საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
თარიღი
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროექტის „საქართველოს ბიზნესი პირველი უნივერსიტეტისათვის“ დამტკიცების შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№30/29 - 01
26.12.2016                                                                                                                                                                                                                                    ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროექტის „საქართველოს ბიზნესი პირველი უნივერსიტეტისათვის“ დამტკიცების შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის ნატალია ხარაძის სამსახურებრივი ბარათის (№8893.29, 22.12.2016)  საფუძველზე

ვბრძანებ:

1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის „ადამიანისეული პოტენციალის მართვის ლაბორატორიის“ მიერ წარმოდგენილი პროექტი „საქართველოს ბიზნესი პირველი უნივერსიტეტისათვის“ (იხ. დანართი);
2.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

იხილეთ დანართი:

ფაკულტეტის  დეკანი,      პროფესორი    თეიმურაზ ბერიძე  

სრულად

ბრძანების N: 30/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№28/29 - 01
29.11.2016   
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ     
 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:
ა) დავით  კბილაშვილი  - „კორპორაციული  სოციალური  პასუხისმგებლობის  ინტეგრირება ღვინის  კომპანიების  საერთაშორისო  ბიზნესსტრატეგიებში“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   პროფესორი თემურ  შენგელია;
ბ) ნინო მაქაცარია  - „გარდამავალი  ენერგოსექტორის ტრანსფორმაციის  აუცილებლობა  და  მართვის  სრულყოფა გლობალიზაციის  პირობებში“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   პროფესორი თემურ  შენგელია;
გ) თამარ  ხაბელაშვილი  - „საქართველოში  მცირე და საშუალო  ბიზნესის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა და  ევროკავშირთან  ინტეგრაციის პერსპექტივები“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი თემურ  შენგელია;
დ) დიმიტრი ჯავახაძე - ,,ელეტრონული სერვისების როლი ბიზნესის განვითარებაში“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბერიშვილი;
ე) დავით ბერძენიშვილი - ,,ეთნოკულტურული მახასიათებლების ზეგავლენა გლობალური ბიზნესის განვითარებაზე“ , მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი თეიმურაზ შენგელია;
ვ) სოფიკო გულედანი  - ,,კულტურული და ფსიქოლოგიური დისტანციის გავლენა ქართული ფირმების ინტერნაციონალიზაციის პროცესზე“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დავით სიხარულიძე;
ზ) ბექა იაკობიძე - ,,ინოვაციური პროცესების გავლენა ქართული ფირმების კონკურენტუნარიანობაზე“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დავით სიხარულიძე;
თ) ნათია აღლაძე - ,,სოციალური კაპიტალი, როგორც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დეტერმინანტი“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი შოთა შაბურიშილი;
ი) გია ბერიძე  - „ფისკალური  პოლიტიკის  გავლენა  ეკონომიკურ  ზრდაზე“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი გულნაზ ერქომაიშვილი;
კ) ლევან სილაგაძე  - „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ტენდენციები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში  (1996-2016)“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი სიმონ გელაშვილი;
ლ) გიორგი მიქელაძე - „ინვესტიციების ეკონომეტრიკულ-სტატისტიკური მოდელირება (საქართველოს მაგალითზე)“, მეცნიერ-ხელმძღვანელები:  პროფესორი სიმონ გელაშვილი, ასოცირებული პროფესორი  მარინე მუჩიაშვილი;
მ) ნინო ზუბიაშვილი - „შრომითი ემიგრაცია საქართველოდან და მისი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე;
ნ) ხათუნა თაბაგარი - „საქართველო-ირანის ეკონომიკური ურთიერთობები: რეგიონული სანედლეულო ბაზრის განვითარების პერსპექტივები”, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე, მოწვეული პროფესორი ალექსანდრე თვალჭრელიძე;
ო) თამარ ლალიაშვილი  - „სტუდენტი-ახალგაზრდობის მიგრაცია საქართველოდან და მისი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი თამაზ ზუბიაშვილი;
პ) გოჩა ლაფაური  - „ინვესტიციები კაპიტალში და კორპორატიული ბიზნესის განვითარების პრობლემები საქართველოში (ოპიკის მოღვაწეობის მაგალითზე 1997-2016 წლები)“ , მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე;
ჟ) სალომე სილაგაძე  - „ინტელექტუალური მიგრაციის თანამედროვე ტენდენციები“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი თამაზ ზუბიაშვილი;
რ) ნათია სურმანიძე  - „ინსტიტუციური რეფორმები საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი ჯემალ ხარიტონაშვილი;
ს) ქეთი ცხადაძე - „საერთაშორისო  სავალუტო  ბაზრის  ზეგავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი ლელა ბახტაძე;
ტ) გრიგოლ ჭაავა - „უმაღლეს სასწავლებლებში აკადემიური პერსონალის შერჩევის და ფორმირების პროცესების სრულყოფა ინფორმაციული  ტექნოლოგიების გამოყენებით (თსუ-ს მაგალითზე)“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი დემურ სიჭინავა, ემერიტუსი პროფესორი მურთაზ მაღრაძე;
უ) ვახტანგ ჩქარეული - „ეკონომიკური თავისუფლების“ გავლენა მაკროეკონომიკურ  მაჩვენებლებზე“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი ნაზირა კაკულია;
ფ) ცოტნე ჟღენტი  - ,,ფორმალური და არაფორმალური ინსტიტუტების ტრანსფორმაცია და მათი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი ნაზირა კაკულია;
ქ) მირზა გელაშვილი-,,ფისკალური  პოლიტიკის  ეფექტიანობის  ეკონომეტრიკული  ანალიზი“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი  იური ანანიაშვილი;
ღ) თამარ თარაშვილი - ,,მონეტარული  პოლიტიკის  ეფექტიანობის  ეკონომეტრიკული  ანალიზი“,  მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი  იური ანანიაშვილი;
ყ) შორენა ტიელიძე - „ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის სრულყოფა-ბიზნეს-კომპანიების ეფექტიანობის ფაქტორი“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი ეკა ჩოხელი;
შ) თორნიკე ხოშტარია - „ბიზნესის  სტრატეგიის  გავლენა   საწარმოების  საქმიანობის შედეგებზე საქართველოში“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი შოთა შაბურიშვილი.
2.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3.    ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი,     პროფესორი   თეიმურაზ ბერიძე         

