საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თარიღი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე, 

ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები:

ა) საბაკალავრო ნაშრომის წარდგენის ბოლო ვადად (ელექტრონული სახით) განისაზღვროს 22 იანვარი.

ბ) საბაკალავრო ნაშრომების დაცვად განისაზღვროს 11-15 თებერვალი.

2. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 1

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე, 

ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:

ა) სამაგისტრო ნაშრომის წინასწარი დაცვის ვადად განისაზღვროს 24-29 იანვარი.

ბ)სამაგისტრო ნაშრომების ძირითადი დაცვის ვადად განისაზღვროს 28 თებერვალი-5 მარტი.

2. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 2

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის სამსახურში მისაღებად გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით დოკუმენტების მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 34-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" და "პ" ქვეპუნქტების, 28-ე მუხლის, 29-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N118 დადგენილების _ "სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ" (დამტკიცებულია თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ, ოქმი N10 29.12.2014 წ.), სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის22 ოქტომბრის N 211/01-01 ბრძანების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

1) თამარ მოკვერაშვილი - აპარატის უფროსი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კანცელარიის უფროსი.

2) მარიამ ბაკურიძე - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის წამყვანის პეციალისტი.

3) ხატია ხატიაშვილი - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი.

2. საკონკურსო დოკუმენტები დადგენილი წესის შესაბამისად მიიღება 2021 წლის 24 ნოემბრიდან  2021 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით 12-დან 16:00 საათამდე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N1 (I კორპუსი), ოთახი N 207.

3. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.

 4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 17

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით დოკუმენტების მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 34-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" და "პ" ქვეპუნქტების, 28-ე მუხლის, 29-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N118 დადგენილების _ "სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ" (დამტკიცებულია თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ, ოქმი N10 29.12.2014 წ.), სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 11 ოქტომბრის  N 198/01-01 და 2021 წლის 10 ოქტომბრის N 200/01-01 ბრძანებების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

 1. თამარ მოკვერაშვილი - აპარატის უფროსი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კანცელარიის უფროსი.
 2. მარიამ ბაკურიძე - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი.
 3. ხატია ხატიაშვილი - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი.

2. საკონკურსო დოკუმენტები დადგენილი წესის შესაბამისად მიიღება 2021 წლის 16 ნოემბრიდან  2021 წლის 24 ნოემბრის ჩათვლით 12-დან 16:00 საათამდე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N1 (I კორპუსი), ოთახი N 207.

3. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.        

სრულად

ბრძანების N: 16

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით დოკუმენტების მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 34-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" და "პ" ქვეპუნქტების, 28-ე მუხლის, 29-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N118 დადგენილების _ "სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ" (დამტკიცებულია თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ, ოქმი N10 29.12.2014 წ.), სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 6 სექტემბრის N 153/01-01ბრძანების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

 1. დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

 1) თამარ მოკვერაშვილი - აპარატის უფროსი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კანცელარიის უფროსი.

 2) მარიამ ბაკურიძე - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი.

 3) ხატია ხატიაშვილი - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი.

 2. საკონკურსო დოკუმენტები დადგენილი წესის შესაბამისად მიიღება 2021 წლის 8 ოქტომბრიდან 2021 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით 12-დან 16:00 საათამდე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში, თბილისი, ჭავჭავაძისგამზ. N1 (I კორპუსი), ოთახი N207.

3. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.

 4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 15

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღები გასაუბრების კომისიის შემადგენლობა განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, საფუძველზე, 

ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღები გასაუბრების კომისიის შემადგენლობა შემდეგნაირად:

კომისიის თავმჯდომარე:

პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი  _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი.

კომისიის წევრები:

 1. პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
 2. ასოც. პროფ. ეკატერინე ნავროზაშვილი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
 3. პროფ. დარეჯან გარდავაძე _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი;
 4. პროფ. ქეთევან ხუციშვილი _ სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;
 5. ფილ. დოქტ. ნინო პოპიაშვილი _ კომისიის მდივანი.

 

დარგობრივი კომისიები:

 

ფილოსოფია

 1. დემურ ჯალაღონია –  პროფესორი
 2. აკაკი ყულიჯანიშვილი – პროფესორი
 3. ვალერიან რამიშვილი –  პროფესორი
 4. ლელა ალექსიძე –  პროფესორი
 5. ირაკლი ბრაჭული –ასოცირებული პროფესორი
 6. მამუკა დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი
 7. ნაპო კვარაცხელია – ასოცირებული პროფესორი
 8. ნინო თომაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი
 9. ანასტაცია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი

ისტორია:

საქართველოს ისტორია; საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა;  შუა საუკუნეების ისტორია; ახალი და უახლესი ისტორია; ძველი მსოფლიოს ისტორია; მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია

 1. თედო დუნდუა - პროფესორი
 2. მარიამ ჩხარტიშვილი  – პროფესორი
 3. ჯაბა სამუშია –  პროფესორი
 4. ლევან გორდეზიანი –  პროფესორი
 5. მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
 6. ნანი გელოვანი –  პროფესორი

ამერიკისმცოდნეობა

 1. ვასილ კაჭარავა –  პროფესორი
 2. თემურ  კობახიძე –  პროფესორი
 3. ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ანთროპოლოგია

 1. როზეტა გუჯეჯიანი – ასოცირებული პროფესორი
 2. თეიმურაზ გვიმრაძე – ასოცირებული პროფესორი

არქეოლოგია

 1. ვახტანგ ლიჩელი - პროფესორი
 2. ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
 3. მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი
 4. კონსტანტინე ფიცხელაური – ასისტენტი პროფესორი

ხელოვნებათმცოდნეობა

 1. ზაზა სხირტლაძე - პროფესორი
 2. ირინა კოშორიძე - ასოცირებული პროფესორი
 3. ნინო სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი
 4. ირინე მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 5. ნათელა ჯაბუა - ასოცირებული პროფესორი

ფილოლოგია:

ქართველური ენათმეცნიერება;  თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება, შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა ქართული ლიტერატურის ისტორია;  ფოლკლორი

 1. რამაზ ქურდაძე – პროფესორი
 2. დარეჯან თვალთვაძე – პროფესორი
 3. ირმა რატიანი – პროფესორი
 4. რუსუდან ასათიანი – ასოცირებული პროფესორი
 5. ელგუჯა ხინთიბიძე –  პროფესორი
 6. კახაბერ ლორია – პროფესორი
 7. ლადო მინაშვილი – ასოც. პროფესორი
 8. ქეთევან სიხარულიძე – ასოც. პროფესორი

ინგლისური ფილოლოგია; გერმანული ფილოლოგია; რომანული ფილოლოგია; თარგმანმცოდნეობა

 1. მანანა გელაშვილი – პროფესორი
 2. მანანა რუსიეშვილი –  პროფესორი
 3. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე - პროფესორი
 4. ალექსანდრე კარტოზია – პროფესორი
 5. ქეთევან გაბუნია - პროფესორი
 6. ინესა მერაბიშვილი - პროფესორი

კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია;

 1. თინა დოლიძე – პროფესორი
 2. ნანა ტონია – პროფესორი
 3. სოფიო შამანიდი – პროფესორი

არაბული ფილოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია; ძველაღმოსავლური ფილოლოგია,

 1. დარეჯან გარდავაძე - პროფესორი
 2. მარიამ ჩაჩიბაია – ასოცირებული პროფესორი
 3. ირინე ტატიშვილი – პროფესორი

2. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 14

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფონდი „ქართული გალობის“ მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გიორგი (გიგი) გარაყანიძის სახელობის ყოველწლიური სტიპენდია თსუ–ს გამორჩეულ სტუდენტებისთვის ეთნოლოგიაში ან ფოლკლორისტიკაში, მონაწილეობის მიღებისათვის შესაბამის საბუთების წარმოდგენის/საკონკურსო პირობებისა, შემფასებელი კომისიისა და ამ კომისიის შემმადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის და საქვემოქმედო ფონდ „ქართული გალობის“ გენერალური დირექტორის 2021 წლის 27 ივლისის წერილის საფუძველზე,

 

ვბრძანებ:

 

კონკურსში გიორგი (გიგი) გარაყანიძის სახელობის ყოველწლიური სტიპენდია თსუ-ს გამორჩეული სტუდენტისთვის (ბაკალავრიატი/ მაგისტრატურა /დოქტორანტურა) ეთ­ნო­ლოგიაში ან ფოლკლორისტიკაში მონაწილეობის მისაღებად სტუდენტმა უნდა წარ­მოადგინოს შემდეგი საკონკურსო პირობების დაკმაყოფილების დამა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დოკუმენტია.

 

1) 2020 – 2021  სასწავლო წელს აკადემიური მოსწრება 91 და ზემოთ.

2) ნაშრომი მოცემულ თემაზე: სტატია სამეცნიერო ჟურნალში, სტატია სამეც­ნიერო-პოპულარულ ჟურნალში, სტატია პოპულარულ ჟურნალში ან გაზეთში.

3) მონაწილეობა კონფერენციებში: საერთაშორისო კონფერენცია /სიმპოზიუმი, რეგიონული ან საუნივერსიტეტო კონფერენცია, სხვა.

2. ამ ბრძანების პირველ პუნქტში განსაზღვრული საკონკურსო დოკუმენტაცია მიიღება  ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე –  pavlika.jagunava@tsu.ge (საკონტაქტო პირი: პავლიკა ჯაგუნავა)

3. საბუთები მიიღება 2021 წლის 9 აგვისტოდან 2021 წლის 16 აგვისტომდე არაუგვიანეს 17:00 საათისა.

4. სტიპენდიანტის გამოსავლენად შეიქმნას კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

4.1. ქეთევან ხუციშვილი

4.2. ელენე გოგიაშვილი

4.3. . ნინო ჩიქოვანი

4.4. ეკატერინე ნავროზაშვილი

4.5. ქეთევან სიხარულიძე

5. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულ­ტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.

6. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 13

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიის მოსაპორვებლად კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო საბუთების მიღების და საბუთების განმხილველი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის N12 დადგენილების დანართ N2– ის საფუძველზე,
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1.    თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გამოცხადდეს აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე (გარდა პოლიტიკის მეცნიერების დარგში) განსაკუთრებული მიღწევებითა და წარმატებით წარმოჩენილი ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის კონკურსი ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად.
2.    სტიპენდიის მოპოვებისთვის კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

2.1    პროფესორის 1 რეკომენდაცია;
2.2    პირადობის მოწმობის ასლი;
2.3    სტუდენტის სასწავლო ბარათი;
2.4    სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნების და სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
2.5    სიგელები;
2.6    სერტიფიკატები არსებობის შემთხვევაში;
2.7    ინფორმაცია საზოგადოებრივი აქტივობის შესახებ;
3.    ამ ბრძანების მეორე პუნქტში განსაზღვრული საკონკურსო დოკუმენტაცია მიიღება 2021 წლის 21 ივლისიდან 2021 წლის 27 ივლისის 17 საათის ჩათვლით ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე –  pavlika.jagunava@tsu.ge (საკონტაქტო პირი: პავლიკა ჯაგუნავა)

4.    სტიპენდიატის წარსადგენად დამტკიცდეს საბუთების განმხილველი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

4.1 .   თეიმურაზ პაპასქირი
4.2.   ნინო ჩიქოვანი
4.3    მერაბ ჩუხუა
4.4    მიხეილ ბახტაძე
4.5    ეკატერინე ნავროზაშვილი

5.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.


6.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 11

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020–2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიებისშემადგენლობისდამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ ბრძანებაში ცვლილებების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. შეიცვალოს 2020–2021სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ბერძნულ-რომაული ფილოლოგიის მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:

                 

2. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგიის მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადად განისაზღვროს 2021 წლის 21 ივლისი, 12 საათი (ნაცვლად 19 ივლისისა).

3. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 10

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020–2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2020–2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:


1.1. ფილოსოფია – 19 ივლისი, 10:00 საათი.


1.2. ამერიკისმცოდნეობა – 19 ივლისი, 11.:00 საათი.

 

1.3. კულტურის კვლევები - 15 ივლისი, 10:00 საათი.

 

1.4. რომანული ფილოლოგია  –  15 ივლისი, 13:00 საათი.

 

1.5. ანგლისტიკა - 20 ივლისი, 12:30 საათი.

 

1.6. გერმანული ფილოლოგია - 14 ივლისი, 15:00 საათი.

 

1.7. არაბისტიკა - 14 ივლისი 17:00 საათი.

 

1.8. ებრაულ-არამული ფილოლოგია - 16 ივლისი, 14:00 საათი.

 

1.9. თურქული ფილოლოგია - 17 ივლისი, 16:00 საათი.

 

1.10. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია - 19 ივლისი, 12:00 საათი

 

1.11. სლავური ფილოლოგია - 14 ივლისი, 12:00 საათი.

 

1.12. ქართული ლიტერატურა - 17 ივლისი, 09:00 საათი.

 

1.13. ქართველური ენათმეცნიერება - 14 ივილისი 15:00 საათი.

 

1.14. ზოგადი და გამოყენებთი ენათმეცნიერება - 19 ივლისი 11:00 საათი.

 

1.15. ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე - 21 ივლისი, 15:00 საათი.

 

1.16. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა – 20 ივლისი, 10:00 საათი.

 

1.17. თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) – 17 ივლისი, 12:00 საათი.

 

 

1.18. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა – 21 ივლისი, 10:00 საათი.

 

1.19. კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია- 15 ივლისი, 11:00 საათი.

 

1.20. არქეოლოგია - 21 ივლისი, 11:00 საათი.

 

1.21. ძველი ენები და ცივილიზაციები - 19 ივლისი, 11:00 საათი.

 

1.22. საქართველოს ისტორია, ახალი და უახლესი ისტორია, - 21 ივლისი, 11:00 საათი.

1.23. სკანდინავისტიკა - 17 ივლისი, 16:00 საათი.

1.24. სახვითი ხელოვნება - 16 ივლისი, 11:00 საათი.

შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020–2021 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:


 


 


 


 


 

2.1. ფილოსოფია

ა) დემურ ჯალაღონია –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) აკაკი ყულიჯანიშვილი –პროფესორი
გ) ვალერიან რამიშვილი –პროფესორი
დ) ლელა ალექსიძე –პროფესორი
ე) ნაპოლეონ კვარაცხელია – ასოცირებული პროფესორი

ვ) ანასტასია ზაქარიაძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ნინო თომაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

თ) ირაკლი ბრაჭული - ასოცირებული პროფესორი
ი) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი

კ) მამია სურმავა - ასოცირებული პროფესორი

ლ) ნანა გულიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი

მ) მაია ქერქაძე - ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი, კომისიის მდივანი.

 

2.2. ამერიკისცოდნეობა

ა) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.

ბ) ვასილ კაჭარავა – პროფესორი

გ) თემურ კობახიძე – პროფესორი

დ) ანასტასია ზაქარიაძე - ასოცირებული პროფესორი

ე) ქეთევან ანთელავა - ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი, მოწვეული პედაგოგი

ვ) ქეთევან როსტიაშვილი - პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი

ზ) მიხეილ ბარნოვი - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი.


 

კულტურის კვლევები

ა) ნინო ჩიქოვანი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

გ) ივანე წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი

დ) მაია ქვრივიშვილი - ასისტენტ პროფესორი

ე) ირაკლი ჩხაიძე - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი


 

რომანული ფილოლოგია

ა) ქეთევან გაბუნია –პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე

ბ) ბელა ხაბეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
გ) ნანა გუნცაძე - ასოცირებული პროფესორი

დ) ნინო ქავთარაძე - ასისტენტ პროფესორი

ე) ციური ახვლედიანი - პროფესორი, ემერიტუსი

ვ) მარინე კობეშავიძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ნინო ჭრიკიშვილი - ასისტენტ პროფესორი

თ) მაია ჯავახიძე - ასოცირებული პროფესორი

ი) სალომე კენჭოშვილი - ასისტენტ პროფესორი

კ) თეონა ჩაკვეტაძე - კომისიის მდივანი


 


 

ანგლისტიკა

ა) მანანა რუსიეშვილი –პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე

ბ) მანანა გელაშვილი - პროფესორი

დ) თემურ კობახიძე - პროფესორი

ე) რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი

ვ) გიორგი ყუფარაძე - ასოცირებული პროფესორი

ზ) დავით მაზიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

თ) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი

ი) ნინო დარასელია - ასოცირებული პროფესორი

კ) თამარ გელაშვილი - ასისტენტ პროფესორი

ლ) სალომე ქავზინაძე - კომისიის მდივანი.


 

გერმანული ფილოლოგია

ა) ლალი ქეცბა-ხუნდაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ბ) ალექსანდრე კარტოზია - პროფესორი

გ) მარინა ანდრაზაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

დ) ნინო ქიმერიძე - ასოცირებული პროფესორი

ე) ნუნუ კაპანაძე - ასოცირებული პროფესორი

ვ) მანანა მუჯირი - ასოცირებული პროფესორი

ზ) კონსტანტინე ბრეგაძე - ასოცირებული პროფესორი

თ) თამარ ჭუმბურიძე - ასისტენტ პროფესორი

ი) ქეთევან შეყილაძე - კომისიის მდივანი


 

არაბისტიკა

ა) დარეჯან გარდავაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ბ) გიორგი ლობჟანიძე - ასოცირებული პროფესორი

გ) მარიამ ნანობაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

დ) ნანი გელოვანი - ასოცირებული პროფესორი

ე) ნინო ეჯიბაძე - ასოცირებული პროფესორი

ვ) ხათუნა თუმანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ზ) ნინო დოლიძე - ასისტენტ პროფესორი

თ) ინგა ზურაბიშვილი - თსუ ენების ცენტრის არაბული ენის მასწავლებელი, ფილოლოგიის დოქტორი

ი) ნინო სურმავა - ფილოლოგიის დოქტორი, კომისიის მდივანი


 

ებრაულ-არამეული ფილოლოგია

ა) მარიამ ჩაჩიბაია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ბ) მამუკა ბუცხრიკიძე - ასოცირებული პროფესორი

გ) მარინა მეფარიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი

დ) ლელა ბეხტაძე - ფილოლოგიის დოქტორი

ე) ანა გილელსი - მოწვეული პედაგოგი

ვ) მაია ყოლბაია - ფილოლოგიის დოქტორი, კომისიის მდივანი


 


 

თურქული ფილოლოგია

ა) მარიკა ჯიქია - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ბ) ქეთევან ლორთქიფანიძე - ასოცირებული პროფესორი

გ) ელისაბედ ბჟალავა - ასოცირებული პროფესორი

დ) ნანული კაჭარავა - ასოცირებული პროფესორი

ე) მზისა ბუსკივაძე - ასისტენტ პროფესორი

ვ) ქეთევან გორგაძე - კომისიის მდივანი


 

ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია

ა) თინა დოლიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე


 

კლასიკური ფილოლოგია:

ბ) რისმაგ გორდეზიანი - ემერიტუსი პროფესორი

გ) იამზე გაგუა - ასოცირებული პროფესორი

დ) თინათინ გიორგობიანი - მოწვეული პროფესორი

ე) ირინე დარჩია - ასოცირებული პროფესორი

ვ) ეკატერინე კობახიძე - ასოცირებული პროფესორი

ზ) ქეთევან ნადარეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

თ) ნანა ტონია - პროფესორი

ი) მანანა ფხაკაძე - ასოცირებული პროფესორი

კ) ზაზა ხინთიბიძე - ასოცირებული პროფესორი


 

