საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

 

 

 

 
 
 
 
 
მართლმსაჯულება და კანონი 2012 წელი (IV)

ქართული სამართლის მიმოხილვა 6 №1 2003
ქართული სამართლის მიმოხილვა 6 №2-3 2003
ქართული სამართლის მიმოხილვა 6 №4 2003

ქართული სამართლის მიმოხილვა სპეციალური გამოშვება 2007
ქართული სამართლის მიმოხილვა სპეციალური გამოშვება 2008

სამართლის პრობლემები

სამართლის რეფორმა საქართველოში

სამართლისა და პოლიტიკური ისტორიის ნარკვევები (წიგნი პირველი)
სამართლისა და პოლიტიკური ისტორიის ნარკვევები (წიგნი მეორე)

სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური პრობლემები

შედარებითი სამართალმცოდნეობის შესავალი ნაწილი პირველი
შედარებითი სამართალმცოდნეობის შესავალი ნაწილი მეორე

კანონი მეწარმეთა შესახებ დასაკორპორაციო სამართლის წარმოება საქართველოში

ფასიანი ქაღალდების ცნება და მათი კლასიფიკაცია

თანამედროვე სახელმწიფო თანამედროვე ადმინისტრაცია (ლ. იზორია)

СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ: ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД (ნ. ა. ბარანოვი)

Основы Сравнительеого Государствоведения (В. Е Чиркин)
Authority in the Modern State (H. J. Laski)

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი
ეთიკის კომისიის საქმიანობა (ე. გასიტაშვილი)
ადვოკატთა პროფესიული კოდექსის კომენტარები ეთიკის კომისიის პრაქტიკაზე დაყრდნობით (ე. გასიტაშვილი)
საერთაშორისო სამართლებრივი ეთიკის სტანდარტები

გერმანული სანივთო სამართლის რეცეპცია საქართველოში (გერმანულად)
ავტორები: ევგენია კურზისნკი–სინგერი, თამარ ზარანდია
საკუთრების ცნება და მისი ექსკლუზიური ხასიათი შედარებით-სამართლებრივი კვლევა ქართული და ფრანგული სამართლის მიხედვით
ავტორი: თამარ ზარანდია
ნივთის მფლობელი ივარაუდება მის მესაკუთრედ - პრეზუმფციის გამოყენების წინაპირობები და გამონაკლისები
ავტორი: თამარ ზარანდია
ფაქტი vs უფლება: მფლობელობა და საკუთრების უფლება - ურთიერთმიმართება ქართული და ფრანგული სამსართლის მიხედვით
ავტორი: თამარ ზარანდია
უძრავი ნივთების კეთილსინდისიერი შეძენა არაუფლებამოსილი გამსხვისებლისაგან ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში
ავტორი: თამარ ზარანდია