საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
თარიღი
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტის სადისერტაციო თემისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№ 28/29 - 01

02.12.2021

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტის სადისერტაციო თემისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელის  დამტკიცების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტის სადისერტაციო თემა და მეცნიერ-ხელმძღვანელი:

1.1. გელა წითელაშვილი  - ,,ფინანსური სტაბილურობისა და რისკების ანალიზის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოს  ელექტრონული კომუნიკაციის კომპანიებში“

      მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   ასოცირებული პროფესორი  იზოლდა ჭილაძე

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი      პროფესორი        გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 28/29 - 01 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№ 27/29 - 01

02.12.2021

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:

1.1. მიხეილ ჭკუასელი  - ,,სახელმწიფოს ზომის ზეგავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში (საქართველოს მაგალითზე)”

      მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

1.2. ნიკა სერგია - "კონკურენციის მექანიზმის ფუნქციონალური დივერგენციის ძირითადი მიმართულებები და მათი დაძლევის გზები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში (საქართველოს მაგალითზე)"

      მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი      პროფესორი      გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 27/29 - 01  

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტის დამტკიცებული სადისერტაციო თემის ცვლილების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№ 26/29 - 01

01.12.2021

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტის დამტკიცებული სადისერტაციო თემის ცვლილების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. დოქტორანტ თეონა მაისურაძეს, სადისერტაციო თემის: ,,პროდუქტიულობის ზრდა სტრესის მართვის სრულყოფის გზით (ქართული კომპანიების მაგალითზე)“ ნაცვლად დაუმტკიცდეს: ,,ორგანიზაციული სტრესის მართვის სრულუყოფა და მისი გავლენა შრომის მწარმოებლურობაზე (კერძო კომპანიების მაგალითზე)“.

მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 

ფაკულტეტის დეკანი       პროფესორი    გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 26/29 - 01 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№ 25/29 - 01

01.12.2021

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:

1.1. დავით ფაცაცია - „ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის (ტრასეკას) როლი საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესში და ზეგავლენა ბიზნესის განვითარებაზე“

      მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   პროფესორი თეიმურაზ შენგელია

1.2. ნინო გორგაძე  - „ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება პროექტების მართვაში-გამოწვევები და პერსპექტივები“

      მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ეკა ჩოხელი

1.3. ირმა ტყემალაძე - "დასაქმების ფორმების ტრანსფორმაცია საქართველოში"

      მეცნიერ-ხელმძღვანელები:   ასოცირებული პროფესორი ნაზირა კაკულია

                                                         ასოცირებული პროფესორი მურმან ცარციძე

1.4. თამარ  ბარბაქაძე  ,,საგადასახადო კულტურა - ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორი“

                მეცნიერ-ხელმძღვანელი: აკადემიური დოქტორი, მოწვეული პროფესორი იოსებ არჩვაძე

1.5. ანდრო მეტრეველი - ,, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირების წინააღმდეგობები“

                მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  მაია გოგოხია

მელანო  აბაშიძე  - ,,საბიუჯეტო სახსრების რაციონალური გამოყენების მექანიზმები“

                 მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი   მიხეილ ჩიკვილაძე

თამარ ღუღუნიშვილი - ,,საჯარო ფინანსების რაციონალური გამოყენების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე“

                  მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი   მიხეილ ჩიკვილაძე

სოლომონ ადეიშვილი  - ,,ინვესტიციების მართვის მექანიზმი საქართველოში: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“ 

                 მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლეილა ღუდუშაური

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი      პროფესორი       გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 25/29 - 01 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტის სადისერტაციო თემისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№ 24/29 - 01

01.12.2021

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტის სადისერტაციო თემისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელის  დამტკიცების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტის სადისერტაციო თემა და მეცნიერ-ხელმძღვანელი:

1.1. მარიამ მელიქიძე - „საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ზეგავლენა საქართველოში უმაღლესი განათლების სისტემის ინტერნაციონალიზაციის პროცესზე“

      მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   პროფესორი თეიმურაზ შენგელია

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი       პროფესორი     გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 24/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№ 23/29 - 01

01.12.2021

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:

1.1. გიორგი გამყრელიძე - „აგრარული სექტორის განვითარების მასტიმულირებელი ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი გულნაზ ერქომაიშვილი

ნოდარ დუნდუა - „ბლოკჩეინ სისტემის დანერგვის ეფექტიანი პოლიტიკა საქართველოში“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი ირინა გოგორიშვილი

ირაკლი გიორბელიძე - „ახალგაზრდების დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი გიორგი გაფრინდაშვილი