ბიზანტიური ფილოლოგია:

ლ) ლევან გიგინეიშვილი - პროფესორი

მ)თამარ აფციაური -ასისტენტ პროფესორი

ნ) გვანცა კოპლატაძე - მოწვეული პროფესორი

ო) მაგდა მჭედლიძე - მოწვეული პროფესორი


 

ახალი ბერძნული ფილოლოგია:

პ) სოფიო შამანიდი - პროფესორი

ჟ) მედეა აბულაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

რ) თეა გამრეკელი - მოწვეული პროფესორი

ს) ეკატერინე ქართველიშვილი - მოწვეული პროფესორი

ტ) ანა ჩიქოვანი - ასოცირებული პოფესორი

უ) ქეთევან ცინცაძე - მოწვეული პროფესორი

ფ) მარიამ კალაძე - ლაბორანტი, კომისიის მდივანი


 

სლავური ფილოლოგია

ა) დავით გოცირიძე - პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე

ბ) მარინა ფილინა - პროფესორი

გ) ნატალია ბასილაია - ასოცირებული პროფესორი

დ) მაია თუხარელი - ასოცირებული პროფესორი

ე) ნათელა ჭოხონელიძე - პროფესორი, ემერიტუსი

ვ) მარინე ალექსიძე-ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი


 

ქართული ლიტერატურა

ა) კახაბერ ლორია - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ბ) რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი

გ) ლელა ხაჩიძე - ასოცირებული პროფესორი

დ) ხვთისო მამისიმედიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ე) ეკა ვარდოშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ვ) ელენე გოგიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი


 


 

ქართველური ენათმეცნიერება

ა) რამაზ ქურდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) მერინი კოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი

დ) დარეჯან თვალთვაძე - პროფესორი
ე) ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
ი) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
კ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ლ) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი
ნ) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი
ო) ქეთევან მარგიანი-სუბარი – ასოცირებული პროფესორი

პ) სოფია შამუგია – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება

ა) ივანე ლეჟავა- ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

ბ) თინათინ ბოლქვაძე - ასოცირებული პროფესორი

გ) ეთერ სოსელია - ასოცირებული პროფესორი

დ) მარინე ივანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ე) ქეთევან მირზიკაშვილი - კომისიის მდივანი


 

ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისადასარედაქციო - საგამომცემლოსაქმე

ა) ირმა რატიანი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი
გ) გაგა ლომიძე - ასოცირებული პროფესორი
დ)  კონსტანტინე ბრეგაძე –  ასოცირებული პროფესორი
ე) ანა ლეთოდიანი - ასისტენტ პროფესორი

ვ) ლევან ბრეგაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ზ) თამარ ციციშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი

თ) სოლომონ ტაბუცაძე – ფილოლოგიის დოქტორი

ი) გია არგანაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

კ) თეა თალაკვაძე - კომისიის მდივანი

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

ა) ნინო წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ბ) ნანა გაფრინდაშვილი –პროფესორი

გ) ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

დ) ირინა კაპანაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ე) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი

ვ) სოფიო თოთიბაძე - ფილოლოგიის დოქტორი

ზ) სოფიო ჩხატარაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, კომისიის მდივანი


 

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)

ა) ინესა მერაბიშვილი –პროფესორი, აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნუგზარ რუხაძე – პედაგოგიკის დოქტორი
გ) ელისო გოდუაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
დ) ლელა ებრალიძე - ასისტენტ პროფესორი

ე) ელგუჯა ხინთიბიძე - პროფესორი

ვ) ნათია ამირეჯიბი – ფილოლოგიის დოქტორი, კომისიის მდივანი

 

კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

ა) ზაზა სხირტლაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
გ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო სიმონიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ირინა მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ვ) თეო ჯალაღონია - ასისტენტ პროფესორი
ზ) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი


 

კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია

ა) ქეთევან ხუციშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ბ) ნინო მინდაძე - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

გ) როზეტა გუჯეჯიანი - ასოცირებული პროფესორი

გ) თეა ქამუშაძე- ანთროპოლოგიის დოქტორი

დ) თეიმურაზ გვიმრაძე - ასოცირებული პროფესორი

ვ) მედეა შარაშენიძე - კომისიის მდივანი


 

არქეოლოგია

ა) ვახტანგ ლიჩელი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ბ) ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი

გ) მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი

დ) კოტე ფიცხელაური - ასისტენტ პროფესორი

ე) ანა თეთრუაშვილი - არქეოლოგიის დოქტორი

ვ) დავით ნასყიდაშვილი - პროფესორის ასისტენტი, კომისიის მდივანი

 

 

ძველი ენები და ცივილიზაციები

ა) ლევან გორდეზიანი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ბ) ირინე ტატიშვილი - პროფესორი

ე) მარიკა მშვილდაძე - ასოცირებული პროფესორი

ვ) ნინო სამსონია - ასოცირებული პროფესორი

ი) ჭაბუკა მეტონიძე - კომისიის მდივანი

 

საქართველოს ისტორია, ახალი და უახლესი ისტორია

ა) თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი (თავმჯდომარე)

ბ) მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი

გ) თედო დუნდუა – პროფესორი

დ) ჯაბა სამუშია – პროფესორი

ე) მურმან პაპაშვილი – პროფესორი

ვ) დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი

ზ) მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი

თ) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ი) ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი

კ) ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი

ლ) აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

მ) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი

ნ) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ო) ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

პ) ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი

ჟ) ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი

რ) ნათია ფიფია – ასისტენტ პროფესორი

ს) თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი

ტ) ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი

უ) ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი


 

სკანდინავისტიკა

ა) კახაბერ ლორია - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ბ) თეიმურაზ პაპასქირი - პროფესორი

გ) ვახტანგ ჭარაია - დოქტორი, მოწვეული პედაგოგი

დ) კახაბერ ყალიჩავა - დოქტორი, მოწვეული პედაგოგი

ე) ნინო წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი

ვ) ლაშა ლორია - თსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, მოწვეული პედაგოგი

ზ) ზაალ გოგენია - ასოცირებული პროფესორი

თ) ელენე გოგიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

 

სახვითი ხელოვნება

ა) ლევან სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ბ) ვლადიმერ ასათიანი - ასისტენტ პროფესორი

გ) ლალი ლომთაძე - მოწვეული პედაგოგი

დ) თამარ ხარაბაძე - მოწვეული პედაგოგი

ე) მარინა ელიოზიშვილი - მოწვეული პედაგოგი

ვ) ანდრო ამბარცუმიანი - სახვითი ხელოვნების კათედრის ლაბორნატი, კომისიის მდივანი
 

3. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


 


 


 


 

სრულად

ბრძანების N: 9

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020–2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების კომისიის განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე, 

                                                               ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2020–2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო  ნაშრომების კომისიის შემადგენლობა შემდეგნაირად:

საბაკალავრო პროგრამა -  კავკასიოლოგია (ქართულენოვანი, რუსულენოვანი)

14 ივლისი

10:00  საათი

ზუმის   ID: 705 732 7817

Passcode: jW70js

https://zoom.us/j/7057327817?pwd=NEtvalRDdjYxNzVxZWZkYTRtdFNjUT09

 

 კომისიის წევრები:

კომისიის თავმჯდომარე: ასოც.პროფ. მერაბ ჩუხუა

პროფ. ცირა ბარამიძე

ასოც. პროფ. ნანა მაჭავარიანი

ასოც. პროფ. როსტომ ფარეულიძე

ასოც. პროფ. რევაზ აბაშია

ასოც. პროფ. ჯონი კვიციანი

მოწვეული  ლექტორი, ფილოლოგიის მეცნ. დოქტორი ნოდარ არდოტელი

მოწვეული  ლექტორი, ფილოლოგიის დოქტორი რომან ლოლუა

მოწვეული  ლექტორი, ფილოლოგიის დოქტორი ლევან აზმაიფარაშვილი

სწავლული მდივანი:  ნინო რუხაძე

 

 

საბაკალავრო პროგრამა -  ახალი ბერძნული ფილოლოგია

13  ივლისი

18:00 საათი

ზუმის ID 761 5235 9833

https://us04web.zoom.us/j/76152359833?pwd=MFhmRnZoamxiemQyYlRZb0xnUDUxQT09

კომისიის წევრები:

კომისიის თავმჯდომარე: პროფ. სოფიო შამანიდი

პროფ. მედეა აბულაშვილი

თსუ მოწვეული ლექტორი ეკატერინე ქართველიშვილი

თსუ მოწვეული ლექტორი ქეთევან ცინცაძე

მდივანი:  ლაბორანტი  ლანა რამიშვილი

 

საბაკალვრო პროგრამა - კლასიკური ფილოლოგია

14 ივლისი

12:00 სთ

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89716064383?pwd=YVJUL1c3OEEzeTl3WWxvb3ZQSVlVUT09

Meeting ID: 897 1606 4383

Passcode: 663375

კომისიის წევრები:

სრული პროფესორი თინა დოლიძე, კომისიის თავმჯდომარე

ემერიტუსი პროფესორი რისმაგ გორდეზიანი

ასოც. პროფესორი იამზე გაგუა

მოწვეული პროფესორი თინათინ გიორგობიანი

ასოც. პროფესორი ირინე დარჩია

ასოც. პროფესორი ეკატერინე კობახიძე

ასოც. პროფესორი ქეთევან ნადარეიშვილი

სრული პროფესორი ნანა ტონია

ასოც. პროფესორი მანანა ფხაკაძე

ასოც. პროფესორი ზაზა ხინთიბიძე

მარიამ კალაძე, მდივანი

 

საბაკალავრო პროგრამა - ეთნოლოგია

14 ივლისი

11:00  საათი

ზუმის ID: 675 769 6231

ttps://zoom.us/j/6757696231
 

კომისიის წევრები:

ქეთევან ხუციშვილი, პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

როზეტა გუჯეჯიანი, ასოც, პროფესორი

თეიმურაზ გვიმრაძე ასოც, პროფესორი

ნუნუ მინდაძე მოწვეული ლექტორი

თეა ქამუშაძე, მოწვეული ლექტორი

მედეა შარაშენიძე ,მდივანი

 

საბაკალავრო პროგრამა - ამერიკისმცოდნეობა

14 ივლისი

12:00 სთ

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/2687516873?pwd=bVdRSUpHbHlIMnhpeXJWUWcwYy9vUT09

Meeting ID: 268 751 6873
Passcode: 144927

კომისიის წევრები:

ვასილ კაჭარავა, პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

თემურ კობახიძე, ასოც. პროფესორი

ელენე მეძმარიაშვილი, ასოც. პროფესორი

ანასტასია ზაქარიაძე, ასოც. პროფესორი

ქეთევან ანთელავა.ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი

მიხეილ ბარნოვი, ასისტენტ პროფესორი,  მდივანი

 

საბაკალავრო პროგრამა - სახვითი ხელოვნება

12 ივლისი

11:00 სთ

სახვითი ხელოვნების სტუდია

კომისიის წევრები:

ლევან სილაგაძე,  ასოცირებული პროფესორი - კომისიის თავმჯდომარე

ვლადიმერ ასათიანი,   ასისტენტ პროფესორი

ლალი ლომთაძე, მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი

თამარ ხარაბაძე,  მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი

ლელა გელეიშვილი,   მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი

ანდრო ამბარცუმიანი, სახვითი ხელოვნების მიმართულების ლაბორანტი - მდივანი

 

საბაკალავრო პროგრამა -  რუსული ფილოლოგია (ქართულენოვანი, რუსულენოვანი)

12-13 ივლისი

11:00 სთ

ზუმის Meeting ID 611 942 0284.

კომისიის წევრები:

პროფესორი დავით გოცირიძე, კომისიის თავმჯდომარე

პროფესორი  მარიამ ფილინა

ასოცირებული პროფესორი  ნატალია ბასილაია

ასოცირებული პროფესორი მაია თუხარელი

ემერიტუს-პროფესორი ნათელა ჭოხონელიძე

ემერიტუს-პროფესორი ნოდარ ფორაქიშვილი

მოწვეული პროფესორი ინოლა ძნელაძე

ასოცირებული პროფესორი მარინე ალექსიძე,  მდივანი

 

საბაკალავრო პროგრამა -  კულტურის კვლევები

10 ივლისი

10:00 სთ

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/5179678754

Meeting ID: 517 967 8754

კომისიის წევრები:

პროფ. ნინო ჩიქოვანი, კომისიის თავმჯდომარე

ასოც. პროფ. ქეთევან კაკიტელაშვილი

ასოც, პროფ. ივანე წერეთელი,

ასისტ. პროფ. მაია ქვრივიშვილი,

ასისტ. პროფ. ირაკლი ჩხაიძე, მდივანი

 

საბაკალავრო პროგრამა - არქეოლოგია

12 ივლისი

11:00 სთ

https://zoom.us/wc/join/9727084013?wpk=wcpk69694c1703acfbbdf3cf62de96113379 

Passcode: 672188     

კომისიის წევრები:

ვახტანგ ლიჩელი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი

მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული  პროფესორი

კონსტანტინე ფიცხელაური - ასისტენტ-პროფესორი

ანა თეთრუაშვილი - ლაბორანტი

დავით ნასყიდაშვილი - პროფესორის ასისტენტი,  მდივანი 

საბაკალავრო პროგრამა - ხელოვნებათმცოდნეობა

14 ივლისი

10:00 სთ.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/4234856302?pwd=ZUE5d2VsWlZWejdBcFFDWU9YbUlhZz09

Meeting ID: 423 485 6302

Passcode: 599904334

კომისიის წევრები:

პროფესორი ზაზა სხირტლაძე, კომისიის თავმჯდომარე

ასოც. პროფესორი, ირინა კოშორიძე

ასოც. პროფესორი, ირინე მირიჯანაშვილი

ასოც. პროფესორი, ნინო სიმონიშვილი

ასოც, პროფესორი, ნათელა ჯაბუა

ასისტენტ-პროფესორი, თეო ჯალაღანია

ასოც, პროფესორი, ნინო სილაგაძე, მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - ქართული ფილოლოგია (I)

13, 14 ივლისი

10:00 სთ

ზუმის მისამართი:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/6371189142?pwd=am1YVkUrbTJPZUlxYWpKbkRPUVNvUT09

Meeting ID: 637 118 9142 Passcode: 122397 One tap mobile +12532158782,,6371189142#,,,,*122397# US (Tacoma) +13017158592,,6371189142#,,,,*122397# US (Washington DC)

კომისიის წევრები:

პროფ. რამაზ ქურდაძე, კომისიის თავმჯდომარე

პროფ.-ემერიტ. დამანა მელიქიშვილი;

პროფ.-ემერიტ. მერი ნიკოლაიშვილი;

პროფ. დარეჯან თვალთვაძე;

ასოც. პროფ. ანა ხარანაული;

ასოც. პროფ. ლელა ციხელაშვილი;

ასოც. პროფ. რუსუდან ზექალაშვილი;

ასოც. პროფ. სალომე ომიაძე;

ასოც. პროფ. კახა გაბუნია;

ასოც. პროფ. ინგა სანიკიძე;

ასოც. პროფ. მაია ლომია;

ასოც. პროფ. ქეთევან მარგიანი–სუბარი;

ასოც. პროფ. ნინო შარაშენიძე;

ასოც. პროფ. გიული შაბაშვილი;

ლაბორანტი  სოფია შამუგია,  მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - ქართული ფილოლოგია (II)

10, 12,13 და 14 ივლისი

09:00 სთ

 I კომისია

10 ივლისი, 9 საათი   

ზუმის მისამართი:    https://zoom.us/j/7588370968 pc JyJU27

თამარ პაიჭაძე, ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

კახაბერ ლორია- პროფესორი

თამარ ბარბაქაძე -  ასოცირებული პროფესორი

ხათუნა კალანდარიშვილი - ფილოლოგიის მეცნირებათა დოქტორი

ანა დოლიძე - ფილ.მეცნ.დოქტორი,კომისიის მდივანი

II კომისია

12 ივლისი - 9 საათი 

ზუმის მისამართი: ID 482 955 2079; pass. 12345

ქეთევან სიხარულიძე - ასოც. პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ნანა გონჯილაშვილი - ასოც. პროფესორი

მაკა ელბაქიძე - ასოცირებული პროფესორი

ხვთისო მამისიმედიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

სოფიკო ძნელაძე - ფილ.მეცნ. დოქტორი, კომისიის მდივანი

III კომისია

13 ივლისი - 9 საათი 

ზუმის მისამართი: ID საბაკალავრო პროგრამა -  კავკასიოლოგია (ქართულენოვანი, რუსულენოვანი)

14 ივლისი

10:00  საათი

ზუმის   ID: 705 732 7817

Passcode: jW70js

https://zoom.us/j/7057327817?pwd=NEtvalRDdjYxNzVxZWZkYTRtdFNjUT09

 

 კომისიის წევრები:

კომისიის თავმჯდომარე: ასოც.პროფ. მერაბ ჩუხუა

პროფ. ცირა ბარამიძე

ასოც. პროფ. ნანა მაჭავარიანი

ასოც. პროფ. როსტომ ფარეულიძე

ასოც. პროფ. რევაზ აბაშია

ასოც. პროფ. ჯონი კვიციანი

მოწვეული  ლექტორი, ფილოლოგიის მეცნ. დოქტორი ნოდარ არდოტელი

მოწვეული  ლექტორი, ფილოლოგიის დოქტორი რომან ლოლუა

მოწვეული  ლექტორი, ფილოლოგიის დოქტორი ლევან აზმაიფარაშვილი

სწავლული მდივანი:  ნინო რუხაძე

საბაკალავრო პროგრამა -  ახალი ბერძნული ფილოლოგია

13  ივლისი

18:00 საათი

ზუმის ID 761 5235 9833

https://us04web.zoom.us/j/76152359833?pwd=MFhmRnZoamxiemQyYlRZb0xnUDUxQT09

კომისიის წევრები:

კომისიის თავმჯდომარე: პროფ. სოფიო შამანიდი

პროფ. მედეა აბულაშვილი

თსუ მოწვეული ლექტორი ეკატერინე ქართველიშვილი

თსუ მოწვეული ლექტორი ქეთევან ცინცაძე

მდივანი:  ლაბორანტი  ლანა რამიშვილი

საბაკალვრო პროგრამა - კლასიკური ფილოლოგია

14 ივლისი

12:00 სთ

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89716064383?pwd=YVJUL1c3OEEzeTl3WWxvb3ZQSVlVUT09

Meeting ID: 897 1606 4383

Passcode: 663375

კომისიის წევრები:

სრული პროფესორი თინა დოლიძე, კომისიის თავმჯდომარე

ემერიტუსი პროფესორი რისმაგ გორდეზიანი

ასოც. პროფესორი იამზე გაგუა

მოწვეული პროფესორი თინათინ გიორგობიანი

ასოც. პროფესორი ირინე დარჩია

ასოც. პროფესორი ეკატერინე კობახიძე

ასოც. პროფესორი ქეთევან ნადარეიშვილი

სრული პროფესორი ნანა ტონია

ასოც. პროფესორი მანანა ფხაკაძე

ასოც. პროფესორი ზაზა ხინთიბიძე

მარიამ კალაძე, მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - ეთნოლოგია

14 ივლისი

11:00  საათი

ზუმის ID: 675 769 6231

ttps://zoom.us/j/6757696231
 

კომისიის წევრები:

ქეთევან ხუციშვილი, პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

როზეტა გუჯეჯიანი, ასოც, პროფესორი

თეიმურაზ გვიმრაძე ასოც, პროფესორი

ნუნუ მინდაძე მოწვეული ლექტორი

თეა ქამუშაძე, მოწვეული ლექტორი

მედეა შარაშენიძე ,მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - ამერიკისმცოდნეობა

14 ივლისი

12:00 სთ

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/2687516873?pwd=bVdRSUpHbHlIMnhpeXJWUWcwYy9vUT09

Meeting ID: 268 751 6873
Passcode: 144927

კომისიის წევრები:

ვასილ კაჭარავა, პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

თემურ კობახიძე, ასოც. პროფესორი

ელენე მეძმარიაშვილი, ასოც. პროფესორი

ანასტასია ზაქარიაძე, ასოც. პროფესორი

ქეთევან ანთელავა.ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი

მიხეილ ბარნოვი, ასისტენტ პროფესორი,  მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - სახვითი ხელოვნება

12 ივლისი

11:00 სთ

სახვითი ხელოვნების სტუდია

კომისიის წევრები:

ლევან სილაგაძე,  ასოცირებული პროფესორი - კომისიის თავმჯდომარე

ვლადიმერ ასათიანი,   ასისტენტ პროფესორი

ლალი ლომთაძე, მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი

თამარ ხარაბაძე,  მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი

ლელა გელეიშვილი,   მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი

ანდრო ამბარცუმიანი, სახვითი ხელოვნების მიმართულების ლაბორანტი - მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა -  რუსული ფილოლოგია (ქართულენოვანი, რუსულენოვანი)

12-13 ივლისი

11:00 სთ

ზუმის Meeting ID 611 942 0284.

კომისიის წევრები:

პროფესორი დავით გოცირიძე, კომისიის თავმჯდომარე

პროფესორი  მარიამ ფილინა

ასოცირებული პროფესორი  ნატალია ბასილაია

ასოცირებული პროფესორი მაია თუხარელი

ემერიტუს-პროფესორი ნათელა ჭოხონელიძე

ემერიტუს-პროფესორი ნოდარ ფორაქიშვილი

მოწვეული პროფესორი ინოლა ძნელაძე

ასოცირებული პროფესორი მარინე ალექსიძე,  მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა -  კულტურის კვლევები

10 ივლისი

10:00 სთ

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/5179678754

Meeting ID: 517 967 8754

კომისიის წევრები:

პროფ. ნინო ჩიქოვანი, კომისიის თავმჯდომარე

ასოც. პროფ. ქეთევან კაკიტელაშვილი

ასოც, პროფ. ივანე წერეთელი,

ასისტ. პროფ. მაია ქვრივიშვილი,

ასისტ. პროფ. ირაკლი ჩხაიძე, მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - არქეოლოგია

12 ივლისი

11:00 სთ

https://zoom.us/wc/join/9727084013?wpk=wcpk69694c1703acfbbdf3cf62de96113379 

Passcode: 672188     

კომისიის წევრები:

ვახტანგ ლიჩელი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი

მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული  პროფესორი

კონსტანტინე ფიცხელაური - ასისტენტ-პროფესორი

ანა თეთრუაშვილი - ლაბორანტი

დავით ნასყიდაშვილი - პროფესორის ასისტენტი,  მდივანი 

საბაკალავრო პროგრამა - ხელოვნებათმცოდნეობა

14 ივლისი

10:00 სთ.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/4234856302?pwd=ZUE5d2VsWlZWejdBcFFDWU9YbUlhZz09

Meeting ID: 423 485 6302

Passcode: 599904334

კომისიის წევრები:

პროფესორი ზაზა სხირტლაძე, კომისიის თავმჯდომარე

ასოც. პროფესორი, ირინა კოშორიძე

ასოც. პროფესორი, ირინე მირიჯანაშვილი

ასოც. პროფესორი, ნინო სიმონიშვილი

ასოც, პროფესორი, ნათელა ჯაბუა

ასისტენტ-პროფესორი, თეო ჯალაღანია

ასოც, პროფესორი, ნინო სილაგაძე, მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - ქართული ფილოლოგია (I)

13, 14 ივლისი

10:00 სთ

ზუმის მისამართი:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/6371189142?pwd=am1YVkUrbTJPZUlxYWpKbkRPUVNvUT09

Meeting ID: 637 118 9142 Passcode: 122397 One tap mobile +12532158782,,6371189142#,,,,*122397# US (Tacoma) +13017158592,,6371189142#,,,,*122397# US (Washington DC)

კომისიის წევრები:

პროფ. რამაზ ქურდაძე, კომისიის თავმჯდომარე

პროფ.-ემერიტ. დამანა მელიქიშვილი;

პროფ.-ემერიტ. მერი ნიკოლაიშვილი;

პროფ. დარეჯან თვალთვაძე;

ასოც. პროფ. ანა ხარანაული;

ასოც. პროფ. ლელა ციხელაშვილი;

ასოც. პროფ. რუსუდან ზექალაშვილი;

ასოც. პროფ. სალომე ომიაძე;

ასოც. პროფ. კახა გაბუნია;

ასოც. პროფ. ინგა სანიკიძე;

ასოც. პროფ. მაია ლომია;

ასოც. პროფ. ქეთევან მარგიანი–სუბარი;

ასოც. პროფ. ნინო შარაშენიძე;

ასოც. პროფ. გიული შაბაშვილი;

ლაბორანტი  სოფია შამუგია,  მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - ქართული ფილოლოგია (II)

10, 12,13 და 14 ივლისი

09:00 სთ

 I კომისია

10 ივლისი, 9 საათი   

ზუმის მისამართი:    https://zoom.us/j/7588370968 pc JyJU27

თამარ პაიჭაძე, ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

კახაბერ ლორია- პროფესორი

თამარ ბარბაქაძე -  ასოცირებული პროფესორი

ხათუნა კალანდარიშვილი - ფილოლოგიის მეცნირებათა დოქტორი

ანა დოლიძე - ფილ.მეცნ.დოქტორი,კომისიის მდივანი

II კომისია

12 ივლისი - 9 საათი 

ზუმის მისამართი :  ID 482 955 2079; pass. 12345

ქეთევან სიხარულიძე - ასოც. პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ნანა გონჯილაშვილი - ასოც. პროფესორი

მაკა ელბაქიძე - ასოცირებული პროფესორი

ხვთისო მამისიმედიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

სოფიკო ძნელაძე - ფილ.მეცნ. დოქტორი, კომისიის მდივანი

III კომისია

13 ივლისი - 9 საათი 

ზუმის მისამართი: ID 692 8780324;  პაროლი 1234

ნესტან სულავა– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ელენე გოგიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

მარიამ ბაკურიძე - ფილ. მეცნ. დოქტორი

თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი

ნინო საბაძე - დოქტორანტი, კომისიის მდივანი

IV კომისია

14 ივლისი - 9 საათი  

ზუმის ID 803 471 4204

რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ლადო მინაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი

ეკა ვარდოშვილი- ასოცირებული პროფესორი

ანა ლეთოდიანი – ასოცირებული პროფესორი

ლევან ბებურიშვილი _ ფილ.მეცნ. დოქტორი, კომისიის მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - თურქოლოგია

13 ივლისი

11:00 სთ

join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85125693043?pwd=NzZubnJyakppNENjWGg4OHJpMWFhdz09

 

Meeting ID: 851 2569 3043

Passcode: Z8FtaV

კომისიის წევრები:

მარიკა ჯიქია, პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ქეთევან ლორთქიფანიძე, ასოც. პროფესორი

ნანული კაჭარავა, ასოც. პროფესორი

ელისაბედ ბჟალავა, ასოც. პროფესორი

მზისა ბუსკივაძე, მოწვეული პედაგოგი

ქეთევან გორგაძე, მოწვეული პედაგოგი, მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - ირანისტიკა

14 ივლისი

11:00 სთ

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/4620579048?pwd=V1Z5aExxcXB3L3lwZUhMK1pvMllsZz09

Meeting ID: 462 057 9048
Passcode: 699392

კომისიის წევრები:

მანანა კვაჭაძე, ასოც, პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

მზია ბურჯანაძე, ასოც, პროფესორი

თეა შურღაია, ასოც, პროფესორი

მარინა ალექსიძე, ასოც. პროფესორი

ეკატერინე გოგალაძე, მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - არაბისტიკა

13, 14 ივლისი

11:00 სთ

Meeting ID: 280 517 9446

კომისიის წევრები:

დარეჯან გარდავაძე  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

მაია ანდრონიკაშვილი ასოც.  პროფ.

გიორგი ლობჟანიძე ასოც.  პროფ.

მარიამ ნანობაშვილი ასოც.  პროფ.

ნინო ეჯიბაძე ასოც.  პროფ.

ხათუნა თუმანიშვილი ასოც. პროფ.

ნინო დოლიძე ასისტენტ პროფ.

ინგა ზურაბიშვილი თსუ უცხოური ენების სწავლების ცენტრის არაბული ენის მასწავლებელი

ნინო სურმავა, ფილოლოგიის დოქტორი, მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - არმენოლოგია

12 ივლისი

16:00 სთ

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/74715550592?pwd=RnpMUEpBQk04ZGY0b0JKMWt5Z0ZlQT09

Meeting ID: 747 1555 0592

Passcode: 4jdj1K

კომისიის წევრები:

ნინო აფციაური, ისტორიის მეცნიერებათა აკად.დოქტორი, არმენოლოგიის კათედრის მოწვეული მკვლევარი კომისიის თავჯდომარე

ნათია ჩანტლაძე არმენოლოგიის კათედრის გამგე

თინათინ ევდოშვილი - ისტორიის მეცნიერებათა აკად.დოქტორი, არმენოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მოწვეული პედაგოგი 

ნინო გოქაძე - არმენოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მოწვეული პედაგოგი

ირმა ხოსიტაშვილი, თსუ დოქტორანტი, მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - ფრანგული ფილოლოგია, ესპანური ფილოლოგია

14 ივლისი

13:00 სთ

ზუმის ID: 970 497 3937
Password: 200200

კომისიის წევრები:

კომისიის თავმჯდომარე - პროფ. ქეთევან გაბუნია

ნანა გუნცაძე - ასოც. პროფესორი

ციური ახვლედიანი- პროფესორ-ემერიტუსი

ნინო ქავთარაძე - ასისტ.პროფესორი

ბელა ხაბეიშვილი - ასოც. პროფესორი

მარინა კობეშავიძე - ასოც. პროფესორი

ნინო ჭრიკიშვილი- ასისტ. პროფესორი
მაია ჯავახიძე-ასოც.პროფესორი

სალომე კენჭოშვილი-ასისტ. პროფესორი

კომისიის მდივანი - თეონა ჩაკვეტაძე

საბაკალავრო პროგრამა - გერმანული ფილოლოგია

14 ივლისი

15:00 სთ

ზუმის   ID 368 696 4444.      

