საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
თარიღი
განკარგულება N 1
თსუ აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 26 დეკემბრის #156 დადგენილების თანახმად ა. წ. 22 იანვარს #206 აუდიტორიაში ჩატარდეს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს არჩევნები:

ეკონომიკის მიმართულება  _  12 00 სთ.
ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება _ 15 00 სთ.

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის დეკანის მ. შ., ასოცირ. პროფ.
                          ჯ. ჯანჯღავა

სრულად

ბრძანების N:

განკარგულება N 2
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტუტორების კომიტეტის ჩამოყალიბების შესახებ


დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტუტორების კომიტეტი ასისტენტ პროფესორების შემდეგი შემადგენლობით:

1.    ათანელიშვილი თამარი
2.    გიგიაშვილი ომარი
3.    გულუა ეკატერინე
4.    ვარდიაშვილი მაია
5.    ლაზარიაშვილი თამარი
6.    მუნჯიშვილი თეა
7.    ოქრუაშვილი ციური
8.    პაპაჩაშვილი ნინო
9.    ქადაგიშვილი ლეილა
10.    ქეშელაშვილი გიული
11.    ჩალიგავა თემური
12.    ჩიქობავა მალხაზი
13.    შაბურიშვილი შოთა
14.    ხარხელი მანანა
15.    ჯამაგიძე ლელა


ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის
დეკანის მ.შ. ასოც. პროფ. 
                     /ჯ. ჯანჯღავა/

სრულად

ბრძანების N:

განკარგულება N 3
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის I და II კურსის სტუდენტთა 2008-2009 სასწავლო წლის II სემესტრის შუალედური გამოცდის ჩატარების წესის შესახებ
1.    შუალედური გამოცდები ჩატარდეს 22 აპრილიდან 2 მაისის ჩათვლით;
2.    შუალედური გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარება უზრუნველყოს სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა (ბ. მღებრიშვილი) შესაბამისი საგნის კათედრებთან ერთად;
3.    შუალედური გამოცდები ჩატარდეს თანდართული განრიგის შესაბამისად (დანართი 1, 2);
4.    შუალედური გამოცდების პერიოდში, კერძოდ VIII კვირაში (22 – 26 აპრილი) პირველი კურსის სტუდენტები და IX კვირაში (27 აპრილი – 2 მაისის) მეორე კურსის სტუდენტები განთავისუფლდენენ ლექცია-სემინარებიდან;
5.    სტუდენტი ვალდებულია შუალედურ გამოცდაზე თან იქონიოს პირადობის მოწმობა და სტუდბილეთი;
6.    სემესტრული შუალედური გამოცდის შეფასების შედეგები უნდა გამოქვეყნდეს გამოცდის ჩატარებიდან არაუგვიანეს მე-5 სამუშაო დღისა;
7.    სტუდენტი უფლებამოსილია წერილობითი განცხადების საფუძველზე საგამოცდო შედეგების გამოქვეყნებიდან 10 დღის ვადაში გაეცნოს შუალედურ საგამოცდო ნაშრომს შესაბამის კათედრაზე;
8.    საგამოცდო ნაშრომის გაცნობა გულისხმობს მისი შინაარსის ადგილზე გაცნობას, ამონაწერების გაკეთებას, საკუთარი ხარჯებით ქსეროასლების მოთხოვნას;
9.    სტუდენტი, რომელიც არ ეთანხმება სემესტრულ შუალედურ გამოცდაზე მიღებულ შედეგს, უფლებამოსილია, შედეგის ოფიციალური გამოქვეყნებიდან ერთი კვირის ვადაში დასაბუთებული საჩივრით მიმართოს დეკანატს და მოითხოვოს საგამოცდო შედეგების გადასინჯვა;
10.    ფაკულტეტის დეკანის მ.შ.-ის დავალებით შესაბამისი საგნის კათედრის ხელმძღვანელის მიერ და მისი უშუალო მონაწილეობით შექმნილი საპრეტენზიო კომისია საჩივრის მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას საჩივართან დაკავშირებით;
11.    დაუშვებელია საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილებით გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მომჩივანის საუარესოდ შეცვლა;
12.    საპატიო მიზეზით შუალედური გამოცდის გადავადების მოთხოვნა შესაძლებელია სტუდენტის წერილობითი განცხადების საფუძველზე, რომელშიც უნდა მიეთითოს გადავადების საპატიო საფუძველი. წერილობითი განცხადება შუალედური გამოცდის გადავადების შესახებ დაკმაყოფილდება სტუდენტის ან მისი მცირეწლოვანი შვილის ავადმყოფობის შემთხვევაში, შესაბამისი დოკუმენტის წარმოდგენის და მისი სათანადოდ გადამოწმების საფუძველზე;
13.    გადაწყვეტილებას სტუდენტისათვის შუალედური გამოცდის გამეორების უფლების მინიჭების შესახებ იღებს უშუალოდ ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი;  