ზვიად სიგუა - „სასწავლო პროცესების მართვის ციფრული ტრანსფორმაციის ტენდენციები საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში“

მეცნიერ-ხელმძღვანელები: პროფესორი დემურ სიჭინავა

                                                 ასოცირებული  პროფესორი თეა მუნჯიშვილი

სესილი ტაბატაძე - „გარემოს  დაცვის  პროექტების  ეფექტიანი  მართვა“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი:   პროფესორი დავით ნარმანია

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი       პროფესორი   გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 23/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება                                                                                                                               

№ 22/29 - 01

01.12.2021

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:

1.1. ლილი ნინოშვილი - „ქართული ღვინის კონკურენტუნარიანობის შედარებითი ანალიზი ევროკავშირისა და დსთ-ს ქვეყნების ბაზრებზე“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი გიორგი ღაღანიძე

ეკა ავსაჯანიშვილი - „ორგანიზაციულ კონფლიქტებზე მოქმედი ფაქტორები და მართვის სრულყოფის მექანიზმები“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი

სოფიო გელაშვილი - „თვითმენეჯმენტი და დისტანციური მუშაობის გამოწვევები“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნატალია ხარაძე

სალომე ხაჩიძე - ,,თანამედროვე მიგრაციული პროცესები გლობალიზაციის პირობებში და მათი გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე" 

მეცნიერ- ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი თამაზ ზუბიაშვილი

ელენე ცხომელიძე - „აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სავაჭრო ინტეგრაცია ევროკავშირთან: საქართველოს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ეფექტიანობა და თანამედროვე  გამოწვევები“

        მეცნიერ -ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლელა ბახტაძე

გიორგი ჯმუხაძე - "საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების შესახებ ქართული ეკონომიკური აზრის განვითარება"

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი შოთა ვეშაპიძე

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი         პროფესორი       გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 22/29 - 01 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება                                                                                                                                

№ 21/29 - 01

01.12.2021

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:

1.1. ურგებაშვილი ირაკლი - "ეროვნული განახლებადი ენერგოპოტენციალის გამოყენების ზეგავლენა საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე"

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე

ელიზბარაშვილი გიგი - ,,პოსტკომუნისტური ქვეყნის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ძირითადი გზები (საქართველოს მაგალითზე)“

      მეცნიერ-ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

ლილუაშვილი ავთანდილი - "საპენსიო ფონდების განვითარება  საქართველოში: პრობლემების იდენტიფიცირება  და მათი გადაჭრის გზები"

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი     თამარ  კბილაძე

 კილაძე ლიკა - ,,ორგანიზაციული მრავალფეროვნების გავლენა სოციალური საწარმოების მართვის ეფექტიანობაზე“

                     მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით  ნარმანია

ენუქიძე თამარი - ,,ჯანდაცვის სისტემის მართვის ეფექტიანობა ციფრული ტრანსფორმაციის პირობებში“

                     მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით  ნარმანია

ბაინდურაშვილი ხატია - ,,ტექნოპარკების მართვის ეფექტიანობა საქართველოში“ 

მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  პროფესორი დავით ნარმანია

შენგელია გიგი - ,,საწარმოო პროცესების მართვის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოს კომპანიებში“ 

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  გიული ქეშელაშვილი

ხუფენია ქრისტინა - ,,საკადრო  პოლიტიკის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოს ბიზნესსექტორში“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  გიული ქეშელაშვილი

გოცაძე ანტონი - ,,ეკონომიკური უსაფრთხოების სისტემის ეფექტიანი მოდელის ფორმირება ავიაკომპანიებში“ 

 მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  მანანა ხარხელი

ზაზაძე დავითი - ,,მიწოდების ჯაჭვის მართვის გავლენა კომპანიის ეფექტიანობაზე“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  მანანა ხარხელი

ლაშქარაშვილი იზოლდა - "ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტიანობა და მისი სრულყოფის მიმართულებები ბიზნეს-კომპანიებში"

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ეკა ჩოხელი

გელბაქიანი თეონა - ,,პროფესიული განათლების მასწავლებლის შეფასების მართვა საქართველოს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ვასილ კიკუტაძე

კალმახელიძე ლევანი  - „კონტენტ მარკეტინგის გავლენა ელექტრონულ კომერციაზე“ 

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი ნუგზარ თოდუა 

თეთვაძე მამია - „ინტერნეტ რეკლამის გავლენა მომხმარებელთა ქცევაზე“

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი ნუგზარ თოდუა 

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი   პროფესორი        გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 21/29 - 01  

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორების სამსახურში მისაღებად რექტორის 2021 წლის 27 ოქტომბრის #216/01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№20/29 - 01 

