საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თარიღი
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიის მოსაპორვებლად კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო საბუთების მიღების და საბუთების განმხილველი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიის მოსაპორვებლად კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო საბუთების მიღების და საბუთების განმხილველი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის N12 დადგენილების დანართ N2– ის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.    თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გამოცხადდეს აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე (გარდა პოლიტიკის მეცნიერების დარგში) განსაკუთრებული მიღწევებითა და წარმატებით წარმოჩენილი ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის კონკურსი ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად.
2.    სტიპენდიის მოპოვებისთვის კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:
2.1    პროფესორის 1 რეკომენდაცია;
2.2    პირადობის მოწმობის ასლი;
2.3    სტუდენტის სასწავლო ბარათი;
2.4    სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნების და სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
2.5    სიგელები;
2.6    სერტიფიკატები არსებობის შემთხვევაში;
2.7    ინფორმაცია საზოგადოებრივი აქტივობის შესახებ;
3.    ამ ბრძანების მეორე მუხლში განსაზღვრული საკონკურსო დოკუმენტაცია მიიღება 2017 წლის 15 ივლისიდან 2017 წლის 21 ივლისის 17 საათის ჩათვლით, თსუ, პირველი კორპუსი, 208¬–ე ოთახი.
4.    სტიპენდიანტის წარსადგენად დამტკიცდეს საბუთების განმხილველი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
4.1    თედო დუნდუა
4.2    როლანდ თოფჩიშვილი
4.3    ნინო ჩიქოვანი
4.4    ცირა ბარამიძე
4.5    მიხეილ ბახტაძე
5.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცე-ლარიას.
6.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულ-ტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
7.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი                   /ნანი გაფრინდაშვილი/
სრულად

ბრძანების N: 41

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფონდი „ქართული გალობის“ მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გიორგი (გიგი) გარაყანიძის სახელობის ყოველწლიური სტიპენდია თსუ–ს გამორჩეულ სტუდენტებისთვის ეთნოლოგიაში ან ფოლკლორისტიკაში, მონაწილეობის მიღებისათვის შესაბამის საბუთების წარმოდგენის/საკონკურსო პირობებისა, შემფასებელი კომისიისა და ამ კომისიის შემმადგენლობის დამტკიცების შესახებ
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფონდი „ქართული გალობის“ მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გიორგი (გიგი) გარაყანიძის სახელობის ყოველწლიური სტიპენდია თსუ–ს გამორჩეულ სტუდენტებისთვის ეთნოლოგიაში ან ფოლკლორისტიკაში, მონაწილეობის მიღებისათვის შესაბამის საბუთების წარმოდგენის/საკონკურსო პირობებისა, შემფასებელი კომისიისა და ამ კომისიის შემმადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის და საქვემოქმედო ფონდ „ქართული გალობის“ გენერალური დირექტორის 2017 წლის თორმეტი ივნისის წერილის (N124-0124) საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.    კონკურსში გიორგი (გიგი) გარაყანიძის სახელობის ყოველწლიური სტიპენდია თსუ-ს გამორჩეული სტუდენტისთვის (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტურა) ეთ¬ნო¬ლოგიაში ან ფოლკლორისტიკაში მონაწილეობის მისაღებად სტუდენტმა უნდა წარ¬მოადგინოს შემდეგი საკონკურსო პირობების დაკმაყოფილების დამა¬დას¬ტუ¬რე¬ბე-ლი დოკუმენტია.
1.1.    2016-2017 სასწავლო წელს აკადემიური მოსწრება 91 და ზემოთ.
1.2.    ნაშრომი მოცემულ თემაზე: სტატია სამეცნიერო ჟურნალში, სტატია სამეც-ნიერო-პოპულარულ ჟურნალში, სტატია პოპულარულ ჟურნალში ან გაზეთში.
1.3.    მონაწილეობა კონფერენციებში: საერთაშორისო კონფერენცია /სიმპოზიუმი, რეგიონული ან საუნივერსიტეტო კონფერენცია, სხვა.
2.    ამ ბრძანების პირველ მუხლში განსაზღვრული საკონკურსო პირობების დაკმაყო¬ფი-ლების დამადასტურებელი საბუთები წარმოდგენილი იქნეს თსუ, პირველი კორპუსი, 208-ე ოთახი.
3.    საბუთები მიიღება 2017 წლის 13 ივლისიდან არაუგვიანეს 2017 წლის 20 ივლისის 17 საათისა.
4.    სტიპენდიანტის გამოსავლენად შეიქმნას კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
4.1. თედო დუნდუა
4.2. ქეთევან სიხარულიძე
4.3. როლანდ თოფჩიშვილი
5.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცე-ლარიას.
6.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულ-ტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
7.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი               /ნანი გაფრინდაშვილი/

სრულად

ბრძანების N: 39

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელის, ირმა რატიანის 2017 წლის  5 ივლისის წერილის N1614/27 საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე  ბ :

1.  შევიდეს ცვლილება 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობაში.
2. დაემატოს კომისიას თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი ანა ლეთოდიანი.
3.ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცე¬ლარიას.
4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულ-ტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი                  /ნანი გაფრინდაშვილი/ 
სრულად

ბრძანების N: 40

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/ სტუდენტების შერჩევის განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/ სტუდენტების შერჩევის  განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს  2014 წლის 09 ივნისის №49/2014  და  2017 წლის 17 მაისის N54/2017  დადგენილების, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2017 წლის 05 ივნისის  სხდომაზე დამტკიცებული  ,,ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/ სტუდენტების შერჩევის კრიტერიუმებისა და ვადების განსაზღვრის  წესი“ -ის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.  განისაზღვროს ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/ სტუდენტების შერჩევის  განმხილველი კომისია შემდეგი შემადგენლობით :
1)  ნანი გაფრინდაშვილი– ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე.
2) თეიმურაზ პაპასქირი– ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
3) თედო დუნდუა - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
4) ზვიად მურადაშვილი– ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, კომისიის მდივანი.
5) ეკატერინე ნავროზაშვილი - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი,
6) დარეჯან გარდავაძე - ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი
7) ომარ ოქროპირიძე - სამართლებრივი სპეციალისტი ( იურისტ -კონსულტანტი)
3. კომისია უფლებამოსილია ბრძანების გამოქვეყნებიდან 1 წლის ვადით.
4.ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
5. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი                /ნანი გაფრინდაშვილი/  

სრულად

ბრძანების N: 37

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო  ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ  ა ნ ე ბ :

