საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
თარიღი
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№22/29 - 01
07.02.2019
ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის ,,ა“, ,,ე“ და ,,თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ა“, ,,კ“ ქვეპუნქტისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესის“ დანათი #1 მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე,
    ვბრძანებ:
1.    შეიქმნას ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კრედიტების აღიარების კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) სიმონ გელაშვილი - პროფესორი, თავმჯდომარე;
ბ) ირმა მშვენიერაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი;
გ) ია ნაცვლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
დ) დალი არახამია - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
ე) ელისო კვირკვაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
ვ) ბადრი რამიშვილი - ასოცირებული-პროფესორი;
ზ) ნანა მაისურაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
თ) ნატო კაკაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;
ი) ზეინაბ გოგრიჭიანი - უფროსი მასწავლებელი;
კ) ირინა მამამთავრიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
ლ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
მ) მამუკა ხუსკივაძე - თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის სკოლის დირექტორის მოადგილე;
ნ) ლეილა ქადაგიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;
ო) მარიამ ჭელიძე - თსუ ეკონომიკის  საერთაშორისო  სკოლის აკადემიური პროგრამების კოორდინატორი;
პ) ნინო დოხტურიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი.
2.    ძალადაკარგულად გამოცხადდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2018 წლის 30 იანვრის #02/29-01 ბრძანება ,,სსიპ -ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასათვის თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის დეკანი,   პროფესორი        გიორგი ღაღანიძე


სრულად

ბრძანების N: 22/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე (ბიზნესის ადმინისტრირება და ეკონომიკა) მობილობის მსურველ კანდიდატებთან გასაუბრების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება

№17/29-01
17.01.2019წ.
ქ. თბილისი


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე (ბიზნესის ადმინისტრირება და ეკონომიკა) მობილობის მსურველ კანდიდატებთან გასაუბრების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „კ“, ქვეპუნქტისა და ამავე მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე,


ვბრძანებ:
1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში  სადოქტორო პროგრამებზე (ბიზნესის ადმინისტრირება  ეკონომიკა და ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი) მობილობის მსურველ კანდიდატებთან გასაუბრების კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  – დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი – ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
გ) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი – დეკანის მოადგილე;
დ) ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი - დეკანის მოადგილე;
ე) ასისტენტ–პროფესორი მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი.
2.  წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი       გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 17/29-01

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 22 თებერვლის №11/29–01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება


№16/29-01
09.01.2019წ.
ქ. თბილისი


„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 22 თებერვლის №11/29–01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21-ე მე-6 პუნქტის და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N18 ოქმის საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1.    შევიდეს ცვლილება „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 22 თებერვლის №11/29–01 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) ნათია ჯიბლაძე - სადისერტაციო თემა: ,,საქართველოს ექსპორტის დივერსიფიკაციის პერსპექტივები საფინანსო ინსტიტუტების ხელშეწყობით“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მიხეილ თოქმაზიშვილი;“
2.    ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი        გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 16/29-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორების (რექტორის ბრძანება N299/01-01, 06.12.2018) სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება


N15/29 – 01
03.01.2019
ქ. თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორების (რექტორის ბრძანება N299/01-01, 06.12.2018) სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ დანართი N1-ის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:
1.    შეიქმნას სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე უვადო პროფესორების (რექტორის ბრძანება N299/01-01, 06.12.2018) სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:
ა) ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;
ბ) სოფიო ოდიშარია - კანცელარიის უფროსი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;
გ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერი კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი.
2.    დაევალოს საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს 2019 წლის 8 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით 9:30-დან 18:00 საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა) საკონკურსო საბუთების მიღება. მისამართი: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N2, თსუ X კორპუსი, VI სართული, ოთახი N610.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი,   პროფესორი       გიორგი ღაღანიძე


სრულად

ბრძანების N: 15/29 – 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების (რექტორის ბრძანება N270/01-01, 01.11.2018) სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება


N14/29 – 01
27.11.2018
ქ. თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების (რექტორის ბრძანება N270/01-01, 01.11.2018) სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ დანართი N1-ის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:
1.    შეიქმნას სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების (რექტორის ბრძანება N270/01-01, 01.11.2018) სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:
ა) ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;
ბ) სოფიო ოდიშარია - კანცელარიის უფროსი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;
გ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერი კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი.
2.    დაევალოს საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს 2018 წლის 3 დეკემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით 9:30-დან 18:00 საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა) საკონკურსო საბუთების მიღება. მისამართი: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N2, თსუ X კორპუსი, IV სართული, ოთახი N403.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


ფაკულტეტის დეკანი,     პროფესორი  გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 14/29 – 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2009-2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხულ დოქტორანტ ალექსანდრე შარაშენიძის თემის სათაურის ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება

№13/29 -01
16.10.2018 წ.
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2009-2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხულ     დოქტორანტ ალექსანდრე შარაშენიძის თემის  სათაურის ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე–3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის,57-ე მუხლის, 59-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტისა და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსის წარდგინების  საფუძველზე

ვბრძანებ:
1. დაზუსტდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2009-2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  ჩარიცხულ დოქტორანტ ალექსანდრე შარაშენიძის თემის სათაური  - ,,ეროვნული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის სტრატეგიის“  ნაცვლად,  
      ,,ეროვნული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების სტრატეგია“.  
2.   წინამდებარე   ბრძანების   ფაკულტეტის   ოფიციალურ   ვებგვერდზე   და  ყველასთვის ხელმისაწვდომ    ადგილზე     განთავსება    დაევალოს    ფაკულტეტის   საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3.   ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი    გიორგი ღაღანიძე    

სრულად

ბრძანების N: 13/29 -01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე (ბიზნესის ადმინისტრირება და ეკონომიკა) მობილობის მსურველ კანდიდატებთან გასაუბრების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება

№ 11/29 -01
07.09.2018 წ.  
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე (ბიზნესის ადმინისტრირება და ეკონომიკა) მობილობის მსურველ კანდიდატებთან გასაუბრების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე–3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 57-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  სადოქტორო პროგრამებზე (ბიზნესის ადმინისტრირება და  ეკონომიკა) მობილობის მსურველ კანდიდატებთან გასაუბრების კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  – დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ)     პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი – ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
გ) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი – დეკანის მოადგილე;
დ)  ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი - დეკანის მოადგილე;
ე)     ასისტენტ პროფესორი მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის  უფროსი.
2.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის  ოფიციალურ  ვებგვერდზე  და  ყველასთვის ხელმისაწვდომ    ადგილზე    განთავსება   დაევალოს   ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი         გიორგი ღაღანიძე
                                  


სრულად

ბრძანების N: 11/29 -01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე (ეკონომიკა, ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი ) კანდიდატებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება


№ 12/29 -01
10.09.2018 წ.
ქ.თბილისი


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე (ეკონომიკა, ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი ) კანდიდატებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე–3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის,57-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:

1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  ეკონომიკის სადოქტორო  პროგრამაზე  გასაუბრების კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) გიორგი ღაღანიძე - პროფესორი, დეკანი (თავმჯდომარე);
ბ) ვლადიმერ პაპავა  - აკადემიკოსი, სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი;
   გ) ავთანდილ სილაგაძე  -  აკადემიკოსი;
   დ)იური ანანიაშვილი  -  პროფესორი;
   ე) თეიმურაზ ბერიძე  - პროფესორი;
   ვ) რევაზ გველესიანი - პროფესორი, სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი;
   ზ) სიმონ გელაშვილი - პროფესორი;
   თ) ელგუჯა მექვაბიშვილი - პროფესორი;
   ი) ნოდარ ხადური - პროფესორი;
   კ) ეთერ ხარაიშვილი - პროფესორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
   ლ) მირიან ტუხაშვილი - პროფესორი;
   მ) ნინო ფარესაშვილი - დეკანის მოადგილე;
   ნ) მანანა ლობჟანიძე -სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
2. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  ბიზნესის ადმინისტრირების  სადოქტორო პროგრამაზე გასაუბრების დარგობრივი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) გიორგი ღაღანიძე _ პროფესორი, დეკანი (თავმჯდომარე)
ბ) ნუგზარ თოდუა _ პროფესორი, სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი
გ) ირაკლი კოვზანაძე _ პროფესორი
დ) დავით ნარმანია _ პროფესორი
ე) დემურ სიჭინავა –პროფესორი
ვ) ლევან საბაური _ პროფესორი
ზ) თეიმურაზ შენგელია _ პროფესორი, სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი
თ) ეთერ ხარაიშვილი _ პროფესორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
ი) ნინო ფარესაშვილი –დეკანის მოადგილე
კ) მანანა ლობჟანიძე _სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი
3.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის  სადოქტორო პროგრამაზე გასაუბრების დარგობრივი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) გიორგი ღაღანიძე _ პროფესორი, დეკანი (თავმჯდომარე)
ბ) იოსებ ხელაშვილი _ პროფესორი, სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი
გ) ეთერ ხარაიშვილი _ პროფესორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
დ) ნინო ფარესაშვილი – ასოცირებული პროფესორი,  დეკანის მოადგილე
ე) ნანა კაციტაძე _ ასოცირებული პროფესორი
ვ) მანანა ლობჟანიძე _სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი

4. გასაუბრება ჩატარდეს  (ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  უნივერსიტეტის X კორპუსი, ოთახი № 206) ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება - 11.09.2018 წ., 10:00 სთ., ეკონომიკის მიმართულება - 12.09.2018 წ., 10:00 სთ და ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის   მიმართულება  - 13.09.2018 წ., 10:00 სთ.
5. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი               გიორგი ღაღანიძესრულად

ბრძანების N: 12/29 -0

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება


№ 10/29 -01
03.09.2018წ.
ქ.თბილისი


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებისმე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ქვეპუნქტისა დამე-6 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:
1.    შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:
ა)პროფესორი გიორგი ღაღანიძე – კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) პროფესორი  ნუგზარ თოდუა;
გ) პროფესორი  დავით ნარმანია;      
დ) პროფესორი დემურ სიჭინავა;
ე) პროფესორი თემურ შენგელია;                         
ზ) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი;
თ) ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე;
ი) ასისტენტ პროფესორი ვალერი არღუთაშვილი;
კ)  ასისტენტ პროფესორი მერაბ ხოხობაია;  
ლ) ასისტენტ პროფესორი ლეილა ქადაგიშვილი – მდივანი.
2.    სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა განხორციელდეს (ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  უნივერსიტეტის X კორპუსი, ოთახი № 515) ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის  მიმართულებით  - 14.09.2018 წ., 10:00 სთ.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი           გიორგი   ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 10/29 -01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ

 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   
№ 09/29 - 01
03.07.2018 წ.
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და  მე-6 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:
1.    შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:
ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე – კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) პროფესორი  ნუგზარ თოდუა;
გ) პროფესორი  დავით ნარმანია;     
დ) პროფესორი დემურ სიჭინავა;
ე)  პროფესორი თემურ შენგელია;                        
ვ) პროფესორი ელენე ხარაბაძე;
ზ) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი;
თ) ასოცირებული პროფესორი მიხეილ ჩიკვილაძე;
ი) ასისტენტ-პროფესორი ლეილა ქადაგიშვილი – მდივანი.
2.    შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ეკონომიკის მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:
ა) პროფესორი, აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე –  კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) პროფესორი, აკადემიკოსი  ვლადიმერ პაპავა;                                  
გ) პროფესორი იური ანანიაშვილი;                              
დ) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე;
ე)  პროფესორი სიმონ გელაშვილი;                   
ვ) პროფესორი რევაზ გველესიანი;                                           
ზ) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი;                                  
თ) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი;               
ი) პროფესორი ნოდარ ხადური;  
კ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;           
ლ) ასოცირებული პროფესორი ჯემალ ხარიტონაშვილი;
მ) ასისტენტ-პროფესორი თამარ ლაზარიაშვილი  –  მდივანი.
3.    შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ტურიზმის მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:
ა)  პროფესორი იოსებ ხელაშვილი - კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე
გ) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი;
დ) ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბერიშვილი;
ე) ასოცირებული პროფესორი ეკა ლეკაშვილი;
ვ) ასოცირებული პროფესორი ნანული ოქრუაშვილი;
ზ) ასისტენტ-პროფესორი ვალერი არღუთაშვილი;
თ)  ასისტენტ-პროფესორი მერაბ ხოხობაია;
ი) ინეზა ვაწაძე – კომისიის მდივანი.
4.    სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა (ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  უნივერსიტეტის X კორპუსი (ოთახი №206) ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით განხორციელდეს:
ა) მოდული: საბუღალტრო აღრიცხვა  (I ჯგ.)  - 30.07.2018 წ., 10:00 სთ.;
ბ) მოდული: საბუღალტრო აღრიცხვა  (I I ჯგ.)  - 31.07.2018 წ., 10:00 სთ.;
გ) მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე - 01.08.2018 წ., 10:00 სთ.;
დ) მოდული: მენეჯმენტი - 02.08.2018 წ., 10:00 სთ.;
ე) მოდული: მარკეტინგი - 03.08.2018 წ., 10:00 სთ.;
ვ) მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი - 03.08.2018 წ., 10:00 სთ.;
ზ) მოდული: ინფორმაციული მენეჯმენტი - 03.08.2018 წ., 10:00 სთ. ;
თ) მოდული: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი - 03.08.2018 წ., 10:00 სთ.
5.    სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა (ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  უნივერსიტეტის X კორპუსი, ოთახი №515) ეკონომიკის მიმართულებით განხორციელდეს:
ა) მოდული: ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა - 30.07.2018 წ., 10:00 სთ.;
ბ) მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა - 30.07.2018 წ., 10:00 სთ.
გ) მოდული: მაკროეკონომიკა - 31.07.2018 წ., 10:00 სთ.;
დ) მოდული: ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია - 31.07.2018 წ., 10:00 სთ.;
ე) მოდული: ბიზნესის ეკონომიკა - 01.08.2018 წ., 10:00 სთ.;
ვ) მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა - 01.08.2018 წ., 10:00 სთ.;
ზ) მოდული: ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია - 01.08.2018 წ., 10:00 სთ.;
თ) მოდული: თეორიული ეკონომიკა - 01.08.2018 წ., 10:00 სთ.
6.    სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა (ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  უნივერსიტეტის X კორპუსი (ოთახი №06 – შესასვლელი მაღლივის შიდა ეზოდან) ტურიზმის მიმართულებით განხორციელდეს: – 30.07.2018 წ., 10:00 სთ-ზე.
7.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
8.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


 ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი           გიორგი ღაღანიძე


სრულად

ბრძანების N: 09/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორების (რექტორის ბრძანება №109/01–01, 10.05.2018), ასოცირებული პროფესორებისა (რექტორის ბრძანება №110/01–01, 10.05.2018) და ასისტენტ-პროფესორის (რექტორის ბრძანება №111/01–01, 10.05.2018) სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                    
№ 08/29 - 01
30.05.201
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე  პროფესორების (რექტორის ბრძანება №109/01–01, 10.05.2018), ასოცირებული პროფესორებისა (რექტორის ბრძანება №110/01–01, 10.05.2018)  და ასისტენტ-პროფესორის (რექტორის ბრძანება №111/01–01, 10.05.2018) სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის   ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ დანართი №1-ის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    შეიქმნას სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე  პროფესორების (რექტორის ბრძანება №109/01–01, 10.05.2018), ასოცირებული პროფესორებისა (რექტორის ბრძანება №110/01–01, 10.05.2018) და ასისტენტ-პროფესორის (რექტორის ბრძანება №111/01–01, 10.05.2018) სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის   ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:
ა) ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;
ბ) სოფიო ოდიშარია - კანცელარიის უფროსი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;
გ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი.
2.    დაევალოს საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს 2018 წლის 12 ივნისიდან 2018 წლის 22 ივნისის ჩათვლით 9:30-დან 18:00 საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა) საკონკურსო საბუთების მიღება მისამართი: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  თსუ X კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანი,     პროფესორი   გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 08/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№ 07/29 - 01
29.05.2018 წ.
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 16 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესის“ მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 30 მაისიდან 5 ივნისის ჩათვლით,  მისამართი: თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქუჩა №2 (კორპუსი X ) ოთახი № 307.
2.    საკონკურსო საბუთების მიღება განახორციელოს საბუთების მიმღებმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:
ა) მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
ბ) ლალი ჩიკვილაძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანი,      პროფესორი   გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 07/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბლანკის, ბეჭდის და შტამპის გამოყენების წესი
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№05/29 - 01
21.05.2018 წ.    
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბლანკის,  ბეჭდის და შტამპის გამოყენების წესი