სრულად

ბრძანების N: 28/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№ 29/29 – 01
07.12.2016             
ქ.თბილისი


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 16 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესის“ მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:
1.    სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთები კანდიდატებმა წარმოადგინონ 2016 წლის 12 დეკემბრიდან 16 დეკემბრის ჩათვლით,  მისამართი: თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქუჩა №2 (კორპუსი X ) ოთახი № 307;
2.    საკონკურსო საბუთების მიღება განახორციელოს საბუთების მიმღებმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:
ა) მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
ბ) ლალი ჩიკვილაძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანი,     პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე 
სრულად

ბრძანების N: 29/29 – 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

   № 26/29 – 01
  12.09.2016       
  ქ.თბილისი


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29 -ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51 -ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53 -ე მუხლის პირველი, მე -2 და მე - 3 ნაწილების, 54 -ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56 -  მუხლის მე -2 ნაწილის, 57 -ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე - 18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე - 5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტისა და სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2014 წლის 16 აპრილის 55/01-01 ბრძანების   საფუძველზე

 

ვბრძანებ:

1.     შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:

ა)პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე – ფაკულტეტის დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;

ბ)  პროფესორი იური ანანიაშვილი;

გ) პროფესორი სიმონ გელაშვილი;

დ) პროფესორი დავით ნარმანია;

ე) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე;

ვ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;

 

ზ) ასოცირებული პროფესორი ნაზირა კაკულია;

თ) ასოცირებული პროფესორი ლევან საბაური;

ი) ასოცირებული პროფესორი ჯემალ ხარიტონაშვილი;

კ) ასისტ . პროფესორი თამარ ლაზარიაშვილი – მდივანი.

2.     სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა (ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,   უნივერსიტეტის X კორპუსი ( მაღლივი), ოთახი №515) განხორციელდეს 2016 წლის 16 სექტემბერს: მოდული – ეკონომიკური აზრის ისტორია – 11:00 სთ - ზე, მოდული – ეკონომეტრიკა – 11:20 სთ - ზე,   მოდული – მაკროეკონომიკა – 11:40 სთ - ზე, მოდული – მენეჯმენტი – 12:00 სთ - ზე;

3.     წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს;

4.     ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის   დეკანი,    პროფესორი       თეიმურაზ ბერიძე                                                                                                          

სრულად

ბრძანების N: 26/29 – 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი 2016 წლის 26 აგვისტოს „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტურანტურაში მისაღებ პროგრამებზე (ბიზნესის ადმინისტრირების, ეკონომიკის და ტურიზმის სადოქტორო პროგრამებზე) გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შექმნისა და მისი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ № 25/29 - 1 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

 

  № 27/29 - 1    
 12.09.2016 
 ქ.თბილისი


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი 2016 წლის 26 აგვისტოს   სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 201 6 - 201 7 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტურანტურაში მისაღებ პროგრამებზე (ბიზნესის ადმინისტრირების, ეკონომიკის და ტურიზმის სადოქტორო პროგრამებზე) გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შექმნისა და მისი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“    2 5/29 - 1 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29 -ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51 -ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52 -ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53 -ე მუხლის პირველი, მე -2 და მე–3 ნაწილების, 54 -ე მუხლის პირველი ნაწილის,57 -ე მუხლის, 63 -ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე - 18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე - 5 პუნქტის „ა“, „კ“ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტისა და თსუ - ის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 4 მაისის №215 დადგენილებით დამტკიცებული „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების“ მე -4 მუხლის მესამე პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:

1.     ცვლილება შევიდეს ქ.თბილისი სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი 2016 წლის 26 აგვისტოს  სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 201 6 - 201 7 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტურანტურაში მისაღებ პროგრამებზე (ბიზნესის ადმინისტრირების, ეკონომიკის და ტურიზმის სადოქტორო პროგრამებზე) გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შექმნისა და მისი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“    2 5/29 - 1 ბრძანებაში და დაემატოს 31 , რომელიც ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

„31. სადოქტორო პროგრამაზე კონკურსში მონაწილე პირებთან გასაუბრება გაიმართება:

·          ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამაზე – 14.09.2016;

·          ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამაზე – 15.09.2016;

·          ტურიზმის სადოქტორო პროგრამაზე –   16.09.2016 .