1.    განისაზღვროს 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
1.1. ფილოსოფია – 20 ივლისი, 10:00 საათი, I კორპუსი, 07-ე აუდიტორია.
1.2. ამერიკისმცოდნეობა – 19 ივლისი,  11.:00 საათი,  II კორპუსი, 165-ე      აუდიტორია.
1.3. კულტურის კვლევები - 17 ივლისი, 11:00 საათი, II კორპუსი, 162-ე აუდიტორია.
1.4. რომანული ფილოლოგია  –  19 ივლისი,  12:00 საათი, V კორპუსი, 229-ე აუდიტორია.
1.5. ანგლისტიკა - 13 ივლისი, 10:00 საათი, V კორპუსი, 226-ე აუდიტორია.
1.6. არაბისტიკა, ირანისტიკა, ასირიოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია - 15 ივლისი, 12:00 საათი,  V კორპუსი, 118-ე აუდიტორია.
1.7. სლავური ფილოლოგია - 14 ივლისი, 12:00 საათი,  VIII კორპუსი, 231 -ე აუდიტორია.
1.8. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია - 21 ივლისი, 12:00 საათი,  VIII კორპუსი, 221 -ე აუდიტორია.
1.9. ქართული ლიტერატურა - 21 ივლისი, 10:00 საათი,  VIII კორპუსი, 119 -ე აუდიტორია.
1.10. ქართველური ენათმეცნიერება - 24 ივლისი, 10:30 საათი,  VIII კორპუსი, 217 -ე აუდიტორია.
1.11. ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე - 25 ივლისი, 12:00 საათი,  შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
1.12. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა – 21 ივლისი, 12:00  საათი, I   კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.13. თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) - 20 ივლისი, 12:00 საათი, I კორპუსი,  201ა-ე აუდიტორია.
1.14. ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება - 14 ივლისი, 12:00 საათი, VIII კორპუსი, 220 -ე აუდიტორია.
1.15. შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია - 21 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 217 -ე აუდიტორია.
1.16. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა – 20 ივლისი, 10:00 საათი, VIII კორპუსი, 210-ე აუდიტორია.
1.17. ეთნოლოგია - 19 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.18. არქეოლოგია - 25 ივლისი, 10:00 საათი, I კორპუსი, 201ა-ე აუდიტორია.
1.19. ახალი და უახლესი ისტორია, საქართველოს, ისტორია, ქრისტიანობის ისტორია - 17 ივლისი, 15:00 საათი,  24 ივლისი, 11:00 საათი, I კორპუსი, 206-ე აუდიტორია.
1.20. სახვითი ხელობნება - 14 ივლისი, 12:00 საათი, I კორპუსი, სახვითი ხელოვნების სტუდია.
1.21. კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია - 21 ივლისი, 13:00 საათი, VIII კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.22. კავკასიოლოგია - 13 ივლისი, 11:00 საათი, არნოლდ ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი.
2.შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1.  ფილოსოფია
ა) დემურ ჯალაღონია –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) აკაკი ყულიჯანიშვილი –პროფესორი
გ) ვალერიან რამიშვილი –პროფესორი
დ) ლელა ალექსიძე –პროფესორი
ე) ნაპოლეონ კვარაცხელია  – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ანასტასია ზაქარიაძე -  ასოცირებული პროფესორი
ზ) რევაზ გორდეზიანი - ასოცირებული პროფესორი
თ) ირაკლი ბრაჭული -  ასოცირებული პროფესორი
ი) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
კ) ნინო თომაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ლ) ნანა გულიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
კ) მაია ქერქაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი,  კომისიის მდივანი.

2.2. ამერიკისცოდნეობა
ა) ვასილ კაჭარავა–  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თემურ კობახიძე – პროფესორი
გ) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ქეთევან როსტიაშვილი - მოწვეული პროფესორი
ვ) მიხეილ ბარნოვი - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი.

2.3.    კულტურის კვლევები
ა) ნინო ჩიქოვანი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი
გ) მაია ქვრივიშვილი - ასისტენტ პროფესორი
დ) ირაკლი ჩხაიძე - კომისიის მდივანი

2.4.    რომანული ფილოლოგია
ა) ქეთევან გაბუნია - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) მაია ჯავახაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ბელა ხაბეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ე) სალომე კენჭოშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ვ) ნინო რევაზიშვილი – კომისიის მდივანი

2.5.    ანგლისტიკა
ა) მანანა რუსიეშვილი – პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა გელაშვილი - პროფესორი
გ) თინა მარგალიტაძე - პროფესორი
დ) ნინო დარასელია - ასოცირებული პროფესორი
ე) რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნათია ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ) გიორგი ყუფარაძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) დავით მაზიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ი) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი
კ) სალომე ტყებუჩავა - კომისიის მდივანი.

2.6    არაბისტიკა, ირანისტიკა, ასირიოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია
ა) აპოლონ სილაგაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ირინე ტატიშვილი - პროფესორი
გ) მანანა კვაჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) მარიამ ჩაჩიბაია - ასოცირებული პროფესორი
ე) თეა შურღაია - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნანი გელოვანი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ნინო ეჯიბაძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) ნინო სამსონია - ასოცირებული პროფესორი
ი) ნინო სურმავა - კომისიის მდივანი

2.7     სლავური  ფილოლოგია
ა) დავით გოცირიძე - პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარინა ფილინა - პროფესორი
გ) მაია თუხარელი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნატალია ბასილაია -  ასოცირებული პროფესორი
ე) ილონა ძნელაძე - ფილოლოგიის დოქტორი
ვ) მარინა ალექსიძე-   ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.8     ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
ა) სოფიო შამანიდი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა ტონია - ასოცირებული პროფესორი
გ) რუსუდან ცანავა - ასოცირებული პროფესორი
დ) ანა ჩიქოვანი - ასოცირებული პროფესორი
ე) ირინე დარჩია - ასოცირებული პროფესორი
ვ) თამარ აფციაური - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ზ) მედეა მეტრეველი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
თ) ლანა რამიშვილი - კომისიის მდივანი

2.9    ქართული ლიტერატურა
ა) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) კახა ლორია - პროფესორი
გ) ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ეკა ვარდოშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ე) თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნესტან სულავა - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ელენე გოგიაშვილი - კომისიის მდივანი