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 30 სექტემბრის №129/02-01 ბრძანების „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების ბეჭდების, ბლანკებისა და შტამპებისა და ფაკულტეტების კომპეტენციის ფარგლებში სტუდენტის სტატუსის შესახებ ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“  მე-6 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:
1.    სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის (შემდგომში „ფაკულტეტი“) კანცელარიაში ინახება ფაკულტეტის ბეჭედი, ბლანკი  და შტამპი.
2.    ფაკულტეტის ბეჭედი შეიძლება გამოყენებულ იქნას უფლებამოსილი პირის (ადმინისტრაციული, დამხმარე და აკადემიური პერსონალი) ხელმოწერის ან ასლის დოკუმენტთან შესაბამისობის დასადასტურებლად იმ დოკუმენტაციაზე, რომელიც დაკავშირებულია ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობასთან, მათ შორის:
ა) ცნობა სტუდენტის ან თანამშრომლის (თანამდებობრივი სარგოს მითითების გარეშე)  სტატუსის შესახებ;
ბ) ცნობა ფინანსური დავალიანების შესახებ (ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა);
გ) ცნობა ბიბლიოთეკის დავალიანების შესახებ ( ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა);
დ) სასწავლო ბარათი;
ე) ფაკულტეტის საბჭოს ოქმი და ოქმიდან ამონაწერი;
ვ) დახასიათება;
ზ) რეკომენდაცია;
თ) კურსდამთავრებულთა დიპლომის დანართის ყველა გვერდი;
ი) აპოსტილზე წარსადგენი დოკუმენტების ყველა გვერდი;
კ) რეცენზია;
ლ) დასკვნა;
მ) გამოხმაურება;
ნ) ბრძანებების ასლები;
ო) პრაქტიკის დღიურები;
პ) სხვადასხვა სააპლიკაციო ფორმა;
ჟ) სხვა სახის დოკუმენტი, ფაკულტეტის ადმინისტრაციული თანამდებობის მქონე პირის მითითების საფუძველზე.
3.    ფაკულტეტის ბლანკზე  შეიძლება განთავსდეს:
ა) ცნობა სტუდენტის ან თანამშრომლის (თანამდებობრივი სარგოს მითითების გარეშე)  სტატუსის შესახებ;
ბ) რეკომენდაცია;
გ) დახასიათება;
დ) აპოსტილზე წარსადგენი დოკუმენტები;
ე) წერილები სხვადასხვა უწყებებსა და ორგანიზაციებთან;
ვ) რეცენზია, დასკვნა, გამოხმაურება ( მოთხოვნის შემთხვევაში) ;
ზ) სტუდენტთა სასწავლო-პროფესიული პრაქტიკისა და სტაჟირების შესახებ წერილები;
თ) სხვა სახის დოკუმენტზე, ფაკულტეტის ადმინისტრაციული თანამდებობის მქონე პირის მითითების საფუძველზე.
4.    შტამპი გამოიყენება ფაკულტეტის კანცელარიაში შემოსული განცხადებებისა და წერილების რეგისტრაციის მიზნით.
5.    წინადებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
6.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი, პროფესორი   გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 05/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2017 წლის 15 მაისის №09/29-01 ბრძანებაში „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში სტიპენდიების მინიჭების საფაკულტეტო წესისა“ და სტიპენდიით დაფინანსებისათვის შესარჩევ კანდიდატთა შეფასების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება

№06/29 -01
21.05.2018
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2017 წლის 15 მაისის №09/29-01 ბრძანებაში „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში სტიპენდიების მინიჭების საფაკულტეტო წესისა“ და სტიპენდიით დაფინანსებისათვის შესარჩევ კანდიდატთა შეფასების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    შევიდეს შემდეგი ცვლილებები  „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში სტიპენდიების მინიჭების საფაკულტეტო წესისა“ და სტიპენდიით დაფინანსებისათვის შესარჩევ კანდიდატთა შეფასების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2017 წლის 15 მაისის №09/29-01 ბრძანებაში:
ა) პირველი პუნქტით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
“4. ყოველ სემესტრში ერთხელ, რექტორის ბრძანებით განსაზღვრული სტიპენდიით დასაფინანსებელ სტუდენტთა რაოდენობა ნაწილდება აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტების რაოდენობის პროპორციულად, კურსების მიხედვით. ეკონომიკის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამისთვის სტიპენდიით დასაფინანსებელ სტუდენტთა რაოდენობა გამოიანგარიშება ეკონომიკის, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისგან დამოუკიდებლად. “
ბ) ბრძანების მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს „თ“ ქვეპუნქტი:
„თ) მარინა ჭელიძე.“
2.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი გიორგი ღაღანიძე 
                                            

სრულად

ბრძანების N: 06/29 -01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება

№ 04/29 -01
23.02.2017
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:
ა)პროფესორი ნუგზარ თოდუა – კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) პროფესორი დავით ნარმანია;
გ) პროფესორი დემურ სიჭინავა;
დ) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე;
ე) პროფესორი თეიმურაზ შენგელია;
ვ) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი;
ზ) ასოცირებული პროფესორი მიხეილ ჩიკვილაძე;

თ) ასოცირებული პროფესორი იზოლდა ჭილაძე;
ი) ასისტენტ-პროფესორი ლეილა ქადაგიშვილი  – მდივანი.
2.    შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ეკონომიკის მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:
ა) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე - დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) პროფესორი იური ანანიაშვილი;
გ) პროფესორი სიმონ გელაშვილი;
დ) პროფესორი რევაზ გველესიანი;
ე) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი;
ვ) აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა;
ზ) აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე;
თ) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი;
ი)პროფესორი ნოდარ ხადური;
კ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;
ლ) ასოცირებული პროფესორი ჯემალ ხარიტონაშვილი;
მ)  ასისტენტ-პროფესორი თამარ ლაზარიაშვილი - მდივანი;
3.    სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით (ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  უნივერსიტეტის X კორპუსი (ოთახი № 513) განხორციელდეს 2018 წლის 1 მარტს 10:00 სთ-ზე.
4.    სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის მიმართულებით (ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  უნივერსიტეტის X კორპუსი (ოთახი № 515) განხორციელდეს 2018 წლის 1 მარტს 10:00 სთ-ზე.
5.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
6.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე

სრულად

ბრძანების N: 04/29 -01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2018 წლის 30 იანვრის № 02/29 -01 ბრძანებაში „ სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№ 03/29 -01
15.02.2018
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  დეკანის 2018 წლის 30 იანვრის № 02/29 -01 ბრძანებაში „ სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის შესახებ


 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    შევიდეს ცვლილება სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  დეკანის 2018 წლის 30 იანვრის № 02/29 -01 ბრძანებაში „სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“ და ბრძანების პირველ პუნქტს „ნ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტები:
„ო) ლეილა ქადაგიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;
პ) მარინა ჭელიძე - ISET-ის აკადემიური პროგრამების კოორდინატორი.“

2.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3.     ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
 
ფაკულტეტის  დეკანი,     პროფესორი      თეიმურაზ ბერიძე       
სრულად

ბრძანების N: 03/29 -01

სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                    
№02/29 - 01
30.01.2018                                                                                                                                                                                                                                 ქ.თბილისი

სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №74/2012 დადგენილებით დამტკიცებული „ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენთა კრედიტების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ“ დანართი №1 მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად

ვბრძანებ:
1.    განისაზღვროს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კრედიტების აღიარების კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) სიმონ გელაშვილი -  პროფესორი, თავმჯდომარე;
ბ) ირმა მშვენიერაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი;
გ) ია ნაცვლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
დ) ნატო კაკაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;
ე) ზეინაბ გოგრიჭიანი - მასწავლებელი;
ვ) დალი არახამია - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
ზ) მერაბ ზედგენიძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
თ) ლალი კობახიძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
ი) ნანა მაისურაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
კ) ირინა მამამთავრიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
ლ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
მ) მამუკა ხუსკივაძე - თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის ტურიზმის სკოლის დირექტორის მოადგილე;
ნ) ნინო დოხტურიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, მდივანი.
2.    ძალადაკარგულად გამოცხადდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2017 წლის 7 თებერვლის №   03/29 – 01 ბრძანება „სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანი,     პროფესორი        თეიმურაზ ბერიძე           

სრულად

ბრძანების N: 02/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№ 01/29 - 01
09.01.2018
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 16 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესის“ მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთები კანდიდატებმა წარმოადგინონ 2018 წლის 11 იანვრიდან 17 იანვრის ჩათვლით,  მისამართი: თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქუჩა №2 (კორპუსი X ) ოთახი № 307.
2.    საკონკურსო საბუთების მიღება განახორციელოს საბუთების მიმღებმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:
ა) მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
ბ) ლალი ჩიკვილაძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანი,     პროფესორი     თეიმურაზ ბერიძე  
სრულად

ბრძანების N: 01/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2017 წლის 28 მარტის № 07/29 -01 ბრძანებაში „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ისტორიის ამსახველი ინფორმაციის მოძიების, დამუშავებისა და გამოცემის მიზნით სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№ 21/29 - 01
16.11.2017 
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  დეკანის 2017 წლის 28 მარტის № 07/29 -01 ბრძანებაში „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ისტორიის ამსახველი ინფორმაციის მოძიების, დამუშავებისა და გამოცემის მიზნით სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    შევიდეს შემდეგი ცვლილებები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  დეკანის 2017 წლის 28 მარტის № 07/29 -01 ბრძანებაში „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ისტორიის ამსახველი ინფორმაციის მოძიების, დამუშავებისა და გამოცემის მიზნით სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“:
ა) დაემატოს ბრძანების პირველ მუხლს შემდეგი შინაარსის 1.23. პუნქტი:
 „1.23. ემერიტუსი ქეთევან მარშავა“.
ბ) დაემატოს ბრძანების პირველ მუხლს შემდეგი შინაარსის 1.24. პუნქტი:
 „1.24. ემერიტუსი მურთაზ მაღრაძე “.
2.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3.    ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი,    პროფესორი        თეიმურაზ ბერიძე 


სრულად

ბრძანების N: 21/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2017 წლის 28 მარტის № 07/29 -01 ბრძანებაში „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ისტორიის ამსახველი ინფორმაციის მოძიების, დამუშავებისა და გამოცემის მიზნით სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   
№20/29 – 01
07.11.2017
ქ.თბილისი


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  დეკანის 2017 წლის 28 მარტის № 07/29 -01 ბრძანებაში „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ისტორიის ამსახველი ინფორმაციის მოძიების, დამუშავებისა და გამოცემის მიზნით სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    შევიდეს შემდეგი ცვლილებები სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  დეკანის 2017 წლის 28 მარტის № 07/29 -01 ბრძანებაში „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ისტორიის ამსახველი ინფორმაციის მოძიების, დამუშავებისა და გამოცემის მიზნით სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“:
ა) ამოღებულ იქნას ბრძანების პირველი მუხლის 1.8. პუნქტი.
ბ) დაემატოს ბრძანების პირველ მუხლს შემდეგი შინაარსის 1.22. პუნქტი:
 „1.22. პროფესორი ნუგზარ პაიჭაძე“.
2.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3.    ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი,     პროფესორი          თეიმურაზ ბერიძე  


სრულად

ბრძანების N: 20/29 – 01