საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
თარიღი
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისბაკალავრიატის სტუდენტთა კონფერენციის ორგანიზების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№  22/29 -0

29.09.2020

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისბაკალავრიატის სტუდენტთა კონფერენციის ორგანიზების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებისმე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტისსაფუძველზე,

ვბრძანებ:

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ჩატარდეს ბაკალავრიატის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია2020 წლის 20 ნოემბერს.

კონფერენციაში გამარჯვებულ სტუდენტებს მიეცეთ ფულადი ჯილდო შემდეგი ოდენობით:

ა) I ადგილი - 500 ლარი

ბ) II ადგილი - 300 ლარი

გ)III ადგილი - 200 ლარი

3. 2020 წლის 18 ნოემბრამდე განხორციელდეს სტუდენტთა კონფერეციის I ეტაპის (საკათედრო) ორგანიზება/ჩატარება და I ადგილზე გასული საუკეთესო მომხსენებლის შესახებ სრული ინფორმაციის გადაცემა სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურისთვის.

4. I ეტაპის საუკეთესო მომხსენებელი მონაწილეობას მიიღებს კონფერენციის II ეტაპზე (2020 წლის 20 ნოემბერს;

5. ერთი სტუდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთზე მეტი ნაშრომი, ასევე გუნდური ნამუშევრები არ ექვემდებარება განხილვას.

6. საკონფერენციო ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი ან  ელექტრონული სახით (10 გვერდი, A4 ფორმატი, შრიფტი ქართული ვერსიისათვის_ Sylfaen, შრიფტის ზომა – 12; რუსული და ინგლისური - Times New Roman);ზომა:  სათაურები (თემის სახელწოდება, სტუდენტის სახელი, გვარი, სწავლების საფეხური (ბაკალავრიატი), ხელმძღვანელის სახელი, გვარი აკადემიური ხარისხი, თანამდებობა) 14 Bold; ძირითადი ტექსტი 12;ინტერვალი 1,5;გვერდის საზღვრები - 2,5 ყველა მხრიდან.

7. სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტთა ნაშრომების შეფასების მიზნით შეიქმნას კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

პროფესორი გიორგი ღაღანიძე - დეკანი (თავმჯდომარე)

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე

პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი

პროფესორი იური ანანიაშვილი

პროფესორი რევაზ გველესიანი

პროფესორი სიმონ გელაშვილი

პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი

პროფესორი მირიან ტუხაშვილი

პროფესორი ნუგზარ თოდუა

პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე

პროფესორი დავით ნარმანია

პროფესორი დემურ სიჭინავა

პროფესორი ლევან საბაური

პროფესორი თეიმურაზ შენგელია

პროფესორი იოსებ ხელაშვილი

ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი - დეკანის მოადგილე (თავმჯდომარის მოადგილე)

ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი

8. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

9. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

10. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი      პროფესორი              გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 22/29 -0

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№ 21/29 – 01

05.08.2020

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 23 ივლისის N7 ოქმის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტის სადისერტაციო თემა და მეცნიერ-ხელმძღვანელი:

1.1. დოქტორანტი სალომე დანელია - ,,ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების შესაძლებლობები და პერსპექტივები საქართველოში“

     მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ლელა  ბახტაძე;

2. დოქტორანტი ვანო ბენიძე - ,,წარმოების განვითარების ტენდენციები საქართველოში და მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკური მომავლის ფორმირებაში“ დაზუსტდეს შემდეგი სახელწოდებით: ,,დამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში და მისი მნიშვნელობა ქვეყნის  ეკონომიკური მომავლის ფორმირებაში“; (მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი);

3. დოქტორანტი მიხეილ ჩიკვილაძე - საგადასახადო  და გადასახადების ადმინისტრირების დანაკარგები და მათი ათვისების შესაძლო მიმართულებები  საქართველოში" დაზუსტდეს  "არაპირდაპირი გადასახადების საგადასახადო დანაკარგი და მისი შემცირების  შესაძლო  მიმართულებები  საქართველოში"

4. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

5. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

6. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი    პროფესორი               გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 21/29 – 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე (ეკონომიკა, ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი) კანდიდატებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№  20/29 -01

 05.08.2020

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე (ეკონომიკა, ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი) კანდიდატებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 23 ივლისის N7 ოქმის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  ეკონომიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების და ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის  სადოქტორო პროგრამებზე კანდიდატებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისები შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დარგობრივი კომისია:

პროფესორი გიორგი ღაღანიძე - დეკანი (თავმჯდომარე),

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა,

აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე,

პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,

პროფესორი იური ანანიაშვილი,

პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე,

პროფესორი რევაზ გველესიანი,

პროფესორი სიმონ გელაშვილი,

პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი,

პროფესორი მირიან ტუხაშვილი,

ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი - დეკანის მოადგილე,  

ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი.

ბ) ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დარგობრივი კომისია:

პროფესორი გიორგი ღაღანიძე- დეკანი (თავმჯდომარე),

პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,

ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი - დეკანის მოადგილე,

პროფესორი თეიმურაზ შენგელია,

პროფესორი ნუგზარ თოდუა,

პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე,

პროფესორი დავით ნარმანია,

პროფესორი დემურ სიჭინავა,

პროფესორი ლევან საბაური, 

პროფესორი იოსებ ხელაშვილი,

ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი.

გ) ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის  სადოქტორო პროგრამის დარგობრივი კომისია: პროფესორი გიორგი ღაღანიძე - (დეკანი), 

პროფესორი იოსებ ხელაშვილი (თავმჯდომარე),

პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი- ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,

ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე,

ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი – დეკანის მოადგილე,

ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი.

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი    პროფესორი                   გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 20/29 -01

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ“ თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2020 წლის 09 ივლისის №18/29-01ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№19/29-01

03.08.2020წ.

ქ. თბილისი

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020   სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ“ თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2020 წლის 09 ივლისის №18/29-01ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21-ემუხლის მე-6 პუნქტისსაფუძველზე,

ვბრძანებ:

შევიდეს ცვლილება „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ“ თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2020 წლის 09 ივლისის №18/29-01 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტის „ბიზნესის ადმინისტრიების მიმართულების“ „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თ) ასოცირებული პროფესორი ლეილა ღუდუშაური;“

ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

წინამდებარებრძანებისფაკულტეტისოფიციალურვებგვერდზეგანთავსებადაევალოსფაკულტეტისსაზოგადოებასთანურთიერთობისსამსახურს.

ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი    პროფესორი                      გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 19/29-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება 

 

№18/29 - 01

09.07.2020

ქ.თბილისი

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020   სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და  მე-6 პუნქტის საფუძველზე 

 

ვბრძანებ:

1.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით, ეკონომიკის,  ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით შეიქმნას კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება:

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  - დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე

ბ) პროფესორი ნუგზარ თოდუა;

გ) პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე;

დ) პროფესორი დავით ნარმანია;

ე) პროფესორი ლევან საბაური;

ვ) პროფესორი თემურ შენგელია;

ზ) პროფესორი დემურ სიჭინავა;

თ) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი;

ი) ასოცირებული პროფესორი თეა მუნჯიშვილი - მდივანი

 

ეკონომიკის მიმართულება

ა) აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე  - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) აკადემიკოსი  ვლადიმერ პაპავა;

გ) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი;

დ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;

ე) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე;

ვ) პროფესორი  იური ანანიაშვილი;

ზ) პროფესორი სიმონ გელაშვილი;

თ) პროფესორი რევაზ გველესიანი;

ი) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი;

კ) პროფესორის ასისტენტი ქეთევან ჩიტალაძე - კომისიის მდივანი.