2.10    ქართველური ენათმეცნიერება
ა) რამაზ ქურდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) მერი ნიკოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
დ) დარეჯან თვალთვაძე –  პროფესორი
ე) ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
ი) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
კ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ლ) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი
ნ) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი
ო) ქეთევან მარგიანი-სუბარი  – ასოცირებული პროფესორი
პ) მაია მადუაშვილი –კომისიის მდივანი

2.11    ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე
ა) ირმა რატიანი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაკა ელბაქიძე - ასოცირებული პროფესორი
გ) ინგა მილორავა - ფილოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი
დ) თამარ ბარბაქაძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ე) გაგა ლომიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი
ვ)  კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული  პროფესორი
ზ) ანა ლეთოდიანი - ფილოლოგიის დოქტორი,  ასისტენტ პროფესორი
თ) ნანა ფრუიძე - ფილოლოგიის დოქტორი
ი) ლევან ბრეგაძე - მოწვეული დოქტორი
კ) სოლომონ ტაბუცაძე - მოწვეული დოქტორი
ლ) ლილი მეტრეველი - კომისიის მდივანი

2.12    თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
ა) ოთარ ბაქანიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გაფრინდაშვილი – პროფესორი
გ) ირინა კაპანაძე - პროფესორი
დ) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი
ე) ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნინო წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
ზ) თამარ ჭუმბურიძე – ასისტენტ პროფესორი
თ) ნანა გოგოლაშვილი - ემერიტუს პროფესორი
ი) ლელა აბდუშელიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი
კ) სოფიო ჩხატრაშვილი -  კომისიის მდივანი

2.13    თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)
ა) ინესა მერაბიშვილი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ელგუჯა ხინთიბიძე –პროფესორი
გ) ნუგზარ რუხაძე – პედაგოგიკის დოქტორი
დ) ელისო გოდუაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
ე) ლელა ებრალიძე - ფილოლოგიის დოქტორი
ვ) ნათია ამირეჯიბი – კომისიის მდივანი

2.14    ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება
ა) თამაზ გამყრელიძე - აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) რუსუდან ასათიანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) თინათინ ბოლქვაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ეთერ სოსელია - ასოცირებული პროფესორი
ე) მარინა ივანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ივანე ლეჟავა - ფილოლოგიის დოქტორი
ზ) ქეთევან მირზიკაშვილი -  კომისიის მდივანი

2.15    შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია
ა) ანა ხარანაული - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი - პროფესორი, ემერიტუსი
გ) დარეჯან თვალთვაძე - პროფესორი
დ) ნათია ჩანტლაძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) დალი ჩიტუნაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ვ) მაია მადუაშვილი  - კომისიის მდივანი

2.16    კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირინა მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი

2.17    ეთნოლოგია
ა) როლანდ თოფჩიშვილი   – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) როზეტა გუჯეჯიანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) ქეთევან ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნოდარ შოშიტაშვილი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ე) თემურ გვიმრაძე - ისტორიის  დოქტორი
ვ) მედეა შარაშენიძე - კომისიის მდივანი

2.18    არქეოლოგია
ა) ვახტანგ ლიჩელი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) გურამ გრიგოლია - პროფესორი, ემერიტუსი
გ)  ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
დ) კონსტანტინე ფიცხელაური - ასისტენტ პროფესორი
ე) დავით ნასყიდაშვილი - კომისიის მდივანი

2.19    ახალი და უახლესი ისტორია, საქართველოს, ისტორია, ქრისტიანობის ისტორია
ა) თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი (თავმჯდომარე)
ბ) თედო დუნდუა – პროფესორი
გ) მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
დ) ჯაბა სამუშია – პროფესორი
ე) მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
ვ) გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი
ზ) გიული ალასანია – პროფესორი
თ) მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
ი) დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
ნ) აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ო) ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
პ) მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
რ) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ს) ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ტ) ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
უ) მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი
ფ) ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი
ქ) ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ღ) ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი,
ყ) თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
შ) ქეთევან პავლიაშვილი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ჩ) გიორგი პაპუაშვილი – ისტორიის დოქტორი
ც) ია გრიგალაშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორის ასისტენტი
ძ) ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.20    სახვითი ხელოვნება
ა) ლევან სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ირაკლი ბრაჭული - ასოცირებული პროფესორი
გ) ვლადიმერ ასათიანი - ასისტენტ პროფესორი
დ) ლელა გელეიშვილი - მოწვეული პედაგოგი
ე) ანდრო ამბარცუმიანი - კომისიის მდივანი

2.21      კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
ა) როლანდ თოფჩიშვილი   – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) როზეტა გუჯეჯიანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) ქეთევან ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნოდარ შოშიტაშვილი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ე) ნინო მინდაძე - ისტორიის  მეცნიერებათ დოქტორი
ვ) მედეა შარაშენიძე - კომისიის მდივანი

2.22         კავკასიოლოგია
ა) ცირა ბარამიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ჯონი კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) რევაზ აბაშია - ასოცირებული პროფესორი
დ) გიორგი ოთხმეზური - ასოცირებული პროფესორი
ე) სარდიონ ზედელაშვილი - ისტორიის დოქტორი
ვ) ნუგზარ ანთელავა - ისტორიის დოქტორი
ზ) იური სულაბერიძე - ისტორიის დოქტორი
თ) ნინო რუხაძე - კომისიის მდივანი

2    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი                                 /ნანი გაფრინდაშვილი/

სრულად

ბრძანების N: 38

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამაზე საბუთების მიღების ვადებისა და განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ.
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამაზე საბუთების მიღების ვადებისა და განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, თსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის N57/2011 დადგენილების, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 08 ივნისი N108/01-01 და 2017 წლის 08 ივნისის N111/01-01 ბრძანებისა და  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის 2017 წლის 23 მაისის №7754/27 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. განისაზღვროს 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების მსურველების მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1) ეკატერინე ნავროზაშვილი - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, კომისიის თავჯდომარე.
2)დარეჯან გარდავაძე - ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი
3) სოფიო პაპიაშვილი - ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
4) ფიქრია ვარდოსანიძე - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი
5) ომარ ოქროპირიძე - სამართლებრივი სპეციალისტი ( იურისტ -კონსულტანტი)
2. კონკურსში მონაწილე მსურველი დოქტორანტთა საბუთები მიიღება 2017 წლის 26 ივნისიდან - 1 ივლისის და 29აგვისტოდან - 4 სექტემბრის ჩათვლით. საბუთები წარმოდგენილ იქნეს თსუ, პირველი კორპუსი, 204-ე ოთახი, 10:00-17:00 საათამდე. შესვენება 13:00 -14:00 საათი.
3. დაგვიანებით წარმოდგენილი განცხადებები არ განიხილება.
4. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე  განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
5. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი                /ნანი გაფრინდაშვილი/
სრულად