კომისიის წევრები:

 პროფ. ლალი ქეცბა–ხუნდაძე, თავმჯდომარე

 პროფ. ალექსანდრე კარტოზია, 

 ასოც. პროფ. მარინა ანდრაზაშვილი, 

 ასოც. პროფ. ნინო ქიმერიძე,

 ასოც. პროფ. ნუნუ კაპანაძე, 

 ასოც. პროფ. მანანა მუჯირი,

 ასოც. პროფ. კონსტანტინე ბრეგაძე,

 ასისტ. პროფ. თამარ ჭუმბურიძე.

 ქეთევან შეყილაძე, მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - ისტორია

12, 13, 14 ივლისი

11: 00 სთ

ზუმის მისამართი: 735 571 8668

კომისიის წევრები:

თედო დუნდუა – პროფესორი, თავმჯდომარე

მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი

ჯაბა სამუშია – პროფესორი

ლევან გორდეზიანი – პროფესორი

მურმან პაპაშვილი – პროფესორი

თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი

დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი

მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი

ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი

აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი

თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი

მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი

ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი

ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი

ნათია ფიფია – ასისტენტ პროფესორი

ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი

თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი

თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი

ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - ფილოსოფია

12 ივლისი

10:00 სთ

ზუმის IDD7132438344,

კომისიის წევრები:

პროფ. დემურ ჯალაღონია, თავმჯდომარე

პროფ.ვალერიან  რამიშვილი

პროფ.აკაკი ყულიჯანიშვილი

პროფ.ლელა ალექსიძე

ასოც. პროფ: ნაპო კვარაცხელია

 ასოც. პროფ. მამუკა დოლიძე

 ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული,

 ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე,

 ასოც. პროფ. ნინო თომაშვილი

 ასოც, პროფ. მამია სურმავა

 ასისტ. პროფ. ნანა გულიაშვილი

 ფილოსოფიის მეც. დოქტ,   მაია ქერქაძე, მდივანი

ნესტან სულავა– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ელენე გოგიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

მარიამ ბაკურიძე - ფილ. მეცნ. დოქტორი

თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი

ნინო საბაძე - დოქტორანტი, კომისიის მდივანი

IV კომისია

14 ივლისი - 9 საათი  

ზუმის ID 803 471 4204

რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ლადო მინაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი

ეკა ვარდოშვილი- ასოცირებული პროფესორი

ანა ლეთოდიანი – ასოცირებული პროფესორი

ლევან ბებურიშვილი _ ფილ.მეცნ. დოქტორი, კომისიის მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - თურქოლოგია

13 ივლისი

11:00 სთ

join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85125693043?pwd=NzZubnJyakppNENjWGg4OHJpMWFhdz09

 

Meeting ID: 851 2569 3043

Passcode: Z8FtaV

კომისიის წევრები:

მარიკა ჯიქია, პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

ქეთევან ლორთქიფანიძე, ასოც. პროფესორი

ნანული კაჭარავა, ასოც. პროფესორი

ელისაბედ ბჟალავა, ასოც. პროფესორი

მზისა ბუსკივაძე, მოწვეული პედაგოგი

ქეთევან გორგაძე, მოწვეული პედაგოგი, მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - ირანისტიკა

14 ივლისი

11:00 სთ

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/4620579048?pwd=V1Z5aExxcXB3L3lwZUhMK1pvMllsZz09

Meeting ID: 462 057 9048
Passcode: 699392

კომისიის წევრები:

მანანა კვაჭაძე, ასოც, პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

მზია ბურჯანაძე, ასოც, პროფესორი

თეა შურღაია, ასოც, პროფესორი

მარინა ალექსიძე, ასოც. პროფესორი

ეკატერინე გოგალაძე, მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - არაბისტიკა

13, 14 ივლისი

11:00 სთ

Meeting ID: 280 517 9446

კომისიის წევრები:

დარეჯან გარდავაძე  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

მაია ანდრონიკაშვილი ასოც.  პროფ.

გიორგი ლობჟანიძე ასოც.  პროფ.

მარიამ ნანობაშვილი ასოც.  პროფ.

ნინო ეჯიბაძე ასოც.  პროფ.

ხათუნა თუმანიშვილი ასოც. პროფ.

ნინო დოლიძე ასისტენტ პროფ.

ინგა ზურაბიშვილი თსუ უცხოური ენების სწავლების ცენტრის არაბული ენის მასწავლებელი

ნინო სურმავა, ფილოლოგიის დოქტორი, მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - არმენოლოგია

12 ივლისი

16:00 სთ

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/74715550592?pwd=RnpMUEpBQk04ZGY0b0JKMWt5Z0ZlQT09

Meeting ID: 747 1555 0592

Passcode: 4jdj1K

კომისიის წევრები:

ნინო აფციაური, ისტორიის მეცნიერებათა აკად.დოქტორი, არმენოლოგიის კათედრის მოწვეული მკვლევარი კომისიის თავჯდომარე

ნათია ჩანტლაძე არმენოლოგიის კათედრის გამგე

თინათინ ევდოშვილი - ისტორიის მეცნიერებათა აკად.დოქტორი, არმენოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მოწვეული პედაგოგი 

ნინო გოქაძე - არმენოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მოწვეული პედაგოგი

ირმა ხოსიტაშვილი, თსუ დოქტორანტი, მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - ფრანგული ფილოლოგია, ესპანური ფილოლოგია

14 ივლისი

13:00 სთ

ზუმის ID: 970 497 3937
Password: 200200

კომისიის წევრები:

კომისიის თავმჯდომარე - პროფ. ქეთევან გაბუნია

ნანა გუნცაძე - ასოც. პროფესორი

ციური ახვლედიანი- პროფესორ-ემერიტუსი

ნინო ქავთარაძე - ასისტ.პროფესორი

ბელა ხაბეიშვილი - ასოც. პროფესორი

მარინა კობეშავიძე - ასოც. პროფესორი

ნინო ჭრიკიშვილი- ასისტ. პროფესორი
მაია ჯავახიძე-ასოც.პროფესორი

სალომე კენჭოშვილი-ასისტ. პროფესორი

კომისიის მდივანი - თეონა ჩაკვეტაძე

საბაკალავრო პროგრამა - გერმანული ფილოლოგია

14 ივლისი

15:00 სთ

ზუმის   ID 368 696 4444.      

კომისიის წევრები:

 პროფ. ლალი ქეცბა–ხუნდაძე, თავმჯდომარე

 პროფ. ალექსანდრე კარტოზია, 

 ასოც. პროფ. მარინა ანდრაზაშვილი, 

 ასოც. პროფ. ნინო ქიმერიძე,

 ასოც. პროფ. ნუნუ კაპანაძე, 

 ასოც. პროფ. მანანა მუჯირი,

 ასოც. პროფ. კონსტანტინე ბრეგაძე,

 ასისტ. პროფ. თამარ ჭუმბურიძე.

 ქეთევან შეყილაძე, მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - ისტორია

12, 13, 14 ივლისი

11: 00 სთ

ზუმის მისამართი: 735 571 8668

კომისიის წევრები:

თედო დუნდუა – პროფესორი, თავმჯდომარე

მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი

ჯაბა სამუშია – პროფესორი

ლევან გორდეზიანი – პროფესორი

მურმან პაპაშვილი – პროფესორი

თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი

დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი

მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი

ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი

აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი

თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი

მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი

ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი

ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი

ნათია ფიფია – ასისტენტ პროფესორი

ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი

თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი

თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი

ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - ფილოსოფია

12 ივლისი

10:00 სთ

ზუმის IDD7132438344,

კომისიის წევრები:

პროფ. დემურ ჯალაღონია, თავმჯდომარე

პროფ.ვალერიან  რამიშვილი

პროფ.აკაკი ყულიჯანიშვილი

პროფ.ლელა ალექსიძე

ასოც. პროფ: ნაპო კვარაცხელია

 ასოც. პროფ. მამუკა დოლიძე

 ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული,

 ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე,

 ასოც. პროფ. ნინო თომაშვილი

 ასოც, პროფ. მამია სურმავა

 ასისტ. პროფ. ნანა გულიაშვილი

 ფილოსოფიის მეც. დოქტ,   მაია ქერქაძე, მდივანი

 

2. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 8

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დ ე კ ა ნ ი ს ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020 -2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს “ ფარგლებში ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კანდიდატთა შერჩევისთვის დადგენილი ვადისა და საფაკულტეტო კომისიის შესახებ

„ უმაღლესი განათლების შესახებ “ საქართველოს კანონის 29 - ე მუხლის მე 3 პუნქტის „ ე “ ქვეპუნქტის , საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო           უნივერსიტეტის წესდების მე -5 მუხლის მე -2 პუნქტისა და   21-   ე მუხლის მე –   6   პუნქტის, თსუ რექტორის 2021   წლის 8               ივნისის „პროგრამის სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“    ფარგლებში   სსიპ - ივანე   ჯავახიშვილის   სახელობის თბილისის       სახელმწიფო   უნივერსიტეტის   ბაკალავრიატის   ან   /   და   დიპლომირებული მედიკოსის   /   სტომატოლოგის   საგანმანათლებლო   პროგრამაზე   ჩარიცხულ              სტუდენტთა   ფინანსური   წახალისებისათვის   კანდიდატთა   შერჩევის                             კრიტერიუმების   დადგენისა   და   ფაკულტეტებზე   სახელმწიფო   სტიპენდიით          დასაფინანსებელი   სტუდენტების   რაოდენობის   განსაზღვრის   შესახებ   80/01-01
ბრძანების   საფუძველზე,

 
ვბრძანებ:
1. 2020-2021 სასწავლო წლის   გაზაფხულის    სემესტრში პროგრამის „ სახელმწიფო 
სტიპენდიები სტუდენტებს “ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
სტუდენტებმა    N1 დანართით    დამტკიცებული განცხადების შევსებული ვარიანტი უნდა გამოიგზავნოს ელ. ფოსტაზე 2021 წლის 10 ივნისიდან 16 ივნისის 23:59 საათის ჩათვლით.