 

ტურიზმის მიმართულება

ა) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) ასოცირებული პროფესორი  - ეკა ლეკაშვილი;

გ) ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე;

დ) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი;

ე) ასოცირებული პროფესორი ნანული ოქრუაშვილი;

ვ) ასისტენტ-პროფესორი - მერაბ ხოხობაია;

ზ) ასისიტენტ-პროფესორი  - ვალერი არღუთაშვილი

თ) პროფესორის ასისტენტი ხათუნა ჩხიკვაძე - კომისიის მდივანი.

 

2.  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით განხორციელდეს შემდეგი განრიგით:

ა) ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი - 03.08.2020; ( 4 მაგისტრანტი)

ბ) ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი - 03.08.2020; (2 მაგისტრანტი)

გ) მარკეტინგი - 03.08.2020;  (15 მაგისტრანტი)

დ) საერთაშორისო ბიზნესი - 05.08.2020; (12  მაგისტრანტი)

ე) მენეჯმენტი - 05.08.2020; (14 მაგისტრანტი)

ვ) ფინანსები და საბანკო საქმე - 06.08.2020; (20 მაგისტრანტი)

ზ) ფინანსები და საბანკო საქმე - 07.08.2020; (17 მაგისტრანტი)

თ) ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი - 10.08.2020; (20 მაგისტრანტი)

ი) ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი - 11.08.2020. (21 მაგისტრანტი)

 

3.  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის მიმართულებით განხორციელდეს შემდეგი განრიგით:

ა) ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა - 05.08.2020; (6 მაგისტრანტი)

ბ) ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია - 05.08.2020; (2 მაგისტრანტი)

გ) ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა - 05.08.2020;  (6 მაგისტრანტი)

დ) საერთაშორისო ეკონომიკა - 06.08.2020;  (6 მაგისტრანტი)

ე) ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია - 06.08.2020;  (4 მაგისტრანტი)

ვ) ბიზნესის ეკონომიკა - 06.08.2020;  (2 მაგისტრანტი)

ზ)  მაკროეკონომიკა - 07.08.2020; (16 მაგისტრანტი)

თ) თეორიული ეკონომიკა - 07.08.2020. (1 მაგისტრანტი)

 

4.  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ტურიზმის მიმართულებით განხორციელდეს შემდეგი განრიგით:

ა) ტურიზმი - 06.08.2020. (23 მაგისრტანტი)

 

5. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის პროცედურა განხორციელდეს „სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის წესის (https://www.tsu.ge/ge/faculties/economics/news/6GawI_V7KQZzEq74E/?p=1) შესაბამისად. 

6. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

7. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

8. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 

ფაკულტეტის დეკანი   პროფესორი  გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 18/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანატთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება 

                                                                                                                                    

№17/29 - 01

01.07.2020

ქ.თბილისი

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანატთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 16 სექტემბრის №10 ოქმით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესის“ მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,

 

ვბრძანებ:

 

1.   დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანატთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  – დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

გ) პროფესორი რევაზ გველესიანი – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

დ) პროფესორი ნუგზარ თოდუა – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

ე) პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

ვ) პროფესორი დავით ნარმანია  – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

ზ) პროფესორი ლევან საბაური – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

თ) პროფესორი დემურ სიჭინავა – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

ი) პროფესორი თემურ შენგელია – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

კ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი – ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი;

ლ) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

მ) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი – დეკანის მოადგილე, კომისიის წევრი;

ნ) ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი;

ო) აკაკი მიქაბერიძე - მენეჯერი საფინანსო ეკონომიკურ საკითხებში, კომისიის წევრი;

პ) ლალი  ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავრი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი.

2. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

3. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი   პროფესორი  გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 17/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება 

 

№16/29 - 01

01.07.2020

ქ.თბილისი

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ       

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 19 თებერვლის  №2 სხდომის ოქმის საფუძველზე, 

ვბრძანებ:

1.  დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:

1.1. შორენა დავითაია - ,,ენერგოსექტორში  მოქმედი საწარმოების მართვის  გამოწვევები  საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ეკა ჩოხელი                         

1.2. გივი ადეიშვილი - ,,კაპიტალის ბაზრის განვითარების  ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი რევაზ გველესიანი

1.3. თამარ მიქიაშვილი - ,,გეოეკონომიკური ფაქტორის გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ პოლიტიკაზე”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი:    პროფესორი  რევაზ გველესიანი

1.4. ნინო ნადიბაიძე - ,,აგრარული რისკების დაზღვევის სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი  რევაზ გველესიანი

1. 5.  ანანო ხიზანიშვილი - ,,სახელმწიფო შესყიდვების  პოლიტიკის პრობლემები და მათი დაძლევის შესაძლებლობები საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი  რევაზ გველესიანი

1.6. ვახტანგ დემურია - ,,სიღარიბის დაძლევის ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი   ირინა გოგორიშვილი

1.7. გიორგი კრავეიშვილი - ,,ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი სახელმწიფო პოლიტიკა”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ირინა გოგორიშვილი

1.8. ეკატერინე უდესიანი - ,,საქართველოს ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის სტრატეგია”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ირინა გოგორიშვილი

1.9. ნინო ვასაძე - ,,უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მასტიმულირებელი სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  გულნაზ ერქომაიშვილი

1.10. ვაჟა სამნიაშვილი - ,,საგადასახადო პოლიტიკის გავლენა პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  გულნაზ ერქომაიშვილი

1.11. ნიკო ხუციშვილი - ,,ინოვაციური მეწარმეობის  მასტიმულირებელი ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი  გულნაზ ერქომაიშვილი

1.12. ნინო გოგიტიძე - ,,ციფრული მარკეტინგის გამოყენების თავისებურებები და პერსპექტივები საქართველოს ბანკებში”  

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი ნუგზარ თოდუა

 

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი    პროფესორი  გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 16/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტის სადისერტაციო თემისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება                                                                                                                                   

№15/29 - 01

01.07.2020

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტის სადისერტაციო თემისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელის  დამტკიცების შესახებ       

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 01 მაისის №4 სხდომის ოქმის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.  დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტის სადისერტაციო თემა და მეცნიერ-ხელმძღვანელი:

1.1. ილია გოგიტაური - ,,საბანკო ზედამხედველობის და რეგულირების მექანიზმი  საქართველოში: პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”

       მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ლეილა ღუდუშაური

 

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი    პროფესორი  გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 15/29 - 01

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ - პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2020 წლის 10 ივნისის #105/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება 

                                                                                                                                    

№ 14/29 - 01

22.06.2020 

ქ.თბილისი

 

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ - პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2020 წლის 10 ივნისის #105/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

 

ვბრძანებ: 

1.  „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ - პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2020 წლის 10 ივნისის #105/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის   ფარგლებში  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების მიზნით, შეიქმნას საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;

ბ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

გ) ელისო კვირკაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი.

2.  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს დაევალოს საკონკურსო საბუთების მიღება 2020 წლის 13 ივლისიდან 2020 წლის 24 ივლისის ჩათვლით 9:30-დან 17:30 საათამდე, შესვენება 13:00-დან 14:00 საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა), მისამართზე: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  თსუ X კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403. 

3.  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღებისას, საკონკურსო დოკუმენტაციის ღებმა აპარატმა უზრუნველყოს თსუ-ის აკადემიური საბჭოს შესაბამისი დადგენილების (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ - პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ) ყველა კონკურსანტისთვის  გაცნობა, ამავე დადგენილების ასლის გადაცემის გზით, რაც უნდა დადასტურდეს კონკურსანტის ხელმოწერით.

4.  წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

5.  ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

ფაკულტეტის  დეკანი,     პროფესორი        გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 14/29 - 01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2020 წლის 20 მაისის #87/01-01 და 2020 წლის 20 მაისის #88/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება 

                                                                                                                                    

№13/29 - 01

22.06.2020 

ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2020 წლის 20 მაისის #87/01-01 და 2020 წლის 20 მაისის #88/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსის   ფარგლებში  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ: 

1.  სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2020 წლის 20 მაისის #87/01-01 და 2020 წლის 20 მაისის #88/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების მიზნით, შეიქმნას საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;

ბ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

გ) ელისო კვირკაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი.

2.  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს დაევალოს საკონკურსო საბუთების მიღება 2020 წლის პირველი ივლისიდან 2020 წლის 10 ივლისის ჩათვლით 09:30-დან 17:30 საათამდე, შესვენება 1300-დან 14:00 საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა), მისამართზე: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  თსუ X კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403. 

3.  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღებისას, საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებმა აპარატმა უზრუნველყოს თსუ-ის აკადემიური საბჭოს შესაბამისი დადგენილების (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ) ყველა კონკურსანტისთვის  გაცნობა, ამავე დადგენილების ასლის გადაცემის გზით, რაც უნდა დადასტურდეს კონკურსანტის ხელმოწერით.

4.  წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

5.  ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

ფაკულტეტის  დეკანი,     პროფესორი        გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 13/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი დეკანის ბრძანება

 

№12/29-01

18.06.2020წ.

ქ. თბილისი 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 16 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესის“ მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების მიღების ვადად განისაზღვროს 2020 წლის 23 ივნისიდან 26 ივნისის ჩათვლით პერიოდი.

2. საკონკურსო საბუთების მიღება განხორციელდეს ელექტრონული ფორმით, შემდეგი ელ. ფოსტის მისამართზე: lali.chikviladze@tsu.ge

3.    საკონკურსო საბუთების მიღება განახორციელოს საბუთების მიმღებმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

ა) მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;

ბ) ლალი ჩიკვილაძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

4. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 2020 წლის 27 მაისის №11/29-01 ბრძანება.

5. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

ფაკულტეტის დეკანი   პროფესორი  გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 12/29-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი დეკანის ბრძანება

 

№11/29-01

27.05.2020წ.

ქ. თბილისი 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 16 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესის“ მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,

 

ვბრძანებ:

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების მიღების ვადად განისაზღვროს 2020 წლის 02 ივნისიდან 05 ივნისის ჩათვლით პერიოდი.

2. საკონკურსო საბუთების მიღება განხორციელდეს ელექტრონული ფორმით, შემდეგი ელ. ფოსტის მისამართზე: lali.chikviladze@tsu.ge

3.    საკონკურსო საბუთების მიღება განახორციელოს საბუთების მიმღებმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

ა) მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;

ბ) ლალი ჩიკვილაძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

4. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

ფაკულტეტის დეკანი   პროფესორი  გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 11/29-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ელექტრონული სწავლების მართვის ჯგუფის შექმნისა და ელექტრონული სწავლების საფაკულტეტო კონცეფციის პროექტის მიღების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№10/29-01

25.03.2020წ.

ქ. თბილისი 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ელექტრონული სწავლების მართვის ჯგუფის შექმნისა და ელექტრონული სწავლების საფაკულტეტო კონცეფციის პროექტის მიღების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 25 მარტის №67/01-01 ბრძანებით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ელექტრონული სწავლების ადმინისტრირების წესის“ მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის და მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესებში ელექტრონული კომპონენტების გამოყენების კოორდინირების მიზნით, შეიქმნას ელექტრონული სწავლების მართვის ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე,   დეკანი(ჯგუფის ხელმძღვანელი)

ბ) ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი, დეკანის მოადგილე

გ) ირმა მშვენიერაძე, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი

დ) ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი

ე) ასოცირებული პროფესორი რუსუდან სეთურიძე

ვ) მამუკა ხუსკივაძე, ტურიზმის სკოლის დირექტორის მოადგილე

ზ) ლალი ჩიკვილაძე, მთავარი სპეციალისტი

თ) ელისო კვირკაშვილი, მთავარი სპეციალისტი

ი) ზვიად სიგუა, მთავარი სპეციალისტი (ტექნიკური დახმარების ქვეჯგუფის ხელმძღვანელი) 