2.     წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე   განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

3.     ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი         თეიმურაზ ბერიძე         

 

 

 

სრულად

ბრძანების N: 27/29 - 1

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2016-2017 სასწავლო წლისთვის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება

№24/29 - 1                                                                                                                                        26.08.2016                     
ქ.თბილისი
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2016-2017 სასწავლო წლისთვის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე საბუთების მიმღები კომისიის  შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე–3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 26 ივნისის სხდომის ოქმი №4 დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დებულების“ 26-ე მუხლის მე-7 პუნქტისა და 28-ე მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად
ვბრძანებ:
1.    დამტკიცდეს  მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე საბუთების მიმღები კომისია შემდეგი  შემადგენლობით:
ა) ელისო კვირკაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
ბ)  ნათია ჟღენტი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
გ) ნინო დოხტურიშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.
2.    დამტკიცდეს  დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე საბუთების მიმღები კომისია შემდეგი  შემადგენლობით:
ა) მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
ბ) ლალი ჩიკვილაძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი, პროფესორი               თეიმურაზ ბერიძე
სრულად

ბრძანების N: 24/29 - 1

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტურანტურაში მისაღებ პროგრამებზე (ბიზნესის ადმინისტრირების, ეკონომიკის და ტურიზმის სადოქტორო პროგრამებზე) გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შექმნისა და მისი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება

№25/29 - 1
26.08.2016  
ქ.თბილისი


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტურანტურაში მისაღებ პროგრამებზე (ბიზნესის ადმინისტრირების, ეკონომიკის და ტურიზმის სადოქტორო პროგრამებზე) გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შექმნისა და მისი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე–3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის,57-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტისა და თსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 4 მაისის №215 დადგენილებით დამტკიცებული „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების“ მე-4 მუხლის მესამე პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    დამტკიცდეს ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამაზე კონკურსში მონაწილე პირებთან გასაუბრების ჩატარების მიზნით დარგობრივი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე  – დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ ) პროფესორი  ელგუჯა მექვაბიშვილი  – სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;
გ)  პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი – ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
დ)  ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი – დეკანის მოადგილე;
ე) ასისტენტ–პროფესორი მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
ვ) პროფესორი ნუგზარ თოდუა – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი;
ზ) პროფესორი თეიმურაზ შენგელია –  სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი;
თ) პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე – სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი;
ი) პროფესორი ელენე ხარაბაძე;
კ) პროფესორი იაკობ მესხია;
ლ) პროფესორი დავით ნარმანია;
მ) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე;
ნ) პროფესორი დემურ სიჭინავა.
2.    დამტკიცდეს ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამაზე კონკურსში მონაწილე პირებთან გასაუბრების ჩატარების მიზნით დარგობრივი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე  – დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი  –  სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;
გ)  აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა;
დ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
ე) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი – დეკანის მოადგილე;
ვ) ასისტენტ–პროფესორი მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
ზ) პროფესორი რევაზ გველესიანი –  სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი;
თ) პროფესორი იური ანანიაშვილი ;
ი) პროფესორი სიმონ გელაშვილი;
კ) პროფესორი ქეთევან მარშავა;
ლ) აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე;
მ) პროფესორი ნოდარ ხადური – საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი;
ნ) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი.
3.    დამტკიცდეს სადოქტორო პროგრამაზე „ტურიზმი“ კონკურსში მონაწილე პირებთან გასაუბრების ჩატარების მიზნით დარგობრივი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე  – დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ ) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი  – სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;
გ)  პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
დ) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი – დეკანის მოადგილე;
ე) ასისტენტ–პროფესორი მანანა ლობჟანიძე – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
ვ) პროფესორი ნუგზარ თოდუა –  სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი;
ზ) პროფესორი თეიმურაზ შენგელია – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი;
თ) ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე.
4.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი                თეიმურაზ ბერიძე         სრულად

ბრძანების N: 25/29 - 1

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№23/29 - 01                                                                                                                                         27.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ქ.თბილისი


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ       


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:
ა) ლალი ბუჩუკური   - სადისერტაციო თემა: „აუდიტის ხარისხის კონტროლის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში“, მეცნიერ-ხელმძღვანელე: ასოცირებული პროფესორი ნანა სრესელი;
ბ) სოფიო ტოგონიძე  - სადისერტაციო თემა: „ეროვნული ანგარიშები, როგორც ეკონომიკური პოლიტიკისა და ანალიზის უნივერსალური ინსტრუმენტი“, მეცნიერ-ხელმძღვანელე: ასოცირებული პროფესორი მარინე მინდორაშვილი;
გ) ელისო ბერიძე  - სადისერტაციო თემა: „მაკროპრუდენციული პოლიტიკის თავისებურებები (საქართველოს მაგალითზე)“, მეცნიერ-ხელმძღვანელე: პროფესორი ნოდარ ხადური;
დ) ნატალია ჭეიშვილი - სადისერტაციო თემა: „სახელმწიფო ვალის გავლენა ეკონომიკურ განვითარებაზე (საქართველოს მაგალითზე)“, მეცნიერ-ხელმძღვანელე: პროფესორი ნოდარ ხადური;
ე) სულხან ტაბაღუა  - სადისერტაციო თემა: „ფისკალური სტიმულების გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე“, მეცნიერ-ხელმძღვანელე: ასოცირებული პროფესორი მურმან ცარციძე;
ვ) ლევან კალანდაძე - სადისერტაციო თემა: „უძრავი  ქონების  შეფასება  როგორც  საინვესტიციო  საქმიანობის ეფექტიანად  მართვის  ინსტრუმენტი“, მეცნიერ-ხელმძღვანელე: ასოცირებული პროფესორი ხათუნა  ბარბაქაძე;
ზ) შოთა ლორია - სადისერტაციო თემა: „საქართველოს საინვესტიციო გარემო და მისი გაუმჯობესების გზები“, მეცნიერ-ხელმძღვანელე: ასოცირებული პროფესორი ხათუნა  ბარბაქაძე;
თ) ხათუნა ინაური  - სადისერტაციო თემა: „შრომის ბაზრის ეკონომეტრიკული ანალიზი და ოპტიმიზაციის მიმართულებები“ , მეცნიერ-ხელმძღვანელე: ასოცირებული პროფესორი ნინო  მიქიაშვილი;
ი) ირაკლი შამუგია  - სადისერტაციო თემა: „ორგანიზაციული  პროცესების  რისკების  მართვის  მოდელები  და მათი  გამოყენების  გზები  საქართველოში“ , მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი ნინო  ფარესაშვილი, თანახელმძღვანელი:  პროფესორი  დავით  ნარმანია;
კ) სალომე საყვარელიძე  - სადისერტაციო თემა: „მოტივაციის ზრდის სტრატეგიები საქართველოს საჯარო უწყებებში“, მეცნიერ-ხელმძღვანელე: პროფესორი  დავით  ნარმანია;
ლ) თეონა მაისურაძე - სადისერტაციო თემა: „დასაქმებულთა  მწარმოებლურობის  გაუმჯობესების   მექანიზმები  ქართულ  კომპანიებში“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი ნინო  ფარესაშვილი;
მ) გვანცა გვაზავა - სადისერტაციო თემა: ,,მოტივაციის მართვის სრულყოფის თანამედროვე ტენდენციები ქართულ კომპანიებში”, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი ნინო  ფარესაშვილი;
2.    დამტკიცდეს ეკონომიკის  სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ გიორგი მიქელაძის სადისერტაციო ნაშრომის კონსულტანტად, პროფესორი სიმონ გელაშვილი.  
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანი, პროფესორი       თეიმურაზ ბერიძე

სრულად

ბრძანების N: 23/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიაში ცვლილების შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№ 22/29 - 01
18.07.2016
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიაში ცვლილების შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და  მე-6 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:
1.    შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:
ა) პროფესორი ნუგზარ თოდუა – კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) პროფესორი  დავით ნარმანია;      
გ) პროფესორი  გიორგი ღაღანიძე;                                                                       
დ) ასოცირებული პროფესორი დავით სიხარულიძე;                         
ე) ასოცირებული პროფესორი მარინა მაისურაძე;
ვ)  ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე;
 

ზ) ასოცირებული პროფესორი ენვერ ლაგვილავა;
თ) ასოცირებული პროფესორი მიხეილ ჩიკვილაძე;
ი) ასისტენტ პროფესორი ლეილა ქადაგიშვილი
კ)ასისტენტ პროფესორი ეკატერინე გულუა – მდივანი.
2.    შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ეკონომიკის მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:
ა) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე – დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) პროფესორი იური ანანიაშვილი;                               
 გ) პროფესორი სიმონ გელაშვილი;                    
დ) პროფესორი რევაზ გველესიანი;                                            
ე)  პროფესორი ქეთევან მარშავა;                                            
ვ) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი;                                   
ზ) აკადემიკოსი  ვლადიმერ პაპავა;                                   
თ) აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე;  
ი) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი;                
კ) პროფესორი ნოდარ ხადური;   
ლ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;            
მ) ასოცირებული პროფესორი ნაზირა კაკულია;
ნ) ასოცირებული პროფესორი ჯემალ ხარიტონაშვილი;
ო) ასისტ. პროფესორი თამარ ლაზარიაშვილი  –  მდივანი.
3.    შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ტურიზმის მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:
ა)  ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე – კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ასოცირებული პროფესორი ნინო აბესაძე;
გ) ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბერიშვილი;
დ) ასოცირებული პროფესორი ეკა ლეკაშვილი;
ე) ასოცირებული პროფესორი ნანული ოქრუაშვილი;
ვ) ასოცირებული პროფესორი გიული ქეშელაშვილი;
ზ) ასისტენტ-პროფესორი ვალერი არღუთაშვილი;
თ)  ასისტენტ-პროფესორი მერაბ ხოხობაია;
ი) ინეზა ვაწაძე – კომისიის მდივანი.
4.    სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა (ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  უნივერსიტეტის X კორპუსი (ოთახი №206) ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით განხორციელდეს:
ა)მოდული: მარკეტინგი 22.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
ბ) მოდული: მენეჯმენტი (I ჯგ.) 22.07.2016, 13:00 სთ-ზე;
გ) მოდული: მენეჯმენტი (I I  ჯგ.) 23.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
დ) მოდული: საბუღალტრო აღრიცხვა  (I ჯგ.)  25.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
ე) მოდული: საბუღალტრო აღრიცხვა  (I I ჯგ.)  26.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
ვ) მოდული: საბუღალტრო აღრიცხვა  (I I I ჯგ.)   27.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
ზ) მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე (I ჯგ.)  28.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
თ) მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე (I I ჯგ.)  29.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
ი) მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი 29.07.2016, 13:00 სთ-ზე;
კ) მოდული: ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი 29.07.2016, 16:00 სთ-ზე;
ლ)მოდული: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი 23.07.2016, 13:00 სთ-ზე.
5.    სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა (ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  უნივერსიტეტის X კორპუსი , ოთახი №515) ეკონომიკის მიმართულებით განხორციელდეს:
ა) მოდული: მაკროეკონომიკა (I ჯგ.)   22.07.2016, 10:00 სთ-ზე ;
ბ) მოდული: მაკროეკონომიკა (I I ჯგ.)   23.07.2016, 10:00 სთ-ზე ;
გ) მოდული: თეორიული ეკონომიკა    23.07.2016, 13:00 სთ-ზე ;
დ) მოდული: ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია 23.07.2016, 14:00 სთ-ზე;
ე) მოდული: ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 25.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
ვ) მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა 25.07.2016, 13:00 სთ-ზე;
ზ) ეკონომიკური აზრის ისტორია 25.07.2016, 16:00 სთ-ზე;
თ) ბიზნესის ეკონომიკა 26.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
ი)მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა 26.07.2015, 13:00 სთ-ზე.
6.     სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა (ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  უნივერსიტეტის X კორპუსი (ოთახი №06 – შესასვლელი მაღლივის შიდა ეზოდან) ტურიზმის მიმართულებით განხორციელდეს: – 22.07.2016, 10:00 სთ-ზე.
7.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
8.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანი, პროფესორი            თ. ბერიძე

