საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თარიღი
გაზაფხულის სემესტრში სასწავლო პროცესის, პრაქტიკული მეცადინეობების წარმართვის, გამოცდებისა და სამაგისტრო დაცვების ჩატარების წესის განსაზღვრის შესახებ

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში  სასწავლო პროცესის, პრაქტიკული მეცადინეობების წარმართვის, გამოცდებისა და სამაგისტრო დაცვების ჩატარების წესის განსაზღვრის შესახებ

უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 12 ივლისის N84/01-01 და 2013 წლის 26 დეკემბრის 182/01-01 ბრძანბების საფუძველზე

 

ვბრძანებ:

 

ონლიან რეჟიმში სწავლების პროცესში მოქმედებს შემდეგი წესები

1. სტუდენტები ვალდებულები არიან:

 • დარეგისტირებული იყვნენ zoom-ისა და ილერნინგის (moodle) პლატფორმაზე თსუ-ს მეილით.
 • zoom-ის აპლიკაციით სარგებლობისას გამოიყენონ საკუთარი სახელი და გვარი ისე, რომ ლექტორს შეეძლოს მათი იდენტიფიკაცია.
 • ზუმში ლექციაზე დასწრებისას და ასევე, ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობის მიღებისას ჩართული ჰქონდეთ მიკროფონი და კამერა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ლექტორი უფლებამოსილია არ ჩაუთვალოს შესაბამისი აქტივობა (გამონაკლისს შეიძლება წარმოადგენდგენდეს ის შემთხვევები, როდესაც ლექტორის თხოვნით სასურველია მიკროფონების გამორთვა).

2. პროფესორ-მასწავლებლები ვალდებულები არიან:

 • დაგეგმონ ონლიან ლექცია-სემინარები ზუმში და ID და პაროლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გაუზიარონ სტუდენტებს moodl-ზე გახსნილ სალექციო კურსის ფორუმზე.
 • moodl-ის პლატფორმაზე ატვირთონ: სილაბუსით გათვალისწინებული სასწავლო მასალა (რიდერი, სახელმძღვანელო) და/ან სილაბუსით გათვალისწინებული დავალებებისა და აქტივობების შესრულებისათვის საჭირო მასალა.
 • სტუდენტებს გააცნონ შეფასების სისტემა, დროულად მიაწოდონ შესასრულებელი დავალებების/აქტივობების ვადები და გასწორებული დავალებები / ნამუშევრები.
 • ლექციის ზუმის საინდენფიკაციო ბმული, ID და პაროლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გაუზიარონ სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.

3. პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები ვალდებულები არიან:

 • დაიცვან „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონი, ასევე, კიბერუსაფრთხოების წესები. ლექცია/სემინარების ვიდეოჩანაწერები, ლინკები, ID და პაროლები არ უნდა გაზიარდეს სოციალური მედიის ან ნებისმიერი სხვა საშუალებით, არ უნდა გადაეცეს მესამე პირს. პირადი მონაცემების გადასაცემად გამოიყენება მხოლოდ LMS და moodl-ის პლატფორმა, თსუ ელფოსტა.
 • კომუნიკაციისთვის ისარგებლონ მხოლოდ თსუ-ს და არა - პირადი ელ-ფოსტით.

4. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დადგენილი და შეთანხმებული ცხრილების მიხედვით, რომელიც ატვირთულია ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე.

5. ონლიან სწავლების პროცესის მიმდინარეობა Zoom-ის აპლიკაციაში და Moodl-ის პლატფორმაზე სტუდენტებისთვის მასალის მიწოდების და/ან დავალებების შესრულება-გასწორების პროცესი ექვემდებარება მონიტორინგს.

6. პედაგოგიური პრაქტიკა

ა) პედაგოგიური პრაქტიკა (განათლების დეპარტამენტი) - სტუდენტების ნაწილი პრაქტიკას გადის ონლაინ გაკვეთილებში ჩართვით, ნაწილი - სკოლებში (სურვილის მიხედვით).

ბ) პრაქტიკა განათლების პრაქტიკულ ფსიქოლოგიაში (მაგისტრატურის საფეხური) - ტარდება ონლაინ რეჟიმში.

7. ოკუპაციური თერაპიის პრაქტიკული კურსები

ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო პროგრამის პრაქტიკული კურსების ჩატარებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღება პრაქტიკის განხორციელების ადგილზე მოქმედი წესების შესაბამისად.

8. შუალედური გამოცდების ორგანიზებისა და ჩატარების ფორმატი და წესები:

 • 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის გამოცდები ფაკულტეტზე ტარდება დისტანციურად, თსუ-ის გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციის და თსუ-ის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის საფუძველზე (თსუ რექტორის ბრძანება №84/01-01,12.07.2012 და  №182/01-01, 26.12.2013).
 • სწავლების სამივე საფეხურზე გამოცდები ხორციელდება მხოლოდ, e-learning აკადემიური პლატფორმისა და/ან ZOOM აპლიკაციის საშუალებით. სურვილის შემთხვევაში, პედაგოგს შეუძლია წერითი გამოცდის დროს e.learning-თან ერთად გამოიყენოს ზუმიც.
 • ფაკულტეტის ყველა პროგრამის გამოცდების ცხრილს გეგმავს საგნის პედაგოგი ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურთან შეთანხმებით.
 • გამოცდები ტარდება სასწავლო კურსის სილაბუსით განსაზღვრული ფორმატით: ტესტური (ღია/დახურულ კითხვიანი, მრავლობით პასუხიანი), ესე, ქეისი ან მათი კომბინირებით სილაბუსით გათვალისწინებული შეფასების კომპონენტებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად.
 • გამოცდების დისტანციურად (e-learning ან zoom პლატფორმაზე) ჩატარების წესებს თითოეული კურსისთვის პედაგოგები წინასწარ აწოდებენ სტუდენტებს აკადემიურ პლატფორმაზე - elearning.tsu.ge გამოცდამდე სულ ცოტა 1 კვირით ადრე.
 • გამოცდის მსვლელობის დროს სტუდენთან ტექნიკური ხარვეზი დაფიქსირების შემთხვევაში (დენის, ინტერნეტის გათიშვა), სტუდენტი ვალდებულია ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს, ხოლო 24 საათის განმავლობაში LMS-ის საშუალებით გამოგზავნოს განცხადება ფაკულტეტზე.
 • შუალედური გამოცდის აღდგენის პირობები, გამოცდების შედეგების შეფასების ვადები, სასწავლო პროცესის მართვის სისტემაში გამოცდების შედეგების დაფიქსირება, რეგულირდება სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით (თსუ აკადემიური საბჭოს დადგენილება №77/2011 25.07.2011, თავი VII მუხლი 16) და  თსუ-ში გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციით (რექტორის ბრძანება №84/01-01,12.07.2012 და  №182/01-01, 26.12.2013).
 • გამოუცხადებლობის შემთხვევაში გამოცდის აღდგენა დასაშვებია სტუდენტის განცხადების საფუძველზე. ფაკულტეტის დეკანის სახელზე განცხადება უნდა გაიგზავნოს ელექტრონული ფოსტის საშუალებით ფაკულტეტის კანცელარიის ელ.ფოსტაზე (chancellery.pes@tsu.ge) გამოცდის ჩატარებიდან არა უგვიანეს 2 დღის ვადაში გამოუცხადებლობის საპატიო მიზეზის მითითებითა და დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენით. გადაწყვეტილებას სტუდენტის დამატებით გამოცდაზე დაშვების შესახებ იღებს ფაკულტეტის დეკანი. გამოცდის აღდგენა შესაძლებელია მოხდეს გამოცდის ჩატარების დღიდან 2 კვირის ვადაში.
 • სტუდენტი უფლებამოსილია შედეგის გამოქვეყნებიდან 2 სამუშო დღის ვადაში მიმართოს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს (ელექტრონული ბაზის საშუალებით – lms.tsu.ge) და მოითხოვოს შედეგების გადასინჯვა.
 • ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური განცხადების/საჩივრის მიღებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს განაცხადის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას ლექტორის/სააპელაციო კომისიისთვის, რომელიც თავის მხრივ, 2 სამუშო დღის ვადაში უზრუნველყოფს აპელაციის დასკვნის მიწოდებას ფაკულტეტის უფლებამოსილი თანამშრომლისათვის. საგამოცდო ნაშრომის საბოლოო შეფასებას სასწავლო პროცესის მართვის სისტემაში აფიქსირებს პედაგოგი.
 • სტუდენტის მიერ საგამოცდო ტესტის/მასალის გავრცელების შემთხვევაში ფაკულტეტს უფლება აქვს აღძრას სტუდენტის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების საფუძველზე.
 • ზეპირი და წერითი გამოცდის კომბინაციის შემთხვევაში (თუ გათვალისწინებულია სილაბუსით) ზეპირი გამოცდა ტარდება zoom აპლიკაციით. გამოცდის მსვლელობის ჩაწერა შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის თანხმობის შემთხვევაში. ზეპირი გამოცდის ჩაწერაზე სტუდენტის უარის შემთხვევაში, ვერ მოხდება სააპელაციო განაცხადის მიღება აღნიშნული საგნის ზეპირ კომპონენტზე.
 • წერითი და ზეპირი გამოცდის ჩაწერა შესაძლებელია გამოსაცდელი სტუდენტებისა და ლექტორის თანხმობის შემთხვევაში.

9. დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები:

 • დასკვნითი გამოცდების დისტანციურად ჩატარების აუცილებლობის შემთხვევაში მოქმედებს გამოცდების ორგანიზებისა და ჩატარების იგივე ფორმატი და წესები, რაც შუალედური გამოცდების შემთხვევაში.
 • საბაკალავრო პროგრამების დასკვნითი და დამატებითი გამოცდების ჩატარების გრაფიკის ორგანიზებას ახორციელებს საგამოცდო ცენტრი. ხოლო დანარჩენი პროგრამების გრაფიკის ორგანიზებას ახორციელებს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური საგნის პედაგოგებთან შეთანხმებით.

10. ეპიდსიტუაციის შესაბამისად მიიღება გადაწყვეტილება სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ფორმატის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დაცვა განხორციელდება დისტანციურ რეჟიმში, მოქმედებს შემდეგი წესები:

 • სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ხორციელდება დისტანციურად, zoom-აპლიკაციის გამოყენებით.
 • სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ოქმი შეივსება ელექტრონულად.
 • სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა რეგულირდება ფაკულტეტის სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომის წარდგენის, დაცვისა და შეფასების პროცედურით.
 • სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის მსვლელობის დროს ტექნიკური ხარვეზის (დენის, ინტერნეტის გათიშვა) დაფიქსირების შემთხვევაში სტუდენტი 24 საათის განმავლობაში ინფორმაციას აწვდის პროგრამის ხელმძღვანელს და ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.
 • სამაგისტრო ნაშრომის ჩაწერა შესაძლებელია გამოსაცდელი სტუდენტებისა და ლექტორის/ხელმძღვანელის თანხმობის შემთხვევაში.

11. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა.

12. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დეკანი, თამარ გაგოშიძე

სრულად

ბრძანების N: 5

დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის დოკუმენტების წარმოდგენის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, 2020-2021 სასწავლო წლის  გაზაფხულის  სემესტრში, დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის დოკუმენტების წარმოდგენის ვადების განსაზღვრის შესახებ

უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 29 ივლისის N126/01-01   ბრძანების, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს  2017 წლის 25 აპრილის სხდომაზე დამტკიცე­ბუ­ლი ,,ფაკულტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის წესის“ მე-7 პუნქტის და ფაკულტეტის საბჭოს 2021 წლის 26 მარტის  სხდომაზე დამტკიცებული ,,ფაკულტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის წესში ცვლილების“ საფუძველზე

ვბრძანებ:

1. გამოცხადეს კონკურსი ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების მოსაპოვებლად. საკონკურსო დოკუმენტები მიიღება 2021 წლის 12 აპრილიდან   22 აპრილის ჩათვლით.   თსუ-ის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის კანცელარიის  ელექტრონულ    მისამართზე: chancellery.pes@tsu.ge

2. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად დოქტორანტმა  უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუ­თები­:

ა) განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (დანართი 2);

ბ) ავტობიოგრაფია (CV);

გ) სამეცნიერო პუბლიკაციების, განხორციელებული სამეცნიერო–კვლევითი, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და სასწავლო აქტივობების ჩამონათვალი (დანართი 1 /შევსებული ცხრილი - მათი  დამადასტურებელი  დოკუმენტაციით);

დ) სამეცნიერო ხელმძღვანელის შუამდგომლობა;

ე) ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;

ვ) ამონაწერი სტუდენტის ბარათიდან GPA-ის მითითებით.

3. კონკურსის შედეგები გამოცხადდეს არა უგვიანეს 2021 წლის 7 მაისისა.

4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას.

5. ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება  დაევალოს ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურს.

6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დეკანი, თამარ გაგოშიძე

სრულად

ბრძანების N: 4

ოქმი N2

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი N 2

27.02. 2021

 

დღის წესრიგი:

 1. სასწავლო პროცესის განხორციელების ფორმატის საკითხი
 2. საბაკალავრო პროგრამის „ფსიქოლოგია“ დამტკიცება რეაკრედიტაციისთვის
 3. სილაბუსის დამტკიცება

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა გაიმართა ონლაინ.

განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებული  მასალები წინასწარ გაეგზავნათ საბჭოს წევრებს.

