეკონომიკურ ზრდაზე ფინანსური ბაზრების ზემოქმედების მაკროეკონომიკური ანალიზი“
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გივი ბედიანაშვილი
1.18.    ელენე გრიგოლია - "დისკრიმინაციის ფორმების გავლენა ორგანიზაციულ კონფლიქტზე და თანამშრომელთა კმაყოფილების მართვის მექანიზმები"
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნატალია ხარაძე
1.19.    ლევან ხუნჯუა - „ მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარების გაუმჯობესების გზები საქართველოში“
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი
1.20.    თინათინ ძოწენიძე-"სტრესის დაძლევის და ავთენტური ლიდერული უნარები ეფექტიან მართვაში"
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი
1.21.    ქეთევან გოგნაძე - "სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვის გაუმჯობესების გზები საქართველოს ჰოსპიტალურ სექტორში"
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი
1.22.    შოთა გაბადაძე -  ,,საქართველოს სადაზღვევო კომპანიების გადახდისუნარიანობის მაჩვენებლების  გაუმჯობესების მიმართულებები“
        მეცნიერ-ხელმძღვანელის ასოც.პროფ.   ხათუნა ბარბაქაძე,
1.23.    ბექა დარახველიძე - „წილობრივი ინვესტიციის ღირებულების გამოთვლაზე ზემოქმედი ფაქტორების ანალიზი განვითარებად ქვეყნებში"    
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე
1.24.    ნათია ლაკია- „კაპიტალის  ბაზრის  ფუნქციონირების გამოწვევები და  პერსპექტივები  საქართველოში " 
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მაია გოგოხია
1.25.    გიორგი ფარესიშვილი - „კაპიტალის ბაზრის განვითარების პერსპექტივები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში" 
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მიხეილ ჩიკვილაძე
1.26.    ნინო ადამია - „ინოვაციების ზეგავლენა მცირე და საშუალო ბიზნესის   კონკურენტუნარიანობის  ამაღლებაზე“
        მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი თემურ შენგელია
1.27.    ირაკლი ზოიძე - ,,საინვესტიციო რისკების გავლენა ეკონომიკის მდგრად განვითარებაზე”        
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბარბაქაძე
1.28.    შავლეგო ხუნაშვილი - „კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების გზები ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის დარგში“  
        მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   პროფესორი გიორგი ღაღანიძე
1.29.    კახაბერ პაიჭაძე  - "დასაქმების რეგულირების მიმართულებები საქართველოში"
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი მირონ ტუღუში
1.30.    თამუნა სულხანიშვილი  - "ადამიანური რესურსების შეფასების თავისებურებები და მათი სრულყოფის გზები საჯარო სექტორში"
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ნატალია ხარაძე
1.31.    მიხეილ ლომინაშვილი - "პირადაპირი უცხოური ინვესტიციების ტენდენციები საქართველოში კოვიდ 19 პანდემიის ფონზე"
         მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   ასოცირებული პროფესორი შოთა ვეშაპიძე
1.32.    პავლე ფხალაძე - „საქართველოსა და აშშ-ს ეკონომიკური თანამშრომლობის პრიორიტეტები“  
      მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   ასოცირებული პროფესორი ლელა ჯამაგიძე
1.33.    საბა სახვაძე - „გლობალიზაციის პირობებში ღვინის კომპანიების საერთაშორისო გაფართოების სტრატეგიები“      
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი თეიმურაზ შენგელია 
1.34.    ანა გიორგაძე - „ინკლუზიური ბიზნესის მოდელების სპეციფიკა საქართველოში“,          მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბერიშვილი
1.35.    თეიმურაზ ხატიაშვილი - საფონდო ბირჟის განვითარების ტენდენციები და მისი სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში“
         მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ლალი ხიხაძე
1.36.    მარიამ ხორავა - „საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ-პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე“ 
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი პროფესორი რევაზ გველესიანი
1.37.    ქეთევან ჩაფიძე - „შრომის ბაზრის რეგულირების გავლენა დასაქმების პოლიტიკაზე საქართველოში“  
მეცნიერ-ხელმძღვანელი პროფესორი რევაზ გველესიანი
1.38.    ნათია ჟღენტი -  „გარემოს დაცვის ხელშემწყობი ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში“  
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი პროფესორი რევაზ გველესიანი
1.39.    თინათინ ლომსაძე - „კლასტერების განვითარების ეკონომკური პოლიტიკა საქართველოში“  მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი გულნაზ ერქომაიშვილი
1.40.    ხატია ვაშაყმაძე -  „საქართველოს სახელმწიფო ვალის მდგრადობის შეფასება და მისი გავლენა საფინანსო პოლიტიკის მიზნებზე“  
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ირინა გოგორიშვილი