სრულად

ბრძანების N: 22/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№ 20/29 - 01 
11.07.2016   
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და  მე-6 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:
1.    შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:
ა) პროფესორი ნუგზარ თოდუა – კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) პროფესორი  დავით ნარმანია;      
გ) პროფესორი  გიორგი ღაღანიძე;                                                                       
დ) პროფესორი თემურ შენგელია;                         
ე) პროფესორი ელენე ხარაბაძე
ვ)  ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე;
 

ზ) ასოცირებული პროფესორი ენვერ ლაგვილავა;
თ)ასოცირებული პროფესორი ეკა ლეკაშვილი
ი) ასოცირებული პროფესორი მიხეილ ჩიკვილაძე;
კ) ასოცირებული პროფესორი ლეილა ქადაგიშვილი
ლ)ასისტენტ პროფესორი ეკატერინე გულუა – მდივანი.
2.    შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ეკონომიკის მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:
ა) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე – დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) პროფესორი იური ანანიაშვილი;                               
 გ) პროფესორი სიმონ გელაშვილი;                    
დ) პროფესორი რევაზ გველესიანი;                                            
ე)  პროფესორი ქეთევან მარშავა;                                            
ვ) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი;                                   
ზ) აკადემიკოსი  ვლადიმერ პაპავა;                                   
თ) აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე;  
ი) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი;                
კ) პროფესორი ნოდარ ხადური;   
ლ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;            
მ) ასოცირებული პროფესორი ნაზირა კაკულია;
ნ) ასოცირებული პროფესორი ჯემალ ხარიტონაშვილი;
ო) ასისტ. პროფესორი თამარ ლაზარიაშვილი  –  მდივანი.
3.    შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ტურიზმის მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:
ა)  ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე – კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ასოცირებული პროფესორი ნინო აბესაძე;
გ) ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბერიშვილი;
დ) ასოცირებული პროფესორი ეკა ლეკაშვილი;
ე) ასოცირებული პროფესორი ნანული ოქრუაშვილი;
ვ) ასოცირებული პროფესორი გიული ქეშელაშვილი;
ზ) ასისტენტ-პროფესორი ვალერი არღუთაშვილი;
თ)  ასისტენტ-პროფესორი მერაბ ხოხობაია;
ი) ინეზა ვაწაძე – კომისიის მდივანი.
4.    სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა (ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  უნივერსიტეტის X კორპუსი (ოთახი №206) ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით განხორციელდეს:
ა)მოდული: მარკეტინგი 22.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
ბ) მოდული: მენეჯმენტი (I ჯგ.) 22.07.2016, 13:00 სთ-ზე;
გ) მოდული: მენეჯმენტი (I I  ჯგ.) 23.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
დ) მოდული: საბუღალტრო აღრიცხვა  (I ჯგ.)  25.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
ე) მოდული: საბუღალტრო აღრიცხვა  (I I ჯგ.)  26.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
ვ) მოდული: საბუღალტრო აღრიცხვა  (I I I ჯგ.)   27.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
ზ) მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე (I ჯგ.)  28.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
თ) მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე (I I ჯგ.)  29.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
ი) მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი 29.07.2016, 13:00 სთ-ზე;
კ) მოდული: ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი 29.07.2016, 16:00 სთ-ზე;
ლ)მოდული: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი 23.07.2016, 13:00 სთ-ზე.
5.    სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა (ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  უნივერსიტეტის X კორპუსი , ოთახი №515) ეკონომიკის მიმართულებით განხორციელდეს:
ა) მოდული: მაკროეკონომიკა (I ჯგ.)   22.07.2016, 10:00 სთ-ზე ;
ბ) მოდული: მაკროეკონომიკა (I I ჯგ.)   23.07.2016, 10:00 სთ-ზე ;
გ) მოდული: თეორიული ეკონომიკა    23.07.2016, 13:00 სთ-ზე ;
დ) მოდული: ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია 23.07.2016, 14:00 სთ-ზე;
ე) მოდული: ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 25.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
ვ) მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა 25.07.2016, 13:00 სთ-ზე;
ზ) ეკონომიკური აზრის ისტორია 25.07.2016, 16:00 სთ-ზე;
თ) ბიზნესის ეკონომიკა 26.07.2016, 10:00 სთ-ზე;
ი)მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა 26.07.2015, 13:00 სთ-ზე.
6.     სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა (ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  უნივერსიტეტის X კორპუსი (ოთახი №06 – შესასვლელი მაღლივის შიდა ეზოდან) ტურიზმის მიმართულებით განხორციელდეს: – 22.07.2016, 10:00 სთ-ზე.
7.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
8.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანი,   პროფესორი     თ. ბერიძე