სხდომას ესწრებოდნენ:

საბჭოს თავჯდომარე: პროფესორი თამარ გაგოშიძე

ფაკულტეტის საბჭოს  წევრები :

ფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტი:

პროფესორები :

ლალი სურმანიძე, იამზე კუტალაძე, მზია წერეთელი.

ასოცირებული პროფესორები:

მანანა მელიქიშვილი, ირინე ჟვანია, მაია მესტვირიშვილი, ეკატერინე ფირცხალავა, ლუიზა არუთინოვა, ხათუნა მარწყვიშვილი,  თამარ აბაშიძე,  ვახტანგ ნადარეიშვილი, ლილი ხეჩუაშვილი.

განათლების მეცნიერებათა სასწავლო-სამეცნიერო  დეპარტამენტი:

პროფესორი:

ქეთევან ჭკუასელი

ასოცირებული პროფესორი :

ზაქარია ქიტიაშვილი, რუსო სანაძე

სტუდენტები:

 ქეთევან ცანავა, დიანა ზვიადაძე, მარინე ბორჩაშვილი

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 19  წევრი.

განიხილეს:

1. სასწავლო პროცესის განხორციელების ფორმატის საკითხი

საბჭოს თავმჯდომარემ, პროფ. თამარ გაგოშიძემ მოახსენა საბჭოს, რომ სწავლა 1 მარტს იწყება. არსებობს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ბრძანება  სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ. ამ ბრძანების მიხედვით 15 მარტამდე უსდ-ები უფლებამოსილები არიან დისტანციურ რეჟიმში წარმართონ საგანმანათლებლო პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტები. 15 მარტიდან კი უსდ-ები უფლებამოსილები არიან როგორც დისტანციურ, ისე არადისტანციურ რეჟიმში წარმართონ სასწავლო პროცესი. არადისტანციურ რეჟიმში გათვალისწინებული უნდა იყოს ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა რეკომენდაცია. მან შესთავაზა საბჭოს ემსჯელათ სასწავლო პროცესის განხორციელების საკითხზე.

აზრი გამოთქვეს:

            ასოც. პროფესორმა ხათუნა მარწყვიშვილმა აღნიშნა, რომ ფაკულტეტის ოთახები არ იძლევა ჯანდაცვის რეკომენდაციების დაცვის საშუალებას დიდ ჯგუფებში. მაგალითად საბაზისო კურსებზე 220 სტუდენტია და შეუძლებელია მათი ისე განთავსება ან ისეთი ცხრილის შედგენა, რომ მოხერხდეს ეპიდემიოლოგიური ვითარების შესაბამისი რეკომენდაციების დაცვა.  ასოც. პროფესორებმა ლ. არუთინოვა, ე. ფირცხალავამ და ლ. ხეჩუაშვილმა აღნიშნეს, რომ პროფესორების ნაწილი 40 წელსაა გადაცილებული და არ იქნება უსაფრთხო ასეთ პირობებში სწავლის არადისტანციურ რეჟიმში დაწყება და სჯობს სასწავლო კომპონენტების დისტანციურ რეჟიმში, სინქრონულის სწავლების პრინციპით გაგრძელება. ასოც. პროფესორებმა ზ. ქიტიაშვილმა, ბ. არუთინოვმა და პროფ. ლ.სურმანიძემ ასევე აღნიშნეს, რომ აუცილებელია თუ შუალედური გამოცდების არა, ფინალური გამოცდების პირისპირ ჩატარება, რადგან  დისტანციური გამოცდის შედეგად ფაქტია, რომ სტუდენტები ახერხებენ გადაწერას და ამაზე შედარებით აწეული ქულებიც მეტყველებს. პროფ. ქ. ჭკუასელმა აღნიშნა, რომ განათლების მეცნიერებების მიმართულებით შედარებით მცირე ჯგუფების პირობებში მე-3 კორპუსის ოთახებშიც შეძლებენ რეკომენდაციების დაცვით გამოცდის ჩატარებას.

            კენჭი უყარეს:

           საბჭოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შემდეგი საკითხი:

ფაკულტეტზე საგანამანათლებლო პროგრამების სხვადასხვა კომპონენტები განხორციელდეს დისტანციურ რეჟიმში. ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუმჯობესების შესაბამისად აღნიშნული გადაწყვეტილება გადაიხედება. ფინალური გამოცდა ჩატარდეს არადისტანციურ რეჟიმში და საგამოცდო ცენტრს ეთხოვოს დიდი ჯგუფების გამოცდების ორგანიზება.

მომხრე: 19

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

           

დაადგინეს:

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა    ფაკულტეტზე საგანამანათლებლო პროგრამების სხვადასხვა კომპონენტები განხორციელდეს დისტანციურ რეჟიმში. აღნიშნული გადაწყვეტილება გადაიხედება ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუმჯობესების შესაბამისად. ფინალური გამოცდა ჩატარდეს არადისტანციურ რეჟიმში და საგამოცდო ცენტრს ეთხოვოს დიდი ჯგუფების გამოცდების ორგანიზება.

2. საბაკალავრო პროგრამის „ფსიქოლოგია“ დამტკიცება რეაკრედიტაციისთვის.

ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსმა, ასოც.პროფესორმა მ. მელიქიშვილმა საბჭოს მოახსენა, რომ საბჭოზე წარმოდგენილია საბაკალავრო პროგრამა “ფსიქოლოგია“ რეაკრედიტაციისთვის. საბჭოს წევრებს დაეგზავნათ მასალები: თვითშეფასების ფორმა, საბაკლავრო პროგრამის ჩარჩო და სასწავლო გეგმა, კურიკულუმის, პროგრამის მიზნების და შედეგების რუკები. მან მოკლედ მიმოიხილა პროგრამა და აღნიშნა, რომ პრაქტიკული  სასწავლო კურსები და პრაქტიკულ კომპონენტიანი სასწავლო კურსები შეადგენს საბაკალავრო პროგრამის „ფსიქოლოგია“   41%-ს.

აზრი გამოთქვეს: ასოც. პროფესორებმა ე. ფირცხალავამ და ლ. ხეჩუაშვილმა.მათ აღნიშნეს, რომ წარმოდგენილ ვერსიაში გათვალისწინებულია თვითშეფასების ჯგუფის წევრების შენიშვნები. პროგრამა საინტერესო გამოვიდა და კარგად პასუხობს როგორც ბაზრის გამოწვევებს, ასევე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისთვის საჭირო უნარების შემუშავების ამოცანას.

კენჭი უყარეს:

მომხრე: 19

წიანააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0          

დაადგინეს:

დამტკიცდეს საბაკალავრო პროგრამა „ფსიქოლოგია“ რეაკრედიტაციისთვის და განსახილველად წარედგინოს თსუ ცენტრალურ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

3. სილაბუსის დამტკიცება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელმა, ასოც. პროფესორმა, მ. მელიქიშვილმა საბჭოს მოახსენა, რომ შემოვიდა სილაბუსი "განათლების პოლიტიკის ძირითადი ტენდეციები" (გ.შარვაშიძე) მასში შეტანილი ცვლილებების დასამტკიცებლად. მან აღნიშნა, რომ სილაბუსს არ მოჰყვა განათლების მეცნიერებათა კომიტეტის სხდომის ოქმი და სამწუხაროდ ეს ოქმი არც ახლაა წარმოდგენილი საბჭოს სხდომაზე. აღნიშნულის გამო ეთხოვოს განათლების მეცნიერებათა დეპრატემენტს მოიწვიონ კომიტეტის სხდომა, განიხილონ სილაბუსში წარმოდგენილი ცვლილებები და წარმოადგინონ საბჭოს შემდეგ სხდომაზე.

       

საბჭოს თავმჯდომარე: პროფესორი თამარ გაგოშიძე    

საბჭოს მდივანი: ასოცირებული პროფესორი ირინე ჟვანია

სრულად

ბრძანების N:

ოქმი N1

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი N 1

4.02. 2021

დღის წესრიგი:

 1. სილაბუსებში ცვლილებების დამტკიცება.
 2. 2021-2022 წლის მაგისტრატურის ანკეტა-კითხვარის დამტკიცება.
 3. თსუ ქვემო ქართლის ფილიალის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დაწყებითი განათლების პედაგოგიკისა და  მეთოდიკის სპეციალობის   კურსდამთავრებული ლეილა აშუროვას დიპლომის ფორმისათვის განსაზღვრული სავალდებულო მონაცემის შექმნა და აკადემიური ხარისხის დაზუსტება.
 4. სამაგისტრო პროგრამის: “გავლენების და კომუნიკაციის ფსიქოლოგია” დამტკიცება.
 5. ინტერდისციპლინური ცენტრის დებულების დამტკიცება.
 6. პროფესორების დამატებით ანაზღაურების შესახებ.
 7. ასოც.პროფ. გ.ყიფიანის მიერ შემოთავაზებული წინადადებები საგამოცდო რეგულაციების შესახებ.
 8. ასოც.პროფესორ ნ.ლაბარტყავას შემოქმედებითი შვებულება.
 9. მე-2 კორპუსში ფაკულტეტის კუთვნილი ყოფილი ინტერდისციპლინური ცენტრის ბიბლიოთეკის საკითხი.
 10. პროფესორების სამეცნიერო საქმიანობის შეფასებისა და 2021 წლიდან მათი ანაზღაურების სისტემის შესახებ პრეზენტაცია. მომხსენებელი დ. ჩუბინიძე
 11. სხვა.

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა გაიმართა ონლაინ.

განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებული  მასალები წინასწარ გაეგზავნათ საბჭოს წევრებს.

კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღეს:

საბჭოს თავჯდომარე: პროფესორი თამარ გაგოშიძე ფაკულტეტის საბჭოს  წევრები :

ფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტი:

პროფესორები :

ლალი სურმანიძე, იამზე კუტალაძე, მზია წერეთელი.

ასოცირებული პროფესორები:

მანანა მელიქიშვილი, ირინე ჟვანია, მაია მესტვირიშვილი, ეკატერინე ფირცხალავა, ლუიზა არუთინოვა, ხათუნა მარწყვიშვილი,  ანასტასია ქიტიაშვილი, ია აფთარაშვილი, თამარ აბაშიძე,  ვახტანგ ნადარეიშვილი, ლილი ხეჩუაშვილი.

განათლების მეცნიერებათა სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტი:

პროფესორი:

ქეთევან ჭკუასელი

ასოცირებული პროფესორი :

ზაქარია ქიტიაშვილი, რუსო სანაძე, ეთერ ღვინერია.

სტუდენტები:

 ქეთევან ცანავა.

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 20  წევრი

განიხილეს:

1. სილაბუსებში ცვლილებების დამტკიცება

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა, ასოც.პროფესორმა მანანა მელიქიშვილმა საბჭოს წევრებს წარუდგინა ცვლილებები სილაბუსებში. მან აღნიშნა, რომ სილაბუსები დაეგზავნა საბჭოს წევრებს გასაცნობად. ფაკულტეტის საბჭოს წევრებმა განიხილეს სილაბუსებში შესული ცვლილებები. კერძოდ, ცვლილებები შევიდა: საბაკალავრო პროგრამის „ფსიქოლოგია“, საბაკალავრო პროგრამის „ოკუპაციური თერაპია“,  სამაგისტრო პროგრამის  „იურიდიული ფსიქოლოგია“, სამაგისტრო პროგრამის „შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია“, სამაგისტრო პროგრამის „განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა“, სადოქტორო პროგრამის „განათლების ფსიქოლოგია’’, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამის /300 -კრედიტი/; დამატებით/minor/პროგრამის; მულტილინგვური განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის; სამაგისტრო პროგრამის „განათლების მეცნიერებები“   სილაბუსებში (იხ. დანართი1).

კენჭი უყარეს:

მომხრე: 20

 წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

დაადგინეს:  დამტკიცდეს წარმოდგენილ სილაბუსებში შესული ცვლილებები.

2. 2021-2022 სასწავლო წლის მაგისტრატურის ანკეტა-კითხვარი

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა, ასოც.პროფესორმა მანანა მელიქიშვილმა საბჭოს წევრებს წარუდგინა სამაგისტრო პროგრამების ანკეტა-კითხვარი და შესთავაზა ემსჯელათ მისაღებიუ კონტიგენტის რაოდნეობებზე. ფაკულტეტის საბჭოს წევრებმა და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელებმა განიხილეს 2021-2022 სასწავლო წლის მაგისტრატურის ანკეტა-კითხვარი. პროფესორმა მზია წერეთელმა მოითხოვა 10 ადგილი სამაგისტრო პროგრამისთვის „განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა“, ხოლო პროფესორმა ლალი სურმანიძემ მოითხოვა 5 ადგილი სამაგისტრო პროგრამისთვის „ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია“. სხვა ცვლილება ანკეტა-კითხვარში არ შესულა.  

კენჭი უყარეს:

მომხრე: 20

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

დაადგინეს:  დამტკიცდეს 2021-2022 სასწავლო წლის მაგისტრატურის ანკეტა-კითხვარი წარმოდგენილი ფორმით: განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა - 10 ადგილი, ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია -5 ადგილი, გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია -15 ადგილი, შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია - 14 ადგილი, იურიდიული ფსიქოლოგია 10 ადგილი, განათლების მეცნიერებები- 60 ადგილი.