    2. განისაზღვროს 2020 2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროგრამის „ სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს “ფარგლებში ბაკალავრიატის სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო კომისია შემდეგი შემადგენლობით :
ა) თეიმურაზ პაპასქირი - დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ ) ზვიად მურადაშვილი - სასწავლო მართვის სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;
გ ) ლევან სილაგაძე – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი                      სპეციალისტი;
დ ) სოფიკო ძნელაძე   – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
ე ) თინათინ ჩოლოყაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი       სპეციალისტი, კომისიის მდივანი;
ვ) გიორგი შალამბერიძე - სამართლებრივი სპეციალისტი.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს. 

4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 6

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020–2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა დადაცვის წესის“  საფუძველზე, 

ვბრძანებ:                

1. განისაზღვროს 2020–2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:

ა) საბაკალავრო ნაშრომის ინსტიტუტში წარდგენის ბოლო ვადად (ელექტრონული სახით) განისაზღვროს 19 ივნისი.

ბ) საბაკალავრო ნაშრომების დაცვად განისაზღვროს 9-14 ივლისი.

გ) სამაგისტრო ნაშრომების წინასწარი დაცვა მოხდეს 14-19 ივნისს.

დ) სამაგისტრო ნაშრომების ძირითადი დაცვა მოხდეს 14-21 ივლისს.

2. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 5

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით დოკუმენტების მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 34-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" და "პ" ქვე პუნქტების, 28-ე მუხლის, 29-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N118 დადგენილების _ "სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ" (დამტკიცებულია თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ, ოქმი N10 29.12.2014წ.), სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2021  წლის 13  მაისის N 64/01-01 ბრძანების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

 1. დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

 1) თამარ მოკვერაშვილი - აპარატის უფროსი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კანცელარიის უფროსი.

 2) მარიამ ბაკურიძე - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი.

 3) ხატია ხატიაშვილი - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი.

 2. საკონკურსო დოკუმენტები დადგენილი წესის შესაბამისად მიიღება 2021 წლის 14 ივნისიდან 2021 წლის 21 ივნისის ჩათვლით 12-დან 16:00 საათამდე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N1 (I კორპუსი), ოთახი N207.

3. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანების ყველასათვი სხელმისაწვდომ ადგილზე და ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.

 4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 4

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდენობის სასწავლო- სამეცნიერო ინსტიტუტში საბჭოს წევრის არჩევნების ჩასატარებლად საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების, საბჭოს წევრობის მსურველი აკადემიური პერსონალის განცხადებების მიღებისა და არჩევნების ვადების განსაზღვრის შესახებ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დეკანის ბრძანება

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდენობის სასწავლო- სამეცნიერო ინსტიტუტში საბჭოს წევრის არჩევნების ჩასატარებლად საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების, საბჭოს წევრობის მსურველი აკადემიური პერსონალის განცხადებების მიღებისა და არჩევნების ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2020 წლის 25 დეკემბერს (ოქმი N 4) დამტკიცებული სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების მე-6 მუხლის მე-14 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

 

1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ს/ს ინსტიტუტში საბჭოს წევრის არჩევნების ჩასატარებლად დამტკიცდეს საარჩევნო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1.1. ზვიად მურადაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;

1.2. ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;

1.3. თინათინ ჩოლოყაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (Ι კატეგორია), კომისიის მდივანი

 

2. საბჭოს წევრობის მსურველი აკადემიური პერსონალი განცხადებას (დანართი №1) წარმოადგენს ფაკულტეტის კანცელარიაში 2021 წლის 8 თებერვლიდან 15 თებერვლის

ჩათვლით 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე.

3. განცხადების წარმოდგენა შესაძლებელია დასკანერებული სახით ელექტრონულად შემდეგ მისამართზე: tamarmokverashvili@tsu.ge.

4. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის წარმომადგენელი აირჩევა აღმოსავლეთმცოდენობის ს/ს ინსტიტუტის პროფესორთა კრებაზე ღია კენჭისყრით 22 თებერვლიდან 26 თებერვლის ჩათვლით.

5. ბრძანებისჰ უმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.

6. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის უფროსს ზვიად  მურადაშვილს.

7. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ნანა გაფრინდაშვილი 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი

დანართი 1

სრულად

ბრძანების N: 3

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სსიპ – ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტზეკრედიტებისაღიარების მუდვიმოქმედი საფაკულტეტო კომისიის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის N111/2013 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი“-ს მე-3 და მე-7 მუხლების, ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 05 ნოემბრის №105/2012 დადგენილებით დამტკიცებული „უცხოეთში სწავლის პერიოდში უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში დაგროვებული კრედიტების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ“, ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №74/2012 დადგენილებით დამტკიცებული „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ“ N1 დანართის მე-2 პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ:
1. შეიქმნას თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების მუდმივმოქმედი საფაკულტეტო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1.1. თეიმურაზ პაპასქირი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე
1.2. დარეჯან გარდავაძე – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
1.3. ზვიად მურადაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი
1.4. ეკატერინე ბურდული - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
1.5. სოფიო პაპიაშვილი - ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
1.6. ლაშა სილაგაძე – ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
1.7. ნინო სურმავა - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი
1.8. დემურ ჯალაღონია – ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
1.9. მერი ნიკოლეიშვილი – ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
1.10. თეა თათეშვილი – ხარისხის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
1.10. ნინო კვირიკაშვილი–კომისიის მდივანი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.
2. კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში მისი მოვალეობის დროებით შესრულება დაევალოს ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსს, დარეჯან გარდავაძეს.
3. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისთვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 2

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით დოკუმენტების მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით დოკუმენტების მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

 

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ემუხლის პირველი პუნქტის, 34-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 35-ემუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" და "პ" ქვეპუნქტების, 28-ე მუხლის, 29-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N118 დადგენილების _ "სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ" (დამტკიცებულია თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ, ოქმი N10 29.12.2014წ.), სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 24 დეკემბრის N 255/01-01 ბრძანების საფუძველზე,

 

ვბრძანებ:

 

1. დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერება თაფაკულტეტზე საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

1) თამარ მოკვერაშვილი - აპარატის უფროსი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კანცელარიის უფროსი.

2) მარიამ ბაკურიძე - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.

3) ხატია ხატიაშვილი - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.

 

2. საკონკურსო დოკუმენტები დადგენილი წესის შესაბამისად მიიღება 2021 წლის 3 თებერვლიდან 10 თებერვლის ჩათვლით 12:00-დან 15:00 საათამდე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N1 (I კორპუსი), ოთახი N207.

 

3. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს. 

 

4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 1

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისიის დამტკიცების შესახებ
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 
ბრძანება

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისიის დამტკიცების შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის N111/2013 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი“-ს მე-3 და მე-7 მუხლების, ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 05 ნოემბრის №105/2012 დადგენილებით დამტკიცებული „უცხოეთში სწავლის პერიოდში უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში დაგროვებული კრედიტების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ“, ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №74/2012 დადგენილებით დამტკიცებული „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ“ N1 დანართის მე-2 პუნქტის საფუძველზე 
ვბრძანებ:

1. შეიქმნას თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ერთი წლის ვადით, კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1.1. თეიმურაზ პაპასქირი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე 
1.2. დარეჯან გარდავაძე – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 
1.3. ზვიად მურადაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი 
1.4. ეკატერინე ბურდული - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 
1.5. სოფიო პაპიაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 
1.6. ლაშა სილაგაძე – ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 
1.7. ნინო სურმავა - ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 
1.8. დემურ ჯალაღონია–ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 
1.9. მერი ნიკოლეიშვილი–ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 
1.10. თეა თათეშვილი – ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 
1.10. ნინო კვირიკაშვილი–კომისიის მდივანი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი. 
2. კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში მისი მოვალეობის დროებით შესრულება დაევალოს ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსს, დარეჯან გარდავაძეს. 
3. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს. 
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისთვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს. 
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 2

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის დოქტორანტურის
კანდიდატებთან გასაუბრების კომისიის  დამტკიცების დეკანის  N 18 ბრძანებაში ცვლილებების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 22 ივლისის №93 დადგენილებით დამტკიცებული– ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულების მე -4 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. შევიდეს ცვლილებები სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის დოქტორანტურის კანდიდატებთან გასაუბრების კომისიის  დამტკიცების დეკანის  N 18 ბრძანებაში  და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღები გასაუბრების კომისიის შემადგენლობა განისაზღვროს შემდეგნაირად:
    
კომისიის თავმჯდომარე:
პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი  _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი.