სრულად

ბრძანების N: 20/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორების სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის (რექტორის ბრძანება №103/01–01, 22.06.2016) ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№ 21/29 - 01
14.07.2016     
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე  ასისტენტ-პროფესორების სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის  (რექტორის ბრძანება №103/01–01, 22.06.2016) ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ„ დანართი №1-ის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    შეიქმნას საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:
•    ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;
•    სოფიო ოდიშარია - კანცელარიის უფროსი სპეციალისტი, აპარატის წევრი.
2.    დაევალოს საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს 2016 წლის 25 ივლისიდან  2016 წლის 29 ივლისის ჩათვლით (9:00-დან 17:00 საათამდე) საკონკურსო საბუთების მიღება მისამართი: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  თსუ X კორპუსი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კანცელარია, ოთახი №310.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანი,    პროფესორი   თეიმურაზ ბერიძე

სრულად

ბრძანების N: 21/29 - 01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 31 მაისის “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტუდენტთა კვლევითი პროექტების წინასწარი განხილვის, პრაქტიკის ანგარიშებისა და კვლევითი პროექტების დაცვების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ” № 16/29 – 01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№   17/29 - 01
03.06.2016   
ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 31 მაისის  “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტუდენტთა  კვლევითი პროექტების წინასწარი განხილვის, პრაქტიკის ანგარიშებისა და კვლევითი პროექტების დაცვების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ” №   16/29 – 01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და  მე-6 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:
1.    შევიდეს ცვლილება სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 31 მაისის  “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტუდენტთა  კვლევითი პროექტების წინასწარი განხილვის, პრაქტიკის ანგარიშებისა და კვლევითი პროექტების დაცვების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ” №   16/29 – 01 ბრძანებაში და ბრძანების პირველ პუნქტს დაემატოს „ზ“, „თ“, „ი“ ქვეპუნქტები:
„ზ) ნოდარ ბაკურაძე – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი;
თ)  რუსუდან სირბილაძე – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი;
ი) თეიმურაზ ბაბუნაშვილი – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი.“
2.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი,   პროფესორი      თეიმურაზ ბერიძე    

სრულად

ბრძანების N: 17/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№18/29 - 01                                                                                                                                         27.06.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ       


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:
ა) ირაკლი ასლანიშვილი - სადისერტაციო თემა: „დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა საქართველოში და რეფორმის თანმდევი რისკების ეფექტიანი მართვა“, მეცნიერ-ხელმძღვანელე: ასოცირებული პროფესორი ავთანდილ ჩუთლაშვილი;         
ბ) მიხეილ ჩიკვილაძე - სადისერტაციო თემა: „საგადასახადო დანაკარგები და მათი მინიმიზაციის შესაძლო მიმართულებები საქართველოში“, მეცნიერ-ხელმძღვანელე: ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბარბაქაძე;         
გ) ნინო ურუშაძე - სადისერტაციო თემა: „სასტუმრო მეურნეობის სტრატეგიული მართვის პრობლემა საქართველოში“, მეცნიერ-ხელმძღვანელე: ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე;                 
დ) ნინო ლობჟანიძე - სადისერტაციო თემა: „კონკურენცია ქართული მინერალური წყლების ბაზარზე და პროდუქტის კონკურენტუნარიანობის შეფასება“, მეცნიერ-ხელმძღვანელე:  პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი.                 
2.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3.    ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანი, პროფესორი       თეიმურაზ ბერიძე 

სრულად

ბრძანების N: 18/29 - 01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 31 მაისის “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტუდენტთა კვლევითი პროექტების წინასწარი განხილვის, პრაქტიკის ანგარიშებისა და კვლევითი პროექტების დაცვების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ” № 16/29 – 01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№19/29 - 01
29.06.2016
ქ.თბილისი


სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 31 მაისის  “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტუდენტთა  კვლევითი პროექტების წინასწარი განხილვის, პრაქტიკის ანგარიშებისა და კვლევითი პროექტების დაცვების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ” №   16/29 – 01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და  მე-6 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:
1.    შევიდეს ცვლილება სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 31 მაისის  “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტუდენტთა  კვლევითი პროექტების წინასწარი განხილვის, პრაქტიკის ანგარიშებისა და კვლევითი პროექტების დაცვების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ” №   16/29 – 01 ბრძანებაში და ამოღებულ იქნეს ბრძანების  „ზ“, „თ“ და „ი“ ქვეპუნქტები.
2.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი,
ასოცირებული პროფესორი          მარინა ჩავლეიშვილი


სრულად

ბრძანების N: 19/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№ 15/29 - 01
30.05.2016  
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ       


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:
ა) ნინო მერაბიშვილი - სადისერტაციო თემა: „სამცხე-ჯავახეთში ტურიზმის განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგები“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ეკა ლეკაშვილი;
 ბ) ირაკლი კუბლაშვილი - სადისერტაციო თემა:  “საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების  პერსპექტივები საქართველოში“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი  ნანა კაციტაძე;
გ) გურიელი ქოიავა - სადისერტაციო თემა: „საფესტივალო ტურიზმის განვითარების  პერსპექტივები საქართველოში“, მეცნიერ-ხელმძღვანელე: ასოცირებული პროფესორი  ნანა კაციტაძე ;                                             
დ) გვანცა კიკნაძე  - სადისერტაციო თემა: „ფრინველებზე დაკვირვების ტურიზმის განვითარების  პერსპექტივები საქართველოში“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე;
ე) ალექსანდრე მიქელაძე - სადისერტაციო თემა: ,,ფულის გათეთრების გლობალური პრობლემა და საქართველოს გამოწვევები“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი შოთა შაბურიშვილი;
ვ) დავით მდივანი - სადისერტაციო თემა: ,,ქართული კომპანიების პრობლემები და პერსპექტივები ტვირთვების გადაზიდვის საერთაშორისო ბაზარზე“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი შოთა შაბურიშვილი;
ზ) თინათინ მეძმარიაშვილი - სადისერტაციო თემა: ,,ბიზნესის ჩართულობა საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტების სახელმწიფო შესყიდვებში“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი იაკობ მესხია;
თ) ნინო მღებრიშვილი - სადისერტაციო თემა: ,,საქართველო-რუსეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ტენდენციები და პერსპექტივები“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლარისა ყორღანაშვილი;
ი) რუსუდან მაისურაძე - სადისერტაციო თემა: ,,მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემის სრულყოფის გზები“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი იაკობ მესხია, თანახელმძღვანელი: ასისტენტ პროფესორი ლეილა ქადაგიშვილი;
კ) თეონა გოგიტიძე - სადისერტაციო თემა: “გენმოდიფიცირებული პროდუქციისადმი ქართველი მომხმარებლის დამოკიდებულების მარკეტინგული კვლევა (აჭარის მაგალითზე)“, მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი ნუგზარ თოდუა.
2.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3.    ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი,    პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე  

სრულად

ბრძანების N: 15/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტუდენტთა კვლევითი პროექტების წინასწარი განხილვის, პრაქტიკის ანგარიშებისა და კვლევითი პროექტების დაცვების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№16/29 - 01
31.05.2016      
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტუდენტთა  კვლევითი პროექტების წინასწარი განხილვის, პრაქტიკის ანგარიშებისა და კვლევითი პროექტების დაცვების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის სკოლის დირექტორის ბატონ სერგო მელაძის 2016 წლის 30 მაისის  №439/29 წერილის საფუძველზე

ვბრძანებ:
1.    შეიქმნას ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტუდენტთა  კვლევითი პროექტების წინასწარი განხილვის, პრაქტიკის ანგარიშებისა და კვლევითი პროექტების დაცვების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი  – ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ასოცირებული პროფესორი  ნანა კაციტაძე;
გ) ასისტენტ-პროფესორი ვალერი არღუთაშვილი;
დ)მერაბ ზედგინიძე – ეკონომიკისა და და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის სკოლის მთავარი სპეციალისტი, ეკონომიკის დოქტორი;          
ე) ასისტენტ-პროფესორი მერაბ ხოხობაია;
ვ) მამუკა ხუსკივაძე – ეკონომიკისა და და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის სკოლის დირექტორის მოადგილე, ეკონომიკის დოქტორი;          
2.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი,     პროფესორი  თეიმურაზ ბერიძე   

სრულად

ბრძანების N: 16/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორის სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის (რექტორის ბრძანება №60/01–01, 14.04.2016) ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№14/29 - 01
03.05.2016   
ქ.თბილისი


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე  პროფესორის სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის  (რექტორის ბრძანება №60/01–01, 14.04.2016) ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ„ დანართი №1-ის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1.    შეიქმნას საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:
•    ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;
•    სოფიო ოდიშარია - კანცელარიის უფროსი სპეციალისტი, აპარატის წევრი.
2.    დაევალოს საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს 2016 წლის 16 მაისიდან 2016 წლის 30 მაისამდე (9:00-დან 17:00 საათამდე) საკონკურსო საბუთების მიღება მისამართი: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  თსუ X კორპუსი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კანცელარია, ოთახი №310.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანი,   პროფესორითეიმურაზ ბერიძე  

