საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თარიღი
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება 2016 წლის დაზიანებული და გამოუყენებელი ბლანკების განადგურების, დაზიანებული და გამოუყენებელი ბლანკების განადგურების კომისიის შექმნისა და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016 წლის დაზიანებული და გამოუყენებელი ბლანკების განადგურების, დაზიანებული და გამოუყენებელი ბლანკების განადგურების კომისიის შექმნისა და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის და თსუ-ის საქმისწარმოების ერთიანი წესების 4.3 პუნქტის  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.     განადგურდეს თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2016 წლის დაზიანებული და გამოუყენებელი ბლანკები.
2.    ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2016 წლის დაზიანებული და გამოუყენებელი ბლანკების განადგურებისთვის შეიქმნას კომისია.
3.    კომისია დამტკიცდეს შემდეგი შემადგნელობით:
1)    ნანი გაფრინდაშვილი– ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, კომისიის თავმჯდომარე.
2)    თეიმურაზ პაპასქირი– ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
3)    დარეჯან გარდავაძე – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
4)    ზვიად მურადაშვილი– ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი
5)    თამარ მოკვერაშვილი– ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კანცელარიის უფროსი, კომისიის მდივანი.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას.
5.    ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება  დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
6.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი                                                                              /ნანი გაფრინდაშვილი/
სრულად

ბრძანების N: 2

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ლევან ბებურიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ.
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ლევან ბებურიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 5 დეკემბრის N143 დადგენილებით დამტკიცებული „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  და სადისერტაციო საბჭოს დებულების“ მე–5 ნაწილის 5.2 და 5.3 პუნქტების, ჰუმანიტარულ მეცნირებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს გამგეობის 2017 წლის 11 იანვრის (N 33) და დისერტანტ ლევან ბებურიშვილის 2017 წლის 12 იანვრის მომართვის (N 68) საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ლევან ბებურიშვილის დისერტაციის („ეთიკური პრობლემატიკა ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში“) დაცვა გაიმართოს 2017 წლის 31 იანვარს, 16 სთ-ზე, თსუ-ის I  კორპუსში, 206– ე აუდიტორიაში.
2.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანის
მოვალეობის შესრულებელი            /თეიმურაზ პაპასქირი /

სრულად

ბრძანების N: 1

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვა გაიმართოს 2017 წლის 8 თებერვლიდან 13 თებერვლის ჩათვლით.
2.    2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების შესაბამის ინსტიტუტებში წარდგენის ბოლო ვადად განისაზღვროს 2017 წლის 13 იანვარი.
3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი                      /ნანი გაფრინდაშვილი/     


სრულად

ბრძანების N: 45

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების წინასწარი  და საჯარო დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    2016–2017 სასწავლო წლის შემედგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების წინასწარი დაცვა გაიმართოს 2017 წლის 16 იანვრიდან 20 იანვრის ჩათვლით.
2.    2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა გაიმართოს 2017 წლის 13 თებერვლიდან 17 თებერვლის ჩათვლით.
3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი             /ნანი გაფრინდაშვილი/     


სრულად

ბრძანების N: 44

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში  ბაკალავრიატის  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის   ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო კომისიისა შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, თსუ– ის რექტორის 2016 წლის 9 დეკემბრის ”,პროგრამის ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” ფარგლებში სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის ან/და დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმების დადგენისა და ფაკულტეტებზე სახელმწიფო სტიპენდიით დასაფინანსებელი სტუდენტების რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ” N224/01-01 ბრძანების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    განისაზღვროს 2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში ბაკალავრიატის სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:  
ა)   თეიმურაზ პაპასქირი – დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე
ბ)  თედო დუნდუა – დეკანის მოადგილე
გ)ლევან სილაგაძე – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
დ) ზვიად მურადაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი
ე) ომარ ოქროპირიძე –სამართლებრივი სპეციალისტი (იურისტ-კონსულტანტი)
ვ) თინათინ ჩოლოყაშვილი– სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი.
2.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი                  /ნანი გაფრინდაშვილი/

სრულად

ბრძანების N: 43

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთაგან (მაგისტრატურა) 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესისა და საფაკულტეტო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესისა და საუნივერსიტეტო დაფინანსების  კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“  №47/01-01 ბრძანების 1-ლი, მე-2 და მე-8 ნაწილების, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 20 ოქტომბრის სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“  № 183/01-01 ბრძანების მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევა, შეფასება განხორციელდეს სტუდენტთა 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური შედეგების საფუძველზე, რომლებსაც აღნიშნულ  სემესტრში შესრულებული აქვთ მინიმუმ 30 კრედიტი.
2.    უნივერსიტეტის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა (მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხა განაწილდეს 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო პროგრამებზე დარეგისტრირებულ სტუდენტებზე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის N47/01-01 ბრძანების მე-8 პუნქტის „ა“ , „გ“ და „დ“  ქვეპუნქტებით დადგენილი წესის გათვალისწინებით.
3.    2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხის საერთო რაოდენობა გაიყოს ამ ბრძანების მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ სტუდენტთა საერთო რაოდენობაზე, გარდა სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე სტუდენტებისა. მიღებული რაოდენობა გამრავლდეს მიმდინარე სემესტრში სამაგისტრო პროგრამაზე რეგისტრირებული სტუდენტების რაოდენობაზე და გადანაწილდეს სემესტრულად სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით 2015-2016  სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში საუკეთესო აკადემიური შედეგების მქონე სტუდენტებზე. 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხული მაგისტრანტების შემთხვევაში დასაფინანსებელ სტუდენტთა შერჩევა მოხდეს სპეციალობის გამოცდის ქულის გათვალისწინებით.
4.    წინა პუნქტით გათვალისწინებული აკადემიური შედეგების რეიტინგული მონაცემები (საშუალო არითმეტიკული ქულა) დაანგარიშდეს 100 ქულიანი სისტემით.
5.    დამტკიცდეს 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შესარჩევი საფაკულტეტო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) თეიმურაზ პაპასქირი - დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ზვიად მურადაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი
გ) თინათინ ჩოლოყაშვილი - კანცელარიის უფროსი სპეციალისტი
დ) ომარ ოქროპირიძე - სამართლებრივი სპეციალისტი (იურისტ-კონსულტანტი)