კ) ირაკლი სიგუა, უფროსი სპეციალისტი  (IT დეპარტამენტი)

ლ) დალი არახამია,  მთავარი სპეციალისტი

მ) ნინო ლობჟანიძე, უფროსი სპეციალისტი

ნ) ნინო ტალიკაძე, უფროსი სპეციალისტი

ო) შორენა დავითაია, პროფესორის ასისტენტი

პ) ზურა კუბლაშვილი, უფროსი სპეციალისტი (მონიტორინგი)

2. ამ ბრძანების №1 დანართით გათვალისწინებული „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკლულტეტზე ელექტრონული სწავლების კონცეფციის“ პროექტი დასამტკიცებლად წარედგინოს ფაკულტეტის საბჭოს და შემდგომ აკადემიურ საბჭოს.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

იხილეთ დანართი:

ფაკულტეტის დეკანი  პროფესორი,    გიორგი ღაღანიძე


სრულად

ბრძანების N: 10/29-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით ეკონომიკის, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიის შექმნის შესახებ


სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი დეკანის ბრძანება

№ 09/29-01
13.02.2020წ.
ქ. თბილისი 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით ეკონომიკის,  ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიის შექმნის შესახებ.

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით, ეკონომიკის,  ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით შეიქმნას კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება
ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე – დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) პროფესორი დავით ნარმანია;
გ) პროფესორი ლევან საბაური;
დ) პროფესორი დემურ სიჭინავა;
ე) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი;
ვ) ასოცირებული პროფესორი ლეილა ღუდუშაური;
ზ) ასისტენტ-პროფესორი ნატო კაკაშვილი - მდივანი.

ეკონომიკის მიმართულება
ა) აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე  - კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი;
გ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;
დ) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე;
ე) პროფესორის ასისტენტი ქეთევან ჩიტალაძე - კომისიის მდივანი.

ტურიზმის მიმართულება
ა) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი - კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ასოცირებული პროფესორი  - ეკა ლეკაშვილი;
გ) ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე;
დ) ასისტენტ-პროფესორი - მერაბ ხოხობაია;
ე) ასისიტენტ-პროფესორი  - ვალერი არღუთაშვილი
ვ) პროფესორის ასისტენტი ხათუნა ჩხიკვაძე - კომისიის მდივანი.

2. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის მიმართულებით განხორციელდეს - 25.02.2020წ., 10:00 სთ (ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.#2, უნივერსიტეტის X კორპუსი, ოთახი #609), ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით განხორციელდეს  - 25.02.2020წ., 10:00 სთ (ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.#2, უნივერსიტეტის X კორპუსი, ოთახი #206) და ტურიზმის მიმართულებით განხორციელდეს  - 26.02.2020წ., 10:00 სთ (ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.#2, უნივერსიტეტის X კორპუსი, ოთახი #513).
3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

ფაკულტეტის დეკანი,    პროფესორი გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 09/29-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება

№ 08/29-01
11.02.2020 წ.
ქ. თბილისი
 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად კონკურსის პირობები და ჩატარების წესის“ მე-5 მუხლის მესამე პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა  და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  – დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი – ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
გ) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი – დეკანის მოადგილე, კომისიის წევრი;
დ) ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი - დეკანის მოადგილე, კომისიის წევრი;
ე) ასოცირებული–პროფესორი მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი;
ვ) აკაკი მიქაბერიძე - მენეჯერი საფინანსო ეკონომიკურ საკითხებში, კომისიის წევრი;
ზ) ლალი  ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავრი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
თ) დავით მახვილაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი.
2.  წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის დეკანი,    პროფესორი    გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 08/29-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად კონკურსის გამოცხადების, საბუთების მიღების ვადებისა და მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება 
                                                                                                                                    