 კომისიის წევრები:
1. პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
2. ასოც. პროფ. ეკატერინე ნავროზაშვილი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
3. პროფ. დარეჯან გარდავაძე _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი;
4. პროფ. ქეთევან ხუციშვილი _ სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;
5. ფილ. დოქტ. ნინო პოპიაშვილი _ კომისიის მდივანი.

დარგობრივი კომისიები:

ფილოსოფია
1. აკაკი ყულიჯანიშვილი – პროფესორი
2. ვალერიან რამიშვილი –  პროფესორი
3. ლელა ალექსიძე –  პროფესორი
4. დემურ ჯალაღონია –  პროფესორი
6. ირაკლი ბრაჭული –ასოცირებული პროფესორი
7. მამუკა დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი
8. ნაპო კვარაცხელია – ასოცირებული პროფესორი
9. ნინო თომაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი
10. ანასტაცია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
11. ნანა გულიაშვილი – ასისტ. პროფესორი
    
ისტორია:
საქართველოს ისტორია; საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა;  კავკასიის ისტორია; შუა საუკუნეების ისტორია; ახალი და უახლესი ისტორია; ძველი მსოფლიოს ისტორია; მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია

1.    მარიამ ჩხარტიშვილი  – პროფესორი
2.    გიული ალასანია – პროფესორი
3.    ჯაბა სამუშია –  პროფესორი
4.    აპოლონ თაბუაშვილი – ასოც. პროფესორი
5.    ლევან გორდეზიანი –  პროფესორი
6.    თეიმურაზ პაპასქირი –  პროფესორი
7.    მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
8.    ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი

რუსეთისმცოდნეობა
1.    დალი კანდელაკი- ასოცირებული პროფესორი

ამერიკისმცოდნეობა
1.    ვასილ კაჭარავა –  პროფესორი
2.    თემურ  კობახიძე –  პროფესორი
3.    ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
4.    მიხეილ ბარნოვი – ასისტ. პროფესორი

ანთროპოლოგია
1.    როზეტა გუჯეჯიანი – ასოცირებული პროფესორი
2.    თეიმურაზ გვიმრაძე – ასოცირებული პროფესორი

კულტურის კვლევები:

1. ნინო ჩიქოვანი –  პროფესორი
2. ქეთევან კაკიტელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
3. ივანე წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
4. ირაკლი ჩხაიძე – ასისტ. პროფესორი
5. მაია ქვრივიშვილი – ასისტ. პროფესორი

ფილოლოგია:

ქართველური ენათმეცნიერება; თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება, ქართული ლიტერატურის ისტორია;  ფოლკლორი
 
1.    რამაზ ქურდაძე – პროფესორი
2.    დარეჯან თვალთვაძე – პროფესორი
3.    რუსუდან ასათიანი – ასოცირებული პროფესორი
4.    ნესტან სულავა - ასოც. პროფესორი
5.    ღვთისო მამისიმედიშვილი - ასოც. პროფესორი
6.    თამარ პაიჭაძე - ასოც. პროფესორი
7.    ლადო მინაშვილი - ასოც. პროფესორი
ინგლისური ფილოლოგია; გერმანული ფილოლოგია; რომანული ფილოლოგია; სლავური ფილოლოგია; ლექსიკოგრაფია; ლიტერატურული ურთიერთობები.
1. მანანა რუსიეშვილი –  პროფესორი
2.რუსუდან დოლიძე - ასოც. პროფესორი
3.გიორგი ყუფარაძე - ასოც. პროფესორი
4.ალექსანდრე კარტოზია - ასოც. პროფესორი
5. თინათინ მარგალიტაძე – პროფესორი
6. ნინო ქიმერიძე – ასოც. პროფესორი
7. ნანა გუნცაძე  – ასოც. პროფესორი
8. დავით გოცირიძე – პროფესორი
9. მარიამ ფილინა – პროფესორი
 
კლასიკური ფილოლოგია, ძველაღმოსავლური ფილოლოგია, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია;
1.     ირინე ტატიშვილი – პროფესორი
2.     ნანა ტონია – პროფესორი
3.    ანი ჩიქოვანი – ასოც. პროფესორი
4.    ლევან გიგინეიშვილი – პროფესორი


ირანული ფილოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია

1.    მარიამ ჩაჩიბაია – ასოცირებული პროფესორი
2.    ფატმან ანთაძე-მალაშხია – ასოცირებული პროფესორი
3.    მანანა კვაჭაძე – ასოცირებული პროფესორი


ევროპული ლიტერატურა
1.    ირინე დარჩია – ასოცირებული პროფესორი


2.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.
3.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 19

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის დოქტურანტურის კანდიდატებთან გასაუბრების კომისიის დამტკიცების შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის დოქტურანტურის კანდიდატებთან გასაუბრების კომისიის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21 –ე მუხლის მე– 6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 22 ივლისის №93 დადგენილებით დამტკიცებულიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულებ ის მე -4 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ :

1. დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღები გასაუბრების კომისიის შემადგენლობა:

 

კომისიის თავმჯდომარე:

პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი   _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი.

 

 კომისიის წევრები:

 1. პროფ. თ ეიმურაზ პაპასქირი _ ჰუმანიტ არულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

  2 . ასოც. პროფ. ეკატერინე ნავროზაშ ვილი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;

  3 . პროფ. არეჯან გარდავაძე _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი;

  4 . პროფ. ეთევან ხუციშვილი _ სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარ ;

5 . ფილ. დოქტ. ინო პოპიაშვილი _ კომისიის მდივანი.

 

დარგობრივი კომისიები:

 

 

ფილოსოფი

1.   აკაკი ყულიჯანიშვილი პროფესორი

2.     ვალერიან რამიშვილი   პროფესორი

3.     ლელა ალექსიძე   პროფესორი

4.     დემურ ჯალაღონია   პროფესორი

6.     ირაკლი ბრაჭული ასოცირებული პროფესორი

7.     მამუკა დოლიძე ასოცირებული პროფესორი

8 .   ნაპო კვარაცხელია ასოცირებული პროფესორი

9. ნინო თომაშვილი   – ასოცირებული პროფესორი

10. ანასტაცია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი

11. ნანა გულიაშვილი – ასისტ. პროფესორი

                                                                           

ისტორია:

საქართველოს ისტორია ; საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა;   კავკასიის ისტორია; შუა საუკუნეების ისტორია; ახალი და უახლესი ისტორია; ძველი მსოფლიოს ისტორია; მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია

1.                         მარიამ ჩხარტიშვილი   – პროფესორი

2.                         გიული ალასანია პროფესორი

3.                         ჯაბა სამუშია   პროფესორი

4.                         აპოლონ თანუაშვილი – ასოც. პროფესორი

5.                         ლევან გორდეზიანი   პროფესორი

6.                         თეიმურაზ პაპასქირი   პროფესორი

7.                         მურმან პაპაშვილი – პროფესორი

8.                 ნანი გელოვანი ასოცირებული პროფესორი

 

 

რუსეთისმცოდნეობა

1. ალი კანდელაკი - ასოცირებული პროფესორი

 

 

ამერიკისმცოდნეობა

1.                         ვასილ კაჭარავა   პროფესორი

2.                         ემურ   კობახიძე   პროფესორი

3.                         ელენე მეძმარიაშვილი ასოცირებული პროფესორი

4.                         მიხეილ ბარნოვი – ასისტ. პროფესორი

 

 

 

 

ანთროპოლოგია

1.                         როზეტა გუჯეჯიანი ასოცირებული პროფესორი

2.                         თეიმურაზ გვიმრაძე – ასოცირებული პროფესორი 

კულტურის კვლევები :

 

1.    ნინო ჩიქოვანი   პროფესორი

2.    ქეთევან კაკიტელაშვილი ასოცირებული პროფესორი

3.    ივანე წერეთელი ასოცირებული პროფესორი

4. ირაკლი ჩხაიძე – ასისტ. პროფესორი

5. მაია ქვრივიშვილი – ასისტ. პროფესორი

 
ფილოლოგია:

 

 

ქართველური ენათმეცნიერება; თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერებ ა, ქართული ლიტერატურ ის ისტორია ;   ფოლკლორი

 

1.                         რამაზ ქურდაძე – პროფესორი

2.                         დარეჯან თვალთვაძე – პროფესორი

3.                         რუსუდან ასათიანი – ასოცირებული პროფესორი

4.                         ელგუჯა ხინთიბიძე   პროფესორი

5.                         ქეთევან სიხარულიძე – ასოც. პროფესორი

 

ინგლისური ფ ლოლოგია; გერმანული ფილოლოგია; რომანული ფილოლოგია; სლავური ფილოლოგია; ლიტერატურული ურთიერთობები.

1.                         მანანა რუსიეშვილი   პროფესორი

2.                         თინათინ მარგალიტაძე პროფესორი

3.                         ნინო ქიმერიძე ასოც. პროფესორი

4.                         ნუნუ კაპანაძე – ასოც.   პროფესორი

5.                         ნანა გუნცაძე   ასოც. პროფესორი

6.                         დავით გოცირიძე – პროფესორი

7.                         მარიამ ფილინა – პროფესორი

 

კლასიკური ფილოლოგია, ძველაღმოსავლური ფილოლოგია, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია;

1.  ირინე ტატიშვილი – პროფესორი

2.            ნანა ტონია პროფესორი

3. სოფიო შამანიდი პროფესორი

4.            ლევან გიგინეიშვილი – პროფესორიირანული ფილოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია

 

1.                         მარიამ ჩაჩიბაია – ასოცირებული პროფესორი

2.                         ფატმან ანთაძე-მალაშხია – ასოცირებული პროფესორი

3.                         მანანა კვაჭაძე – ასოცირებული პროფესორი

 

 

ევროპული ლიტერატურა

1.                         ირინე დარჩია ასოცირებული პროფესორი

 

 

2.   ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს .

3.     ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე .

სრულად

ბრძანების N: 18