6.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
7.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
8.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი         /ნანი გაფრინდაშვილი/         

სრულად

ბრძანების N: 42

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში  ბაკალავრიატის  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის   ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კანდიდატთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების მიღების ვადებისა და მიმღები კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, თსუ– ის რექტორის 2016 წლის 9 დეკემბრის ”,პროგრამის ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” ფარგლებში სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის ან/და დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმების დადგენისა და ფაკულტეტებზე სახელმწიფო სტიპენდიით დასაფინანსებელი სტუდენტების რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ” N224/01-01 ბრძანების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    განისაზღვროს 2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში ბაკალავრიატის სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე წარმოსადგენი დოკუმენტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) სოფიკო ძნელაძე – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარინა ბაკურაძე – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

გ) ივანე მჭედელაძე – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.
დ) ხატია ხატიაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.

2.    2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში ფინანსური წახალისების მსურველმა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებმა ამ ბრძანების N1 დანართით დამტკიცებული განცხადების შევსებული ვარიანტი წარმოადგინონ პირადად, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა მომსახურების ცენტრში (თსუ-ის I კორპუსი, II სართული, ოთახი N208) მიმდინარე წლის 13 დეკემბრიდან – 16 დეკემბრის ჩათვლით  ჩათვლით, 1000 საათიდან  – 1700 საათამდე, 13 დეკემბერს საბუთები მიიღება 14:00 საათიდან 17:00 საათამდე.
3.    დაგვიანებით წარმოდგენილი განცხადებები არ განიხილება.
4.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
5.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
6.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა                                              
ფაკულტეტის დეკანი           / ნანი გაფრინდაშვილი/
სრულად

ბრძანების N: 41

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ  – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორების  სამსახურში მისაღებად  გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით  დოკუმენტების მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 07 მაისის №31 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ N 1დანართის  მე-5 მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილებისა, "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთიანი საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2016 წლის 16 ნოემბრის №16/04 ერთობლივი ბრძანების, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ნანი გაფრინდაშვილის 2016 წლის 27 ოქტომბრის №39563/02 წერილის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:
1) თამარ მოკვერაშვილი  –   აპარატის უფროსი
2) ხატია ხატიაშვილი  –  უფროსი სპეციალისტი
3)თინათინ ჩოლოყაშვილი– უფროსი სპეციალისტი
2.    საკონკურსო დოკუმენტები დადგენილი წესის შესაბამისად მიიღება 2016 წლის  22დეკემბრიდან 2016 წლის 27 დეკემბრის ჩათვლით,  09:30 -დან 18:00 საათამდე, ყოველდღე,  შაბათ-კვირის  გარდა, თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში. მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი  №1(თსუ-ს I კორპუსი), II სართული, ოთახი  №207.
3.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას.
4.    ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება  დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა                                              
ფაკულტეტის დეკანი             / ნანი გაფრინდაშვილი/

სრულად

ბრძანების N: 39

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თამარ გელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 5დეკემბრის N143 დადგენილებით დამტკიცებული „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  და სადისერტაციო საბჭოს დებულების“ მე–5 ნაწილის 5.2 და 5.3 პუნქტების, ჰუმანიტარულ მეცნირებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს გამგეობის 2016 წლის 30 ნოემბრის ოქმისა (N31) და დისერტანტ თამარ გელაშვილის  2016 წლის 30 ნოემბრის  მომართვის ( N 4561 ) საფუძველზე,
ვბრძანებ:

1.    ფილოლოგიის  დოქტორის  (Ph.D) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თამარ გელაშვილის  დისერტაციის ( ,,ალუზიის ფუნქცია ჯეიმზ ჯოისის რომანში ,,ღამისთევა ფინეგანისთვის“) დაცვა გაიმართოს 2016 წლის 23 დეკემბერს, 13 სთ-ზე, თსუ-ის  I კორპუსში, 219– ე აუდიტორიაში.
2.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
 ფაკულტეტის დეკანი      / ნანი გაფრინდაშვილი/

სრულად

ბრძანების N: 40

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2015–2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ამავე ფაკულტეტის მაგისტრანტის ნათია ჩართოლანის სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვის ვადის და დაცვის კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 20.07.2016 N36 ბრძანების საფუძველზე

ვბრძანებ:

1. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტის ნათია ჩართოლანის სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვის ვადად განისაზღვროს 2016 წლის 23 სექტემბერი, 12:00 საათი, თსუ, პირველი კორპუსი, 217–აუდიტორია.
2. დამტკიცდეს სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) თეიმურაზ პაპასქირი- პროფესორი, თავმჯდომარე.
ბ) მურმან პაპაშვილი– პროფესორი
გ) მერაბ კალანდაძე– ასოცირებული პროფესორი
დ) ლეილა ხუბაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ე) ფატიმა შეყლაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ვ) ზაალ გოგენია– ასისტენტ-პროფესორი, კომისიის მდივანი

3. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.