3. თსუ ქვემო ქართლის ფილიალის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დაწყებითი განათლების პედაგოგიკისა და  მეთოდიკის სპეციალობის   კურსდამთავრებული ლეილა აშუროვას დიპლომის ფორმისათვის განსაზღვრული სავალდებულო მონაცემის შექმნა და აკადემიური ხარისხის დაზუსტება.

ფაკულტეტის საბჭოზე განსახილველდა გამოტანილ იქნა საკითხი, რომელიც ეხებოდა თსუ ქვემო ქართლის ფილიალის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დაწყებითი განათლების პედაგოგიკისა და  მეთოდიკის სპეციალობის   კურსდამთავრებულის, ლეილა აშუროვას დიპლომის ფორმისათვის განსაზღვრული სავალდებულო მონაცემის შექმნასა და აკადემიური ხარისხის დაზუსტებას. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საბჭის ინფორმაცია მიაწოდა საბჭოს თავმჯდომარემ თამარ გაგოშიძემ. მან აღნიშნა, რომ თსუ სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურიდან ფაკულტეტზე შემოვიდა წერილი (#22387/10, 23.12.2020), რომელშიც ითხოვენ თსუ ქვემო ქართლის ფილიალის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დაწყებითი  განათლების პედაგოგიკისა და  მეთოდიკის სპეციალობის 2003 წლის კურსდამთავრებული  ლეილა აშუროვას დიპლომის ფორმისათვის განსაზღვრული სავალდებულო მონაცემის შექმნასა და აკადემიური ხარისხის დაზუსტებას. ზემოაღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩატარდა ადმინისტრაციული საქმის წარმოება და დადგინდა, რომ:

ლეილა აშუროვა 2002 წელს (ბრძ. N01/01/32,   28.06.2002 წ. თსუ ქვემო ქართლის ფილიალი) გადაყვანილ იქნა თსუ ქვემო ქართლის ფილიალში ფილოლოგიის ფაკულტეტის (ენა და ლიტ.) სპეციალობის IV  კურსიდან  V კურსზე. ამასთან, 2003 წელს (ბრძ. N21/01/43, 21.06.2003 წ.თსუ ქვემო ქართლის ფილიალი) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქვემო ქართლის ფილიალის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დაწყებითი განათლების პედ.და  მეთოდიკის სპეციალობის   კურსდამთავრებული ლეილა აშუროვა დაშვებულ იქნა სახელმწიფო გამოცდაზე. 2003 წელს სახწლმწიფო საგამოცდო კომისიის 28 ივნისის /2003 წ./ გადაწყვეტილებით (ბრძ. N25/01/47, 01. 07. 2003 წ. თსუ ქვემო ქართლის ფილიალი) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქვემო  ქართლის ფილიალის    ფილოლოგიის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულ   ლეილა აშუროვას მიენიჭა კვალიფიკაცია და მიეცა დიპლომი დაწყებითი განათლების პედაგიგიკისა და მეთოდიკის სპეციალობით. საქმის ადმინისტრაციული მოკვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ თსუ ქვემო ქართლის ფილიალის ფილოლოგიის ფაკულტეტის 2003 წლის კვალიფიკაციის მინიჭების სხდომის ოქმები და ლეილა აშუროვას პირადი საქმე თსუ არქივში გადაცემული არ არის. ლეილა აშუროვას კვალიფიკაციის შესახებ ჩანაწერი ფიქსირდება მხოლოდ მის მიერ წარმოდგენილ დიპლომსა და დიპლომის დანართში, სადაც  მითითებულია, რომ ლეილა აშუროვას მიენიჭა დაწყებითი სკოლების მასწავლებლის კვალიფიკაცია.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ფაკულტეტი ვალდებულია ლეილა აშუროვას სახელზე გასცეს ახალი დიპლომი  მოქმედი ფორმით. ფაკულტეტმა უნდა განსაზღვროს ლეილა აშუროვას დიპლომში მისათითებელი სავალდებულო რეკვიზიტები.  კერძოდ, მინიჭებული კვალიფიკაცია და კვალიფიკაციის  მინიჭების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების (ოქმის) ნომერი.

მინიჭებული კვალიფიკაცია განისაზღვროს ლეილა აშუროვას დიპლომზე დაყრდნობით - დაწყებითი სკოლების მასწავლებლის კვალიფიკაცია, ხოლო კვალიფიკაციის  მინიჭების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების (ოქმის) ნომრად პირობითად განისაზღვროს ლეილა აშუროვას  კვალიფიკაციის მინიჭების ბძანების ნომერი, რომელსაც წილადის შემდეგ დაემატება ასო „პ“ (25/პ). გარდა ამისა, ზემოაღნიშნული პირობა  გავრცელდება  ბრძანებაში მითითებულ ყველა კურსდამთავრებულზე და მათ დიპლომებში ცვლილება განხორციელდება ინდივიდუალურად მომართვის შემთხვევაში. საბჭომ იმსჯელა აღნიშნულ საკითხზე და კენჭი უყარა წინადადებას, რომ თსუ ქვემო ქართლის ფილიალის დაწყებითი განათლების პედაგოგიკისა და მეთოდიკის სპეციალობის 2003 წლის კურსდამთავრებულთა, მათ შორის ლეილა აშუროვას აკადემიურ ხარისხად განისაზღვროს დაწყებითი სკოლების მასწავლებლის კვალიფიკაცია, დაწყებითი განათლების პედაგოგიკისა და მეთოდიკის სპეციალობით. ხოლო კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების (ოქმის) ნომრად განისაზღვროს 25/პ. ზემოაღნიშნული პირობა გავრცელდეს ბრძანებაში მითითებულ ყველა კურსდამთავრებულზე და მათ დიპლომებში ცვლილება განხორციელდეს ინდივიდუალური მომართვის შემთხვევაში.

მომხრე: 20

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

 

დადგინეს: თსუ ქვემო ქართლის ფილიალის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დაწყებითი განათლების პედაგოგიკისა და  მეთოდიკის სპეციალობის 2003 წლის კურსდამთავრებულთა, მათ შორის  ლეილა აშუროვას აკადემიური ხარისხად განისაღვროს დაწყებითი სკოლების მასწავლებლის კვალიფიკაცია, დაწყებითი  განათლების პედაგოგიკისა და  მეთოდიკის სპეციალობით. ხოლო კვალიფიკაციის  მინიჭების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების (ოქმის) ნომრად განისაზღვროს  25/პ. ზემოაღნიშნული პირობა  გავრცელდება  ბრძანებაში მითითებულ ყველა კურსდამთავრებულზე და მათ დიპლომებში ცვლილება განხორციელდება ინდივიდუალურად მომართვის შემთხვევაში.

4. სამაგისტრო პროგრამის: გავლენების და კომუნიკაციის ფსიქოლოგია დამტკიცება

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა ასოც. პროფესორმა მანანა მელიქიშვილმა საბჭოს წევრებს წარუდგინა სამაგისტრო პროგრამა „გავლენებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგია“ და აღნიშნა, რომ პროგრამამ გაიარა ყველა ინსტანცია და მზადაა თსუ ცენტრალურ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში გადასაცემად. ფსიქოლოგიის პროგრამების შემუშავების კომიტეტზე განხილული იქნა აღნიშნული პროგრამა, მასში შემავალი ყველა სილაბუსი და შესაბამისად და გაკეთდა დასკვნა იმის თაობაზე,  რომ სამაგისტრო პროგრამა მზადაა აკრედიტაციაზე წარსადგენად.

საბჭომ კენჭის უყარა სამაგისტრო პროგრამას „გავლენებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგია“.

მომხრე: 20

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

დაადგინეს: დამტკიცდეს სამაგისტრო პროგრამა - გავლენებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგია და გადაეცეს ხარისხის უზრუნველყოფის ცენტრალურ სამსახურს განსხილველად.

5. ინტერდისციპლინური ცენტრის დებულების დამტკიცება

პროფესორმა ლალი სურმანიძემ აღნიშნა, რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევების განვითარების ცენტრი საუნივერსიტეტო იყო და 2019 წლიდან ის გადაეცა ფაკულტეტს. შესაბამისად, შემუშავდა ფაკულტეტის სტრატეგიული გეგმისა და მიზნების შესაბამისი დებულება, რომელმაც გაიარა იურიდიული სამსახურის ექსპერტიზა. უნდა მოხდეს აღნიშნული ცენტრის დებულების დამტკიცება. საბჭოს წევრებს წინასწარ დაეგზავნათ ცენტრის დებულება, რომელსაც ისინი გაეცნენ.

საბჭომ კენჭი უყარა ცენტრის დებულების დამტკიცებას.

მომხრე: 20

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

დაადგინეს: დაამტკიცეს  სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევების განვითარების ცენტრის დებულება.

6. პროფესორების დამატებით ანაზღაურების შესახებ

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარემ პროფესორმა თამარ გაგოშიძემ საბჭოს წევრებს გააცნო ახალი რეგულაცია დამატებით ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. საბჭოს წინა დადგენილებით (25.01.2019, N1 საბჭოს სხდომის ოქმი) ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს ვინც არ კითხულობდა ლექციებს სხვა უნივერსიტეტებში დამატებით ანაზღაურებული ჰქონოდათ არა უმეტეს 4 საათისა; ანაზღაურება შესაძლებელი იყო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დამატებითი დატვირთვა 1 საათს აღემატებოდა. საბჭოს თავმჯდომარემ საბჭოს შესთავაზა დამატებითი ანაზღაურების შესახებ მიეღოთ ახალი დადგენილება, რომლის მიხედვით პედაგოგს, სავალდებულო საათობრივი დატვირთვის შემდეგ აუნაზღაურდეს 1-დან 6 საათის ჩათვლით დამატებითი საათები მიუხედავად იმისა კითხულობს თუ არა სხვა უნივერსიტეტში.

საბჭომ კენჭი უყარა ცვლილებას:  ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს დამატებით აუნაზღაურდეს მაქსიმუმ 6 საათი.

მომხრე: 20

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

დაადგინეს: ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს აუნაზღაურდეს დამატებით არა უმეტეს 6 საათისა.

7. ასოც.პროფ. გ.ყიფიანის მიერ შემოთავაზებული წინადადებები საგამოცდო რეგულაციების შესახებ

ფაკულტეტის საბჭოს მდივანმა ასოც.პროფესორმა ირინე ჟვანიამ საბჭოზე განსახილველად დააყენა ასოც.პროფესორ გიორგი ყიფიანის წინადადებები გამოცდების ჩატარების წესთან დაკავშირებით. აღნიშნული წინადადებები ეხებოდა წერით გამოცდაზე საგამოცდო საკითხების ხელით დაწერას და ხელნაწერის ჩაბარეას ნაცვლა ვორდის ფაილის გაგზავნისა. ასევე წამოყენებული იყო მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ სტუდენტმა გამოიყენოს შესაბამისი პარამეტრების მქონე ვიდეოთვალი, რომელიც ლექტორს მისცემს სტუდენტის უახლოესი პერიმეტრის გაკონტროლების საშუალებას.

აზრი გამოთქვეს: ასოც. პროფესორებმა ხ. მარწყვიშვილმა, თ. აბაშიძემ. მათ აღნიშნეს, რომ სტუდენტებს არ ექნებათ შესძლებლობა შესაბამისი პარამეტრების ვიდეოკამერით უზრუნველყონ კომპიუტერი დისტანციური გამოცდის პირობებში. ზოგიერთ სტუდენტს არც  დისტანციური სწავლებისთვის საჭრო პირობები აქვს და ფაკულტეტი ინდივიდულური, ასინქრონული სწავლების გეგმით უზრუნველყოფს ასეთ სტუდენტებს.

საბჭომ განიხილა აღნიშნული წინადადებები და მხოლოდ ერთი წინადადებ დააყენა კენჭის ყრაზე.

საბჭომ კენჭი უყარა წინადადებას: სავალდებულოა, სტუდენტმა ჩააბაროს ლექტორს წერითი გამოცდა ღია კითხვების შემთხვევაში ხელნაწერის სახით.

მომხრე: 0

წინააღმდეგი: 20

თავი შეიკავა: 0

8. ასოც.პროფესორ ნ.ლაბარტყავას შემოქმედებითი შვებულება

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარემ პროფესორმა თამარ გაგოშიძემ საბჭოს წევრებს გააცნო ასოც. პროფესორის ნინო ლაბარტყავას განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ასოც. პროფესორი ლაბარტყავა ითხოვს შემოქმედებით შვებულებაში გასვლას გაზაფხულის სემესტრში. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ასოც. პორფესორს ლაბარტყავას შვებულების პერიოდში დაგეგმილი აქვს მუშაობა: 1. სამეცნიერო სტატიაზე იმპაქტფაქტორიანი ჟურნალისთვის ადრეული განათლების მიმართულებით (პირობითი სახელწოდებაა - ,,სასკოლო მზაობის პროგრამის ეფექტიანი განხორციელების გზების პილოტირება’’) და 2. დამატებით რიდერზე საგნისთვის ,,ქცევითი პრობლემები სკოლაში’’ .

საბჭომ განიხილა აღნიშნული საკითხი და კენჭი უყარა ასოც. პროფესორის ნინო ლაბარტყავას შემოქმედებითი შვებულების დამტკიცებას.

 

 მომხრე: 20

 წინააღმდეგი: 0

 თავი შეიკავა: 0

დაადგინეს: მიეცეს ასოც. პროფესორს ნინო ლაბარტყავას შემოქმედებითი შვებულება 1 მარტიდან 31 ივლისის ჩათვლით.