ბრძანების N: 36

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოსოფიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სოფიო მოდებაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოსოფიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სოფიო მოდებაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 5 დეკემბრის N143 დადგენილებით დამტკიცებული „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  და სადისერტაციო საბჭოს დებულების“ მე–5 ნაწილის 5.2 და 5.3 პუნქტების, ჰუმანიტარულ მეცნირებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს გამგეობის 2017 წლის 14 ივნისის (N40 ) და დისერტანტ სოფიო მოდებაძის  2017 წლის 21 ივნისის მომართვის (N8760/27) საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.    ფილოსოფიის დოქტორის (Ph.D) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სოფიო მოდებაძის დისერტაციის (,, მუსიკის ფილოსოფიური ასპექტები “) დაცვა გაიმართოს 2017 წლის  18 ივლისს, 11 სთ-ზე, თსუ-ის II  კორპუსში, 205 – ე აუდიტორიაში.
2.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  
ფაკულტეტის  დეკანი              /ნანი გაფრინდაშვილი/
სრულად

ბრძანების N: 35

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სოლომონ ტაბუცაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სოლომონ ტაბუცაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 5 დეკემბრის N143 დადგენილებით დამტკიცებული „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  და სადისერტაციო საბჭოს დებულების“ მე–5 ნაწილის 5.2 და 5.3 პუნქტების, ჰუმანიტარულ მეცნირებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს გამგეობის 2017 წლის 14 ივნისის (N40 ) და დისერტანტ სოლომონ ტაბუცაძის  2017 წლის 21 ივნისის მომართვის (N8759/27) საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა  ნ ე ბ :

1.    ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სოლომონ ტაბუცაძის  დისერტაციის (,, ავტორის პრობლემა XX საუკუნის ლიტერატურულ თეორიულ კონცეფციებში “) დაცვა გაიმართოს 2017 წლის  14 ივლისს, 13 სთ-ზე, თსუ-ის  I  კორპუსში, 217 – ე აუდიტორიაში.
2.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  
ფაკულტეტის  დეკანი                  /ნანი გაფრინდაშვილი/

სრულად

ბრძანების N: 34

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. განისაზღვროს 2016 - 2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები:

საბაკალავრო პროგრამა - კინო-ტელე ხელოვნება
22 ივლისი 10:00 სთ, თსუ,  მეოთხე კორპუსი,.კინო ტელე ხელოვნების კათედრა.

კომისიის თავმჯდომარე- ნოდარ მამისაშვილი- კომპოზიტორი

წევრები:
 მერაბკოკოჩაშვილი-ასოცირებული ხელმძღვანელი
არჩილ შუბაშვილი -კინომცოდნე.
კომისიის მდივანი -ნინო გელოვანი

საბაკალავრო პროგრამა - ხელოვნებათმცოდნეობა
18-19 ივლისი, 10 00 სთ. აუდ. 210, მე-8 კორპუსი

კომისიის შემადგენლობა:
პროფ., ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ზაზა სხირტლაძე (თავმჯდომარე)
წევრები:
ასოც. პროფესორები, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორები:  
ნათელა ჯაბუა
ნინო სილაგაძე
ირინა  კოშორიძე
მაია ციციშვილი
ირინე მირიჯანაშვილი
მდივანი: ირმა ირემაძე

საბაკალავრო პროგრამა - ეთნოლოგია
18 ივლისი, 11:00 სთ, პირველი კორპუსი, აუდიტორია 203
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
ქეთევან ხუციშვილი -ასოცირებული პროფესორი
წევრები:
როლანდ თოფჩიშვილი - სრული პროფესორი
როზეტა გუჯეჯიანი - ასოც. პროფესორი
ნინო მინდაძე - მოწვეული პროფესორი
ნოდარ შოშიტაშვილი - მოწვეული პროფესორი
თეიმურაზ გვიმრაძე - მოწვეული პროფესორი
თამილა კოშორიძე - ქ. გორის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი
მდივანი - მედეა შარაშენიძე

საბაკალავრო პროგრამა - ფილოსოფია
19 ივლისი, 10:00 სთ, პირველი კორპუსი, აუდ. 07

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. დემურ ჯალაღონია
წევრები:
პროფ. აკაკი ყულიჯანიშვილი
პროფ. ვალერიან რამიშვილი
პროფ. ლელა ალექსიძე
ასოც.პროფ. ირაკლი ბრაჭული
ასოც. პროფ. ნაპოლეონ კვარაცხელია
ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
ასოც. პროფ. რევაზ გორდეზიანი
ასოც. პროფ. მამუკა დოლიძე
ასოც. პროფ. ნინო თომაშვილი
ასისტენტ პროფ. ნანა გულიაშვილი
ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი: მაია ქერქაძე (მდივანი)

საბაკალავრო პროგრამა - სახვითი ხელოვნება
14 ივლისი, 10:00 სთ, პირველი კორპუსი, სახვითი ხელოვნების სტუდია

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე: ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე
წევრები:
ასისტენტ პროფესორი ვლადიმერ ასათიანი
მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი გრიგოლ კვატაშიძე
მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი მალხაზ კუხაშვილი
სახვითი ხელოვნების მიმართულების ლაბორანტი , კომისიის მდივანი - ანდრო ამბარცუმიანი

საბაკალავრო პროგრამა - გერმანული ფილოლოგია
19 ივლისი, 12:00 სთ, მეხუთე კორპუსი, აუდიტორია 224

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე: პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე
წევრები:
ასოც. პროფ. მარინა ანდრაზაშვილი
ასოც. პროფ. ნინო ქიმერიძე
 ასოც. პროფ. ნუნუ კაპანაძე
 ასოც. პროფ. კონსტანტინე ბრეგაძე
 ასისტ. პროფ. თამარ ჭუმბურიძე
 სხდომის მდივანი – დოქტორანტი ქეთევან შეყილაძე.