№ 07/29 - 01
11.02.2020
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად კონკურსის გამოცხადების, საბუთების მიღების ვადებისა და მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე–5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად კონკურსის პირობები და ჩატარების წესის“ მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1. გამოცხადდეს კონკურსი სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად;
2. საკონკურსო საბუთების მიღება განხორციელდეს 2020 წლის 14 თებერვლიდან 2020 წლის 24 თებერვლის ჩათვლით (მისამართი: თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქუჩა №2 (კორპუსი X) ოთახი № 307);
3. საბუთების მიმღები აპარატი განისაზღვროს შემდეგი შემადგენლობით:
ა) ლალი  ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავრი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
ა) ნინო ლობჟანიძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;

4. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
5. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


ფაკულტეტის დეკანი,    პროფესორი გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 07/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება 
                                                                                                                                    
№ 06/29 - 01
05.02.2020
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ       

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2019 წლის 13 დეკემბრის N17 ოქმის  საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:
1.1. ანა მღებრიშვილი- „საქართველოსა და ლიეტუვას სავაჭრო ურთიერთობები"
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თამაზ ზუბიაშვილი
1.2. თამარ მერმანიშვილი - „მიგრაციის როლი ევროკავშირის მოსახლეობის ფორმირებაში“
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი თამაზ ზუბიაშვილი
2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი,    პროფესორი გიორგი ღაღანიძ

სრულად

ბრძანების N: 06/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების, ასევე ზოგიერთი დამტკიცებული სადისერტაციო თემის სათაურის და მეცნიერ-ხელმძღვანელის ცვლილების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება 
                                                                                                                                    
№ 05/29 - 01
05.02.2020
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების, ასევე ზოგიერთი დამტკიცებული სადისერტაციო თემის სათაურის და მეცნიერ-ხელმძღვანელის ცვლილების შესახებ       

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2019 წლის 30 დეკემბრის N18 ოქმის  საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:
1.1. პეტრე ადამაძე  - „ადამიანური რესურსების მართვის ეფექტიანობა და მისი სრულყოფის გზები ორგანიზაციაში“ 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ეკა ჩოხელი
1.2. ბექა თოფურია   - „ხარისხის მართვის მოდელირება სასტუმრო ბიზნესში“ 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი  ეკა ჩოხელი
1.3. ნინო ვარდიაშვილი - „სტრატეგიული ლიდერობის გავლენა ორგანიზაციის ეფექტიანობაზე ქართულ კომპანიებში“ 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი  მანანა ხარხელი
1.4. მიხეილ მაკასარაშვილი - „ორგანიზაციული სტრუქტურები და მართვის თავისებურებები სახელმწიფოს მონაწილეობით დაფუძნებულ ორგანიზაციებში“ 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი  მანანა ხარხელი
1.5. ეკა მაღლაფერიძე - „დისტანციური მუშაობის თავისებურებები და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი  ნატალია ხარაძე
1.6. ვლადიმერ ფაშოღლი - “საქართველოს ეკონომიკაზე კაპიტალის ბაზრის განვითარების გავლენის შეფასება DSGE მოდელის გამოყენებით ”. 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   პროფესორი  იური ანანიაშვილი
1.7. ანა ფოლოდაშვილი - “უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების კლასტერის ეკოსისტემის ფორმირების მექანიზმები საქართველოში” 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი  ინეზა გაგნიძე
1.8. სოფიო სტეფანიშვილი - “ტურისტული პროდუქტების ფინანსური მოდელირების სრულყოფის ძირითადი  სტრატეგიები (საქართველოს მაგალითზე).” 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:    პროფესორი  იოსებ ხელაშვილი
1.9. მარიამ გოგოჭური - „სამთო ტურიზმის მდგრადი განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოში“.
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:    ასისტენტ-პროფესორი  ვალერი არღუთაშვილი
1.10. ცოტნე გოგიშვილი - „დოლარიზაციის ოპტიმიზაცია და მისი მაკროეკონომიკური ეფექტები საქართველოში” 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:ასოცირებული პროფესორი  მალხაზ ჩიქობავა
1.11. მირიან თედიაშვილი  - “სახელმწიფო  ვალის  გამოყენების  გზები  საქართველოში” 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:ასოცირებული პროფესორი  მალხაზ ჩიქობავა
1.12. სალომე თვალოძე  - “გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი ფაქტორების ინტეგრაცია მაკროეკონომიკურ ანალიზში”
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ნაზირა კაკულია
1.13. თინათინ ლოლაძე - „ინოვაციების როლი ეკონომიკაში და მისი გავლენა უმუშევრობაზე“ 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  მურმან ცარციძე
1.14. ირაკლი მუხიგულიშვილი - “საქართველოს ფინანსური ბაზრების განვითარების პოტენციალი და მისი გავლენა  ეკონომიკაზე“
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:ასოცირებული პროფესორი  მალხაზ ჩიქობავა
1.15. თათია ქართველიშვილი - „ქუთაისის შრომის ბაზრის ფორმირება და რეგულირება”
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი  მირიან ტუხაშვილი
1.16. ნათია ტერტერაშვილი- ,,უძრავი ქონების ბაზრის განვითარების თავისებურებები საქართველოში“ 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  შოთა შაბურიშვილი
1.17. ირმა ვარდანაშვილი - ,,საქართველო-აშშ-ის სავაჭრო ურთიერთობები გლობალურ ბიზნეს გარემოში“ 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  შოთა შაბურიშვილი
2. ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ქრისტინე უგლავას, სადისერტაციო თემის: „რაციონალური რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა და მისი განხორციელების ინოვაციური მექანიზმი“ ნაცვლად დაუმტკიცდეს: "ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება  და მისი ადგილი მდგრად განვითარებაში".
მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი  გულნაზ ერქომაიშვილი
3. ეკონომიკის  სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტებს ლევან დგებუაძეს და  თამარ ბარბაქაძეს, მეცნიერ ხელმძღვანელად პროფესორ ნოდარ ხადურის  ნაცვლად  დაენიშნოთ ასოცირებული პროფესორი ნაზირა კაკულია.
4. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
6. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი,    პროფესორი გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 05/29 - 01

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2020 წლის 31 იანვრის #23/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება 
                                                                                                                                    
№ 04/29 - 01
03.02.2020 
ქ.თბილისი

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2020 წლის 31 იანვრის #23/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის   ფარგლებში  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ: 
1. „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2020 წლის 31 იანვრის #23/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის   ფარგლებში  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების მიზნით, შეიქმნას საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:
ა) ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;
ბ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;
გ) ელისო კვირკაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი.
2. საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს დაევალოს საკონკურსო საბუთების მიღება 2020 წლის 4 მარტიდან  2020 წლის 13 მარტის ჩათვლით 09:30-დან 17:30 საათამდე, შესვენება 1300-დან 14:00 საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა), მისამართზე: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  თსუ X კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403. 
3. საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღებისას, საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებმა აპარატმა უზრუნველყოს თსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 28 ოქტომბრის №128/2019 დადგენილების (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ) ყველა კონკურსანტისთვის  გაცნობა, ამავე დადგენილების ასლის გადაცემის გზით, რაც უნდა დადასტურდეს კონკურსანტის ხელმოწერით.
4. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
5. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

ფაკულტეტის  დეკანი,    პროფესორი      გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 04/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                              
№ 02/29 - 01
31.01.2020
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 16 სექტემბრის №10 ოქმით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესის“ მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1.    სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწ. წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების მიღების ვადად განისაზღვროს 2020 წლის 03 თებერვლიდან 07 თებერვლის ჩათვლით პერიოდი,  მისამართი: თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქუჩა №2 (კორპუსი X ) ოთახი № 307.

2.    საკონკურსო საბუთების მიღება განახორციელოს საბუთების მიმღებმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:
ა) მანანა ლობჟანიძე – ასოცირებული პროფესორი, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
ბ) ლალი ჩიკვილაძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის დეკანი,  პროფესორი   გიორგი ღაღანიძე


სრულად

ბრძანების N: 02/29 - 01