საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობა

სტუდენტები, რომლებმაც სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონული პორტალის საშუალებით მოიპოვეს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გადმოსვლის უფლება, მომართავენ უნივერსიტეტს რექტორის ბრძანებით დადგენილ ვადებში (ბრძ: №4/01-01, 26.01.2021)

 

მობილობის ვადები:

პროცედურული ვადები:

 • დოკუმენტაციის მიღება – 12-15 თებერვალი;
 • უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველ სტუდენტთა კრედიტების  აღიარება – 16-17 თებერვალი;
 • სტუდენტთათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და წერილობითი განცხადებით დადასტურება (თანხმობა/უარი)–18 თებერვალი;
 • საგანმანათლებლო ერთეულების მიერ სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტისათვის ჩასარიცხ პირთა სიის წარდგენა – 19 თებერვალი;
 • მობილობით ჩასარიცხ პირთა შესახებ ბრძანების პროექტის მომზადება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ელეტქრონულად ასახვა - 19 თებერვალი.

 

საგამოცდო ვადები:

(უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველი დოქტორანტებისთვის):

 • უცხო ენის გამოცდა (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) – 16 თებერვალი (1000 სთ);
 • გამოცდის შედეგების გამოცხადება –16 თებერვალი (1400 სთ);
 • გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 17 თებერვალი (1100 -1300 სთ);
 • აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 17 თებერვალი (1500 სთ);
 • გასაუბრება სპეციალობაში- 17 თებერვალი (1700 სთ);

 

ვაკანტური ადგილები:

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხული სემესტრში მობილობისათვის ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ თსუ-ს რექტორის ბრძანება    (ბრძ: №1/01-01, 21.01.2021)

მობილობაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა:

მობილობის პროცესში მონაწილე სტუდენტი ვალდებულია დადგენილ ვადებში შესაბამის ფაკულტეტზე წარადგინოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სათანადო წესით დამოწმებული შემდეგი დოკუმენტები:

 • განცხადება;
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის/ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის ასლი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის ასლი;
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი;
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი  დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
 • უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის  დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის/შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროექტის - „CERTUS“-ის ფარგლებში გაცემული სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
(დამოწმებული დოკუმენტაციის გადაგზავნა წარმოებს შემდეგ მისამართებზე):

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
ელექტრონული ფოსტა:  macromol_chemistry_1@tsu.ge
ტელეფონი:  577737387

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
მის.: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №8, თსუ VI კორპუსი, I სართული, ოთახი №203;  ტელ.: (+995 32) 2 25 04 84 (შიდა - 6256).
ელექტრონული ფოსტა:  asmat.akhaladze@tsu.ge

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი:
ელექტრონული ფოსტა:   gvantsa.eristavi@tsu.ge
ტელეფონი: 599 019 099

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „ტურიზმი“- ტურიზმის სკოლა:
ელექტრონული ფოსტა:  lasha.chkheidze@tsu.ge
ტელეფონი: 557522552; 514225775

ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა:
ელექტრონული ფოსტა:  HYPERLINK "mailto:academicaffairs@iset.ge" academicaffairs@iset.ge
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 07177

მედიცინის ფაკულტეტი:
ელექტრონული ფოსტა:  tsiala.giorgadze@tsu.ge
ტელეფონი: 595929385

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
ელექტრონული ფოსტა:  HYPERLINK "mailto:keti.tsanava@tsu.ge" keti.tsanava@tsu.ge
ტელეფონი: 579 162926

თარიღი: 12/02/2021