საბაკალავრო პროგრამა - ფრანგული ფილოლოგია, ესპანური ფილოლოგია, იტალიური ფილოლოგია
17 ივლისი, 12:00 სთ, თსუ მე5 კორპ., 229აუდ.
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე: პროფ. ქეთევან გაბუნია
წევრები:
ასოც. პროფ. ნანა გუნცაძე
ასოც. პროფ. ბელა ხაბეიშვილი
პროფ. ემერიტუსი ციური ახვლედიანი
ასოც. პროფ. მაია ჯავახაძე
ასოც. პროფ. მარინა კობეშავიძე
მდივანი: ნინო რევაზიშილი

საბაკალავრო პროგრამა - არქეოლოგია
25 ივლისი, 11:00 სთ, თსუ  პირველი  კორპ., 201 ა აუდ.
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
ვახტანგ ლიჩელი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
წევრები:
გურამ გრიგოლია  - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ზვიად კვიციანი - ისტორიის დოქტორი
კონსტანტინე ფიცხელაური - ისტორიის დოქტორი
დავით ნასყიდაშვილი მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - არაბისტიკა
13, 14 ივლისი, 12:00 სთ, თსუ მე5 კორპ., 313 აუდ.
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. აპოლონ სილაგაძე
წევრები:
ასოც. პროფ. მაია ანდრონიკაშვილი
ასოც. პროფ. გიორგი ლობჟანიძე
ასოც. პროფ. მარიამ ნანობაშვილი
ასოც. პროფ. დარეჯან გარდავაძე
სრული პროფესორი გოჩა ჯაფარიძე
ასოც. პროფ. ნანი გელოვანი
ასოფ. პროფ. ნინო ეჯიბაძე
ასისტ. პროფ/ ნინო დოლიძე
მდივანი: დოქტორანტი, ნინო სურმავა

საბაკალავრო პროგრამა - თურქოლოგია
13, 14 ივლისი, 11:00 სთ, თსუ მე5 კორპ., 104 აუდ.
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. მარიკა ჯიქია
წევრები:
სრული პროფესორი: გიული ალასანია
ასოც. პროფ. ქეთევან ლორთქიფანიძე
ასისტ. პროფ. თამარ ალფენიძე
ასოც. პროფ. ნანა კაჭარავა
ასოც. პროფ ელისაბედ ბჟალავა
ელისაბედ მაჩიტიძე
ელიდა კვანტალიანი
თეონა აფხაზავა
ასმათ ჯაფარიძე
კომისიის მდივანი: დოქტორანტი, შორენა სულთანიშვილი

საბაკალავრო პროგრამა - არმენოლოგია, ებრაისტიკა-არამეისტიკა, ირანისტიკა
13  ივლისი, 11:00 სთ, თსუ მე5 კორპ., 118 აუდ.
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
ასოც. პროფ. მანანა კვაჭაძე
წევრები:
ასოც. პროფ. თეა შურღაია
ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე
ასოც. პროფ. ფატმან ანთაძე
ასოც. პროფ. ნომად ბართაია
ასოც. პროფ. ნათია ჩანტლაძე
ასოც. პროფ. დალი ჩიტუნაშვილი
ასოც. პროფ მარიამ ჩაჩიბაია
ასოც. პროფ. მამუკა ბუცხრიკიძე
კომისიის მდივანი: დოქტორანტი, ეკატერინე გოგალაძე

საბაკალავრო პროგრამა - რუსული ფილოლოგია
26  ივლისი, 11:00 სთ, თსუ მე - 8 კორპ., 231 აუდ.
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
დავით გოცირიძე - სრული პროფესორი
წევრები:
1.    მარიამ ფილინა - პროფესორი
2.    ნატალია ბასილაია - ასოც. პროფესორი
3.    მარინა ალექსიძე - ასოც. პროფესორი
4.    მაია თუხარელი  - ასოც. პროფესორი
5.    ნათელა ჭოხონელიძე - ემერიტუს პროფესორი
6.    ნოდარ ფორაქიშვილი - ემერიტუს პროფესორი
            კომისის მდივანი : ვიქტორ გოგაშვილი


საბაკალავრო პროგრამა - კავკასიოლოგია, იბერიულ-კაბკასიური ენათმეცნიერება
(ქართული და რუსული სექტორი)

15 ივლისი, 11:00 სთ, არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 19 ბ.22

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. ცირა ბარამიძე
წევრები:
ასოც. პროფ. მერაბ ჩუხუა
ასოც. პროფ. ნანა მაჭავარიანი
ასოც. პროფ. როსტომ ფარეულიძე
პროფ. ნოდარ არდოტელი
ასოც. პროფ. რევაზ აბაშია
სწავლული მდივანი: ნინო რუხაძე

საბაკალავრო პროგრამა - კავკასიოლოგია, კავკასიის ხალხთა ისტორია
(ქართული და რუსული სექტორი)

14 ივლისი, 11:00 სთ, არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 19 ბ.22
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. ცირა ბარამიძე

წევრები:
ასოც. პროფ. ჯონი კვიციანი
პროფ. სარდიონ ზედელაშვილი
პროფ. ნუგზარ ანთელავა
ასოც. პროფ. გიორგი ოთხმეზური
პროფ. იური სულაბერიძე
ასოც. პროფ. რევაზ აბაშია
სწავლული მდივანი: ნინო რუხაძე

საბაკალავრო პროგრამა - კულტურის კვლევები
11, 12, 13  ივლისი, 11:00 სთ, პირველი კორპუსი, აუდ. 217
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. ნინო ჩიქოვანი
წევრები:
ასოც. პროფ. ქეთევან კაკიტელაშვილი
ასისტ. პროფ. მაია ქვრივიშვილი
ასისტ.პროფ. ირაკლი ჩხაიძე (მდივანი)

საბაკალავრო  პროგრამა - ქართული ფილოლოგია (ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, ფოლკლორისტიკის კათედრა)

15 ივლისი, 09:30, მე-8 კორპ. აუდ. 119
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
ასოც. პროფ. ქეთევან სიხარულიძე

წევრები:
ასოც. პროფ. ტრისტან მახაური
ასოც. პროფ. ხვთისო მამისიმედიშვილი
ასისტ. პროფ. ელენე გოგიაშვილი
კომისიის მდივანი: ია გრიგალაშვილი (ფილოლოგიის დოქტორი)

საბაკალავრო პროგრამა - კლასიკური ფილოლოგია
24 ივლისი, 12:00, მე-8 კორპ. აუდ.221
თავმჯდომარე:
ასოც. პროფ. ირინე დარჩია
წევრები:
ასოც. პროფ. რუსუდან ცანავა
ასოც. პროფ. ქეთევან ნადარეიშვილი
 აცოს. პროფ ნანა ტონია
ასოც. პროფ. ია გაგუა (მდივანი)