4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დეკანი                   /ნანი გაფრინდაშვილი/

სრულად

ბრძანების N: 38

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ  – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ– პროფესორის  სამსახურში მისაღებად  გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით  დოკუმენტების მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 07 მაისის №31 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ N1 დანართის  მე-5 მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილებისა, თსუ რექტორის სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ– პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2016 წლის 15 ივლისი N126/01– 01 ბრძანების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:
1)    თამარ მოკვერაშვილი –   აპარატის უფროსი, კანცელარიის უფროსი.
2)    სოფიკო ძნელაძე – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.
3)    ლევან ჟორჟოლიანი – იურისტ– კონსულტანტი.
2.    საკონკურსო დოკუმენტები დადგენილი წესის შესაბამისად მიიღება 2016 წლის 16 აგვისტოდან  2016 წლის 19 აგვისტოს ჩათვლით,  09:30 -დან 18:00 საათამდე, ყოველდღე,   შაბათ-კვირის  გარდა, თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში. მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი  №1(თსუ-ს I კორპუსი), II სართული, ოთახი  №207.
3.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას.
4.    ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება  დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანის
მოვალეობის შემსრულებელი         /თეიმურაზ პაპასქირი/

სრულად

ბრძანების N: 37

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2015–2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ამავე ფაკულტეტის მაგისტრანტის ნათია ჩართოლანის სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვის ვადის განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ და მაგისტრანტ ნათია ჩართოლანის 2016 წლის 11 ივლისის განცხადების (N2393) საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტის ნათია ჩართოლანის სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვის ვადად განისაზღვროს არაუგვიანეს 2016 წლის სექტემბერი, 2016– 2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დაწყებამდე.
2.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  
ფაკულტეტის დეკანის  მოადგილე               /თედო დუნდუა/

სრულად

ბრძანების N: 36

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიის მოსაპორვებლად კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო საბუთების მიღების და საბუთების განმხილველი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის N12 დადგენილების დანართ N2– ის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გამოცხადდეს აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე (გარდა პოლიტიკის მეცნიერების დარგში) განსაკუთრებული მიღწევებითა და წარმატებით წარმოჩენილი ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის კონკურსი ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად.
2. სტიპენდიის მოპოვებისთვის კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:
2.1 პროფესორის 1 რეკომენდაცია;
2.2 პირადობის მოწმობის ასლი;
2.3 სტუდენტის სასწავლო ბარათი;
2.4 სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნების და სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
2.5 სიგელები;
2.6 სერტიფიკატები არსებობის შემთხვევაში;
2.7 ინფორმაცია საზოგადოებრივი აქტივობის შესახებ;
3. ამ ბრძანების მეორე მუხლში განსაზღვრული საკონკურსო დოკუმენტაცია მიიღება 2016 წლის 15 ივლისიდან 2016 წლის 21 ივლისის ჩათვლით, თსუ, პირველი კორპუსი, 208–ე ოთახი.
4. სტიპენდიანტის წარსადგენად დამტკიცდეს საბუთების განმხილველი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
4.1 თედო დუნდუა
4.2 როლანდ თოფჩიშვილი
4.3 ნინო ჩიქოვანი
4.4 ცირა ბარამიძე
4.5 მიხეილ ბახტაძე
5. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცე-ლარიას.
6. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულ-ტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
7. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის  დეკანის მოადგილე               /თეიმურაზ პაპასქირი/       

სრულად

ბრძანების N: 35

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფონდი „ქართული გალობის“ მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გიორგი (გიგი) გარაყანიძის სახელობის ყოველწლიური სტიპენდია თსუ–ს გამორჩეულ სტუდენტებისთვის ეთნოლოგიაში ან ფოლკლორისტიკაში, მონაწილეობის მიღებისათვის შესაბამის საბუთების წარმოდგენის/საკონკურსო პირობებისა, შემფასებელი კომისიისა და ამ კომისიის შემმადგენლობის დამტკიცების შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის და საქვემოქმედო ფონდ „ქართული გალობის“ გენერალური დირექტორის 2016 წლის პირველი ივლისის წერილის (N21972/02) საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. კონკურსში გიორგი (გიგი) გარაყანიძის სახელობის ყოველწლიური სტიპენდია თსუ-ს გამორჩეული სტუდენტისთვის (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტურა) ეთ¬ნო¬ლოგიაში ან ფოლკლორისტიკაში მონაწილეობის მისაღებად სტუდენტმა უნდა წარ¬მოადგინოს შემდეგი საკონკურსო პირობების დაკმაყოფილების დამა¬დას¬ტუ¬რე¬ბე-ლი დოკუმენტია.
1.1. 2015-2016 სასწავლო წელს აკადემიური მოსწრება 91 და ზემოთ.
1.2. ნაშრომი მოცემულ თემაზე: სტატია სამეცნიერო ჟურნალში, სტატია სამეც-ნიერო-პოპულარულ ჟურნალში, სტატია პოპულარულ ჟურნალში ან გაზეთში.
1.3. მონაწილეობა კონფერენციებში: საერთაშორისო კონფერენცია /სიმპოზიუმი, რეგიონული ან საუნივერსიტეტო კონფერენცია, სხვა.
2. ამ ბრძანების პირველ მუხლში განსაზღვრული საკონკურსო პირობების დაკმაყო¬ფი-ლების დამადასტურებელი საბუთები წარმოდგენილი იქნეს თსუ, პირველი კორპუსი, 208-ე ოთახი.
3. საბუთები მიიღება 2016 წლის 13 ივლისიდან არაუგვიანეს 2016 წლის 20 ივლისის 17 საათისა.
4. სტიპენდიანტის გამოსავლენად შეიქმნას კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
3.1. თედო დუნდუა
3.2. ქეთევან სიხარულიძე
3.3. როლანდ თოფჩიშვილი
5. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცე-ლარიას.
6. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულ-ტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
7. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის  დეკანის მოადგილე              /თეიმურაზ პაპასქირი/       
სრულად