 

9. მე-2 კორპუსში ფაკულტეტის კუთვნილი ყოფილი ინტერდისციპლინური ცენტრის  ბიბლიოთეკის საკითხი

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარემ პროფესორმა თამარ გაგოშიძემ საბჭოს წევრებს გააცნო მე-2 კორპუსში მდებარე ყოფილი ინტერდისციპლინური ცენტრის ოთახებთან დაკავშირებული საკითხი. მან აღნიშნა, რომ ცენტრი 3 ოთახით და ბიბლიოთეკით (რომელშიც დაახლოებით 5000 წიგნია) გადმოეცა ფსიქოლოგიის ფაკულტეტს. მე-2 კორპუსის სარემონტო სამუშაოების დაწყებასთან დეკანთან საუბარი ჰქონდა ადმინისტრაციას ცენტრის კუთვნილი ფართის 2 ოთახის ერთ აუდიტორიად გადაკეთების თაობაზე, რაზეც მიიღო დეკანის თანხმობა. ამ ეტაპზე საკითხი ეხება ცენტრის კუთვნილ ბიბლიოთეკას, რომელიც ასევე მე-2 კორპუსშია განთავსებული. ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარემ, პროფ. თ.გაგოშიძემ აღნიშნა, რომ ზოგადად უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას აქვს პრინციპული მიდგომა საუნივერსიტეტო სივრცეების საერთო სარგებლობაში გამოყენების თაობაზე, რასაც თვითონაც მიესალმება. მისი გადმოცემით, ნამდვილად არ უნდა იყოს ჩაკეტილი სივრცეები და კაბინეტები უნივერსიტეტში და ყველას უნდა შეეძლოს კონკრეტული ფართის გამოყენება. სამწუხაროდ აღნიშნული ბიბლიოთეკის 5000 წიგნი მე-3 კორპუსის ბიბლიოთეკაში ვერ განთავსდება, მეორეც, ეს სივრცე ყოველთვის გამოიყენებოდა ვორქშოფების ჩასატარებლად 20 ადამიანთან და ასევე უცხოელი სტუმრების მისაღებად. ამ ეტაპზე დაგეგმილი იყო ბიბლიოთეკის ფართის ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო ცენტრის სივრცედაც გამოყენება, რადგან აღნიშნულ ცენტრს არ აქვს თავისი კუთხე.

აზრი გამოთქვეს:

პროფესორმა ლ. სურმანიძემ აღნიშნა, რომ აღნიშნული სივრცე არ არის ჩაკეტილი და მას იყენებს სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიც, მათ კორპუსში ფართის სიმცირის გამო. ეს მულტიფუნქციური სივრცეა, რომელიც ღიაა სტუდენტებისთვის და ასევე იმ ლექტორებისთვის, ვისაც მცირე ვორქშოფების ჩატარება სურთ.

ასოც.პროფესორებმა ე. ფირცხალავამ და ლ. არუთინოვმა აღნიშნეს, რომ ეს უნიკალური ბიბლიოთეკაა, რომლის განთავსება ბიბლიოთეკის ცენტრალურ კორპუსში გამორიცხულია, ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში კი შესაბამისი

ფართი არ არის. ამ ბიბლიოთეკით სარგებლობენ არა მხოლოდ ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის, არამედ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტები. ფაკულტეტს არ გააჩნია ისეთი თავისუფალი სივრცე, სადაც ჩატარდებოდა ვორქშოფი, თუნდაც დისერტაციის დაცვა, რომელიც ჩვეულებრივ აუდიტორიაში ხდება. სტუდენტების ფსიქოლოგიური კონსულტაციაც აუდიტორიაში ან ერთ-ერთი სასწავლო-სამეცნიერო ინსტუტის ოთახში მიმდინარეობს ხოლმე, რაც უხერხულობას ქმნის. ამიტომ ნიშვნელოვანია მე-2 კორპუსში ამ მულტიფუნქციური სივრცის არსებობა, არა მხოლოდ ფაკულტეტის,არამედ სხვა სტუდენტებისთვისსაც.

კენჭი უყარეს წინადადებას:

მე-2 კორპუსში შენარჩუნებულ იქნას ფაკულტეტის კუთვნილებაში არსებული ინტერდისციპლინური ცენტრის ბიბლიოთეკის ფართი, რომელიც გამოყენებულ იქნება როგორც მულტიფუნქციური სივრცე.

მომხრე: 20

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

დაადგინეს: შენარჩუნებულ იქნას ფაკულტეტის კუთვნილებაში არსებული ინტერდისციპლინური ცენტრის ბიბლიოთეკის ფართი მე-2 კორპუსში, რომელიც გამოყენებულ იქნება როგორც მულტიფუნქციური სივრცე.

10. პროფესორების სამეცნიერო საქმიანობის შეფასებისა და 2021 წლის მარტიდან მათი ანაზღაურების სისტემის შესახებ პრეზენტაცია. მომხსენებელი დ. ჩუბინიძე

სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსმა დიმიტრი ჩუბიძემ გააკეთა მოხსენება პროფესორების სამეცნიერო საქმიანობის შეფასებისა და 2021 წლიდან მათი ანაზღაურების სისტემის შესახებ. მან დეტალურად განიხილა სისტემის შემადგენელი კომპონენტები სავალდებულო პედაგოგიური, სამეცნიერი-კვლევითი და სერვისული დატვირთვის მიმართულებით. საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხზე. გამოთქვეს მოსაზრებები და მომხსენებლს შესთავაზეს გარკვეული ცვლილებების შეტანა, განსაკუთრებით, სამეცნიერი-კვლევითი საქმიანობის შეფასების ნაწილში.

საბჭომ იმსჯელა და დიმიტრი ჩუბინიძეს სთხოვა შეჯერებული შენიშვნების გათვალისწინებით ხელმეორედ წარმოადგინოს განსახილველად პროფესორების სამეცნიერო საქმიანობის შეფასებისა და ანაზღაურების სისტემის საკითხი.

 

 

საბჭოს თავმჯდომარე: პროფესორი თამარ გაგოშიძე    

 საბჭოს მდივანი: ასოცირებული პროფესორი ირინე ჟვანია

სრულად

ბრძანების N:

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის (წინასწარი და საჯარო) კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვების ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის (წინასწარი და საჯარო) კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვების ვადების განსაზღვრის შესახებ

 

უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 12 მარტის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

 

ვბრძანებ:

 

1. დამტკიცდეს თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის (წინასწარი და საჯარო) კომისიები დანართი N 1 ის მიხედვით.

2. 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების წინასწარი და საჯარო დაცვები ჩატარდეს 20 - 25 იანვარი და 18-22 თებერვალი.

3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის შესაბამის სამსახურს.

4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე

ფსიქოლოგიისა დ განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

პროფესორი   თამარ გაგოშიძე

სრულად

ბრძანების N: 2

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის (წინასწარი და საჯარო) ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის (წინასწარი და საჯარო) ვადების განსაზღვრის შესახებ უმაღლესი განათლების შესახებ“

საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 12 მარტის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

 

ვბრძანებ:

 

1. განისაზღვროს ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის (წინასწარი და საჯარო) ვადები დანართი N1 ის შესაბამისად

2. 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების წინასწარი და საჯარო დაცვები ჩატარდეს 20 - 25 იანვარი და 18-22 თებერვალი.

3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის შესაბამის სამსახურს.

4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ფსიქოლოგიისა დ განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

პროფესორი   თამარ გაგოშიძე

სრულად

ბრძანების N: 3

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დასკვნითი გამოცდებისა და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვების ჩატარების წესის შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის

 დეკანის ბრძანება

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში

დასკვნითი გამოცდებისა და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვების ჩატარების წესის შესახებ

 

უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 14 დეკემბრის 245/01-01,  2012 წლის 12 ივლისის N84/01-01 და 2013 წლის 26 დეკემბრის 182/01-01 ბრძანბების საფუძველზე

 

ვბრძანებ:

 

1. 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის გამოცდები და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვები ფაკულტეტზე ჩატარდეს დისტანციურად.

2. დასკვნითი და დამატებითი გამოცდების ჩატარების ფორმატი და წესი:

1) ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები სწავლების სამივე საფეხურზე და ასევე, სამაგისტრო ნაშრომების დაცვები ხორციელდება მხოლოდ, e-learning აკადემიური პლატფორმისა და/ან ZOOM აპლიკაციის საშუალებით. სურვილის შემთხვევაში პედაგოგს შეუძლია წერითი გამოცდის დროს e.learning-თან ერთად გამოიყენოს ზუმიც. ასეთ შემთხვევაში მას შეუძლია მოითხოვოს მიკროფონისა და კამერის ჩართვა.

2) დაუშვებელია სოციალური ქსელების გამოყენება გამოცდის ჩატარების მიზნით. ლექტორები და სტუდენტები კომუნიკაციისთვის სარგებლობენ თსუ ელ-ფოსტით და elearning-ის პლატფორმით (და არა - ფეისბუკით ან პირადი ელფოსტით). 

3) დასკვნითი და დამატებითი წერითი გამოცდები სწავლების სამივე საფეხურზე ტარდება სასწავლო კურსის სილაბუსით განსაზღვრული ფორმატით: ტესტური (ღია/დახურულ კითხვიანი, მრავლობით პასუხიანი), ესე, ქეისი ან მათი კომბინირებით სილაბუსით გათვალისწინებული შეფასების კომპონენტებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად. დამატებითი და ძირითადი გამოცდა უნდა იყოს ანალოგიური და შეესაბამებოდეს სილაბუსით გაწერილ ფორმატს.

4) ზეპირი და წერითი გამოცდის კომბინაციის შემთხვევაში (თუ გათვალისწინებულია სილაბუსით) ზეპირი გამოცდა ტარდება zoom აპლიკაციით. გამოცდის მსვლელობის ჩაწერა შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის თანხმობის შემთხვევაში. ზეპირი გამოცდის ჩაწერაზე სტუდენტის უარის შემთხვევაში, ვერ მოხდება სააპელაციო განაცხადის მიღება აღნიშნული საგნის ზეპირ კომპონენტზე.

5) ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის (ფსიქოლოგიისა და განათლების დეპარტამენტი) პროგრამების დასკვნითი და დამატებითი გამოცდების ჩატარების გრაფიკის ორგანიზებას ახორციელებს საგამოცდო ცენტრი, ხოლო სამაგისტრო გამოცდებისა და ასევე, ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო პროგრამის გრაფიკის ორგანიზებას ახორციელებს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური საგნის პედაგოგებთან შეთანხმებით.

6) გამოცდის დისტანციურად (e-learning ან zoom პლატფორმაზე) ჩატარების წესებს თითოეული კურსისთვის პედაგოგები სემესტრის დასრულებისთანავე წერილობით, წინასწარ აწოდებენ სტუდენტებს აკადემიურ პლატფორმაზე - elearning.tsu.ge

3. გამოცდის ჩატარების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა

თუ გამოცდის მიმდინარეობის დროს სტუდენტთან დაფიქსირდა ტექნიკური ხარვეზი (დენის, ინტერნეტის გათიშვა), მაშინ ის ინფორმაციას დაუყოვნებლივ აწვდის პედაგოგს და/ან ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს, ხოლო 24 საათის განმავლობაში LMS-ის საშუალებით აგზავნის განცხადებას ფაკულტეტზე.

4. გამოცდის გადავადება, საგამოცდო ნაშრომების შეფასების გასაჩივრება,  სასწავლო პროცესის მართვის სისტემაში გამოცდების შედეგების დაფიქსირება, საჩივრის განხილვა და გადაწყვეტა.

1) გამოცდის გადავადება, გამოცდების შედეგების შეფასების ვადები, სასწავლო პროცესის მართვის სისტემაში გამოცდების შედეგების დაფიქსირება, რეგულირდება სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით (თსუ აკადემიური საბჭოს დადგენილება №77/2011 25.07.2011, თავი VII მუხლი 16) და  თსუ-ში გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციით (რექტორის ბრძანება №84/01-01,12.07.2012 და  №182/01-01, 26.12.2013).

2) ძირითად გამოცდაზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში შესაბამის დამატებით გამოცდაზე გასვლა დასაშვებია განცხადების საფუძველზე. ფაკულტეტის დეკანის სახელზე განცხადება უნდა გაიგზავნოს ელექტრონული ფოსტის საშუალებით ფაკულტეტის კანცელარიის ელ.ფოსტაზე (chancellery.pes@tsu.ge) ძირითადი გამოცდის ჩატარებიდან არაუგვიანეს სამი დღის ვადაში გამოუცხადებლობის საპატიო მიზეზის მითითებითა და დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენით. გადაწყვეტილებას სტუდენტის დამატებით გამოცდაზე დაშვების შესახებ იღებს ფაკულტეტის დეკანი.

5. საგამოცდო ნაშრომების შეფასების გასაჩივრება. 

1) სტუდენტი უფლებამოსილია შედეგის გამოქვეყნებიდან 2 სამუშო დღის ვადაში მიმართოს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს (ელექტრონული ბაზის საშუალებით – lms.tsu.ge) და მოითხოვოს შედეგების გადასინჯვა.

2) ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური განცხადების/საჩივრის მიღებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს განაცხადის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას ლექტორის/სააპელაციო კომისიისთვის, რომელიც თავის მხრივ, 2 სამუშო დღის ვადაში უზრუნველყოფს აპელაციის დასკვნის მიწოდებას ფაკულტეტის უფლებამოსილი თანამშრომლისათვის.