  ეკონომიკისა და ბიზნესის
  ფაკულტეტის დეკანის მ.შ.
                                       ჯ. ჯანჯღავა

სრულად

ბრძანების N:

განკარგულება N 4
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატში 2008-2009 სასწავლო წელს ზამთრის საგამოცდო სესიაზე სტუდენტების მიერ მიღებული შეფასებების გაუქმების შესახებ

1.    მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში სტუდენტთა ნაწილი დამატებით გამოცდაზე დაშვებული იქნა აუცილებელი წინაპირობების დაცვის გარეშე – მათი სემესტრული შეფასება იყო 41 ქულაზე ნაკლები.
2.    აღნიშნულიდან გამომდინარე გაუქმებულია 33 სტუდენტის მიერ მიღებული შეფასებები დანდართული დანართი #1-ის შესაბამისად.
3.    დამატებითი გამოცდის შედეგების გაუქმების გამო დანართი #1-ში მოცემულ სტუდენტებს ავტომატურად გაუუქმდათ აკადემიური რეგისტრაცია საგნებში რომელთა წინაპირობაც იყო
-    ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა;
-    მიკროეკონომიკა 1;
-    ფინანსური აღრიცხვა 1;
-    სტრატეგიული მენეჯმენტი;
-    საერთაშორისო ეკონომიკა 1;
-    ეკონომიკის პრინციპები 1;
-    მენეჯმენტის საფუძვლები;
-    მათემატიკა ეკონომისტებისთვის;
-    ფული, ინვესტიციები და საბანკო საქმე.ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის დეკანის მ.შ. ასოც. პროფ.
               ჯ. ჯანჯღავა


სრულად

ბრძანების N:

განკარგულება № 5
1. დაინიშნოს  ეკონომიკისა და ბიზნესი ფაკულტეტის 2008-2009 სასწ. წლის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტების საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ა. წ.  6-18 ივლისს..
2. დაევალოთ კათედრის ხელმძღვანელებს საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის თარიღის დადგენა და საგამოცდო კომისიების წარმოდგენა  5 პროფესორის შემადგენლობით.                 
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის დეკანის მ. შ., ასოცირ. პროფ.
             ჯ. ჯანჯღავა

სრულად

ბრძანების N:

გაკარგულება №6
2008-2009 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები განისაზღვროს შემდეგი წესით:
ეკონომიკის მიმართულების სპეციალობები
1.    საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები - 16.07.2009
2.    ეკონომიკური პოლიტიკა - 16.07.2009
3.    მაკროეკონომიკა - 15.07.2009
4.    ეკონომეტრიკა - 15.07.2009
5.    აგრარული ეკონომიკა - 15.07.2009

ბიზნესის მიმართულების სპეციალობები
1.    ფინანსები და საბანკო საქმე - 16.07.2009
2.    ბუღალტრული აღრიცხვა - 17.07.2009
3.    მარკეტინგი - 17.07.2009
4.    ბიზნესის ადმინისტრირება კონცენტრაციით ტურიზმსა და მასპინძლობის მენეჯმენტში - 17.07.2009
5.    საერთაშორისო მენეჯმენტი - 17.07.2009


თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის მ. შ.,
ასოცირ. პროფესორი
                                          გ. თუთბერიძე

სრულად

ბრძანების N:

განკარგულება № 7
აკადემიური საბჭოს 06.07.2009 #235 და #236 დადგენილებების - "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსვლის მსურველ და/ან გადმოსულ, აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესი" და "უცხოეთის აკრედიტირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის დროს დაგროვილი კრედიტების აღიარების წესის", - შესაბამისად  შეიქმნას კრედიტების აღიარების დროებითი საფაკულტეტო კომისია:
1.    გოჩა თუთბერიძე – პროგრამის ხელმძღვანელი;
2.    ლარისა ყორღანაშვილი – პროგრამის ხელმძღვანელი;
3.    ემზარ ჯგერენაია – ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის უფროსი;
4.    ბაბულია მღებრიშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი;
5.    ირმა მშვენიერაძე – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
6.    ლალი კობახიძე – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
7.    ეკა ლეკაშვილი – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
8.    ირინე მამამთავრიშვილი – ლაბორანტი;
9.    ირმა ტყემალაძე – ლაბორანტი.


ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის  მ.შ.,
ასოცირებული პროფ.
                                       გ. თუთბერიძე

სრულად

ბრძანების N:

განკარგულება № 8
2009–2010  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  საბაკალავრო  ნაშრომების  დამატებითი დაცვა  ყველა კათედრაზე ჩატარდეს  14  და  22  სექტემბერს 10.00 საათზე.

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის
დეკანის მ. შ. სრული პროფესორი
                                    ე. ხარაბაძე
სრულად

ბრძანების N:

განკარგულება №9
აკადემიური საბჭოს 06. 07. 2009 #235 და #236 დადგენილებების – “ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსვლის მსურველ  და/ან გადმოსულ , აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესის” და “უცხოეთის აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის დროს დაგროვილი კრედიტების აღიარების წესის”, _  შესაბამისად 2009-2010 სასწავლო წლისთვის შეიქმნას კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1.    ნოდარ ხადური _ პროგრამის ხელმძღვანელი;
2.    ნუგზარ თოდუა _ პროგრამის ხელმძღვანელი:
3.    ბაბულია მღებრიშვილი _ სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი;
4.    ირმა მშვენიერაძე _ სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
5.    ლალი კობახიძე _ სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
6.    ეკა ლეკაშვილი _ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
7.    ია ნაცვლიშვილი¬ _ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
8.    ირინე მამამთავრიშვილი _ ლაბორანტი;
9.    ირმა ტყემალძე _ ლაბორანტი.


ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის
დეკანის მ. შ. სრული პროფესორი
                   ე. ხარაბაძე
სრულად

ბრძანების N:

განკარგულება N 10
  დაინიშნონ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელებად:
1.    ეკონომიკის მიმართულება – სრული პროფესორი ნოდარ ხადური;
2.    ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება - სრული პროფესორი ნუგზარ თოდუა;

 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის
დეკანი, სრული პროფესორი
                          ე. ხარაბაძე
სრულად

ბრძანების N:

განკარგულება № 11
შეიქმნას ნიჭიერ სტუდენტთა წახალისების ფონდის განმკარგავი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
დეკანის მ. შ., სრული პროფ. ელენე ხარაბაძე  _ თავ-რე;
წევრები:
1.    სრული პროფ. იური ანანიაშვილი;
2.    ასოცირ. პროფ.  დავით ნარმანია;
3.    სტუდენტური თვითმმართველობის თავ-რე გიორგი გაფრინდაშვილი.
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის
დეკანი, სრული პროფესორი 
                                 ე. ხარაბაძე
სრულად

ბრძანების N: