საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
თარიღი
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების, ასევე დამტკიცებული მეცნიერ-ხელმძღვანელის ცვლილების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                  

№ 09/29 - 01

02.03.2021

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების, ასევე დამტკიცებული მეცნიერ-ხელმძღვანელის ცვლილების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:

1.1. თამთა თოდაძე - „ტურიზმის განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკა პოსტკრიზისულ პერიოდში“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი   გულნაზ ერქომაიშვილი

დოქტორანტ ლელა მამალაძის  სადისერტაციო  თემის ცვლილება. დაუმტკიცდეს: „ინტერესთა ჯგუფების ფორმირებისა და ეკონომიკურ-პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე მათი გავლენის თავისებურებები საქართველოში“

                    მეცნიერ-ხელმძღვანელი -  ასოცირებული პროფესორი ეკა ლეკაშვილი

დოქტორანტ მარიამ ბიწაძის სადისერტაციო თემის ცვლილება. დაუმტკიცდეს: „ინოვაციების ეროვნული სისტემის ფორმირებისა და განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში“

                   მეცნიერ-ხელმძღვანელი -  ასოცირებული პროფესორი ეკა ლეკაშვილი

2. დოქტორანტ რატი მექვაბიშვილს, მეცნიერ-ხელმძღვანელების - ასოცირებული პროფესორი ინგა ბალარჯიშვილის და პროფესორ ჯონათან შულცის ნაცვლად, დაენიშნოს ასოცირებული პროფესორი მარინე ნაცვალაძე და პროფესორი კრის სტარმერი.

3. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

4. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

5. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი   პროფესორი         გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 09/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების, ასევე დამტკიცებული სადისერტაციო თემის ცვლილების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№ 08/29 - 01

02.03.2021

ქ.თბილისი

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების, ასევე დამტკიცებული სადისერტაციო თემის ცვლილების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:

1.1. ნათია შარაბიძე - „ეფექტიანი საბიუჯეტო პოლიტიკის გავლენა ეკონომიკურ    ზრდაზე“

      მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  მიხეილ ჩიკვილაძე

მედეა შაფათავა - „რეტროეკონომიკის დაძლევის ძირითადი მიმართულებები  გლობალიზაციის პირობებში  (საქართველოს მაგალითზე)“

      მეცნიერ-ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

მიხეილ მუმლაძე - ,,შრომის მწარმოებლურობასა და საშუალო ხელფასს შორის თანაფარდობის  სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში (საქართველოს მაგალითზე)“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

მერაბ ლომინაძე - ,,პრივატიზაცია და კერძო მეწარმეობის განვითარება საქართველოში“

      მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი   ეთერ ხარაიშვილი

მარიამ ტყაბლაძე - “გლობალურ გარემოში მომსახურების მენეჯმენტში არსებული გამოწვევები და მათი სრულყოფის გზები”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი   ნინო ფარესაშვილი

2. დოქტორანტ ნინო მელითაურს, სადისერტაციო თემის: “წონასწორობა კონკურენტულ ეკონომიკაში საზოგადოებრივი საქონლის და ექსტერნალიების გათვალისწინებით” ნაცვლად დაუმტკიცდეს: “საერთაშორისო ვაჭრობა მაკროეკონომიკური წონასწორობის თეორიულ და ემპირიულ მოდელებში (საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვაჭრობის მაგალითზე)”.

მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი იური ანანიაშვილი

3. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

4. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

5. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 

ფაკულტეტის დეკანი    პროფესორი          გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 08/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანატთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№ 07/29 - 01

01.03.2021

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანატთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 16 სექტემბრის №10 ოქმით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესის“ მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.   დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანატთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  – დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

გ) პროფესორი რევაზ გველესიანი – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

დ) პროფესორი ნუგზარ თოდუა – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

ე) პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

ვ) პროფესორი დავით ნარმანია  – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

ზ) პროფესორი ლევან საბაური – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

თ) პროფესორი დემურ სიჭინავა – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

ი) პროფესორი თემურ შენგელია – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

კ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი – ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი;

ლ) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

მ) ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე – დეკანის მოადგილე, კომისიის წევრი;

ნ) ასოცირებული პროფესორი მერაბ ხოხობაია – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი;

ო) აკაკი მიქაბერიძე - მენეჯერი საფინანსო ეკონომიკურ საკითხებში, კომისიის წევრი;

პ) ლალი  ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავრი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი.

2. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

3. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი   პროფესორი           გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 07/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოში აკადემიური პერსონალიდან წევრების არჩევის მიზნით არჩევნების გამოცხადების, ვადების განსაზღვრისა და საარჩევნო კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№ 06/29 -01

01.03.2021 ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოში აკადემიური პერსონალიდან წევრების არჩევის მიზნით არჩევნების გამოცხადების, ვადების განსაზღვრისა და საარჩევნო კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე–5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

გამოცხადდეს არჩევნები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის (შემდგომში - ფაკულტეტი) საბჭოში აკადემიური პერსონალიდან წევრების არჩევის მიზნით #1 დანართით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.

ფაკულტეტის თითოეულმა კათედრამ უზრუნველყოს სხდომის გამართვა ფაკულტეტის საბჭოში კათედრიდან 1 წევრის ღია კენჭისყრით არჩევისა და მიმართულების მიერ ასარჩევი ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატურის შერჩევის მიზნით, არაუგვიანეს 2021 წლის 10 მარტისა.

ფაკულტეტზე მოქმედი მიმართულებებიდან ფაკულტეტის საბჭოში 14 წევრის, კერძოდ ეკონომიკის მიმართულების 7 კათედრიდან 7 წარმომადგენლისა და ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულების 8 კათედრიდან 7 წარმომადგენელის არჩევის მიზნით ფარული კენჭისყრა ჩატარდეს 2021 წლის 24 მარტს.

მიმართულების მიერ ასარჩევი ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის შერჩეული კანდიდატურების თაობაზე ინფორმაციის წარდგენა შესაბამისი საარჩევნო კომისიისათვის განხორციელდეს არაუგვიანეს 2021 წლის 12 მარტისა.

მიმართულებებზე არჩევნების ჩატარების ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით, დამტკიცდეს საარჩევნო კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ეკონომიკის მიმართულება:

ირმა მშვენიერაძე  - ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე.

აკაკი მიქაბერიძე - მენეჯერი საფინანსო ეკონომიკურ საკითხებში, კომისიის წევრი;

ნინო დოხტურიშვილი - ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი  სპეციალისტი, კომისიის წევრი.

ბ) ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულება:

ეთერ გიგაური - ფაკულტეტის კანველარიის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;

ელისო კვირკაშვილი - ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;

ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო  კვლევებისა  და  განვითარების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი.

წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი     პროფესორი     გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 06/29 -01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№ 05/29-01

15.02.2021 წ.

ქ. თბილისი

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად კონკურსის პირობები და ჩატარების წესის“ მე-5 მუხლის მესამე პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა  და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  – დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი – ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;

გ) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი – დეკანის მოადგილე, კომისიის წევრი;

დ) ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი - დეკანის მოადგილე, კომისიის წევრი;

ე) ასოცირებული–პროფესორი მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი;

ვ) აკაკი მიქაბერიძე - მენეჯერი საფინანსო ეკონომიკურ საკითხებში, კომისიის წევრი;

ზ) ლალი  ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავრი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;

თ) დავით მახვილაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი.

2.  წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
 

ფაკულტეტის დეკანი  პროფესორი   გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 05/29-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით ეკონომიკის, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№04/29-01

03.02.2021წ.

ქ. თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით ეკონომიკის,  ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით, ეკონომიკის,  ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  - დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) პროფესორი ნუგზარ თოდუა;

გ) პროფესორი დავით ნარმანია;

დ) პროფესორი თემურ შენგელია;

ე) პროფესორი ლევან საბაური;

ვ) ასოცირებული პროფესორი ლეილა ღუდუშაური;

ზ) ასისტენტ-პროფესორი ნატო კაკაშვილი - კომისიის მდივანი.

ეკონომიკის მიმართულება

ა) აკადემიკოსი, პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე  - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) აკადემიკოსი, პროფესორი  ვლადიმერ პაპავა;

გ) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი;

დ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;

ე) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე;

ვ)პროფესორი  იური ანანიაშვილი;

ზ) პროფესორი სიმონ გელაშვილი;

თ) პროფესორი რევაზ გველესიანი;

ი) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი;

კ) ასისტენტ-პროფესორი ქეთევან ჩიტალაძე - კომისიის მდივანი.

ტურიზმის მიმართულება

ა) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი - დეკანის მოადგილე;

გ) ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე;

დ) ასოცირებული პროფესორი ეკა ლეკაშვილი;

ე) ასოცირებული პროფესორი ნანული ოქრუაშვილი;

ვ) ასოცირებული პროფესორი მერაბ ხოხობაია;

ზ) ასისიტენტ-პროფესორი ვალერი არღუთაშვილი;

თ) პროფესორის ასისტენტი ხათუნა ჩხიკვაძე - კომისიის მდივანი.

2. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ბიზნესის ადმინისტრირების (მარკეტინგი, საერთაშორისო ბიზნესი, მენეჯმენტი, ფინანსები და საბანკო საქმე, ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი), ეკონომიკისა (ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია, ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა, საერთაშორისო ეკონომიკა, ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია, ბიზნესის ეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, თეორიული ეკონომიკა) და ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებებით განხორციელდეს დისტანციურად,  2021 წლის 24 თებერვალს, 10.00 საათიდან.

3. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

4. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი   პროფესორი                  გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 04/29-01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№03/29 - 01

03.02.2020

ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის ,,ა“, ,,ე“ და ,,თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ა“, ,,კ“ ქვეპუნქტისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესის“ #1 დანათის  მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე,

                                                                  ვბრძანებ:

განისაზღვროს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კრედიტების აღიარების კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი ლევან საბაური - თავმჯდომარე;

ბ) ირმა მშვენიერაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი;

გ) მამუკა ხუსკივაძე - თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის სკოლის დირექტორის მოადგილე;

დ) ასოცირებული პროფესორი ია ნაცვლიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ე) ასოცირებული პროფესორი ბადრი რამიშვილი;

ვ) ასისტენტ-პროფესორი ნატო კაკაშვილი;

ზ) ასისტენტ-პროფესორი ლეილა ქადაგიშვილი;

თ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ი) ელისო კვირკვაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

კ) ნინო ტალიკაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავრი სპეციალისტი;

ლ) ზეინაბ გოგრიჭიანი - მასწავლებელი;

მ) ირინა მამამთავრიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ნ) დალი არახამია - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ო) თამარ მიხანაშვილი - თსუ ეკონომიკის  საერთაშორისო  სკოლის აკადემიური პროგრამების კოორდინატორი;

პ) ნინო დოხტურიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი.

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2020 წლის 21 იანვრის #01/29-01 ბრძანება ,,სსიპ -ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“.

3. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

4. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი    პროფესორი            გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 03/29 - 01 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№02/29-01

28.01.2021წ.

ქ. თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 16 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესის“ მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,


ვბრძანებ:

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების მიღების ვადად განისაზღვროს 2021 წლის 15 თებერვლიდან 19 თებერვლის ჩათვლით პერიოდი.

2. საკონკურსო საბუთების მიღება განხორციელდეს ელექტრონული ფორმით, შემდეგი ელ. ფოსტის მისამართზე:lali.chikviladze@tsu.ge

3. საკონკურსო საბუთების მიღება განახორციელოს საბუთების მიმღებმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

ა) მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;

ბ) ლალი ჩიკვილაძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

4. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი        პროფესორი              გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 02/29-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ანტი-პლაგიატის კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№01/29-01

18.01.2021წ.

ქ. თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ანტი-პლაგიატის კომისიის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტების და  მე-6 პუნქტის  „საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    შეიქმნას სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა  და ბიზნესის ფაკულტეტის ანტი-პლაგიატის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი - დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი;

გ) ირმა მშვენიერაძე - ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური უფროსი, კომისიის წევრი.

დ) ლალი  ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავრი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;

ე) ნინო ლობჟანიძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავრი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;

ვ) ნინო ტალიკაძე - ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავრი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;

2. დაევალოს ფაკულტეტის ანტი-პლაგიატის კომისიას, უზრუნველყოს ანტი-პლაგიატის საკითხებთან დაკავშირებით უნივერსიტეტსა და ფაკულტეტზე მოქმედი სამართლბრივი აქტების შესრულების უზრუნველყოფა.

3.  წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
 

ფაკულტეტის დეკანი   პროფესორი          გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 01/29-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად კონკურსის გამოცხადების და საბუთების მიღების ვადების დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№26/29 - 01

18.12.2020      

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად კონკურსის გამოცხადების და საბუთების მიღების ვადების დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე–5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად კონკურსის პირობები და ჩატარების წესის“ მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

გამოცხადდეს კონკურსი სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად;

საკონკურსო დოკუმენტაციად განისაზღვროს:

ა) განცხადება  (დანართი №1)

ბ) სამეცნიერო კვლევითი პროექტის აღწერილობა;

გ) კვლევითი პროექტის ხარჯთაღრიცხვა;

დ)პროექტში მონაწილეთა CV;

ე) პროექტში მონაწილე სტუდენტთა ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ და სასწავლო ბარათი.

ვ) სტუდენტთა წერილობითი თანხმობა პროექტში მონაწილეობის შესახებ (დანართი №2)

საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენა განხორციელდეს 2021 წლის 8 თებერვლიდან 2021 წლის 12 თებერვლის ჩათვლით, ელექტრონული ფორმით, შემდეგ ელ.ფოსტაზე: lali.chikviladze@tsu.ge 

წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის   დეკანი,    პროფესორი            გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 26/29 - 01

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში სტიპენდიების მინიჭების საფაკულტეტო წესისა“ და სტიპენდიით დაფინანსებისათვის შესარჩევ კანდიდატთა შეფასების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ” დეკანის 2019 წლის 26 ივნისის №31/29–01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№25/29-01

11.12.2020წ.

ქ. თბილისი

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში სტიპენდიების მინიჭების საფაკულტეტო წესისა“ და სტიპენდიით დაფინანსებისათვის შესარჩევ კანდიდატთა შეფასების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ” დეკანის 2019 წლის 26 ივნისის №31/29–01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. შევიდეს ცვლილება ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2019 წლის 26 ივნისის №31/29–01 ბრძანებაში და ბრძანებით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში სტიპენდიების მინიჭების საფაკულტეტო წესის“ მე-2 დანართი ჩამოყალიბდეს დანართის შესაბამისად;

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი     პროფესორი                 გიორგი ღაღანიძე

 

სრულად

ბრძანების N: 25/29-01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების და ასისტენტ-პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2020 წლის 29 ოქტომბრის #215/01-01 და #216/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№ 24/29 - 01

20.11.2020 

ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების  და ასისტენტ-პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2020 წლის 29 ოქტომბრის #215/01-01 და #216/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსის   ფარგლებში  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების  და ასისტენტ-პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2020 წლის 29 ოქტომბრის #215/01-01 და #216/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსის   ფარგლებში  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების მიზნით, შეიქმნას საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;

ბ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

გ) ელისო კვირკაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს დაევალოს საკონკურსო საბუთების მიღება 2020 წლის 3 დეკემბრიდან 2020 წლის 11 დეკემბრის ჩათვლით 10.00 -დან 16:00 საათამდე, შესვენება 13.00-დან 14:00 საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა), მისამართზე: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  თსუ X კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღებისას, საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებმა აპარატმა უზრუნველყოს თსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 28 ოქტომბრის №128/2019 დადგენილების (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების და ასისტენტ-პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ) ყველა კონკურსანტისთვის  გაცნობა, ამავე დადგენილების ასლის გადაცემის გზით, რაც უნდა დადასტურდეს კონკურსანტის ხელმოწერით.

წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი,    პროფესორი            გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 24/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№23/29 - 01

05.10.2020

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელის  დამტკიცების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 24 სექტემბრის სხდომის ოქმის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემა და მეცნიერ-ხელმძღვანელი:

1.1. მათე შვანგირაძე - „საქართველო-დსთ-ს ქვეყნების ვაჭრობის თანამედროვე ტენდეციები“

  მეცნიერ-ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე

1.2. ვასო ოჩიგავა - „სახელმწიფო ვალის ტენდენციები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში (შედარებითი ანალიზი)“

  მეცნიერ-ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე

1.3. გრიგოლ  კაპანაძე - ,, ელექტროენერგიის ეფექტიანად  გამოყენების  მიმართულებები საქართველოში“

 მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  მარინა  ჩავლეიშვილი

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი    პროფესორი       გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 23/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისბაკალავრიატის სტუდენტთა კონფერენციის ორგანიზების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№  22/29 -0

29.09.2020

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისბაკალავრიატის სტუდენტთა კონფერენციის ორგანიზების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებისმე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტისსაფუძველზე,

ვბრძანებ:

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ჩატარდეს ბაკალავრიატის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია2020 წლის 20 ნოემბერს.

კონფერენციაში გამარჯვებულ სტუდენტებს მიეცეთ ფულადი ჯილდო შემდეგი ოდენობით:

ა) I ადგილი - 500 ლარი

ბ) II ადგილი - 300 ლარი

გ)III ადგილი - 200 ლარი

3. 2020 წლის 18 ნოემბრამდე განხორციელდეს სტუდენტთა კონფერეციის I ეტაპის (საკათედრო) ორგანიზება/ჩატარება და I ადგილზე გასული საუკეთესო მომხსენებლის შესახებ სრული ინფორმაციის გადაცემა სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურისთვის.

4. I ეტაპის საუკეთესო მომხსენებელი მონაწილეობას მიიღებს კონფერენციის II ეტაპზე (2020 წლის 20 ნოემბერს;

5. ერთი სტუდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთზე მეტი ნაშრომი, ასევე გუნდური ნამუშევრები არ ექვემდებარება განხილვას.

6. საკონფერენციო ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი ან  ელექტრონული სახით (10 გვერდი, A4 ფორმატი, შრიფტი ქართული ვერსიისათვის_ Sylfaen, შრიფტის ზომა – 12; რუსული და ინგლისური - Times New Roman);ზომა:  სათაურები (თემის სახელწოდება, სტუდენტის სახელი, გვარი, სწავლების საფეხური (ბაკალავრიატი), ხელმძღვანელის სახელი, გვარი აკადემიური ხარისხი, თანამდებობა) 14 Bold; ძირითადი ტექსტი 12;ინტერვალი 1,5;გვერდის საზღვრები - 2,5 ყველა მხრიდან.

7. სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტთა ნაშრომების შეფასების მიზნით შეიქმნას კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

პროფესორი გიორგი ღაღანიძე - დეკანი (თავმჯდომარე)

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე

პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი

პროფესორი იური ანანიაშვილი

პროფესორი რევაზ გველესიანი

პროფესორი სიმონ გელაშვილი

პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი

პროფესორი მირიან ტუხაშვილი

პროფესორი ნუგზარ თოდუა

პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე

პროფესორი დავით ნარმანია

პროფესორი დემურ სიჭინავა

პროფესორი ლევან საბაური

პროფესორი თეიმურაზ შენგელია

პროფესორი იოსებ ხელაშვილი

ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი - დეკანის მოადგილე (თავმჯდომარის მოადგილე)

ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი

8. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

9. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

10. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი      პროფესორი              გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 22/29 -0

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№ 21/29 – 01

05.08.2020

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 23 ივლისის N7 ოქმის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტის სადისერტაციო თემა და მეცნიერ-ხელმძღვანელი:

1.1. დოქტორანტი სალომე დანელია - ,,ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების შესაძლებლობები და პერსპექტივები საქართველოში“

     მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ლელა  ბახტაძე;

2. დოქტორანტი ვანო ბენიძე - ,,წარმოების განვითარების ტენდენციები საქართველოში და მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკური მომავლის ფორმირებაში“ დაზუსტდეს შემდეგი სახელწოდებით: ,,დამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში და მისი მნიშვნელობა ქვეყნის  ეკონომიკური მომავლის ფორმირებაში“; (მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი);

3. დოქტორანტი მიხეილ ჩიკვილაძე - საგადასახადო  და გადასახადების ადმინისტრირების დანაკარგები და მათი ათვისების შესაძლო მიმართულებები  საქართველოში" დაზუსტდეს  "არაპირდაპირი გადასახადების საგადასახადო დანაკარგი და მისი შემცირების  შესაძლო  მიმართულებები  საქართველოში"

4. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

5. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

6. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი    პროფესორი               გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 21/29 – 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე (ეკონომიკა, ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი) კანდიდატებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№  20/29 -01

 05.08.2020

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე (ეკონომიკა, ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი) კანდიდატებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 23 ივლისის N7 ოქმის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  ეკონომიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების და ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის  სადოქტორო პროგრამებზე კანდიდატებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისები შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დარგობრივი კომისია:

პროფესორი გიორგი ღაღანიძე - დეკანი (თავმჯდომარე),

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა,

აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე,

პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,

პროფესორი იური ანანიაშვილი,

პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე,

პროფესორი რევაზ გველესიანი,

პროფესორი სიმონ გელაშვილი,

პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი,

პროფესორი მირიან ტუხაშვილი,

ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი - დეკანის მოადგილე,  

ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი.

ბ) ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დარგობრივი კომისია:

პროფესორი გიორგი ღაღანიძე- დეკანი (თავმჯდომარე),

პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,

ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი - დეკანის მოადგილე,

პროფესორი თეიმურაზ შენგელია,

პროფესორი ნუგზარ თოდუა,

პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე,

პროფესორი დავით ნარმანია,

პროფესორი დემურ სიჭინავა,

პროფესორი ლევან საბაური, 

პროფესორი იოსებ ხელაშვილი,

ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი.

გ) ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის  სადოქტორო პროგრამის დარგობრივი კომისია: პროფესორი გიორგი ღაღანიძე - (დეკანი), 

პროფესორი იოსებ ხელაშვილი (თავმჯდომარე),

პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი- ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,

ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე,

ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი – დეკანის მოადგილე,

ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი.

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი    პროფესორი                   გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 20/29 -01

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ“ თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2020 წლის 09 ივლისის №18/29-01ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№19/29-01

03.08.2020წ.

ქ. თბილისი

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020   სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ“ თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2020 წლის 09 ივლისის №18/29-01ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21-ემუხლის მე-6 პუნქტისსაფუძველზე,

ვბრძანებ:

შევიდეს ცვლილება „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ“ თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2020 წლის 09 ივლისის №18/29-01 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტის „ბიზნესის ადმინისტრიების მიმართულების“ „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თ) ასოცირებული პროფესორი ლეილა ღუდუშაური;“

ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

წინამდებარებრძანებისფაკულტეტისოფიციალურვებგვერდზეგანთავსებადაევალოსფაკულტეტისსაზოგადოებასთანურთიერთობისსამსახურს.

ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი    პროფესორი                      გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 19/29-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება 

 

№18/29 - 01

09.07.2020

ქ.თბილისი

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020   სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და  მე-6 პუნქტის საფუძველზე 

 

ვბრძანებ:

1.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით, ეკონომიკის,  ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით შეიქმნას კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება:

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  - დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე

ბ) პროფესორი ნუგზარ თოდუა;

გ) პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე;

დ) პროფესორი დავით ნარმანია;

ე) პროფესორი ლევან საბაური;

ვ) პროფესორი თემურ შენგელია;

ზ) პროფესორი დემურ სიჭინავა;

თ) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი;

ი) ასოცირებული პროფესორი თეა მუნჯიშვილი - მდივანი

 

ეკონომიკის მიმართულება

ა) აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე  - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) აკადემიკოსი  ვლადიმერ პაპავა;

გ) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი;

დ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;

ე) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე;

ვ) პროფესორი  იური ანანიაშვილი;

ზ) პროფესორი სიმონ გელაშვილი;

თ) პროფესორი რევაზ გველესიანი;

ი) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი;

კ) პროფესორის ასისტენტი ქეთევან ჩიტალაძე - კომისიის მდივანი.

 

ტურიზმის მიმართულება

ა) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) ასოცირებული პროფესორი  - ეკა ლეკაშვილი;

გ) ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე;

დ) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი;

ე) ასოცირებული პროფესორი ნანული ოქრუაშვილი;

ვ) ასისტენტ-პროფესორი - მერაბ ხოხობაია;

ზ) ასისიტენტ-პროფესორი  - ვალერი არღუთაშვილი

თ) პროფესორის ასისტენტი ხათუნა ჩხიკვაძე - კომისიის მდივანი.

 

2.  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით განხორციელდეს შემდეგი განრიგით:

ა) ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი - 03.08.2020; ( 4 მაგისტრანტი)

ბ) ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი - 03.08.2020; (2 მაგისტრანტი)

გ) მარკეტინგი - 03.08.2020;  (15 მაგისტრანტი)

დ) საერთაშორისო ბიზნესი - 05.08.2020; (12  მაგისტრანტი)

ე) მენეჯმენტი - 05.08.2020; (14 მაგისტრანტი)

ვ) ფინანსები და საბანკო საქმე - 06.08.2020; (20 მაგისტრანტი)

ზ) ფინანსები და საბანკო საქმე - 07.08.2020; (17 მაგისტრანტი)

თ) ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი - 10.08.2020; (20 მაგისტრანტი)

ი) ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი - 11.08.2020. (21 მაგისტრანტი)

 

3.  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის მიმართულებით განხორციელდეს შემდეგი განრიგით:

ა) ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა - 05.08.2020; (6 მაგისტრანტი)

ბ) ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია - 05.08.2020; (2 მაგისტრანტი)

გ) ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა - 05.08.2020;  (6 მაგისტრანტი)

დ) საერთაშორისო ეკონომიკა - 06.08.2020;  (6 მაგისტრანტი)

ე) ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია - 06.08.2020;  (4 მაგისტრანტი)

ვ) ბიზნესის ეკონომიკა - 06.08.2020;  (2 მაგისტრანტი)

ზ)  მაკროეკონომიკა - 07.08.2020; (16 მაგისტრანტი)

თ) თეორიული ეკონომიკა - 07.08.2020. (1 მაგისტრანტი)

 

4.  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ტურიზმის მიმართულებით განხორციელდეს შემდეგი განრიგით:

ა) ტურიზმი - 06.08.2020. (23 მაგისრტანტი)

 

5. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის პროცედურა განხორციელდეს „სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის წესის (https://www.tsu.ge/ge/faculties/economics/news/6GawI_V7KQZzEq74E/?p=1) შესაბამისად. 

6. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

7. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

8. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 

ფაკულტეტის დეკანი   პროფესორი  გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 18/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანატთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება 

                                                                                                                                    

№17/29 - 01

01.07.2020

ქ.თბილისი

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანატთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 16 სექტემბრის №10 ოქმით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესის“ მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,

 

ვბრძანებ:

 

1.   დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანატთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  – დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

გ) პროფესორი რევაზ გველესიანი – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

დ) პროფესორი ნუგზარ თოდუა – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

ე) პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

ვ) პროფესორი დავით ნარმანია  – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

ზ) პროფესორი ლევან საბაური – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

თ) პროფესორი დემურ სიჭინავა – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

ი) პროფესორი თემურ შენგელია – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

კ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი – ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი;

ლ) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;

მ) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი – დეკანის მოადგილე, კომისიის წევრი;

ნ) ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი;

ო) აკაკი მიქაბერიძე - მენეჯერი საფინანსო ეკონომიკურ საკითხებში, კომისიის წევრი;

პ) ლალი  ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავრი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი.

2. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

3. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი   პროფესორი  გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 17/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება 

 

№16/29 - 01

01.07.2020

ქ.თბილისი

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ       

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 19 თებერვლის  №2 სხდომის ოქმის საფუძველზე, 

ვბრძანებ:

1.  დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:

1.1. შორენა დავითაია - ,,ენერგოსექტორში  მოქმედი საწარმოების მართვის  გამოწვევები  საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ეკა ჩოხელი                         

1.2. გივი ადეიშვილი - ,,კაპიტალის ბაზრის განვითარების  ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი რევაზ გველესიანი

1.3. თამარ მიქიაშვილი - ,,გეოეკონომიკური ფაქტორის გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ პოლიტიკაზე”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი:    პროფესორი  რევაზ გველესიანი

1.4. ნინო ნადიბაიძე - ,,აგრარული რისკების დაზღვევის სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი  რევაზ გველესიანი

1. 5.  ანანო ხიზანიშვილი - ,,სახელმწიფო შესყიდვების  პოლიტიკის პრობლემები და მათი დაძლევის შესაძლებლობები საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი  რევაზ გველესიანი

1.6. ვახტანგ დემურია - ,,სიღარიბის დაძლევის ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი   ირინა გოგორიშვილი

1.7. გიორგი კრავეიშვილი - ,,ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი სახელმწიფო პოლიტიკა”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ირინა გოგორიშვილი

1.8. ეკატერინე უდესიანი - ,,საქართველოს ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის სტრატეგია”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ირინა გოგორიშვილი

1.9. ნინო ვასაძე - ,,უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მასტიმულირებელი სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  გულნაზ ერქომაიშვილი

1.10. ვაჟა სამნიაშვილი - ,,საგადასახადო პოლიტიკის გავლენა პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  გულნაზ ერქომაიშვილი

1.11. ნიკო ხუციშვილი - ,,ინოვაციური მეწარმეობის  მასტიმულირებელი ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში”

მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი  გულნაზ ერქომაიშვილი

1.12. ნინო გოგიტიძე - ,,ციფრული მარკეტინგის გამოყენების თავისებურებები და პერსპექტივები საქართველოს ბანკებში”  

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი ნუგზარ თოდუა

 

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი    პროფესორი  გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 16/29 - 01