საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა

შესავალი
უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა არის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, თსუ-მ წარმატებულად
გაიაროს გზა დასახული მიზნების მისაღწევად, თავისი მისიის, ხედვისა და ღირებულებების შესაბამისად. სტრატეგიული
განვითარების გეგმის პირველადი ვერსია შემუშავდა რექტორის ხელმძღვანელობით, აკადემიური და ადმინისტრაციული
პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების და სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით 2016 წლის
შემოდგომაზე და დამტკიცდა 2016 წლის 19 დეკემბერს აკადემიური საბჭოს მიერ. უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების
გეგმის განახლება საჭირო გახდა ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების ამოქმედების შემდეგ, საავტორიზაციო მოთხოვნებთან მისი
შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების განახლებულ გეგმას საფუძვლად დაედო საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია "საქართველო
2020", საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება და ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის ძირითადი
სარეკომენდაციო დოკუმენტები, წამყვანი ევროპული და ჩრდილოამერიკული უნივერსიტეტების გამოცდილება.
1
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტრატეგიული განვითარების გეგმა
(2018-2024)
შესავალი
უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა არის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, თსუ-მ წარმატებულად
გაიაროს გზა დასახული მიზნების მისაღწევად, თავისი მისიის, ხედვისა და ღირებულებების შესაბამისად. სტრატეგიული
განვითარების გეგმის პირველადი ვერსია შემუშავდა რექტორის ხელმძღვანელობით, აკადემიური და ადმინისტრაციული
პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების და სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით 2016 წლის
შემოდგომაზე და დამტკიცდა 2016 წლის 19 დეკემბერს აკადემიური საბჭოს მიერ. უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების
გეგმის განახლება საჭირო გახდა ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების ამოქმედების შემდეგ, საავტორიზაციო მოთხოვნებთან მისი
შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების განახლებულ გეგმას საფუძვლად დაედო საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია "საქართველო
2020", საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება და ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის ძირითადი
სარეკომენდაციო დოკუმენტები, წამყვანი ევროპული და ჩრდილოამერიკული უნივერსიტეტების გამოცდილება.
1
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტრატეგიული განვითარების გეგმა
(2018-2024)
შესავალი
უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა არის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, თსუ-მ წარმატებულად
გაიაროს გზა დასახული მიზნების მისაღწევად, თავისი მისიის, ხედვისა და ღირებულებების შესაბამისად. სტრატეგიული
განვითარების გეგმის პირველადი ვერსია შემუშავდა რექტორის ხელმძღვანელობით, აკადემიური და ადმინისტრაციული
პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების და სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით 2016 წლის
შემოდგომაზე და დამტკიცდა 2016 წლის 19 დეკემბერს აკადემიური საბჭოს მიერ. უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების
გეგმის განახლება საჭირო გახდა ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების ამოქმედების შემდეგ, საავტორიზაციო მოთხოვნებთან მისი
შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების განახლებულ გეგმას საფუძვლად დაედო საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია "საქართველო
2020", საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება და ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის ძირითადი
სარეკომენდაციო დოკუმენტები, წამყვანი ევროპული და ჩრდილოამერიკული უნივერსიტეტების გამოცდილება.
2
უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავებისა და მისი განახლების პროცესში აგრეთვე გამოყენებულ იქნა
ბოლო წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეფექტიანობისა და საჭიროებათა შეფასების რამდენიმე
ფართომასშტაბიანი კვლევა, კერძოდ: 2008 წელს შესრულებული ანგარიში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუშაობის
ეფექტიანობის შესახებ (შემსრულებელი: Kelly Novak Opportunities), 2008 წელს შესრულებული ანგარიში ტექნოლოგიის
ინსტიტუციური გამოყენების შესახებ (შემსრულებელი: AACRAO Consalting), 2009 წელს შესრულებული კვლევის ანგარიში
ორგანიზაციული ეფექტიანობის შესახებ (შემსრულებელი: ნიუ იორკის უნივერსიტეტის სუნი დელჰაის კამპუსის პრეზიდენტი
პროფესორი კენდის ვანკო), 2013 წელს შესრულებული კვლევის ანგარიში „ადმინისტრაციული რეფორმები თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ (შემსრულებელი: პროფესორი ენ ლონსდეილი), 2015 წელს შესრულებული „სსიპ ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში 2012-2013 წლებისთვის“
(შემსრულებელი: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური), 2016 წლის „მისაღები ხარისხის განათლების უზრუნველყოფა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში" (შემსრულებელი: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური). 2017 წლის ფრაისვოთერჰაუსკუპერსი
ცენტრალური აზია და კავკასია ბი.ვი-ს ფილიალის საქართველოში (“PwC”) მიერ ჩატარებული კვლევა.

თარიღი: 26/12/2018