საბაკალავრო პროგრამა - ამერიკისმცოდნეობა

17,18,19  ივლისი, 11:00 სთ, მე-2 კორპუსი, აუდ. 165
თავმჯდომარე:
პროფ. ვასილ კაჭარავა
წევრები:
პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი
ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
პროფ. თემურ კობახიძე
მოწვეული პროფესორი ქეთევან როსტიაშვილი
მდივანი, ასისტ. პროფ მიხეილ ბარნოვი


საბაკალავრო პროგრამა - ქართული ფილოლოგია, ქართველური ენათმეცნიერების მოდული

17,18  ივლისი, 10:00 სთ, მე-8 კორპუსი, აუდ. 217
თავმჯდომარე:
პროფ. რამაზ ქურდაძე
წევრები:
აკად. თამაზ გამყრელიძე
პროფ. ემერიტუსი დამანა მელიქიშვილი
პროფ. ემერიტუსი მერი ნიკოლაიშვილი
პროფ. დარეჯან თვალთვაძე
ასოც. პროფ. ანა ხარანაული
ასოც. პროფ. ლელა ციხელაშვილი
ასოც. პროფ. რუსუდან ზექალაშვილი
ასოც. პროფ. სალომე ომიაძე
ასოც. პროფ. კახა გაბუნია
ასოც. პროფ. ინგა სანიკიძე
ასოც. პროფ. მაია ლომია
ასოც. პროფ. ქეთევან მარგიანი-სუბარი
ასოც. პროფ. ნინო შარაშენიძე
ასოც. პროფ. გიული შაბაშვილი
ასოც. პროფ. რუსუდან ასათიანი
ასოც. პროფ. თინათინ ბოლქვაძე
ასოც. პროფ. ეთერ სოსელია
ასოც. პროფ. მარინე ივანიშვილი
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ივანე ლეჟავა
ასოც. პროფ  ნინო ქიმერიძე
ასისტ. პროფ მაია მადუაშვილი (მდივანი)

საბაკალავრო პროგრამა - ქართული ფილოლოგია, ქართული ლიტერატურის მოდული

თარიღი:
17 ივლისი, 10 სთ, VIII კორპუსი, აუდიტორია 119

კომისია I:
ვლადიმერ მინაშვილი (ასოცირებული პროფესორი) - კომისიის თავმჯდომარე
ეკა ვარდოშვილი (ასოცირებული პროფესორი)
რუსუდან ბურჯანაძე (ასოცირებული პროფესორი)
ტრისტან მახაური (ასოცირებული პროფესორი)
ნანა გონჯილაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)
ინგა მილორავა (ასისტენტ-პროფესორი) კომისიის მდივანი
 
თარიღი:
19 ივლისი, 10 სთ, VIII კორპუსი, აუდიტორია 119

კომისია II:
კახაბერ ლორია, სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარე)
ნესტან სულავა,  ასოცირებული პროფესორი
ელენე გოგიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი
ლელა ხაჩიძე, ასოცირებული პროფესორი
თამარ პაიჭაძე, ასოცირებული პროფესორი
თამარ შარაბიძე, ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

საბაკალავრო  პროგრამა – ისტორია, თსუ I კორპუსი, აუდ. 206, 17-21 ივლისი, 11:00

1.    თედო დუნდუა – პროფესორი (თავმჯდომარე)
2.    მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
3.    ჯაბა სამუშია – პროფესორი
4.    ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
5.    მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
6.    თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი
7.    გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი
8.    გიული ალასანია – პროფესორი
9.    მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
10.    დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
11.    გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
12.    ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
13.    ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
14.    აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
15.    ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
16.    მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი
17.    თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
18.    მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
19.    ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
20.    ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
21.    ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
22.    მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი
23.    ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი
24.    ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
25.    ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი
26.    თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი
27.    თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
28.    ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3 ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი                  /ნანი გაფრინდაშვილი/  

სრულად

ბრძანების N: 33

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ანგლისტიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების თამარ კოპაძის, თამთა შველიძის, სოფიო გამდლიშვილის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადის განსაზღვრის შესახებ
სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ანგლისტიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების თამარ კოპაძის, თამთა შველიძის, სოფიო გამდლიშვილის სამაგისტრო  ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადის განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ და თამარ კოპაძის , თამთა შველიძის, სოფიო გამდლიშვილის 2017 წლის 20 ივნისის    განცხადებების (N8696/27; N8698/27; N8700/27 ) საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.    თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ანგლისტიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს თამარ კოპაძის, თამთა შველიძის, სოფიო გამდლიშვილის  სამაგისტრო  ნაშრომის დაცვის ვადად განისაზღვროს 2017  წლის 13 ივლისი, 11:00 საათი, თსუ მე-5 კორპუსი, 226– ე აუდიტორია.
2.    სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისია დამტკიცდეს შემდეგი შემადგენლობით:
1)მანანა რუსიეშვილი -  კომისიის თავმჯდომარე, პროფესორი
2)მანანა გელაშვილი -  პროფესორი
3) თინათინ მარგალიტაძე - პროფესორი
4) ნინო დარასელია- ასოცირებული პროფესორი
5) რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
6) ნათია ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი
7) გიორგი ყუფარაძე - ასოცირებული პროფესორი
8) დავით მაზიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
9) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი
10) სალომე ტყებუჩავა - კომისიის მდივანი, ლაბორანტი
3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი              /ნანი გაფრინდაშვილი/  

სრულად

ბრძანების N: 32

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თინათინ კურდღელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თინათინ კურდღელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 5 დეკემბრის N143 დადგენილებით დამტკიცებული „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  და სადისერტაციო საბჭოს დებულების“ მე–5 ნაწილის 5.2 და 5.3 პუნქტების, ჰუმანიტარულ მეცნირებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს გამგეობის 2017 წლის 14 ივნისის (N40 ) და დისერტანტ თინათინ კურდღელაშვილის 2017 წლის 14 ივნისის მომართვის (N8307/27) საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.    ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თინათინ კურდღელაშვილის დისერტაციის ( ,,თავაზიანობის სტრატეგიები და მიმართვის ფორმები საგაკვეთილო პროცესში( ინგლისურ და ქართულ ენათა მასალაზე)“) დაცვა გაიმართოს 2017 წლის 7 ივლისს, 15 სთ-ზე, თსუ-ის V კორპუსში, 313– ე აუდიტორიაში.
2.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  
ფაკულტეტის  დეკანი              /ნანი გაფრინდაშვილი/
სრულად

ბრძანების N: 31

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბრატისლავას კომენიუსის უნივერსიტეტის ( სლოვაკეთი) საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის ,,სლოვაკური ენისა და კულტურის საზაფხულო სკოლა 2017“ - ის ფარგლებში საბუთების მიღების და გასაუბრების ვადების ცვლილების დამტკიცების შესახებ
სსიპ  – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბრატისლავას კომენიუსის უნივერსიტეტის ( სლოვაკეთი) საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის ,,სლოვაკური ენისა და კულტურის საზაფხულო სკოლა 2017“ - ის ფარგლებში საბუთების მიღების და გასაუბრების ვადების ცვლილების დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, თსუ-ს საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტის 2017 წლის 02 ივნისის წერილის N 8378/10  საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.  გაგრძელდეს საბუთების მიღება კონკურსში მონაწილე მსურველებისათვის 2017 წლის 19 ივნისის 18:00 საათამდე, საბუთები წარმოდგენილ იქნეს თსუ, პირველი კორპუსი, 204-ე ოთახი.
2. შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება ჩატარდეს 2017 წლის 20 ივნისს, 15:00 საათზე, თსუ I  კორპუსის 212-ე აუდიტორიაში.
3. საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტისათვის კანდიდატების სიის გადაცემა მომზადდეს 2017 წლის 20 ივნისის ჩათვლით.
7. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას.
8. ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება  დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
9. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი               /ნანი გაფრინდაშვილი/
სრულად

ბრძანების N: 30

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მარიამ შანიძის, ქრისტინა უბილავას, კიამალია შახმურადოვას და ნათია კარტოზიას საგამოცდო ნაშრომის, ,,თურქულ ენათა შესწავლის შესავალი“, განმხილველი სააპელაციო კომისიის შექმნის შესახებ
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მარიამ შანიძის, ქრისტინა უბილავას, კიამალია შახმურადოვას და ნათია კარტოზიას საგამოცდო ნაშრომის, ,,თურქულ ენათა შესწავლის შესავალი“, განმხილველი სააპელაციო კომისიის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.    შეიქმნას  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მარიამ შანიძის, ქრისტინა უბილავას, კიამალია შახმურადოვას და ნათია კარტოზიას საგამოცდო ნაშრომის განმხილველი სააპელაციო კომისია.
2.    სააპელაციო კომისიის შემადგენლობაში შევიდეს:
ა) მარინა ჯიქია - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი
ბ) თამარ ალფენიძე - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ - პროფესორი
3.    სააპელაციო კომისიის თავმჯდომარედ დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი მარინა ჯიქია.
4.    სააპელაციო კომისიის მუშაობის  შედეგები წერილობითი სახით წარმოდგენილ იქნას ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურში გასაჩივრებული ნაშრომის კომისიისთვის გადაცემიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.
5.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას.
6.    ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება  დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
7.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი                    /ნანი გაფრინდაშვილი/
სრულად

ბრძანების N: 29

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბრატისლავას კომენიუსის უნივერსიტეტის ( სლოვაკეთი) საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის ,,სლოვაკური ენისა და კულტურის საზაფხულო სკოლა 2017“ - ის ფარგლებში საბუთების მიღების, გასაუბრების ვადებისა და საფაკულტეტოს კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
სსიპ  – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბრატისლავას კომენიუსის უნივერსიტეტის ( სლოვაკეთი) საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის ,,სლოვაკური ენისა და კულტურის საზაფხულო სკოლა 2017“ - ის ფარგლებში საბუთების მიღების, გასაუბრების ვადებისა და საფაკულტეტოს კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, თსუ-ს საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტის 2017 წლის 02 ივნისის წერილის N 8378/10 საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.  კონკურსში ბრატისლავას კომენიუსის უნივერსიტეტის (სლოვაკეთი) საბაკალავრო    პროგრამის სტუდენტებისათვის ,,სლოვაკური ენისა და კულტურის საზაფხულო სკოლა 2017“- ში მონაწილეობის მისაღებად სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საკონკურსო პირობების დაკმაყოფილების დამადასტურებელი დოკუმენტი:
1) განცხადება
2) ცნობა აკადემიური მოსწრების შესახებ. (არანაკლებ 2.5 GPA)
3) ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი (მინიმუმ B2)
4) ვადიანი პირადობისა და მოქალაქეობის დამადასტურებელი მოწმობა.( პასპორტი)
2. კონკურსში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ ბაკალავრიატის დამამთავრებელი სემესტრის სტუდენტები.
3. ამ ბრძანების პირველ მუხლში განსაზღვრული საკონკურსო პირობების დაკმაყოფილების დამადასტურებელი საბუთები წარმოდგენილ იქნეს თსუ, პირველი კორპუსი, 204-ე ოთახი, 2017 წლის 13 ივნისს 09:30 საათიდან 18:00 საათამდე.
4. შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება ჩატარდეს 2017 წლის 14 ივნისს, 17:00 საათზე, თსუ I  კორპუსის 217-ე აუდიტორიაში.
5. საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტისათვის კანდიდატების სიის გადაცემა მომზადდეს 2017 წლის 15ივნისის ჩათვლით.
6. სტიპენდიანტების გამოსავლენად შეიქმნას კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1) თედო დუნდუა - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, კომიის თავჯდომარე
2) დავით გოცირიძე - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი
3) ნინო ჩიქოვანი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი
4) ზაზა სხირტლაძე - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი
5) ქეთევან ხუციშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
6) ეკატერინე ნავროზაშვილი - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი. თავჯდომარის მოადგილე.
7) ნინო პოპიაშვილი - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, დოქტორი. კომისიის მდივანი.
7. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას.
8. ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება  დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
9. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი                /ნანი გაფრინდაშვილი/

სრულად

ბრძანების N: 28

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული და ასისტენტ– პროფესორების სამსახურში მისაღებად გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით დოკუმენტების მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
სსიპ  – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული და ასისტენტ– პროფესორების  სამსახურში მისაღებად  გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით  დოკუმენტების მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ N1 დანართის  მე-5 მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილებისა,თსუ რექტორის სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2017 წლის 31მაისის N104/01-01 და თსუ რექტორის სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ - პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2017 წლის 31 მაისის N105/01– 01 ბრძანების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.    დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:
1)    თამარ მოკვერაშვილი - აპარატის უფროსი, კანცელარიის უფროსი.
2)    სოფიკო ძნელაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.
3)    ომარ ოქროპირიძე - იურისტ - კონსულტანტი.
2.    საკონკურსო დოკუმენტები დადგენილი წესის შესაბამისად მიიღება 2017 წლის 03 ივლისიდან  2017 წლის 12 ივლისის ჩათვლით,  09:30 - დან 18:00 საათამდე, ყოველდღე, შაბათ-კვირის  გარდა, თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში. მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი  №1(თსუ-ს I კორპუსი), II სართული, ოთახი  №207.
3.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას.
4.    ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება  დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი               /ნანი გაფრინდაშვილი/
სრულად

ბრძანების N: 27

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტის/სტუდენტის/ მაგისტრანტობის კანდიდატის შესარჩევი კომისიის შექმნის შესახებ
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტის/სტუდენტის/ მაგისტრანტობის კანდიდატის შესარჩევი კომისიის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს  2014 წლის 09 ივნისის №49/2014  და  2017 წლის 17 მაისის N 54/2017  დადგენილების, ფაკულტეტის საბჭოს 2017 წლის 05 ივნისის ოქმი N4 საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.     შეიქმნას  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტის/სტუდენტის/ მაგისტრანტობის კანდიდატის შესარჩევი კომისია.
2.    კომისია უფლებამოსილია ბრძანების გამოქვეყნებიდან 1 წლის ვადით.
3.    კომისია დამტკიცდეს შემდეგი შემადგნელობით:
1)    ნანი გაფრინდაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე.
2)    თედო დუნდუა - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
3)    თეიმურაზ პაპასქირი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
4)    დარეჯან გარდავაძე - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
5)    ზვიად მურადაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი; კომისის მდივანი.
6)    ომარ ოქროპირიძე - სამართლებრივი სპეციალისტი (იურისტ-კონსულტანტი)
7)    ეკატერინე ნავროზაშვილი -  სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური უფროსი.
4.  ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას.
5. ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება  დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი                /ნანი გაფრინდაშვილი/  
სრულად

ბრძანების N: 26

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვის და შესაბამის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტებში წარმოდგენის ვადების განსაზღვრის შესახებ
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვის და შესაბამის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტებში წარმოდგენის  ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.    2016–2017  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვის ვადად განისაზღვრო 2017 წლის 13 - 26 ივლისი.
2.    შესაბამის ინსტიტუტებში საბაკალავრო ნაშრომები წარმოდგენილი იქნას არაუგვიანეს 2017 წლის 26 ივნისისა.
3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
 ფაკულტეტის  დეკანი             /ნანი გაფრინდაშვილი/

სრულად

ბრძანების N: 25

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ვალერია ფურცელაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ვალერია ფურცელაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 5 დეკემბრის N143 დადგენილებით დამტკიცებული „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  და სადისერტაციო საბჭოს დებულების“ მე-5 ნაწილის 5.2 და 5.3 პუნქტების, ჰუმანიტარულ მეცნირებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს გამგეობის 2017 წლის 08 მაისის (N 39) და დისერტანტ ვალერია ფურცელაძის   2017 წლის 15 მაისის მომართვის (N7345/27) საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.    ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად  ვალერია ფურცელაძის დისერტაციის (,,ალეგორია კოგნიტიური და კომუნიკაციური თვალსაზრისით “) დაცვა გაიმართოს 2017 წლის 08 ივნისს, 15 სთ-ზე, თსუ-ის V კორპუსში, 313 – ე აუდიტორიაში.
2.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანის
მოვალეობის შემსრულებელი            /თეიმურაზ პაპასქირი/

სრულად

ბრძანების N: 24

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების წინასწარი და საჯარო დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო  ნაშრომების წინასწარი და საჯარო დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.    2016 - 2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების წინასწარი დაცვა გაიმართოს 2017 წლის 19 ივნისიდან  25 ივნისის ჩათვლით.
2.    2016 - 2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა გაიმართო 2017 წლის  13 ივლისიდან  25 ივლისის ჩათვლით.
3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი       /თეიმურაზ პაპასქირი/
სრულად

ბრძანების N: 23

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სტუდენტთაგან (მაგისტრატურა) 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესისა და საფაკულტეტო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთაგან (მაგისტრატურა) 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესისა და საფაკულტეტო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესისა და საუნივერსიტეტო დაფინანსების  კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“  №47/01-01 ბრძანების 1-ლი, მე-2 და მე-8 ნაწილების, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 7 მაისის ,,სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“  № 62/01-01 ბრძანების მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის;  ფაკულტეტის საბჭოს 2017 წლის 05 მაისის გადაწყვეტილების (ოქმი N3) საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.    2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევა, შეფასება განხორციელდეს სტუდენტთა 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური შედეგების საფუძველზე, რომლებსაც აღნიშნულ  სემესტრში შესრულებული აქვთ მინიმუმ 30 კრედიტი.
2.    უნივერსიტეტის 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა (მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხა განაწილდეს 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო პროგრამებზე დარეგისტრირებულ სტუდენტებზე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის N47/01-01 ბრძანების მე-8 პუნქტის „ა“ , „გ“ და „დ“  ქვეპუნქტებით დადგენილი წესის გათვალისწინებით.
3.    2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხის საერთო რაოდენობა გაიყოს ამ ბრძანების მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ სტუდენტთა საერთო რაოდენობაზე, გარდა სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე სტუდენტებისა. მიღებული რაოდენობა გამრავლდეს მიმდინარე სემესტრში სამაგისტრო პროგრამაზე რეგისტრირებული სტუდენტების რაოდენობაზე და გადანაწილდეს სემესტრულად სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით 2016-2017  სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში საუკეთესო აკადემიური შედეგების მქონე სტუდენტებზე.
4.    წინა პუნქტით გათვალისწინებული აკადემიური შედეგების რეიტინგული მონაცემები (საშუალო არითმეტიკული ქულა) დაანგარიშდეს 100 ქულიანი სისტემით.
5.    დამტკიცდეს 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შესარჩევი საფაკულტეტო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) თეიმურაზ პაპასქირი - დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ზვიად მურადაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი
გ) თინათინ ჩოლოყაშვილი - კანცელარიის უფროსი სპეციალისტი
დ) ომარ ოქროპირიძე - სამართლებრივი სპეციალისტი (იურისტ-კონსულტანტი)
6.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
7.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
8.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანის
მოვალეობის შემსრულებელი          /  თეიმურაზ პაპაქირი /    
სრულად

ბრძანების N: 22