ბრძანების N: 32

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ  – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული და ასისტენტ– პროფესორების  სამსახურში მისაღებად  გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით  დოკუმენტების მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 07 მაისის №31 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ N1 დანართის  მე-5 მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილებისა, თსუ რექტორის 2016 წლის 4 ივლისის N119/01-01 ბრძანების სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ და თსუ რექტორის სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ– პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2016 წლის 4 ივლისი N119/01– 01 ბრძანების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:
1) თამარ მოკვერაშვილი –   აპარატის უფროსი, კანცელარიის უფროსი.
2) ხატია ხატიაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.
3) თინათინ ჩოლოყაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.
2. საკონკურსო დოკუმენტები დადგენილი წესის შესაბამისად მიიღება 2016 წლის 5 აგვისტოდან  2016 წლის 12 აგვისტოს ჩათვლით,  09:30 -დან 18:00 საათამდე, ყოველდღე,   შაბათ-კვირის  გარდა, თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში. მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი  №1(თსუ-ს I კორპუსი), II სართული, ოთახი  №207.
3. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას.
4. ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება  დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დეკანი            /ნანი გაფრინდაშვილი/

სრულად

ბრძანების N: 34

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2015–2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    განისაზღვროს 2015–2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
1.1. ეთნოლოგია–   2016 წლის 11-12 ივლისი, 10 საათზე, პირველი კორპუსი,  301–ე აუდიტორია.
1.2 კავკასიოლოგია ,იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება – 2016 წლის 8 ივლისი, 12 საათი არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი
1.3 კავკასიოლოგია , კავკასიის ხალხთა ისტორია  დაცვა, (ქართული და რუსული სექტ. ) – 2016 წლის 11 ივლისი, 12 საათი, არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი
1.4 ფრანგული  ესპანური და იტალიური ფილოლოგია– 2016 წლის 11 ივლისი, 12 საათი, მე–5 კორპუსი, 229–ე აუდიტორია.
1.5 ხელოვნებათმცოდნეობა–  11-12 ივლისი, 10:00 საათი, მე-8 კორპუსი, 210– ე აუდიტორია.
1.6 არქეოლოგია– 2016 წლის 11 ივლისი, 10:00 საათი,  პირველი კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.7 რუსული ფილოლოგია (ქართულენოვანი),რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი)– 2016 წლის 8 ივლისი, 10:00 საათი, მე-8 კორპუსი, 231-ე აუდიტორია.
1.8 ინგლისური ფილოლოგია– 2016 წლის 8– 12 ივლისი, 10:00 საათი, მე–5 კორპუსი, 226– ე აუდიტორია.
1.9 არაბისტიკა და ებრაისტიკა-არამეისტიკა– 2016 წლის 11 და 12 ივლისი, 11:00 საათი, მე–5 კორპუსი, 313– ე აუდიტორია.
1.10 თურქოლოგია– 2016 წლის 8 და 9 ივლისი, 11 საათი, მეხუთე კორპუსი, 104– ე აუდიტორია.
1.11 ირანისტიკა, ასირიოლოგია და არმენოლოგია –2016 წლის  8 ივლისი, 11 საათი, მეხუთე კორპუსი, 112– ე აუდიტორია/
1.12 ახალი  ბერძნული  ფილოლოგი– 2016 წლის 12 ივლისი,  12:00 საათი,  თსუ მეხუთე კორპუსი, II სართული, 220 აუდიტორია.
1.13 სახვითი ხელოვნება– 2016 წლის 8 ივლისი, 9:00 საათი , პირველი კორპუსი, სახვითი ხელოვნების სტუდია.
1.14 გერმანული ფილოლოგია– 2016 წლის 12 ივლისი, 12 საათი, მე–5 კორპუსი, 224–ე აუდიტორია.
1.15 ქართული ფილოლოგია– 2016 წლის  11 და 12 ივლისი, 10 საათი,  მე–8 კორპუსი, 119– ე აუდიტორია.
1.16 ამერიკისმცოდნეობა–  2016 წლის 8, 9, 11 ივლისი,  11:00 საათი, მე-2 კორპუსი, 165– ე აუდიტორია.
1.17 ფილოსოფია– 2016 წლის 11-12 ივლისი, 10:00 საათი, პირველი კორპუსი, მე–7 აუდიტორია.
1.18 კულტურის კვლევები– 2016 წლის 11, 12, 15 ივლისი, 10:00 საათი, პირველი კორპუსი, 217–ე აუდიტორია.
1.19 სკანდინავიური ფილოლოგია– 2016 წლის 12 ივლისი, 10:00 საათი, მე-2 კორპუსი, სკანდინავისტიკის ინსტიტუტი.
1.20 კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია– 2016 წლის 9 ივლისი, 12:00 სთ. მე-8 კორპუსი, 221-ე აუდიტორია.
1.21 ფოლკლორისტიკა– 2016 წლის 11 ივლისი, 10:00 საათი, მე-5 კორპუსი, 204-ე აუდიტორია.
1.22 ისტორია– 2016 წლის 8, 11, 12  ივლისი, 10:00 საათი, თსუ პირველი კორპუსი,  201¬¬¬¬¬¬¬– ე აუდიტორია.


2.    შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:


1.1 ეთნოლოგია
როლანდ თოფჩიშვილი– კომისიის თავმჯდომარე
ქეთევან ხუციშვილი
როზეტა გუჯეჯიანი
თეიმურაზ გვიმრაძე – მოწვეული პედაგოგი
ნოდარ შოშიტაშვილი– მოწვეული პედაგოგი
ნუნუ მინდაძე – მოწვეული პედაგოგი
კომისიის მდივანი: მედეა შარაშენიძე

1.2 კავკასიოლოგია ,იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება
ცირა ბარამიძე,–პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ნანა მაჭავარიანი – ასოცირებული პროფესორი
მერაბ ჩუხუა – ასოცირებული პროფესორი
როსტომ ფარეულიძე – ასოცირებული პროფესორი
ნოდარ არდოტელი– პროფესორი
რევაზ აბაშია– ასოცირებული პროფესორი
ნინო რუხაძე –  სწავლული მდივანი.

1.3 კავკასიოლოგია , კავკასიის ხალხთა ისტორია  დაცვა, (ქართული და რუსული სექტ. )
ცირა ბარამიძე– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ჯონი კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი.
სარდიონ ზედელაშვილი – პროფესორი
ნუგზარ ანთელავა – პროფესორი
გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
იური სულაბერიძე – პროფესორი
ნინო რუხაძე– სწავლული მდივანი

1.4 ფრანგული  ესპანური და იტალიური ფილოლოგია
ქეთევან გაბუნია– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ციური ახვლედიანი– პროფესორი– ემერიტუსი
მარინა კობეშავიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნანა გუნცაძე–  ასოცირებული პროფესორი
მაია ჯავახიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნინო ჭრიკიშვილი– ასისტენტ პროფესორი
სალომე კენჭოშვილი– კომისიის მდივანი, ასისტენტ პროფესორი

1.5 ხელოვნებათმცოდნეობა
ირინა მირიჯანაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,ასოც. პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
მაია ციციშვილი  -  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
ნათელა ჯაბუა - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
ნინო სილაგაძე - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
ირინა კოშორიძე - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
სხდომის მდივანი: ირმა ირემაძე

1.6 არქეოლოგია
ვახტანგ ლიჩელი– ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ზვიად კვიციანი– ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.
გურამ გრიგოლია– ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.
მარინე ფუთურიძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.
კონსტანტინე ფიცხელაური– ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.
დავით ნასყიდაშვილი– კომისიის მდივანი

1.7 რუსული ფილოლოგია (ქართულენოვანი),რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი)
დავით გოცირიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
მარიამ ფილინა – პროფესორი
მარინა ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი
ნატა ბასილაია - ასოცირებული პროფესორი
მაია თუხარელი - ასოცირებული პროფესორი
ნათელა ჭოხონელიძე - ემერიტუს-პროფესორი
ნოდარ ფორაქიშვილი - ემერიტუს-პროფესორი
მარინა ალექსიძე– კომისის მდივანი

1.8 ინგლისური ფილოლოგია

მანანა რუსიეშვილი– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
მანანა გელაშვილი –პროფესორი
თინა მარგალიტაძე– პროფესორი
ნინო დარასელია– ასოცირებული პროფესორი
რუსუდან დოლიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნათია ნემსაძე– ასოცირებული პროფესორი
გიორგი ყუფარაძე– ასოცირებული პროფესორი
დავით მაზიაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ირინა გველესიანი– ასოცირებული პროფესორი
სალომე ტყებუჩავა– ლაბორანტი, კომისიის მდივანი.

1.9 არაბისტიკა და ებრაისტიკა-არამეისტიკა
აპოლონ სილაგაძე– აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე.
გოჩა ჯაფარიძე– პროფესორი
ნანი გელოვანი– ასოცირებული პროფესორი
დარეჯან გარდავაძე–  ასოცირებული პროფესორი
მარიამ ნანობაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
მაია ანდრონიკაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
გიორგი ლობჟანიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნინო ეჯიბაძე– ასოცირებული პროფესორი
მაია ჩაჩიბაია– ასოცირებული პროფესორი
მამუკა ბუცხრიკიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნინო დოლიძე– ასისტენტ პროფესორი
 ნინო სურმავა– დოქტორანტი,კომისიის მდივანი.

1.10 თურქოლოგია
მარინე ჯიქია– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ელისო ბჟალავა– ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან ლორთქიფანიძე– ასოცირებული პროფესორი
 მირიან მახარაძე– ასოცირებული პროფესორი
თამარ ალფენიძე– ასისტენტ პროფესორი
გუჩა ქუთათელაძე– დოქტორანტი, კომისიის მდივანი.

1.11 ირანისტიკა, ასირიოლოგია და არმენოლოგია–
ნომადი ბართაია– ასოცირებული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარე)
თეა შურღაია– ასოცირებული პროფესორი
მანანა კვაჭაძე– ასოცირებული პროფესორი
მარინა ალექსიძე– ასოცირებული პროფესორი
ფატი ანთაძე-მალაშხია–ასოცირებული პროფესორი
ნათია ჩანტლაძე– ასოცირებული პროფესორი
დალი ჩიტუნაშვილი–ასოცირებული პროფესორი
ირინა ტატიშვილი– ასოცირებული პროფესორი
მაია ღამბაშიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნინო სამსონია– ასოცირებული პროფესორი
ეკატერინე გოგალაძე– დოქტორანტი, კომისიი მდივანი.

1.12 ახალი  ბერძნული  ფილოლოგი
სოფიო შამანიდი– კომისიის თავჯდომარე,  პროფესორი.
მაკა ქამუშაძე– კომისიი მდივანი, დოქტორანტი.
სვეტლანა ბერიკაშვილი– ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.
მედეა აბულაშვილი–ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.