1.41.    თეა ჩაჩუა - „საცალო ვაჭრობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში მდგრადი მარკეტინგის კონტექსტში“ 
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი  ბაბულია მღებრიშვილი
1.42.    ნატალია ბეჟიტაშვილი - „ციფრული მარკეტინგის გავლენა  საცალო ვაჭრობაზე (საქართველოს მაგალითზე)“ 
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე უროტაძე
1.43.    ნია თოდუა - „საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში მომხმარებელთა ქცევაზე სოციალური მედია მარკეტინგის გავლენა“ 
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი  ჩარიტა  ჯაში
1.44.    დავით როინიშვილი -  ,,ინდივიდთა გადაწყვეტილებების მანიპულირების ეკონომიკური მექანიზმი  პროგნოზირებადი ირაციონალური ქცევის პირობებში“                       
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი  ეთერ ხარაიშვილი
1.45.    ნუცა მაჭავარიანი -  „კონკურენცია საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე: თანამედროვე გამოწვევები და დარგის  განვითარების  პერსპექტივები"
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი  მარინა ჩავლეიშვილი
1.46.    ნოდარ კერესელიძე   -    ,,საქართველოსა და ევროკავშირს შორის შეთანხმებების გავლენა საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე“  (ასოცირებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებების მაგალითზე)
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი  ეთერ ხარაიშვილი
1.47.    ბექა ზაუტაშვილი „მცირე და საშუალო საწარმოთა ციფრული ტრანსფორმაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები საქართველოში“
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი  ეთერ ხარაიშვილი
1.48.    ანა გვრიტიშვილი - „ეკონომიკურ განათლებაზე  მოთხოვნის ტენდენციები: თანამედროვე გამოწვევები და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებები საქართველოში“                          
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი  ეთერ ხარაიშვილი
1.49.    დიმიტრი ფირცხალაიშვილი - „მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმების მაკროეკონომიკური ეფექტი საქართველოში“
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასისტენტ- პროფესორი მარინა ტაბატაძე
1.50.    ნინო დოხტურიშვილი - ,,კახეთის რეგიონის დემოგრაფიული პროცესების სტატისტიკური კვლევა"
          მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ეკონომიკურ  მეცნიერებათა დოქტორი მერაბ ხმალაძე
1.51.    დავით გავარდაშვილი - „ორგანიზაციული ცვლილებების მენეჯმენტი ქართულ კომპანიებში“
          მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი მანანა ხარხელი
1.52.    გიორგი მჟავანაძე - ,,თამბაქოს მოხმარების კონტროლის პოლიტიკის ზეგავლენა სოციალურ-ეკონომიკურ უთანასწორობასა და ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე საქართველოში“        
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი მარინა ნაცვალაძე
1.53.    სალომე დეისაძე - "სურსათზე მოთხოვნის გავლენა სასურსათო პოლიტიკის ფორმირებაზე საქართველოში"
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი მარინა ნაცვალაძე
1.54. ლაშა კელიხაშვილი - „საქართველოს მთავრობის ვალის გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე"    
    მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნაზირა კაკულია
2. ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ დოქტორანტ თამთა თოდაძის სადისერტაციო თემა „ტურიზმის განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკა პოსტკრიზისულ პერიოდში“ შეიცვალოს: „ინფლაციის რეგულირების ზემოქმედება ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკაზე“ (მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გულნაზ ერქომაიშვილი)
3. ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ალექსანდრე ვაჭარაძის სადისერტაციო თემა: „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და ეფექტიანობის ამაღლების ეკონომიკური პოლიტიკა“,  შეიცვალოს  „მწვანე ენერგეტიკის განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში“.
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ირინა გოგორიშვილი
4. ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ ჯანგულაშვილის სადისერტაციო თემა: ,,სოციალური მარკეტინგის როლი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გაუმჯობესების ხელშესაწყობად (საქართველოს მაგალითზე)“, შეიცვალოს ,,ღია ინოვაციების როლი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში“ 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი თემურ შენგელია.
5. ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ რუსუდან სრესელს, ემერიტუსი პროფესორის ელენე ხარაბაძის ნაცვლად დაუმტკიცდეს მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი ლევან საბაური. 
6. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
7. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
8. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


ფაკულტეტის დეკანი        პროფესორი                გიორგი ღაღანიძე
 

სრულად

ბრძანების N: 06/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტთა კონფერენციის ორგანიზების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

 

№05/29 - 01

24.04.2023

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტთა კონფერენციის ორგანიზების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ჩატარდეს ბაკალავრიატის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია 2023 წლის 25 მაისს.

კონფერენციაში გამარჯვებულ სტუდენტებს მიეცეთ ფულადი ჯილდო შემდეგი ოდენობით:

ა) I ადგილი - 500 ლარი

ბ) II ადგილი - 300 ლარი

გ) III ადგილი - 200 ლარი

3. 2023 წლის 18 მაისამდე განხორციელდეს სტუდენტთა კონფერეციის I ეტაპის (საკათედრო) ორგანიზება/ჩატარება და I ადგილზე გასული საუკეთესო მომხსენებლის შესახებ სრული ინფორმაციის გადაცემა სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურისთვის.

4. I ეტაპის საუკეთესო მომხსენებელი, 2023 წლის 25 მაისს მონაწილეობას მიიღებს კონფერენციის II ეტაპზე ფინალური პრეზენტაცია;

5. ერთი სტუდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთზე მეტი ნაშრომი, ასევე გუნდური ნამუშევრები არ ექვემდებარება განხილვას.

6. სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტთა ნაშრომების შეფასების მიზნით შეიქმნას კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

პროფესორი გიორგი ღაღანიძე - დეკანი (თავმჯდომარე)

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე

პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი

პროფესორი იური ანანიაშვილი

პროფესორი რევაზ გველესიანი

პროფესორი სიმონ გელაშვილი

პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი

პროფესორი მირიან ტუხაშვილი

პროფესორი ნუგზარ თოდუა

პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე

პროფესორი დავით ნარმანია

პროფესორი დემურ სიჭინავა

პროფესორი ლევან საბაური

პროფესორი თეიმურაზ შენგელია.

პროფესორი იოსებ ხელაშვილი

ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე - დეკანის მოადგილე (თავმჯდომარის მოადგილე)

ასოცირებული პროფესორი მერაბ ხოხობაია - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი

7. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

8. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

9. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი     პროფესორი          გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 05/29 - 01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად რექტორის 2023 წლის 14 თებერვლის #31/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№ 04/29 - 01

14.03.2023 

ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად  რექტორის 2023 წლის 14 თებერვლის  #31/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად რექტორის 2023 წლის 14 თებერვლის  #31/01-01  ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების მიზნით, შეიქმნას საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;

ბ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

გ) ელისო კვირკაშვილი-სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს დაევალოს საკონკურსო საბუთების მიღება 2023 წლის 24 მარტიდან  2023  წლის  30 მარტის ჩათვლით 10:00-დან 16:00 საათამდე, შესვენება 13:00სთ.დან 14:00სთ.მდე (შაბათ-კვირის გარდა), მისამართზე: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  თსუ X კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღებისას, საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებმა აპარატმა უზრუნველყოს თსუ-ის აკადემიური საბჭოს შესაბამისი დადგენილების (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ) ყველა კონკურსანტისთვის  გაცნობა, ამავე დადგენილების ასლის გადაცემის გზით, რაც უნდა დადასტურდეს კონკურსანტის ხელმოწერით.

წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი,      პროფესორი            გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 04/29 - 01