3) საგამოცდო ნაშრომის საბოლოო შეფასებას სასწავლო პროცესის მართვის სისტემაში აფიქსირებს პედაგოგი.

6. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

1) სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ხორციელდება დისტანციურად, zoom-აპლიკაციის გამოყენებით.

2) სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ოქმი შეივსება ელექტრონულად.

3) სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა რეგულირდება ფაკულტეტის სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომის წარდგენის, დაცვისა და შეფასების პროცედურით.

4) სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის მსვლელობის დროს ტექნიკური ხარვეზის (დენის, ინტერნეტის გათიშვა) დაფიქსირების შემთხვევაში სტუდენტი 24 საათის განმავლობაში ინფორმაციას აწვდის პროგრამის ხელმძღვანელს და ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.

7. საგამოცდო ტესტის/მასალის გავრცელება, პერსონალური მონაცემების დაცვა

1) სტუდენტის მიერ საგამოცდო ტესტის/მასალის გავრცელების შემთხვევაში ფაკულტეტს უფლება აქვს აღძრას სტუდენტის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების საფუძველზე.

2) წერითი და ზეპირი გამოცდის, ასევე, სამაგისტრო ნაშრომის ჩაწერა შესაძლებელია გამოსაცდელი სტუდენტებისა და ლექტორის/ხელმძღვანელის თანხმობის შემთხვევაში.

8. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა.

9. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

 

ფსიქოლოგიისა დ განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

პროფესორი   თამარ გაგოშიძე

სრულად

ბრძანების N: 1

ოქმი N17

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის

საბჭოს სხდომის

ოქმი N 17

17.12. 2020

დღის წესრიგი:  

 1. 2020 წლის ბიუჯეტის ანგარიში
 2. 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება
 3. პროფესორ ნანა სუმბაძის შემოქმედებითი შვებულების საკითხი

სხდომას ესწრებოდნენ:

საბჭოს თავჯდომარე: პროფესორი თამარ გაგოშიძე

ფაკულტეტის საბჭოს  წევრები :

ფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტი:

პროფესორები :

ლალი სურმანიძე, ია კუტალაძე, მზია წერეთელი, ვახტანგ ნადარეიშვილი.

ასოცირებული პროფესორები : 

მანანა მელიქიშვილი, ირინე ჟვანია, ლუიზა არუთინოვი, ხათუნა მარწყვიშვილი, თამარ აბაშიძე, ლილი ხეჩუაშვილი, ეკატერინე ფირცხალავა, ნინო ლაბარტყავა, მაია მესტვირიშვილი.

განათლების მეცნიერებათა სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტი:

პროფესორი:

ქეთევა ჭკუასელი

ასოცირებული პროფესორი : 

ეთერ ღვინერია, იზაბელა პეტრიაშვილი.

სტუდენტები:

დიანა ზვიადაძე, ქეთევან ცანავა

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომას ესწრებოდა 19 წევრი.

სხდომა ჩატარდა ზუმის აპლიკაციით.

განიხილეს:

1. ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ თამარ გაგოშიძის ანგარიში 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯვასთან დაკავშირებით.

ფაკულტეტის დეკანმა და საბჭოს თავმჯდომარემ, პროფესორმა თ. გაგოშიძემ საბჭოს მოახსენა 2020 წლის ბიუჯეტის სხვადასხვა მუხლებიდან ხარჯვის შესახებ ინფორმაცია.

 • კერძოდ, 2020 წლის მარტის დასაწყისში ჩატარდა მუსიკათერაპიის ვოქრშოფი, რომელიც მოწვეულმა სპეციალისტებმა მარინა ალთუნაშვილმა და სუზან მეცნერმა. უცხოეთიდან მოწვეული სპეციალისტების ანაზღაურებაში დაიხარჯა 1500 ლარი. სასტუმროს მომსახურების(ადგილების დაჯავშნა, ცხოვრების ღირებულება და სხვა) ხარჯები - 2290ლარი; აეროპორტში დახვედრა, გაცილება, მგზავრობის ხარჯები - 2900 ლარი;
 • რიდერების და წიგნების თარგმნის და რედაქტირების ანაზღაურება - 6665 ლარი; მომზადდა რიდერები და მეთოდიკების აღწერილობა ექსპერიმენტული ფსიქოლოგიის კურსისთვის და ასევე რედაქტირებულ იქნა ლ. ხეჩუაშვილის მონოგრაფია „ ცხოვრების ისტორია და ტრანსფორმაციული გამოცდილებები“.
 • მივლინება ქვეყნის გარეთ - 10228 ლარი; პანდემიის პირობებში ეს მუხლი ვერ გაიხარჯა.
 • მიღებებისა და ოფიციალური სადილის, წვეულებისა და სხვა ღონისძიებების ხარჯები - 5182 ლარი;
 • წიგნადი ფონდი - 4000 ლარი;
 • პროფესორების დაჯილდოება სტატიის გამოქვეყნების გამო: 8*2500=20000. სასიხარულოა, რომ წელს 8 სტატია გამოქვეყნდა იმპაქტ-ფაქტორიან, მაღალი აკადემიური დონის საერთაშორისო ჟურნალებში.

აზრი გამოთქვეს: პროფ. ქ. ჭკუსელმა იკითხა, რა ბედი ეწია გაუხარჯავ ბიუჯეტს და შესაძლებელია თუ არა დაზოგილი თანხების გამოყენება შემდეგ წელს. საბჭოს თავმჯდომარემ, პროფ. თ. გაგოშიძემ აღნიშნა, რომ შესაძლებელია დაზოგილი თანხების ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით ფაკულტეტის საჭიროების მიხედვით გამოყენება, თუმცა არა მიმდინარე, არამედ მომავალი წლის ბიუჯეტში. ამისათვის აუცილებელია ბიუჯეტის კვარტალური მონიტორინგი და დროული გადაწყვეტილება გაუხარჯავი თანხების დაგეგმვის შესახებ.

საბჭომ იმსჯელა დეკანის ანგარიშზე 2020 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით და ერთხმად დაამტკიცა.

 მომხრე: 19

 წინააღმდეგი: 0

 თავი შეიკავა: 0

დაადგინეს: დამტკიცებულ იქნას დეკანის ანგარიში 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე.

2. ფაკულტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება.

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარემ, პროფ. თ. გაგოშიძემ საბჭოს წარუდგინა 2021 წლის ბიუჯეტი. მან აღნიშნა, რომ საბჭოს წევრებს დაეგზავნათ ბიუჯეტი გასაცნობად და შეამჩნევდნენ, რომ ფაკულტეტის მომავალი წლის ბიუჯეტი მომატებულია. ისევ იქნება შესაძლებლობა პროფესორების წახალისების სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით, ასევე საფაკულტეტო პიერდ-რევიუ ორენოვანი ჟურნალის გამოცემისთვის, რიდერებისთვის.

საბჭომ იმსჯელა ფაკულტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის საკითხებზე და ერთხმად დაამტკიცა.

მომხრე - 19

წინააღმდეგი - 0

თავი შეიკავა - 0

დაადგინეს: დამტკიცებულ იქნას ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი.

3. საბჭოს თავმჯდომარემ, პროფესორმა თამარ გაგოშიძემ საბჭოს გააცნო პროფესორ ნ. სუმბაძის წერილი შემოქმედებითი შვებულების თაობაზე. ნ. სუმბაძე ითხოვს შემოქმედებით შვებულებას მე-2 სემესტრში სახელმძღვანელოზე მუშაობის დასასრულებლად.

საბჭოს მდივანმა, ი. ჟვანიამ კენჭისყრაზე დააყენა ნ. სუმბაძისთვის შემოქმედებითი შვებულების შუამდგომლობის საკითხი.

მომხრე - 19

წინააღმდეგი - 0

თავი შეიკავა - 0

დაადგინეს: გაეწიოს შუმადგომლობა პროფესორ ნ. სუმბაძეს შემოქმედებითი შვებულების გამოყენებასთან დაკავშირებით გაზაფხულის სემესტრში - 1 მარტიდან 1 ივლისის ჩათვლით.

 

 

საბჭოს თავმჯდომარე: პროფესორი თამარ გაგოშიძე

საბჭოს მდივანი: ასოცირებული პროფესორი ირინე ჟვანია

სრულად

ბრძანების N:

ოქმი N16

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის

საბჭოს სხდომის

ოქმი N 16

3.12. 2020

დღის წესრიგი:  

 1. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის მსმენელის მიერ   პროგრამის შესრულების საკითხი
 2. ბაკალავრიატის 2021-2022 სასწავლო წლის ანკეტა-კითხვარების განხილვა და დამტკიცება

სხდომას ესწრებოდნენ:

საბჭოს თავჯდომარე: პროფესორი თამარ გაგოშიძე

ფაკულტეტის საბჭოს  წევრები :

ფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტი:

პროფესორები :

ლალი სურმანიძე, ია კუტალაძე, მზია წერეთელი.

ასოცირებული პროფესორები : 

მანანა მელიქიშვილი, ირინე ჟვანია, ლუიზა არუთინოვი, ხათუნა მარწყვიშვილი, თამარ აბაშიძე, შორენა მამუკაძე, ლილი ხეჩუაშვილი, ეკატერინე ფირცხალავა.

ასისტენტ პროფესორები:

ნინო ლაბარტყავა, თეონა ლოდია.

განათლების მეცნიერებათა სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტი:

პროფესორი:

ქეთევა ჭკუასელი

ასოცირებული პროფესორი : 

ზაქარია ქიტიაშვილი, იზაბელა პეტრიაშვილი.

სტუდენტები:

მარინა ბორჩაშვილი, ქეთევან ცანავა

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომას ესწრებოდა 19 წევრი

განიხილეს:

1. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის მსმენელის მიერ   პროგრამის შესრულების საკითხი

საბჭომ განიხილა საკითხი, რომელიც ეხებოდა მსმენელ გვანცა აბულაძის მიერ მასწავლებლის მომზადების პროგრამის შესრულებას.

საბჭომ კენჭი უყარეს საკითხ: გაფორმდეს შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის მსმენელის გვანცა აბულაძის  მიერ 2020 წელს პროგრამის შესრულება.

 მომხრე: 19

 წინააღმდეგი: 0

 თავი შეიკავა: 0

დაადგინეს: მსმენელ გვანცა აბულაძის მიერ 2020 წელს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (ინგლისური ენა-საბაზო და საშუალო საფეხური) შესრულებასთან დაკავშირებით გაფორმდეს შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი.

2. ბაკალავრიატის 2021-2022 წლის  ანკეტა-კითხვარების განხილვა და დამტკიცება

საბჭოს წევრებს წინასწარ დაეგზავნათ ბაკალავრიატის 2021-2022 სასწავლო წლის ანკეტა-კითხვარები. საბჭოს წინაშე წარდგენილი იყო ანკეტა-კითხვარები შემდეგი პროგრამებისათვის: ფსიქოლოგია, ოკუპაციური თერაპია, მულტილინგვური განათლება - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა.

 • ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ანკეტა-კითხვარის განხილვა

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა ასოც. პროფ. მ. მელიქიშვილმა აღნიშნა, რომ ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელები ითხოვენ 225 ადგილს. ჩაბარდება შესაბამისი გამოცდები: ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 4; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 40), უცხოური ენა (კოეფიციენტი 4; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 40), მათემატიკა/ისტორია (კოეფიციენტი 4; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ისტორიისთვის 40, ხოლო მათემატიკისთვის 25). მათთვის ვინც აირჩევს მათემატიკას გამოიყოფა 70 ადგილი, ხოლო - ისტორიისთვის 155.

საბჭომ კენჭი უყარა ფსიქოლოგიის პროგრამის ანკეტა - კითხვარს.

მომხრე - 19

წინააღმდეგი - 0

თავი შეიკავა - 0

დაამტკიცეს: ფსიქოლოგიის პროგრამის ანკეტა-კითხვარი, რომლის თანახმად ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამისათვის გამოიყოფა 225 ადგილი; ჩაბარდება გამოცდები: ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 4; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 40), უცხოური ენა (კოეფიციენტი 4; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 40), მათემატიკა/ისტორია (კოეფიციენტი 4; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ისტორიისთვის 40, ხოლო მათემატიკისთვის 25.  მათთვის ვინც აირჩევს მათემატიკას გამოიყოფა 70 ადგილი, ხოლო - ისტორიისთვის 155.

 • მულტილინგვური განათლება - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა.

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა ასოც. პროფ. მ. მელიქიშვილმა აღნიშნა, რომ მულტილინგვური განათლება - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო   პროგრამის ხელმძღვანელი ითხოვს 50 ადგილს. ბარდება შესაბამისი გამოცდები: ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 6; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51), უცხოური ენა (კოეფიციენტი 3; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 21), მათემატიკა/ისტორია (კოეფიციენტი 3; მათემატიკისთვის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 21, ხოლო ისტორიისთვის 41).  ადგილების კვოტა საგნების მიხედვით თანაბრად არის გადანაწილებული (მათემატიკა - 25 ადგილი, ისტორია - 25 ადგილი).

საბჭომ კენჭი უყარა მულტილინგვური განათლება - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო  პროგრამის ანკეტა-კითხვარს.

მომხრე - 19

წინააღმდეგი - 0

თავი შეიკავა - 0

დაამტკიცეს: მულტილინგვური განათლება - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ანკეტა-კითხვარი რომლის თანახმად პროგრამისათვის გამოიყოფა 50 ადგილი; ჩაბარდება გამოცდები: ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 6; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 51), უცხოური ენა (კოეფიციენტი 3; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 21), მათემატიკა/ისტორია (კოეფიციენტი 3; მათემატიკისთვის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 21, ხოლო ისტორიისთვის 41).  ადგილების კვოტა საგნების მიხედვით თანაბრად არის გადანაწილებული (მათემატიკა - 25 ადგილი, ისტორია - 25 ადგილი).

 • დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო  პროგრამის ანკეტა-კითხვარის განხილვა

ფაკულტეტის საბჭოზე, ასევე განიხილეს დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო  პროგრამის ანკეტა-კითხვარი, რომლის მიხედვითაც პროგრამის ხელმძღვანელი ითხოვს 75 ადგილს; ჩასაბარებელი გამოცდებია: ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 5; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 50), უცხოური ენა (კოეფიციენტი 2; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 30), მათემატიკა/ისტორია (კოეფიციენტი 5; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 40). ხოლო ადგილების კვოტა საგნების მიხედვით ასე არის გადანაწილებული: მათემატიკა - 45, ხოლო ისტორია - 30 ადგილი.

საბჭომ კენჭი უყარა  დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო  პროგრამის ანკეტა-კითხვარს

მომხრე - 19

წინააღმდეგი - 0

თავი შეიკავა - 0

დაამტკიცეს: დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო  პროგრამის ანკეტა-კითხვარი, რომლის მიხედვითაც პროგრამისთვის გამოიყოფა  75 ადგილი; ჩასაბარებელი გამოცდებია: ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 5; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 50), უცხოური ენა (კოეფიციენტი 2; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 30), მათემატიკა/ისტორია (კოეფიციენტი 5; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 40). ხოლო ადგილების კვოტა საგნების მიხედვით: მათემატიკა - 45, ხოლო ისტორია - 30 ადგილი.

 • ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო პროგრამის ანკეტა-კითხვარის განხილვა

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა ასოც. პროფ. მ. მელიქიშვილმა აღნიშნა, რომ ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმზღვანელი ითხოვს 20 ადგილს. პროგრამაზე მისაღები გამოცდებია: ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 4; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 41), უცხოური ენა (ინგლისური; კოეფიციენტი 4; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 41), ბიოლოგია (კოეფიციენტი 3; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 41), ფიზიკა/ქიმია/მათემატიკა (კოეფიციენტი 1; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი მათემატიკისთვის 21, ფიზიკა/ქიმია 26). ხოლო ადგილების კვოტა საგნების მიხედვით ასე არის გადანაწილებული: ფიზიკა -3, ქიმია -3, მათემატიკა - 14. 

საბჭომ კენჭი უყარა ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო პროგრამის ანკეტა-კითხვარს.

მომხრე - 19

წინააღმდეგი - 0

თავი შეიკავა - 0

დაამტკიცეს: ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო პროგრამის ანკეტა-კითხვარი, რომლის თანახმადაც პროგრამისთვის უნდა გამოიყოს 20 ადგილი; ჩაბარდება გამოცდები: ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 4; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 41), უცხოური ენა (ინგლისური; კოეფიციენტი 4; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 41), ბიოლოგია ( კოეფიციენტი 3; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 41), ფიზიკა/ქიმია/მათემატიკა (კოეფიციენტი 1; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი მათემატიკისთვის 21, ფიზიკა/ქიმია 26). ხოლო ადგილების კვოტა საგნების მიხედვით ასე არის გადანაწილებული: ფიზიკა -3, ქიმია -3, მათემატიკა - 14. 

 

საბჭოს თავმჯდომარე: პროფესორი თამარ გაგოშიძე

საბჭოს მდივანი: ასოცირებული პროფესორი ირინე ჟვანია

სრულად

ბრძანების N:

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2020 წლის 17 ნოემბრის №10 ბრძანებაში ცვლილებეის შეტანის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2020 წლის 17 ნოემბრის №10 ბრძანებაში ცვლილებეის შეტანის შესახებ

ვბრძანებ:

1.შევიდეს ცვლილება ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2020 წლის 17 ნოემბრის №10 ბრძანების პუნქტ „1“-ში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: საკონკურსო დოკუმენტები მიიღება 2020 წლის 19 ნოემბრიდან   4 დეკემბრის ჩათვლით.

თსუ-ის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის კანცელარიის  ელექტრონულ    მისამართზე: chancellery.pes@tsu.ge;

2.ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას;

3.ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება  დაევალოს ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურს;

4.ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა                          

ფაკულტეტის დეკანი

სრულად

ბრძანების N: 11

ბრძანების N:

ოქმი N15

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის

საბჭოს სხდომის

ოქმი N 15

24.11. 2020

დღის წესრიგი:  

 1. ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებისთვის აკადემიური ხარისხის მინიჭების წარდგინება;
 2. ფსიქოლოგიის  ფაკულტეტის  ბაკალავრიატის 2004  წლის კურსდამთავრებულ ლარისა პატარაიას დიპლომის ფორმისთვის განსაზღვრული სავალდებულო მონაცემების შექმნა;
 3. ფაკულტეტის  კვლევის ინსტიტუტიციური განხილვის კომიტეტის დებულების დამტკიცება;
 4. ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცება;
 5. უცხოელი სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის ღირებულების განსაზღვრა;
 6. სხვა

სხდომას ესწრებოდნენ:

საბჭოს თავჯდომარე: პროფესორი თამარ გაგოშიძე

ფაკულტეტის საბჭოს  წევრები :

ფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტი:

პროფესორები :

ლალი სურმანიძე

ასოცირებული პროფესორები : 

მანანა მელიქიშვილი, ირინე ჟვანია, ლუიზა არუთინოვი, ხათუნა მარწყვიშვილი, მედეა დესპოტაშვილი, თამარ აბაშიძე, შორენა მამუკაძე, ვახტანგ ნადარეიშვილი, ლილი ხეჩუაშვილი, ეკატერინე ფირცხალავა, ანასტასია ქიტიაშვილი, მაია მესტვირიშვილი.

ასოცირებული პროფესორი : 

ზაქარია ქიტიაშვილი, ეთერ ღვინერია, იზაბელა პეტრიაშვილი.

სტუდენტები:

მარინა ბორჩაშვილი, ქეთევან ცანავა

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომას ესწრებოდა 19 წევრი

განიხილეს შემდეგი საკითხები

1. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების საკითხი:

I.მიენიჭოს ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი 2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის კურსდამთავრებულს:

სამაგისტრო პროგრამა ,,ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება“

 დიპლომი წარჩინებით

 1.  ასათიანი ანა                                     

დიპლომი ჩვეულებრივი

 1.    ჯანიაშვილი ვანო                           

კენჭი უყარეს წინადადებას: ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი 2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის კურსდამთავრებულს:

მომხრე: 19

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

II. მიენიჭოს ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი 2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის კურსდამთავრებულს:

სამაგისტრო პროგრამა: ,,განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა“

დიპლომი წარჩინებით

 1. შეყლაშვილი თინათინ            

დიპლომი ჩვეულებრივი

 1. ალიევა კონულ                     
 2. ლალიაშვილი თამარ           
 3. მახარაძე გივი                        

კენჭი უყარეს წინადადებას: მიენიჭოს ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი 2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის კურსდამთავრებულს:

  მომხრე: 19

  წინააღმდეგი: 0

 თავი შეიკავა: 0

III. მიენიჭოთ ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი 2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის კურსდამთავრებულებს:

სამაგისტრო პროგრამა: ,, იურიდიული ფსიქოლოგია“

დიპლომი წარჩინებით

 1. კაბულაშვილი ანა                
 2. კორძახია ქეთევანი              
 3. ნასარიძე მარიამ                    

დიპლომი ჩვეულებრივი

 1. ითაშვილი სალომე              
 2. შენგელია ლელა                   

კენჭი უყარეს წინადადებას: მიენიჭოთ ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი 2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის კურსდამთავრებულებს:

მომხრე: 19

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

IV. მიენიჭოს კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეს შესაბამისი დიპლომი 2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის კურსდამთავრებულს:

სამაგისტრო პროგრამა: ,,კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია“

დიპლომი ჩვეულებრივი

 1. მიროტაძე ანნა                                    

კენჭი უყარეს წინადადებას: მიენიჭოს კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი 2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის კურსდამთავრებულს:

მომხრე: 19

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

V. მიენიჭოთ შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი 2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის კურსდამთავრებულებს:

სამაგისტრო პროგრამა: ,,შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია“

დიპლომი წარჩინებით

 1. გამყრელიძე თინათინ                    
 2. გერგაული ანა 
 3. ტაბატაძე ნინო                                 

დიპლომი ჩვეულებრივი

 1. არაყიშვილი ქეთევან                     
 2. ბიკაშვილი ნინო                              
 3. რამიშვილი ნანა                              
 4. შოთნიაშვილი ანა                            

კენჭი უყარეს წინადადებას: მიენიჭოთ შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი 2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის კურსდამთავრებულებს:

მომხრე: 19

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

VI. მიენიჭოთ ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი 2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის კურსდამთავრებულებს:

სამაგისტრო პროგრამა: ,,ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური)“

დიპლომი წარჩინებით

 1. ლეკვეიშვილი მარიამ             
 2. დიპლომი ჩვეულებრივი
 3. ჯიქიძე ეკატერინე                    

კენჭი უყარეს წინადადებას: მიენიჭოთ ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი 2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის კურსდამთავრებულებს:

მომხრე: 19

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

VII. მიენიჭოთ განათლების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეს შესაბამისი დიპლომი 2020/2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრის კურსდამთავრებულს:

სწავლების ძირითადი დარგი - მასწავლებლის განათლება

ქვედარგი - დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა

დიპლომი ჩვეულებრივი

 1. აქიაშვილი თამთა                   

კენჭი უყარეს წინადადებას: მიენიჭოთ განათლების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მიეცე შესაბამისი დიპლომი 2020/2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრის კურსდამთავრებულს:

მომხრე: 19

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

VIII. მიენიჭოთ განათლების მეცნიერებების მაგისტრის  აკადემიური ხარისხი და   მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი  2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრის კურსდამთავრებულებს:

სწავლების ძირითადი დარგი - განათლების მეცნიერებები

 დიპლომი წარჩინებით

 1. აგაჯანოვა ფატმა             
 2. ანთიძე თამთა                 
 3. ბებრიშვილი მარიამი     
 4. ბეგაშვილი ნინო             
 5. კურმაშვილი ქეთი          
 6. მანდარია თამთა             
 7. ნოზაძე თამარ                 
 8. ქარდავა თეონა               
 9. ჩაფიძე მარიკა                 

დიპლომი ჩვეულებრივი

 1. არუთინიანი სერგო        
 2. ასლამაზიშვილი ლალი
 3. გველესიანი სოფიკო      
 4. ეცადეიშვილი თინა        
 5. კაციტაძე მირანდა          
 6. ლეშკაშელი ნინო         
 7. მარიამიძე ეკა               
 8. სუხიაშვილი მერი        
 9. ქველიძე ნატო              
 10. ჩოქური ელენე             
 11. ჯამაგიძე ეკა                

კენჭი უყარეს წინადადებას: მიენიჭოთ განათლების მეცნიერებების მაგისტრის  აკადემიური ხარისხი და   მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი  2019/2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრის კურსდამთავრებულებს:

მომხრე: 19

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

IX. მიენიჭოთ  მასწავლებლის განათლების მაგისტრის   აკადემიური  ხარისხი  და  მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი  2020 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:

სწავლების ძირითადი დარგი  - ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა

დიპლომი წარჩინებით

 1. ბერულავა სოფიო      
 2. მამფორია მარიამ       
 3. პაპოშვილი ანა           

 დიპლომი ჩვეულებრივი

 1. ესტატეშვილი მარი  
 2. ლუტიძე ლანა           
 3. ფუტკარაძე მარინა   

სწავლების ძირითადი დარგი - გერმანული ენის  სწავლების მეთოდიკა

დიპლომი წარჩინებით

გარუჩავა ანა            

კენჭი უყარეს წინადადებას: მიენიჭოთ  მასწავლებლის განათლების მაგისტრის   აკადემიური  ხარისხი  და  მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი  2020 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:

მომხრე: 19

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

2. ფსიქოლოგიის  ფაკულტეტის  ბაკალავრიატის 2004  წლის კურსდამთავრებულ ლარისა პატარაიას დიპლომის ფორმისთვის განსაზღვრული სავალდებულო მონაცემების შექმნა

ფაკულტეტის საბჭოს მდივანმა ი. ჟვანიამ საბჭოს მოახსენა ინფორმაცია, რომელიც ეხებოდა ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის  ბაკალავრიატის 2004  წლის კურსდამთავრებულ ლარისა პატარაიას დიპლომის ფორმისთვის განსაზღვრული სავალდებულო მონაცემების შექმნასა და მინიჭებული აკადემიური ხარისხის დაზუსტებას. საბჭო დეტალურად გაეცნო აღნიშნულ საკითხს. აღინიშნა, რომ საკითხთან დაკავშირებით ჩატარდა ადმინისტრაციული წარმოება და დადგინდა, რომ შესწორება უნდა შევიდეს ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის 2004 წლის სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის  14 ივნისის ზოგადი ფსიქოლოგიის სპეციალობის ოქმში და მინიჭებული კვალიფიკაცია უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: ფსიქოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ზოგადი ფსიქოლოგიის სპეციალობით.

საბჭომ კენჭი უყარა შესწორების შეტანას:

მომხრე: 19

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

დაადგინეს: ფსიქოლოგიის   ფაკულტეტის  ზოგადი ფსიქოლოგიის სპეციალობის 2004  წლის კურსდამთავრებულთა, მათ შორის ლარისა პატარაიას  აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების (ოქმის) ნომრად განისაზღვროს 4/პ, ხოლო აკადემიურ ხარისხად განისაზღვროს ფსიქოლოგიის  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ზოგადი ფსიქოლოგიის სპეციალობით.

ზემოაღნიშნული პირობა  გავრცელდება  ბრძანებაში მითითებულ ყველა კურსდამთავრებულზე და მათ დიპლომებში ცვლილება განხორციელდეს ინდივიდუალურად მომართვის შემთხვევაში.

3. ფაკულტეტის კვლევის ინსტიტუციური განხილვის დებულების განხილვა და კომიტეტის შექმნა

ასოცირებულმა პროფესორმა ეკატერინე ფირცხალავამ აღნიშნა, რომ მისი ინიციატივით უკვე სამი წელია მიმდინარებს ფაკულტეტზე კვლევის განხილვის კომიტეტთან დაკავშირებული დოკუმენტის შემუშავება. ეს დოკუმენტი ეყრდნობა ერთ-ერთი ამერიკული უნივერსიტეტის დებულებას. მისი აზრით, მნიშვნელოვანია, რომ ფაკულტეტზე არსებობდეს ასეთი კომიტეტი, რაც საბჭოს წევრებმაც გაიზიარეს. შესაბამისად, ფაკულტეტის საბჭოზე დადგა საკითხი კვლევის საფაკულტეტო განხილვის საბჭოს დაარსების შესახებ.

აზრი გამოთქვეს: ასოც.პროფესორებმა ლ. ხეჩუაშვილმა, ხ. მარწყვიშვილმა. მათ აღნიშნეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში პუბლიკაციებისთვის, რადგან ითხოვენ ადამიანებზე, როგორც კვლევის სუბიექტებზე ჩატარებული კვლევის ეთიკური პრინციპების განხილვის შედეგს და კომიტეტის დასკვნას.

საბჭომ განიხილა აღნიშნული საკითხი და კენჭი უყარა კვლევის საფაკულტეტო განხილვის კომიტეტის დებულებას.

მომხრე: 19

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

დადაგინეს: მიღებულ იქნას კვლევის საფაკულტეტო განხილვის კომიტეტის დებულება. დაევალოთ ინსტიტუტების ხელმძღვანელებს წარმოადგინონ კომიტეტში თითო წევრი.

4. ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანა

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარემ პროფესორმა თამარ გაგოშიძემ დააყენა საკითხი ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით, რადგან მისი წევრი ასოც.პროფესორი გ.გოროშიძე აღარ არის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი. მან საბჭოს შესთავაზა საგამომცემლო საბჭოს წევრების დამტკიცება შემდეგი შემადგენლობით: მ. წერეთელი, ი. კუტალაძე, ლ. არუთინოვი, ქ. ჭკუასელი, ი. პეტრიაშვილი, ი. აფთარაშვილი, ე. ფირცხალავა, ხ. მარწყვიშვილი, მ დესპოტაშვილი, შ.მამუკაძე. საბჭოს თავმჯდომარე თ. გაგოშიძე.

საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხზე და კენჭი უყარეს ფაკულტეტის საგამამოცემლო საბჭოს შემადგენლობას.

მომხრე: 19

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

დაადგინეს: ფაკულტეტის საგამომცემლო საბჭოს შემადგენლობაში შევიდნენ:   პროფესორები: მზია წერეთელი, იამზე კუტალაძე,  ქეთევან ჭკუასელი. ასოცირებული პროფესორები: ლუიზა არუთინოვი, იზაბელა პეტრიაშვილი, ეკატერინე ფირცხალავა, ხათუნა მარწყვიშვილი, ია აფთარაშვილი, შორენა მამუკაძე, მედეა დესპოტაშვილი. საბჭოს თავმჯდომარეა პროფესორი თ. გაგოშიძე

5. უცხოელი სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის ღირებულების განსაზღვრა

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარემ პროფესორმა თამარ გაგოშიძემ საბჭოს წევრებს მოახსენა, რომ საბჭომ უნდა იმსჯელოს და განსაზღვროს უცხოელი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასური. იქვე აღნიშნა, რომ საფასურის განსაზღვრა ფაკულტეტს დამოუკიდებლად შეუძლია. საბჭომ იმსჯელა აღნიშნულ საკითხზე და შეთანხმდნენ, რომ უცხოელი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასური სახელმწიფო გრანტის ორმაგი ოდენობით განისაზღვროს.

საბჭომ კენჭი უყარა უცხოელი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის სახელმწიფო გრანტის ორმაგი ოდენობით განსაზღვრის საკითხს.

მომხრე: 19

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

დაადგინეს: უცხოელი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასური შეესაბამება სახელმწიფო გრანტის ორმაგ ოდენობას - 4500 ლარს.

 

 

საბჭოს თავმჯდომარე: პროფესორი თამარ გაგოშიძე

საბჭოს მდივანი: ასოცირებული პროფესორი ირინე ჟვანია

სრულად

ბრძანების N:

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის დოკუმენტების წარმოდგენის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის დოკუმენტების წარმოდგენის ვადების განსაზღვრის შესახებ

უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 29 ივლისის N126/01-01   ბრძანების, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს  2017 წლის 25 აპრილის სხდომაზე დამტკიცებული ,,ფაკულტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის წესის“ მე-7 პუნქტის საფუძველზე

ვბრძანებ:

1.გამოცხადეს კონკურსი ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების მოსაპოვებლად. საკონკურსო დოკუმენტები მიიღება 2020 წლის 19 ნოემბრიდან   27 ნოემბრის ჩათვლით.

თსუ-ის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის კანცელარიის  ელექტრონულ    მისამართზე: chancellery.pes@tsu.ge;

2.კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად დოქტორანტმა  უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

ა) განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (დანართი 1);

ბ) ავტობიოგრაფია (CV);

გ) სამეცნიერო პუბლიკაციების, განხორციელებული სამეცნიერო–კვლევითი, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და სასწავლო აქტივობების ჩამონათვალი (დანართი 2 /შევსებული ცხრილი - მათი  დამადასტურებელი  დოკუმენტაციით);

დ) სამეცნიერო ხელმძღვანელის შუამდგომლობა;

ე) ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;

ვ) ამონაწერი სტუდენტის ბარათიდან GPA-ის მითითებით.

3.კონკურსის შედეგები გამოცხადდეს არა უგვიანეს 2020 წლის 9 დეკემბრისა.

4.ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას.

5.ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება  დაევალოს ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურს.

6.ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე

 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა                             

ფაკულტეტის დეკანი                                                                       

სრულად

ბრძანების N: 10

ოქმი N14

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის

საბჭოს სხდომის ოქმი N 14

28.09. 2020

დღის წესრიგი:

 1. განათლების მეცნიერებების დეპარტამენტის ერთობლივი სადოქტორო პროგრამის - „განათლების მეცნიერებები“ - აკრედიტაციის პროცესში საექსპერტო დასკვნაში წარმოდგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით პროგრამაში ცვლილებების შესახებ.
 2. საბაკალავრო პროგრამაში "ოკუპაციური თერაპია" ეპიდემიოლოგიური ვითარების შედეგებით გამოწვეული ცვლილებების შესახებ.

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა გაიმართა ელექტრონულად. საკითხთან დაკავშირებული დოკუმენტი წინასწარ გაეგზავნათ საბჭოს წევრებს.

ელექტრონულ კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღეს:

საბჭოს თავჯდომარე: პროფესორი თამარ გაგოშიძე ფაკულტეტის საბჭოს წევრები :

ფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტი:

პროფესორები :

მზია წერეთელი, ლალი სურმანიძე.

ასოცირებული პროფესორები :

ირინე ჟვანია, ლილი ხეჩუაშვილი, შორენა მამუკაძე, მაია მესტვირიშვილი, ეკატერინე ფირცხალავა, ხათუნა მარწყვიშვილი, ია აფთარაშვილი, თამარ აბაშიძე, მედეა დესპოტაშვილი, ანასტასია ქიტიაშვილივ, ლუიზა არუთინოვა, მანანა მელიქიშვილი.

ასისტენტ პროფესორები:

თეონა ლოდია

განათლების მეცნიერებათა სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტი:

პროფესორი:

ქეთევან ჭკუასელი

ასოცირებული პროფესორი :

ზაქარია ქიტიაშვილი, იზაბელა პეტრიაშვილი.

სტუდენტები:

ქეტი ცანავა, მარინა ბორჩაშვილი.

ელექტრონულ კენჭისყრაში სულ მონაწილეობდა 21 წევრი. განიხილეს შემდეგი საკითხები:

1. განათლების მეცნიერებების დეპარტამენტის ერთობლივი სადოქტორო პროგრამის -

„განათლების მეცნიერებები" - აკრედიტაციის პროცესში საექსპერტო დასკვნაში წარმოდგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით პროგრამაში ცვლილებების შესახებ.

მოისმინეს:

ფაკულტეტის საბჭომ იმსკელა საკითხზე, რომელიც ეხებოდა განათლების მეცნიერებების დეპარტამენტის ერთობლივი სადოქტორო პროგრამის „განათლების მეცნიერებები“

აკრედიტაციის პროცესში საექსპერტო დასკვნაში წარმოდგენილი ექსპერტების რეკომენდაციების გათვალისწინებით პროგრამაში ცვლილებების შეტანას, კერძოდ:

 • „აუცილებელია განისაზღვროს უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა პროგრამაზე ჩარიცხვის პირობები და საკანონმდებლო მოთხოვნები. ასევე, უნდა განისაზღვროს ქართულ ენაში მინიმალური ენობრივი კომპეტენცია“ - შესაბამისად, არაქართულენოვანი პირების პროგრამაზე ჩარიცხვის მოთხოვნები, რომელიც ასახული იყო პროგრამის დანართად წარმოდგენილ ხელშეკრულებაში, აისახა პროგრამის სტრუქტურაშიც პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებში/იხ.დანართი 1 - პროგრამის ჩარჩო და სტრუქტურა/ ;
 • „აუცილებელია, პრაქტიკული კვლევის სასწავლო კურსს წინაპირობად განესაზღვროს კვლევის მეთოდოლოგიისა და მეთოდების სასწავლო კურსი. „ - შესაბამისად, განისაზღვრა პრაქტიკული კვლევის კურსის წინაპირობა, რაც აისახა როგორც სასწავლო კურსში, ასევე პროგრამის სტრუქტურაში. /იხ.დანართი 2 ,3 - კვლევის პრაქტიკული კურსი, დანართი 1 - პროგრამის სტრუქტურა /

ფაკულტეტის საბჭომ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.

მომხრე: 21

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

დაადგინეს: არაქართულენოვანი პირების პროგრამაზე ჩარიცხვის მოთხოვნები, რომელიც ასახული იყო პროგრამის დანართად წარმოდგენილ ხელშეკრულებაში, აისახება პროგრამის სტრუქტურაშიც პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებში/იხ.დანართი 1 - პროგრამის ჩარჩო და სტრუქტურა/;

განისაზღვროს პრაქტიკული კვლევის კურსის წინაპირობა, რაც უნდა აისახოს, როგორც სასწავლო კურსში, ასევე პროგრამის სტრუქტურაში. /იხ.დანართი 2 ,3 - კვლევის პრაქტიკული კურსი, დანართი 1 - პროგრამის სტრუქტურა /.

 

საბჭოს თავმჯდომარე: პროფესორი თამარ გაგოშიძე

საბჭოს მდივანი: ასოცირებული პროფესორი ირინე ჟვანია

 

სრულად

ბრძანების N:

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომის წარდგენის, დაცვისა და შეფასების პროცედურა

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომის წარდგენის, დაცვისა და შეფასების პროცედურა

1. სამაგისტრო ნაშრომის მიზანი
1.1. სამაგისტრო ნაშრომი არის სტუდენტის მიერ აკადემიური კეთილსინდისირების პრინციპების დაცვით, ინდივიდუალურად შესრულებულ სამუშაო.
1.2. ნაშრომში უნდა აისახოს სწავლის ან/და საქმიანობის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, მათ შორის, ისეთი სპეციფიკური მეთოდების/საკითხების, რომელთა ძირითადი ნაწილიც ასახავს კვლევაზე დაფუძნებულ ახალ ცოდნას ან/და პროფესიულ პრაქტიკას. 
1.3. სტუდენტმა სამაგისტრო ნაშრომში უნდა შეძლოს პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების მოძიება, უნდა გამოავლინოს კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით. ნაშრომში უნდა ჩანდეს, რომ სტუდენტს შეუძლია კომპლექსური ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება, მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი და შეფასება, კვლევის დამოუკდებლად განხორციელება. ნაშრომში შემოქმედებითად უნდა იყოს გამოყენებული თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები დარგის თავისებურებების გათვალისწინებით. 