29.11.2021

ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორების სამსახურში მისაღებად  რექტორის 2021 წლის 27 ოქტომბრის  #216/01-01   ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ - პროფესორების სამსახურში მისაღებად რექტორის 2021 წლის 27 ოქტომბრის  #216/01-01   ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების მიზნით, შეიქმნას საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;

ბ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

გ) ელისო კვირკაშვილი-სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს დაევალოს საკონკურსო საბუთების მიღება 2021 წლის 16 დეკემბრიდან  2021 წლის 23 დეკემბრის ჩათვლით 10:00-დან 16:00 საათამდე, შესვენება 13:00სთ.დან 14:00სთ.მდე (შაბათ-კვირის გარდა), მისამართზე: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  თსუ X კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღებისას, საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებმა აპარატმა უზრუნველყოს თსუ-ის აკადემიური საბჭოს შესაბამისი დადგენილების (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ - პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ) ყველა კონკურსანტისთვის  გაცნობა, ამავე დადგენილების ასლის გადაცემის გზით, რაც უნდა დადასტურდეს კონკურსანტის ხელმოწერით.

წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი,     პროფესორი        გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 20/29 - 01  

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში სტიპენდიების მინიჭების საფაკულტეტო წესისა“ და სტიპენდიით დაფინანსებისათვის შესარჩევ კანდიდატთა შეფასების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ” დეკანის 2019 წლის 26 ივნისის №31/29–01 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატების შეტანის თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№29/29-01

02.12.2021წ.

ქ. თბილისი

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში სტიპენდიების მინიჭების საფაკულტეტო წესისა“ და სტიპენდიით დაფინანსებისათვის შესარჩევ კანდიდატთა შეფასების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ” დეკანის 2019 წლის 26 ივნისის №31/29–01 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში სტიპენდიების მინიჭების საფაკულტეტო წესისა“ და სტიპენდიით დაფინანსებისათვის შესარჩევ კანდიდატთა შეფასების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ” თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2019 წლის 26 ივნისის №31/29–01 ბრძანებაში (შემდგომში - ბრძანება) შევიდეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:

ა) ბრძანებით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში სტიპენდიების მინიჭების საფაკულტეტო წესის“ (შემდგომში -წესი) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. სტიპენდიით დაფინანსებისათვის შესარჩევ კანდიდატთა შეფასება

1. სტიპენდიით დაფინანსებისათვის შესარჩევ კანდიდატთა შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით:

ა) აკადემიური მოსწრება - ფასდება 90 ქულით, რომელიც გამოითვლება სტუდენტის მიერ უნივერსიტეტში, ასევე ამ წესის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანთლებლო დაწესებულებებში, წინა სემესტრში სასწავლო კურსებში (არანაკლებ 30 კრედიტი) მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით.

ბ) სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნება - ფასდება მაქსიმუმ 5 ქულით დანართი №1-ის

შესაბამისად (ჩაითვლება წინა სემესტრში გამოქვეყნებული ნაშრომები. წინა სემესტრის პერიოდში იგულისხმება სააუდიტორიო მეცადინეობების დაწყებიდან მომდევნო სემესტრის სააუდიტორიო მეცადინეობების დაწყებამდე პერიოდი).

გ) სამეცნიერო სტუდენტურ კონფერენციებში მონაწილეობა - ფასდება მაქსიმუმ 5 ქულით დანართი №2-ის შესაბამისად (ჩაითვლება წინა სემესტრში ჩატარებული კონფერენციები.  წინა სემესტრის პერიოდში იგულისხმება სააუდიტორიო მეცადინეობების დაწყებიდან მომდევნო სემესტრის სააუდიტორიო მეცადინეობების დაწყებამდე პერიოდი).“

2.  თუ კონკურსანტი სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობდა ან/და სამეცნიერო ნაშრომი გამოაქვეყნა თანამონაწილეობით, მისანიჭებელი ქულა გაიყოფა ყველა თანამონაწილის რაოდენობაზე.

3. თუ   სამეცნიერო   კონფერენციაში   მონაწილეობის   შედეგად   სტუდენტის   ნაშრომი გამოქვეყნდა, სტუდენტს მიენიჭება ქულა მხოლოდ იმ კატეგორიის (კონფერენციაში მონაწილეობდა ან ნაშრომის გამოქვეყნება) მიხედვით, რომელიც უფრო მაღალი ქულის მინიჭებას ითვალისწინებს.

4. იდენტური თემით სხვადასხვა კონფერენციაში მონაწილეობა ან იდენტური ნაშრომის გამოქვეყნება განმეორებით სხვა გამოცემაში დამატებით არ შეფასდება.“

ბ) ბრძანებით დამტკიცებული წესის დანართი N1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი №1

სამეცნიერო ნაშრომების პუბლიკაციების ჩამონათვალი მისანიჭებელი ქულა
1 ქართულ გამოცემებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები
1.1 მ.შ.რეფერირებადი ჟურნალი 1
1.2 სამეცნიერო ნაშრომების კრებული (მ.შ. კონფერენცია) 1
2 უცხოეთში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები
2.1 მ.შ.რეფერირებადი ჟურნალი 2
2.2 სამეცნიერო ნაშრომების კრებული (უნივერსიტეტებისა და კვლევითი ინსტიტუტების მიერ გამოცემული მ.შ. კონფერენციის შრომების კრებული) 1

გ) ბრძანებით დამტკიცებული წესის დანართი N2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი№2

სამეცნიერო სტუდენტური კონფერენციების ჩამონათვალი

მისანიჭებელი ქულა
1.

თსუ-ის სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

1.1. საუნივერსიტეტო/საფაკულტეტო კონფერენციაში მონაწილეობა 1.5
1.2. საუნივერსიტეტო/საფაკულტეტო კონფერენციაში გამარჯვება:
 

1 ადგილი  - 3 ქულა

2 ადგილი  - 2.5 ქულა

3 ადგილი  2 ქულა

 
1.3. საკათედრო კონფერენციაში მონაწილეობა, გამარჯვება 1.5
2. საქართველოში, თსუ-ის გარეთ ჩატარებული სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია - მონაწილეობა, გამარჯვება 0.5
3. უცხოეთში ჩატარებული სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია - მონაწილეობა, გამარჯვება 2
4. თსუ-ში სტუდენტური პროექტების ფარგლებში ან სტუდენტების მიერ ორგანიზებული კონფერენცია  
4.1 მონაწილეობა 0.5
4.2 საპრიზო ადგილი 0.75
4.3 1 ადგილი 1

“დ) ბრძანების  მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ზ) ნინო მუხურაძე - ეკონომიკის  საერთაშორისო  სკოლის აკადემიური საქმეთა მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.“

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი     პროფესორი           გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 29/29-01 

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“ დეკანის 2021 წლის 03 თებერვლის №03/29-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№19/29 - 01 

04.11.2021

ქ.თბილისი

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“ დეკანის 2021 წლის 03 თებერვლის №03/29-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21-ე მუხლის  მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

                                                                  ვბრძანებ:

1. შევიდეს ცვლილება „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“ დეკანის 2021 წლის 03 თებერვლის №03/29-01 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. განისაზღვროს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კრედიტების აღიარების კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი რევაზ გველესიანი - თავმჯდომარე;

ბ) ირმა მშვენიერაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი;

გ) მამუკა ხუსკივაძე - თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის სკოლის დირექტორის მოადგილე;

დ) ასოცირებული პროფესორი ია ნაცვლიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ე) ასოცირებული პროფესორი ბადრი რამიშვილი;

ვ) ასისტენტ-პროფესორი ნატო კაკაშვილი;

ზ) ასისტენტ-პროფესორი ლეილა ქადაგიშვილი;

თ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ი) ელისო კვირკვაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

კ) ნინო ტალიკაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავრი სპეციალისტი;

ლ) ზეინაბ გოგრიჭიანი - მასწავლებელი;

მ) ირინა მამამთავრიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ნ) დალი არახამია - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ო) ნინო სუხანსკაია - თსუ ეკონომიკის  საერთაშორისო  სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი;

პ) ნინო დოხტურიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ჟ) გვანცა ერისთავი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი.“

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი     პროფესორი              გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 19/29 - 01 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით ეკონომიკის საგანმანათლებლო პროგრამის მიმართულებით კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                            

№ 18/29 - 01

09.09.2021

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2020-2021  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით ეკონომიკის საგანმანათლებლო პროგრამის მიმართულებით კომისიის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და  მე-6 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:

1. შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ეკონომიკის  მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:

ა) აკადემიკოსი, პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე  - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) აკადემიკოსი, პროფესორი  ვლადიმერ პაპავა;

გ) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი;

დ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;

ე) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე;

ვ) პროფესორი  იური ანანიაშვილი;

ზ) პროფესორი სიმონ გელაშვილი;

თ) პროფესორი რევაზ გველესიანი;

ი) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი;

კ) ასისტენტ-პროფესორი ქეთევან ჩიტალაძე - კომისიის მდივანი.

2. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამის (მოდული - ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია) მიმართულებით განხორციელდეს დისტანციურად,  2021 წლის 14 სექტემბერს, 11.00 საათი.

3. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

4. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

5. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი     პროფესორი          გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 18/29 - 01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ - პროფესორის სამსახურში მისაღებად რექტორის 2021 წლის 29 ივნისის #95/01-01, #96/01-01, #97/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსების ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                  

№17/29 - 01

08.07.2021 

ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ - პროფესორის სამსახურში მისაღებად  რექტორის 2021 წლის 29 ივნისის  #95/01-01,  #96/01-01,  #97/01-01   ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსების ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე (ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ინგლისურენოვან საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე საგანმანათლებლო დისციპლინების ინგლისურ ენაზე წარმართვის მიზნით)  პროფესორის, ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ - პროფესორის სამსახურში მისაღებად რექტორის 2021 წლის 29 ივნისის  #95/01-01,  #96/01-01,  #97/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსების ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების მიზნით, შეიქმნას საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;

ბ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

გ) ნინო ლობჟანიძე  - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს დაევალოს საკონკურსო საბუთების მიღება 2021 წლის 2 აგვისტოდან  2021  წლის 6 აგვისტოს  ჩათვლით 10:00-დან 16:00 საათამდე, შესვენება 13:00-დან 14:00 საათამდე მისამართზე: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  თსუ X კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღებისას, საკონკურსო დოკუმენტაციის ღებმა აპარატმა უზრუნველყოს თსუ-ის აკადემიური საბჭოს შესაბამისი დადგენილების (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ - პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ) ყველა კონკურსანტისთვის  გაცნობა, ამავე დადგენილების ასლის გადაცემის გზით, რაც უნდა დადასტურდეს კონკურსანტის ხელმოწერით.

წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი,     პროფესორი          გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 17/29 - 01  

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№16/29 - 01

08.07.2021

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2020-2021  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით კომისიების შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტისა და  მე-6 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:

1. შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი გიორგი ღაღანიძე  - დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) პროფესორი ნუგზარ თოდუა;

გ) პროფესორი დავით ნარმანია;

დ) პროფესორი თემურ შენგელია;

ე) პროფესორი ლევან საბაური;

ვ) პროფესორი დემურ სიჭინავა;

ვ) ასოცირებული პროფესორი ლეილა ღუდუშაური;

ზ) ასოცირებული პროფესორი თეა მუნჯიშვილი - კომისიის მდივანი.

2. შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ეკონომიკის  მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:

ა) აკადემიკოსი, პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე  - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) აკადემიკოსი, პროფესორი  ვლადიმერ პაპავა;

გ) პროფესორი მირიან ტუხაშვილი;

დ) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი;

ე) პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე;

ვ)პროფესორი  იური ანანიაშვილი;

ზ) პროფესორი სიმონ გელაშვილი;

თ) პროფესორი რევაზ გველესიანი;

ი) პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი;

კ) ასისტენტ-პროფესორი ქეთევან ჩიტალაძე - კომისიის მდივანი.

3. შეიქმნას სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია ტურიზმის მიმართულებით შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი იოსებ ხელაშვილი - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) ასოცირებული პროფესორი   ეკა ლეკაშვილი;

გ) ასოცირებული პროფესორი ნანა კაციტაძე;

დ) ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი;

ე) ასოცირებული პროფესორი ნანული ოქრუაშვილი;

ვ) ასოცირებული პროფესორი  მერაბ ხოხობაია;

ზ) ასოცირებული პროფესორი   ვალერი არღუთაშვილი;

თ) პროფესორის ასისტენტი ხათუნა ჩხიკვაძე - კომისიის მდივანი.

4.  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის (ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია, ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა, საერთაშორისო ეკონომიკა, ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია, ბიზნესის ეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, გლობალური ფინანსები, თეორიული ეკონომიკა), ბიზნესის ადმინისტრირების (მარკეტინგი, საერთაშორისო ბიზნესი, მენეჯმენტი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი, ფინანსები და საბანკო საქმე, ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი) და ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით განხორციელდება დისტანციურად,  2021 წლის 26-30 ივლისს, 10.00 საათიდან შემდეგი განრიგის შესაბამისად:[1]

4.1. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის მიმართულებით:

ა) მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა -26.07.2021., 10:00 სთ.

ბ) მოდული: ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია-26.07.2021., 11:00 სთ.;

გ) მოდული: ბიზნესის ეკონომიკა - 26.07.2021., 12:00 სთ.;

დ) მოდული: ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა - 26.07.2021., 14:00 სთ.;

ე) მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა - 27.07.2021., 10:00 სთ.;

ვ) მოდული: ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია - 27.07.2021., 12:00 სთ.;

ზ) მოდული: გლობალური ფინანსები -  27.07.2021., 14:00 სთ.;

თ) მოდული: მაკროეკონომიკა - 28.07.2021., 10:00 სთ.;

ი)მოდული: თეორიული ეკონომიკა - 28.07.2021., 14:00 სთ.