1.13 სახვითი ხელოვნება
ლევან სილაგაძე– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ვლადიმერ ასათიანი - ასისტენტ პროფესორი
გროგოლ კვატაშიძე - მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი
ლალი ლომთაძე - მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი
ანდრო ამბარცუნიანი - სახვითი ხელოვნების მიმართულების ლაბორანტი, მდივანი

1.14 გერმანული ფილოლოგია
ლალი ქეცბა–ხუნდაძე– პროფესორი, თავმჯდომარე
 მარინა ანდრაზაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ნინო ქიმერიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნუნუ კაპანაძე– ასოცირებული პროფესორი
კონსტანტინე ბრეგაძე– ასოცირებული პროფესორი
თამარ ჭუმბურიძე– ასოცირებული პროფესორი

1.15 ქართული ფილოლოგია
11 ივლისი, 10 სთ, VIII კორუსი, აუდიტორია 119
ვლადიმერ მინაშვილი– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ლელა ხაჩიძე– ასოცირებული პროფესორი
ესტან სულავა–  ასოცირებული პროფესორი
ეკატერინე ნავროზაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
რამაზ ჭილაია– ასოცირებული პროფესორი
გაგა ლომიძე– ფილოლოგიის დოქტორი
ინგა მილორავა– ასისტენტ-პროფესორი, კომისიის მდივანი

12 ივლისი, 10 სთ, VIII კორუსი, აუდიტორია 119
თამარ პაიჭაძე– ასოცირებული პროფესორი
რუსუდან ნიშნიანიძე–  ასოცირებული პროფესორი
ნანა გონჯილაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ეკა ვარდოშვილი_ ასოცირებული პროფესორი
თამარ შარაბიძე– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

1.16 ამერიკისმცოდნეობა

ვასილ კაჭარავა– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
თემურ კობახიძე–  პროფესორი
ელენე მეძმარიაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ანასტასია ზაქარიაძე– ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან როსტიაშვილი - მოწვეული პროფესორი
მიხეილ ბარნოვი– ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი.

1.17 ფილოსოფია
დემურ ჯალაღონია– პროფესორი, თავმჯდომარე
ლელა ალექსიძე
აკაკი ყულიჯანიშვილი
ირაკლი ბრაჭული
რევაზ გორდეზიანი
ნაპოლეონ კვარაცხელია
ანასტასია ზაქარიაძე
ნინო თომაშვილი
მაია ქერქაძე – კომისიის მდივანი

1.18 კულტურის კვლევები
ნინო ჩიქოვანი– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ქეთევან კაკიტელაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ივანე წერეთელი– ასოცირებული პროფესორი
მაია ქვრივიშვილი– ასისტენტ პროფესორი
ელენე ბოდაველი–  კომისიის მდივანი

1.19  სკანდინავიური ფილოლოგია
ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
კახაბერ ლორია–  პროფესორი
ტრისტან მახაური– ასოცირებული პროფესორი
ნინო წერეთელი–  ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან სიხარულიძე– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი.

1.20 კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია

რისმაგ გორდეზიანი–  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
თინა დოლიძე –პროფესორი
იამზე გაგუა –ასოცირებული პროფესორი
რუსუდან ცანავა – ასოცირებული პროფესორი
თამარ აფციაური – ასისტენტ პროფესორ
მანანა ფხაკაძე – ასოცირებული პროფესორი

1.21 ფოლკლორისტიკა

ქეთევან სიხარულიძე– ასოცირებული ფროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ტრისტან მახაური– ასოცირებული პროფესორი
ელენე გოგიაშვილი–ასისტენტ პროფესორი
ია გრიგალაშვილი– ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, კომისიის მდივანი.

1.22 ისტორია

თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი (თავმჯდომარე)
თედო დუნდუა – პროფესორი
მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
ჯაბა სამუშია – პროფესორი
ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
გიული ალასანია – პროფესორი
გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი
ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი
თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი
ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი
თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის
4.    გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.   ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი    ს მოადგილე      /თეიმურაზ პაპასქირი/

სრულად

ბრძანების N: 33

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2015–2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო  ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    განისაზღვროს 2015–2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:

1.1. ფილოსოფია – 18 ივლისი, 10:00 საათი, II კორპუსი, 205-ე აუდიტორია.
1.2. ამერიკისმცოდნეობა – 8 ივლისი,  10:00 საათი,  II კორპუსი, 156-ე      აუდიტორია.
1.3. კულტურის კვლევები - 19 ივლისი, 11:00 საათი, II კორპუსი, 164 -ე აუდიტორია.
1.4. რომანული ფილოლოგია  –  18 ივლისი,  13:00 საათი, V კორპუსი, 229-ე აუდიტორია.
1.5. ანგლისტიკა - 14 ივლისი, 10:00 საათი, V კორპუსი, 226-ე აუდიტორია.
1.6. ირანისტიკა, არაბისტიკა, თურქული ფილოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია - 13 ივლისი, 11:00 საათი,  V კორპუსი, 118 -ე აუდიტორია.
1.7. კავკასიოლოგია - 8 ივლისი, 14:00 საათი,  არნ. ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი.
1.8. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია - 11 ივლისი, 12:00 საათი,  VIII კორპუსი, 221 -ე აუდიტორია.
1.9. ქართული ლიტერატურა - 18 ივლისი, 13:00 საათი,  VIII კორპუსი, 119 -ე აუდიტორია.
1.10. ქართველური ენათმეცნიერება - 18 ივლისი, 12:00 საათი,  VIII კორპუსი, 220 -ე აუდიტორია.
1.11. ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე - 18 ივლისი, 12:00 საათი,  შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
1.12. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა – 11 ივლისი, 11:00  საათი, I   კორპუსი, 206-ე აუდიტორია.
1.13. თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) - 19 ივლისი, 12:00 საათი, I კორპუსი,  203-ე აუდიტორია.
1.14. ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება - 18 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 231 -ე აუდიტორია.
1.15. შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია - 13 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 217 -ე აუდიტორია.
1.16. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა – 19 ივლისი, 10:00 საათი, VIII კორპუსი, 210-ე აუდიტორია.
1.17. ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია - 15 ივლისი, 12:00 საათი, I კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.18. არქეოლოგია - 11 ივლისი, 15:00 საათი, I კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.19. ახალი და უახლესი ისტორია, საქართველოს, ისტორია, - 13 ივლისი, 11:00 საათი,  I კორპუსი, 201-ე აუდიტორია.
1.20. გერმანული ფილოლოგია - 18 ივლისი, 12:00 საათი, V კორპუსი, 224-ე აუდიტორია.


2.    შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1.  ფილოსოფია
ა) დემურ ჯალაღონია –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) აკაკი ყულიჯანიშვილი –პროფესორი
გ) ვალერიან რამიშვილი –პროფესორი
დ) ლელა ალექსიძე –პროფესორი
ე) ნაპოლეონ კვარაცხელია  – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ანასტასია ზაქარიაძე -  ასოცირებული პროფესორი
ზ) რევაზ გორდეზიანი - ასოცირებული პროფესორი
თ) ირაკლი ბრაჭული -  ასოცირებული პროფესორი
ი) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
კ) ნინო თომაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ლ) მაია ქერქაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი,  კომისიის მდივანი.

2.2. ამერიკისცოდნეობა
ა) ვასილ კაჭარავა –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) თემურ კობახიძე – პროფესორი
დ) ქეთევან როსტიაშვილი - პროფესორი
ე) ქეთევან ანთელავა - პროფესორი
ვ) მიხეილ ბარნოვი - დოქტორი, კომისიის მდივანი.

2.3.    კულტურის კვლევები
ა) ნინო ჩიქოვანი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი
გ) ივანე წერეთელი  - ასოცირებული პროფესორი
დ) მაია ქვრივიშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ე) ელენე ბოდაველი - კომისიის მდივანი

2.4.    რომანული ფილოლოგია
ა) ციური ახვლედიანი - პროფესორი, ემერიტუსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ჯავახიძე - ასოცირებული პროფესორი
გ) ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინა კობეშავიძე  – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო ჭრიკიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ვ) სალომე კენჭოშვილი – კომისიის მდივანი

2.5.    ანგლისტიკა

ა) მანანა რუსიეშვილი – პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა გელაშვილი - პროფესორი
გ) თინა მარგალიტაძე - პროფესორი
დ) ნინო დარასელია - ასოცირებული პროფესორი
ე) რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნათია ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ) გიორგი ყუფარაძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) დავით მაზიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 ი) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი
კ) სალომე ტყებუჩავა - კომისიის მდივანი.

2.6.     ირანისტიკა, არაბისტიკა, თურქული ფილოლოგია
ა) აპოლონ სილაგაძე - აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ანდრონიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
გ) მირიან მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინე ჯიქია - პროფესორი
ე) მარიამ ჩაჩიბაია - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნომადი ბართაია - ასოცირებული პროფესორი
ზ) მარინე ალექსიძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) ნინო სურმავა - კომისიის მდივანი

2.7.     კავკასიოლოგია
ა) ცირა ბარამიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ჯონი კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) სარდიონ ზედელაშვილი - ასოცირებული  პროფესორი
დ) გიორგი ოთხმეზური - ასოცირებული პროფესორი
ე) იური სულაბერიძე - პროფესორი
ვ) ნუგზარ ანთელავა - პროფესორი
ზ) ნინო რუხაძე - კომისიის მდივანი

2.8.     ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია

ა) იამზე გაგუა - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა ფხაკაძე - ასოცირებული პროფესორი
გ) ეკატერინე კობახიძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნანა ტონია - ასოცირებული პროფესორი
ე) რუსუდან ცანავა - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ქეთევან ნადარეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ზაზა ხინთიბიძე  - ასოცირებული პროფესორი
თ) ანა ცანავა - კომისიის მდივანი


2.9.    ქართული ლიტერატურა
ა) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) კახა ლორია - პროფესორი
გ) ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ეკა ვარდოშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ე) ნანა გონჯილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნესტან სულავა - ასოცირებული პროფესორი
ზ) რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) ელენე გოგიაშვილი - კომისიის მდივანი


2.10.    ქართველური ენათმეცნიერება
ა) რამაზ ქურდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) მერი ნიკოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
დ) ვახტანგ იმნაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
ე) დარეჯან თვალთვაძე –  პროფესორი
ვ) ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ი) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ნ) კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი
ო) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი
პ) ქეთევან მარგიანი-სუბარი  – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) მაია მადუაშვილი – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.11.    ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე
ა) ირმა რატიანი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თენგიზ კიკაჩეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
გ) რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი
დ) ინგა მილორავა – ასოცირებული პროფესორი
ე) გაგა ლომიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ვ)  კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული  პროფესორი
ზ) ანა ლეთოდიანი - ასისტენტ პროფესორი
თ) ლევან ბრეგაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ი) თეა თალაკვაძე - კომისიის მდივანი

2.12.    თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
ა) ოთარ ბაქანიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გაფრინდაშვილი –პროფესორი
გ) ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ლელა აბდუშელიშვილი – განათლების მეცნიერებების დოქტორი
ვ) ნანა გოგოლაშვილი - ემერიტუს პროფესორი
ზ) ხათუნა ბასილაშვილი - დოქტორნატი
თ) სოფიო ჩხატარაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, კომისიის მდივანი