სრულად

ბრძანების N: 14/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№ 12/29 - 01
23.03.2016 
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთების წარმოდგენის ვადისა და საბუთების მიმღები კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 16 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესის“ მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:
1.    სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტი დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო საბუთები კანდიდატებმა წარმოადგინონ 2016 წლის 28 მარტიდან 30 მარტის ჩათვლით,  მისამართი: თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქუჩა №2 (კორპუსი X ) ოთახი № 310;
2.    საკონკურსო საბუთების მიღება განახორციელოს საბუთების მიმღებმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:
ა) ეთერ გიგაური – კანცელარიის უფროსი;
ბ) სოფიო ოდიშარია – კანცელარიის უფროსი სპეციალისტი.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანი,   პროფესორი     თეიმურაზ ბერიძე 

სრულად

ბრძანების N: 12/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) შიდა კომუნიკაციისა და გარე კორესპონდენციის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№ 13/29 - 01
28.03.2016        
ქ.თბილისი


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) შიდა კომუნიკაციისა და გარე კორესპონდენციის განხორციელების  წესის დამტკიცების შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და  მე-6 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:
1.    დამტკიცდეს  თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის (შემდგომში „ფაკულტეტი“) დამხმარე საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის  (შემდგომში “ISET”) შიდა კომუნიკაციისა და გარე კორესპონდენციის განხორციელების წინამდებარე  წესი:
1.1.     ISET უფლებამოსილია გამოიყენოს ფაკულტეტის შტამპი  და ფაკულტეტის ბლანკი ამ ბრძანებით განსაზღვრული წესით, ამასთანავე აღნიშნული დოკუმენტაციის შინაარსობრივ სისწორეზე პასუხისმგებლობას იღებს ISET, რასაც ხელმოწერით ადასტურებს ISET-ის პრეზიდენტი/პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი.
1.2.    ფაკულტეტი უზრუნველყოფს ISET-ს ფაკულტეტის ბლანკებით, რომლებსაც ფაკულტეტის კანცელარიის მიერ მიენიჭება ქვე-კოდი (შიფრი) და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე გადაეცემა ISET-ს.  ISET კვარტალში ერთხელ წარუდგენს ანგარიშს ფაკულტეტის კანცელარიას გამოუყენებელი და დაზიანებული ბლანკების შესახებ.
1.3.    ფაკულტეტი უზრუნველყოფს ISET-ის მიერ გაცემული დოკუმენტაციის რეგისტრაციასა და ფაკულტეტის ბეჭდით დადასტურებას.
1.4.    ISET უფლებამოსილია შიდა კომუნიკაცია და გარე კორესპონდენცია აწარმოოს ქართულ ან ინგლისურ ენაზე.
1.5.    ISET მხოლოდ სკოლის პრეზიდენტის ხელმოწერით გასცემს შემდეგ დოკუმენტაციას:
ა) ცნობას (სტუდენტის სტატუსის შესახებ, სტუდენტის ფინანსური დავალიანების შესახებ, ინგლისურის ენის ცოდნის დამადასტურებელ ცნობას და სხვა.);
ბ) სტუდენტის სასწავლო ბარათს;
გ) რეკომენდაციას;
დ) დიპლომის დანართებს;
ე) წარდგინება სტუდენტის საგანმანათლებლო პროგრამაზე  ჩარიცხვის, ასევე სტატუსის შეწყვეტის, შეჩერებისა და დამატებით სემესტრში რეგისტრაციის შესახებ.
1.6.    წინამდებარე ბრძანების პირველი პუნქტის 1.5. ქვეპუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტაციის გარდა ISET-ის კორესპონდენცია ხორციელდება ფაკულტეტის დეკანისა და ISET-ის პრეზიდენტის ხელმოწერით.
2.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
3.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანი,  პროფესორი         თეიმურაზ ბერიძე 
სრულად

ბრძანების N: 13/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად საკონკურსო კომისიების შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
 
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დეკანის ბრძანება
                                                                                                                                    
№ 09/29 - 01
22.02.2016 
ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად საკონკურსო კომისიების შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის,  მე-6 პუნქტისა და თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 27 თებერვლის ოქმი № დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების დასაფინანსებლად კონკურსის პირობები და ჩატარების წესის“ მე-5 მუხლის მესამე პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:
1.    დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად საკონკურსო კომისია ეკონომიკის მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:
ა)  პროფესორი იური ანანიაშვილი;
ბ)  პროფესორი სიმონ გელაშვილი;
გ)  პროფესორი ნოდარ ხადური;
დ)  პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;
ე)  აკაკი მიქაბერიძე – მენეჯერი საფინანსო-ეკონომიკურ საკითხებში.
2.    დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად საკონკურსო კომისია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:
ა)  ასოცირებული პროფესორი ენვერ ლაგვილავა;
ბ)  ასოცირებული პროფესორი ლარისა ყორღანაშვილი
გ)  ასოცირებული პროფესორი ემზარ ჯგერენაია;
დ) ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი   დავით ბასიაშვილი;
ე)  აკაკი მიქაბერიძე – მენეჯერი საფინანსო-ეკონომიკურ საკითხებში.
3.    წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ფაკულტეტის  დეკანი,     პროფესორი  თეიმურაზ ბერიძე    
სრულად

ბრძანების N: 09/29 - 01