4.2. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით:

ა) მოდული: მენეჯმენტი   - 26.07.2021., 10:00 სთ.

ბ) მოდული: ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი - 26.07.2021., 12:00 სთ.;

გ) მოდული: მარკეტინგი - 26.07.2021., 14:00 სთ.;

დ)მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი - 27.07.2021., 10:00 სთ.

ე) მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე (I ჯგ.) - 27.07.2021., 14:00 სთ.

ვ) მოდულები: ფინანსები და საბანკო საქმე (II ჯგ.) -   28.07.2021., 10:00 სთ.

ზ) მოდული: საბუღალტრო აღრიცხვა  (I ჯგ.)  - 29.07.2021., 10:00 სთ.

თ) მოდული: საბუღალტრო აღრიცხვა  (II ჯგ.)  - 30.07.2021., 10:00 სთ.   

4.3. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა  ტურიზმის  მიმართულებით:  26.07.2021., 10:00 სთ-ზე.

5. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

6. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

7. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 

ფაკულტეტის დეკანი   პროფესორი             გიორგი ღაღანიძე

 

[1] დამატებით ინფორმაცია ზუმის ID და პაროლების შესახებ მაგისტრანტებს ეცნობებათ  დაცვამდე.

სრულად

ბრძანების N: 16/29 - 01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

№15/29 -01

24.05.2021

ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კომისიის შექმნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის ,,ა“, ,,ე“ და ,,თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ა“, ,,კ“ ქვეპუნქტის, თსუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის 2021 წლის 15 მარტის #4379/10 წერილის საფუძველზე,

                                                                  ვბრძანებ:

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე შეიქმნას კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი - ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, თავმჯდომარე;

ბ)ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი - დეკანის მოადგილე, კომისიის წევრი;

გ) ასოცირებული პროფესორი ნუგზარ პაიჭაძე - კომისიის წევრი;

დ) ირმა მშვენიერაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი;

ე) დავით მახვილაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი.

2. დაევალოს კომისიას, თსუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის  დეპარტამენტის 2021 წლის 15 მარტის #4379/10 წერილის გათვალისწინებით, კურსდამთავრებულ გიორგი ყველაშვილისათვის მინიჭებული აკადემიური ხარისხისა და სპეციალობის დაზუსტების მიზნით, ყველა გარემოების გამოკვლევა და შედეგების წერილობითი ფორმით წარმოდგენა.

3. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

4. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი      პროფესორი          გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 15/29 -01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების და ასისტენტ-პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2021 წლის 26 აპრილის #58/01-01 და #59/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№14/29 - 01

13.05.2021 

ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების  და ასისტენტ-პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2021 წლის 26 აპრილის #58/01-01 და #59/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსის   ფარგლებში  საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების და ასისტენტ-პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2021 წლის 26 აპრილის #58/01-01 და #59/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსების ფარგლებში საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების მიზნით, შეიქმნას საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ეთერ გიგაური - კანცელარიის უფროსი, აპარატის უფროსი;

ბ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი;

გ) ელისო კვირკაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, აპარატის წევრი.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატს დაევალოს საკონკურსო საბუთების მიღება 2021 წლის 28 მაისიდან 2021 წლის 4 ივნისის ჩათვლით 10.00-დან 16:00 საათამდე, შესვენება 13.00-დან 14:00 საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა), მისამართზე: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2,  თსუ X კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღებისას, საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებმა აპარატმა უზრუნველყოს თსუ-ის აკადემიური საბჭოს შესაბამისი დადგენილებ(ებ)ის (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ) ყველა კონკურსანტისთვის  გაცნობა, ამავე დადგენილების ასლის გადაცემის გზით, რაც უნდა დადასტურდეს კონკურსანტის ხელმოწერით.

წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის  დეკანი,    პროფესორი         გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 14/29 - 01  

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“ დეკანის 2021 წლის 03 თებერვლის №03/29-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№ 13/29 - 01 

21.04.2021

ქ.თბილისი

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“ დეკანის 2021 წლის 03 თებერვლის №03/29-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21-ე მუხლის  მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

                                                                  ვბრძანებ:

1. შევიდეს ცვლილება „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ“ დეკანის 2021 წლის 03 თებერვლის №03/29-01 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. განისაზღვროს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კრედიტების აღიარების კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი ლევან საბაური - თავმჯდომარე;

ბ) ირმა მშვენიერაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი;

გ) მამუკა ხუსკივაძე - თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის სკოლის დირექტორის მოადგილე;

დ) ასოცირებული პროფესორი ია ნაცვლიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ე) ასოცირებული პროფესორი ბადრი რამიშვილი;

ვ) ასისტენტ-პროფესორი ნატო კაკაშვილი;

ზ) ასისტენტ-პროფესორი ლეილა ქადაგიშვილი;

თ) ლალი ჩიკვილაძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ი) ელისო კვირკვაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

კ) ნინო ტალიკაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავრი სპეციალისტი;

ლ) ზეინაბ გოგრიჭიანი - მასწავლებელი;

მ) ირინა მამამთავრიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ნ) დალი არახამია - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ო) ნინო სუხანსკაია - თსუ ეკონომიკის  საერთაშორისო  სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი;

პ) ნინო დოხტურიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

ჟ) გვანცა ერისთავი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი.“

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი   პროფესორი         გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 13/29 - 01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ერთწლიანი HR-ის სამაგისტრო პროგრამის შრომის ბაზრის კვლევების დაზუსტების მიზნით კვლევითი ჯგუფის შექმნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№12/29 - 01

12.04.2021

ქ.თბილისი

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ერთწლიანი HR-ის სამაგისტრო პროგრამის   შრომის ბაზრის კვლევების  დაზუსტების მიზნით კვლევითი ჯგუფის შექმნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის ,,ა“, ,,ე“ და ,,თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ა“ და ,,კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,

                                                                  ვბრძანებ:

1. სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ერთწლიანი HR-ის სამაგისტრო პროგრამის   შრომის ბაზრის კვლევების  დაზუსტების მიზნით შეიქმნას კვლევითი ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) პროფესორი ეთერ  ხარაიშვილი  (კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი)

ბ) ასოცირებული პროფესორი ია ნაცვლიშვილი

გ) ასოცირებული პროფესორი თეა მუნჯიშვილი

დ) ასოცირებული პროფესორი მაია გიორგობიანი

ე) პროფესორის ასისტენტი ირმა ტყემალაძე

ვ) პროფესორის ასისტენტი დეა ფირცხალაიშვილი

ზ) პროფესორის ასისტენტი ანა ანანიაშვილი

თ) დოქტორანტი, ნინო ტალიკაძე, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

ი) დოქტორანტი, ნინო ლობჟანიძე, ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების  სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

2. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

3. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი    პროფესორი          გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 12/29 - 01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიმართულებების მიერ ფაკულტეტის საბჭოს წევრების არჩევის მიზნით ფარული კენჭისყრის ჩატარების ადგილისა და დროის განსაზრვრის, აგრეთვე ამომრჩეველთა სიის დამტკიცების შესახებ შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                                                                                                   

№ 11/29 - 01 

19.03.2021

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიმართულებების მიერ ფაკულტეტის საბჭოს წევრების  არჩევის მიზნით ფარული კენჭისყრის ჩატარების ადგილისა და დროის განსაზრვრის, აგრეთვე ამომრჩეველთა სიის დამტკიცების შესახებ შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე–5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტის, მე-6 პუნქტის საფუძველზე, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2021 წლის 01 მარტის N06/29 -01 ბრძანების #1 დანართით დამტკიცებული „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოში აკადემიური პერსონალიდან წევრების არჩევის წესი“ გათვალისწინებით,

ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მიმართულებების მიერ ფაკულტეტის საბჭოს წევრების  არჩევის მიზნით, 2021 წლის 24 მარტს ჩასატარებელი ფარული კენჭისყრის პროცედურის ჩატარების დრო და ადგილი:

ა) ეკონომიკის მიმართულებაზე: 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე პერიოდი; მისამართზე: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2, თსუ X კორპუსი, ოთახი №206.

ბ) ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებაზე: 10:00 საათიდან 15:00 საათამდე პერიოდი; მისამართზე: ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2, თსუ X კორპუსი, ოთახი №208. განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარება, საჭიროების შემთხვევაში, განხორციელდეს 16:00 საათიდან 19:00 საათამდე პერიოდში.

2. დამტკიცდეს ამომრჩეველთა სიები, შესაბამისი მიმართულების მიხედვით, N1 და N2 დანართების შესაბამისად.

3. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

4. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

5. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი        პროფესორი      გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 11/29 - 01 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და მეცნიერ-ხელმძღვანელების დამტკიცების, ასევე დამტკიცებული მეცნიერ-ხელმძღვანელის ცვლილების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დეკანის ბრძანება

                                                 

№ 10/29 - 01

09.03.2021

ქ.თბილისი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემებისა და  მეცნიერ-ხელმძღვანელების  დამტკიცების, ასევე დამტკიცებული მეცნიერ-ხელმძღვანელის ცვლილების შესახებ      

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“, „ე“ და „თ“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „კ“ ქვეპუნქტებისა და მე-6 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემები და მეცნიერ-ხელმძღვანელები:

1.1. მაკა ღანიაშვილი  - “საქართველოს საპენსიო სისტემის ადეკვატურობისა და მდგრადობის შეფასება  COVID -19 პანდემიით გამოწვეული გლობალური ეკონომიკური შოკების პირობებში“.

            მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი   ემზარ ჯგერენაია

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი   ნინო მიქიაშვილი

გიორგი გრიგალაშვილი - “მწარმოებლურობა და მასშტაბიდან უკუგების პოტენციალი მცირე საწარმოებში”.

            მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი   ეთერ ხარაიშვილი

გიორგი   კახაძე  -  „თამბაქოს პროდუქციის ღირებულების ჯაჭვის ეფექტიანი მოდელის ფორმირების პოტენციალი საქართველოში“.

            მეცნიერ-ხელმძღვანელი: პროფესორი   ეთერ ხარაიშვილი

ნესტან გაფრინდაშვილი - ,,გარემოსდაცვითი არასაბაზრო ეფექტების ეკონომიკური ღირებულების შეფასება და მისი გავლენა საზოგადოებრივ კეთილდღეობაზე’’.                  

            მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ია ნაცვლიშვილი

ირაკლი ბენდელიანი - ,,საქართველო-ჩინეთის სავაჭრო ურთიერთობები გლობალური გამოწვევების პირობებში“.

        მეცნიერ-ხელმძღვანელი  ასოცირებული პროფესორი შოთა შაბურიშვილი

ლევან ცეცხლაძე - ,,ფირმის ინტერნაციონალიზაციის გამოწვევები ევროკავშირის ბაზარზე (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე)“.

        მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი დავით სიხარულიძე

ალექსანდრე შულაია - ,,კროსკულტურული კომუნიკაციის რელიგიური მახასიათებლები საერთაშორისო ბიზნესში (ძირითადი მსოფლიო რელიგიების შედარებითი ანალიზის მაგალითზე)“.

        მეცნიერ-ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი ლალი ხიხაძე

ივერი ახვლედიანი - ,,ფინანსური რეგულაციების გავლენის შეფასება საქართველოს საცალო ვაჭრობის სექტორზე”.

        მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი უშანგი სამადაშვილი

ნათია ლომიძე - ,,ინოვაციური პროცესების გავლენა ფირმების კონკურენტუნარიანობაზე საქართველოში“.

        მეცნიერ-ხელმძღვანელი  ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბერიშვილი

გიორგი გელაშვილი,  „ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკის ძირითადი გამოწვევები საქართველოში“.

            მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი   მალხაზ ჩიქობავა

თეონა ომანაძე - „საგადასახადო პოლიტიკის ესტონური მოდელი და მისი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე“. 

            მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი   მალხაზ ჩიქობავა

თამარ ბარბაქაძე - „სახელმწიფო ვალის მდგრადობის გავლენა საქართველოს  მაკროეკონომიკურ გარემოზე“.

            მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი   ნაზირა კაკულია

ბესარიონ სიორდია - „სასწავლო ემიგრაციდან დაბრუნებულთა დასაქმება საქართველოში“.

            მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი   მანანა ლობჟანიძე

გიორგი შავრეშიანი  - „კერძო სექტორის განვითარების მაკროეკონომიკური რეგულირების მიმართულებები საქართველოში“.

            მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი   გივი ბედიანაშვილი      

ნუგზარ ფაღავა - „ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში“

            მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი  ეკა ლეკაშვილი

ირაკლი ჩხარტიშვილი - „მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობა საქართველოს საბანკო სექტორში“.

            მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი  ირინა გოგორიშვილი

2. დოქტორანტ რატი მექვაბიშვილს, მეცნიერ-ხელმძღვანელის - ასოცირებული პროფესორის ინგა ბალარჯიშვილის ნაცვლად, დაენიშნოს ასოცირებული პროფესორი მარინე ნაცვალაძე და პროფესორი კრის სტარმერი.

სადისერტაციო  თემა: „სახელმწიფო ინსტიტუტების როლი  პროსოციალური ქცევის და ეფექტიანი ეკონომიკური ურთიერთობების ფორმირებაში“

3. ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

4. წინამდებარე ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

5. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ფაკულტეტის დეკანი     პროფესორი     გიორგი ღაღანიძე

სრულად

ბრძანების N: 10/29 - 01