2.13.    თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)
ა) ინესა მერაბიშვილი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ელგუჯა ხინთიბიძე –პროფესორი
გ) ნუგზარ რუხაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
დ) ელისო გოდუაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
ე) ლელა ებრალიძე -  ასისტენტ პროფესორი
ვ) დალი ფანჯიკიძე - ემერიტუს პროფესორი
ზ) ნათია ამირეჯიბი – კომისიის მდივანი


2.14.    ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება

ა) თამაზ გამყრელიძე - აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) რუსუდან ასათიანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) თინათინ ბოლქვაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ეთერ სოსელია - ასოცირებული პროფესორი
ე) მარინა ივანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ივანე ლეჟავა -  დოქტორი
ზ) ქეთევან მირზიკაშვილი -  კომისიის მდივანი

2.15.    შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია

ა) დამანა მელიქიშვილი - ემერიტუსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დარეჯან თვალთვაძე - პროფესორი
გ) თამარ ოთხმეზური - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
დ) ლელა ციხელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ე) ნათია ჩანტლაძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) მაია მადუაშვილი  - კომისიის მდივანი


2.16.    კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირინა მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი

2.17.    ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია

ა) როლანდ თოფჩიშვილი   –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) როზეტა გუჯეჯიანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) ქეთევან ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნუნუ მინდაძე - მოწვეული პროფესორი
ე) თეიმურაზ გვიმრაძე - მოწვეული პროფესორი
ვ) მედეა შარაშენიძე - კომისიის მდივანი

2.18.    არქეოლოგია
ა) ვახტანგ ლიჩელი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) გურამ გრიგოლია - პროფესორი, ემერიტუსი
გ) ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) კონსტანტინე ფიცხელაური - ასისტენტ პროფესორი
ვ) დავით ნასყიდაშვილი - კომისიის მდივანი

2.19.    ახალი და უახლესი ისტორია, საქართველოს, ისტორია

ა ) თედო დუნდუა– პროფესორი (თავმჯდომარე)
ბ) თეიმურაზ პაპასქირი– პროფესორი
გ) მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
დ) ჯაბა სამუშია – პროფესორი
ე) ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
ვ) მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
ზ) გიული ალასანია – პროფესორი
თ) გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი
ი) ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
ლ) გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
მ) დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
ნ) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ო) ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
პ) აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი
რ) თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
ს) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ტ) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
უ) ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ფ) ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
ქ) მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი
ღ) ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი
ყ) ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
შ) თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი
ჩ) თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
ც) ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
ძ) ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი


2.20.    გერმანული ფილოლოგია
ა) ლალი ქეცბა-ხუნდაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარინა ანდრაზაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
გ) ნინო ქიმერიძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნუნუ კაპანაძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) კონსტანტინე ბრეგაძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) თამარ ჭუმბურიძე - ასისტენტ პროფესორი
ზ) ქეთევან შეყილაძე - კომისიის მდივანი


3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი          /ნანი გაფრინდაშვილი/

სრულად

ბრძანების N: 31

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ნინო დიანოსაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 17 ივლისის N75/2014 დადგენილებით დამტკიცებული „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  და სადისერტაციო საბჭოს დებულების“ 28– ე ნაწილის 18.2 და 18.3 პუნქტების, ჰუმანიტარულ მეცნირებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს გამგეობის 2016 წლის 24 ივნისის ოქმისა (N29) და დისერტანტ ნინო დიანოსაშვილის 2016 წლის 24 ივნისის განცხადების (N2153) საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ნინო დიანოსაშვილის დისერტაციის („შეშლილობის ფენომენი ევრიპიდეს ტრაგედიებში”) გაიმართოს 2016 წლის 14 ივლისს, 14 სთ-ზე, თსუ-ის VIII კორპუსში, 220– ე აუდიტორიაში.
2. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დეკანის  მოადგილე             /თეიმურაზ პაპასქირი/
სრულად

ბრძანების N: 29

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2015–2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ამავე ფაკულტეტის მაგისტრანტის სულიკო კოხრეიძის სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვის ვადის განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ და მაგისტრანტ სულიკო კოხრეიძის 2016 წლის 23 ივნისის განცხადების (N2218) საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტის სულიკო კოხრეიძის სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვის ვადად განისაზღვროს არაუგვიანეს 2016 წლის სექტემბერი, 2016– 2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დაწყებამდე.
2. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დეკანის  მოადგილე          /თეიმურაზ პაპასქირი/
სრულად

ბრძანების N: 30

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კულტურის კვლევების დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ნინო ტაბეშაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 16 ივლისის N257 დადგენილებით დამტკიცებული „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  და სადისერტაციო საბჭოს დებულების“ მე–5 ნაწილის 5.2 და 5.3 პუნქტების, ჰუმანიტარულ მეცნირებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს გამგეობის 2016 წლის 14 ივნისის ოქმისა (N28) და დისერტანტ ნინო ტაბეშაძის 2016 წლის 16 ივნისის განცხადების (N2154) საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    კულტურის კვლევების (Ph.D) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ნინო ტაბეშაძის დისერტაციის („2008 წლის აგვისტოს ომი როგორც კოლექტიური ტრავმა““) გაიმართოს 2016 წლის 7 ივლისს, 15 სთ-ზე, თსუ-ის I კორპუსში, 206– ე აუდიტორიაში.
2.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დეკანის მოვალეობის შესრულებელი      /ნანი გაფრინდაშვილი/

სრულად

ბრძანების N: 28