მუხლი 2. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი 

2.1. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს თსუ აკადემიური პერსონალი (სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორი), ემერიტუს–პროფესორი, თსუ სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ–თანამშრომელი, დოქტორის ხარისხის მქონე მოწვეული პირი (გამონაკლის შემთხვევაში მოწველ პირს შეიძლება არ ჰქონდეს დოქტორის ხარისხი). მოწვევის თაობაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს კონკრეტული სამაგისტრო პროგრამა, რაც აისახება შესაბამის ოქმში. დოქტორის ხარისხის არმქონე სპეციალისტის მოწვევაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს სამაგისტრო პროგრამა სათანადო არგუმენტების წარმოდგენით, რაც აისახება ოქმში.  
2.2. სამაგისტრო ნაშრომს შესაძლებელია ჰყავდეს თანახელმძღვანელიც.
2.3. ხელმძღვანელი ვალდებულია, თითოეულ სტუდენტს დაეხმაროს ნაშრომზე მუშაობის პროცესში, კერძოდ:
ა) გამართოს რეგულარული პირისპირ და/ან ონლაინ შეხვედრები სტუდენტთან ან საჭიროებისამებრ სტუდენტების ჯგუფთან; 
ბ) მიაწოდოს სტუდენტს ინფორმაცია ნაშრომის მომზადების ზოგადი რეგულაციების შესახებ, მათ შორის ინფორმაცია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხობის წესებთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაკავშირებით, ასევე აკადემიური ეთიკის, მონაცემთა დაცვის, პლაგიატის შესახებ, აუხსნას სტუდენტს ნაშრომის მომზადების, წარდგენისა და შეფასებასთან დაკავშირებული პროცედურები. 
გ) გაუწიოს კონსულტაცია კვლევის კონცეფციის შემუშავების პროცესში (მაგ.: საკვლევი საკითხის ჩამოყალიბება, კვლევის დიზაინის შემუშავება, კვლევის მეთოდების განსაზღვრა და სხვ.). 
დ) დაეხმაროს სტუდენტს ნაშრომის მომზადების დროს წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრაში.
ე) დაეხმაროს სტუდენტს ვადების განსაზღვრასა და დროის ეფექტიანად განაწილებაში, ნაშრომის შესრულების ძირითადი ეტაპების დაგეგმვაში, ნაშრომის სტრუქტურის განსაზღვრაში, კვლევისათვის საჭირო მონაცემთა მოპოვებასა და ანალიზის დაგეგმვაში.
2.4 ხელმძღვანელმა  ერთდროულად შეიძლება უხელმძღვანელოს მაქსიმუმ 5 მაგისტრანტს.


მუხლი 3. სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების ენა

3.1. სამაგისტრო ნაშრომი შესრულებული უნდა იყოს  ქართულ ენაზე.
3.2.უცხოენოვანი სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები წარმოადგენენ ნაშრომს საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების  ენაზე. 

მუხლი 4. სამაგისტრო ნაშრომის თემის არჩევა:


4.1. მეოთხე სემესტრის დასაწყისში, აკადემიური რეგისტრაციისთვის დადგენილ ვადებში, მაგისტრანტი სასწავლო ბარათში (sms.tsu.ge) აფიქსირებს თავის არჩევანს და რეგისტრირდება საგანზე: სამაგისტრო ნაშრომი (შესაბამისი სამაგისტრო პროგრამის მითითებით). 
4.2. მაგისტრანტის სამაგისტრო ნაშრომის სათაური და ხელმძღვანელი მტკიცდება შესაბამისი ინსტიტუტის სხდომაზე, რის შესახებაც დგება ოქმი. 
4.3. სამაგისტრო ნაშრომის სათაურისა და ხელმძღვანელის დამტკიცების ამსახველი ოქმის ასლი წარედგინება ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს სააუდიტორიო მეცადინეობების დაწყებიდან არაუგვიანეს ორი კვირის განმავლობაში.   


მუხლი 5. სამაგისტრო ნაშრომის სტრუქტურა და გაფორმების წესი
5.1. სამაგისტრო ნაშრომი შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან:
1.    თავფურცელი (სატიტულო ფურცელი); 
2.    ანოტაცია (ქართულ და ინგლისურ ენებზე თემის სათაურის მითითებით); 
3.    სარჩევი (შინაარსი);
4.    შესავალი;
5.    ტექსტის ძირითადი ნაწილი (რომელიც მოიცავს ლიტერატურის მიმოხილვას, კვლევის მეთოდების აღწერას, კვლევის შედეგებს); 
6.    დასკვნა; 
7.    გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა; 
8.    დანართები (არსებობის შემთხვევაში); 
5.2. სამაგისტრო ნაშრომის მიმართ არსებობს  სამეცნიერო კვლევის შინაარსობრივი და ტექნიკური მოთხოვნები. ნაშრომი ფორმდება ქვემოთმოყვანილი სტანდარტის შესაბამისად:

 •  თავფურცელი (სატიტულო ფურცელი) - წინ უძღვის ანოტაციას:
 • ფურცლის ზედა ნაწილში: უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სრული დასახელება, სადაც შესრულდა ნაშრომი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სამაგისტრო პროგრამის დასახელება; შრიფტის ზომა: 14); 
 •  2-3 სმ-ის დაშორებით - სტუდენტის გვარი და სახელი (სახელობით ბრუნვაში, შრიფტის ზომა: 16); 
 •  შუა ნაწილში - ნაშრომის დასახელება ბრჭყალების გარეშე (შრიფტის ზომა: 16); 
 • ნაშრომის დასახელების ქვემოთ - მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი (მაგ.: ნაშრომი შესრულებულია ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად) (შრიფტის ზომა: 14);
 •  თავფურცლის მარჯვენა ქვედა მხარეს - ნაშრომის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, აკადემიური ხარისხი, აკადემიური თანამდებობა (შრიფტის ზომა: 12) ; 
 • სულ ქვემოთ, შუა ნაწილში - ნაშრომის შესრულების ადგილი (ქალაქი) და თარიღი (მაგ.: თბილისი, ქვევით - 2000) (შრიფტის ზომა: 12) 
 • ანოტაცია – აისახება თემის აქტუალობა, მიზნები, ამოცანები, კვლევის საგანი, ობიექტი, ძირითადი შედეგები, სიახლე; მოცულობა - 150 –200 სიტყვა. ანოტაცია უნდა დაიწეროს ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ინგლისური ვარიანტი უნდა მოიცავდეს თემის დასახელებას, ავტორის გვარს და ინიციალებს.
 • შინაარსი (სარჩევი) – ასახავს სამაგისტრო ნაშრომის სრული ტექსტის ყველა თავისა და პარაგრაფის ზუსტ დასახელებას თანმიმდევრულად, მარჯვენა მხარეს მათი გვერდების ნომრის მითითებით. გვერდების ნუმერაცია უნდა დაიწყოს სარჩევის მომდევნო გვერდიდან თავფურცლის, ანოტაციის და შინაარსის გვერდების რაოდენობის გათვალისწინებით. 
 •  შესავალი – წარმოადგენს ნაშრომის ზოგად ნაწილს, რომელშიც უნდა აისახოს თემის აქტუალობის დასაბუთება, მიზნები, დასმული ამოცანების შინაარსი, საკვლევი საგნისა და ობიექტის ფორმულირება, კვლევისათვის გამოყენებული მეთოდი, პრობლემის კვლევის მდგომარეობა, ანუ არის თუ არა საკითხი დამუშავებული, ვის მიერ, როდის და რა კუთხით. რით განსხვავდება მოცემული სამაგისტრო ნაშრომი წინა კვლევებისგან. შესავლის მოცულობა - 6000-8000 ასო-ნიშანი. 
 • ტექსტის ძირითადი ნაწილი – ძირითადი ტექსტი შესაძლებელია დაიყოს თავებად და პარაგრაფებად. თავები გადაინომრება თანმიმდევრულად და დასახელებისგან გამოიყოფა წერტილებით. პარაგრაფებს დაესმის თავისა და პარაგრაფის ნომრები. თავის დასახელება იწერება 16–იანი ზომის შრიფტით. ტექსტი შეიძლება მოიცავდეს რამდენიმე თავს, თითოეული თავი კი - რამდენიმე პარაგრაფს. შესავალი, თითოეული თავი და დასკვნა უნდა დაიწყოს ახალი ფურცლიდან, ხოლო პარაგრაფების დაწყება ახალი ფურცლიდან აუცილებელი არ არის. 
 • დასკვნა – წარმოადგენს სამაგისტრო ნაშრომის ნაწილს, რომელშიც აისახება ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები, მათი თეორიული მნიშვნელობა და პრაქტიკული ღირებულება, ასევე, პერსპექტიული გამოყენების სფერო. 
 • გამოყენებული ლიტერატურის მიმართ გასათვალისწინებელი მოთხოვნები: 
 •  ლიტერატურის ნუსხა წარმოდგენილი უნდა იყოს ანბანური თანმიმდევრობით (ჯერ ქართულ, შემდეგ უცხოურ ენებზე); 
 •  წიგნის ან მონოგრაფიის მითითებისას საჭიროა დასახელდეს ავტორის გვარი და ინიციალები, ნაშრომის სახელწოდება, გამოცემის ქალაქი, გამომცემლობა, წელი, გვერდების საერთო რაოდენობა; 
 • სამეცნიერო ნაშრომის მითითებისას უნდა დასახელდეს ავტორის გვარი, ინიციალები, ნაშრომის სახელწოდება, სამეცნიერო ჟურნალის სახელწოდება, წელი, ტომი, ნომერი, ნაშრომის საწყისი და ბოლო გვერდები. 
 • ტექსტში გამოყენებული საილუსტრაციო მასალა – ცხრილები, დიაგრამები, სურათები, სქემები - უნდა გადაინომროს. მაგალითად, ნაშრომის თავის ნომერი და ცხრილის ნომერი -  2.1, 2.2 და ა.შ საილუსტრაციო მასალამ შეიძლება მოიცვას ნაშრომის ტექსტის არა უმეტეს 1/3-ისა. საილუსტრაციო მასალის დარჩენილი ნაწილი უნდა მოექცეს დამატებებში.
 • სამაგისტრო ნაშრომის ტექსტში კონკრეტული ნაშრომის განხილვისას და ავტორისეული მოსაზრების დაფიქსირებისას მრგვალ ფრჩხილებში უნდა ჩაიწეროს მისი ინიციალი, გვარი და ნაშრომის გამოქვეყნების წელი; მაგ: (დ. უზნაძე; 1998); 
 • ტექსტში გამოყენებული ციტატების ბოლოს კვადრატულ ფრჩხილებში უნდა მიეთითოს ავტორის ინიციალი, გვარი, წელი და გვერდი. მაგ: [დ. უზნაძე, 1998: 6]; ტექსტში ჩართული ციტატა უნდა ჩაისვას ბრჭყალებში და დაიბეჭდოს დახრილი შრიფტით (იტალიკით). 
 • შენიშვნები და დამატებითი ინფორმაცია სქოლიოების სახით, საჭიროების შემთხვევაში, დაერთვის თითოეული გვერდის ბოლოს უწყვეტი ნუმერაციით. შენიშვნების/სქოლიოების შრიფტის ზომა: 10 
 • ტექსტის დაკაბადონების წესი 
 • ტექსტი აკრეფილი უნდა იყოს A4 ზომის სტანდარტულ ფურცელზე 
 • შრიფტის სახე - Sylfaen 
 • ტექსტის შრიფტის ზომა - 12 
 • თავები/ქვეთავების შრიფტის ზომა - 16/14 
 • სქოლიოს შრიფტის ზომა -10 
 • სტრიქონებს შორის მანძილი -1,5 ინტერვალი; 
 • ფურცლის გვერდზე ტექსტის მინდორი: მარცხნიდან - 3 სმ, მარჯვნიდან -1სმ, ზემოდან -2.5 სმ, ქვემოდან 2.5ს; 
 • ნაშრომის მოცულობაა 40-100 გვერდი (არაუმეტეს 200 000 ასო-ნიშანი, არანაკლებ 80 000 ასო-ნიშანი). 
 • სამაგისტრო ნაშრომს დანართის სახით უნდა ახლდეს სატიტულო ფურცლის ინგლისური თარგმანი. 

მუხლი 6.  აკადემიური კეთილსინდისიერება და პლაგიატი 

6.1. აკადემიური კეთილსინდისიერების დარღვევის სახეებია: 
ა) პლაგიატი, რაც გულისხმობს გამიზნულად თუ უნებლიედ სხვისი ნაშრომის (იდეების, ცნებების, ფორმულების, გრაფიკების, ცხრილების, გამოსახულებების, დიზაინის და სხვა) საკუთრად წარმოჩენასა და გავრცელებას ავტორის/წყაროს შესაბამისად მითითების (საჭიროების შემთხვევაში, ნებართვის) გარეშე; 
ბ) თვითპლაგიატი, რაც გულისხმობს სხვა ნაშრომში გამოთქმული საკუთარი მოსაზრებების გამეორებას ორიგინალური წყაროს მითითების გარეშე, ან საკუთარი ნაშრომის ორჯერ ან მეტჯერ წარდგენას სხვადასხვა დავალების ფარგლებში; 
გ) კომპილაცია, რაც გულისხმობს საკუთარი დამუშავებისა და ინტერპრეტაციის გარეშე საავტორო უფლებით დაცული, სხვის მიერ მიღებული კვლევითი შედეგების/ნაშრომების გამოყენებას და დაჯგუფებას;  
დ) ფაბრიკაცია/ფალსიფიკაცია, რაც გულისხმობს ნაშრომში მონაცემების ცვლილებას, მონაცემებით მანიპულირებას, მიღებული შედეგების შერჩევითად გამოყენებას, რაც იწვევს შედეგებისა და დასკვნების არასწორ ინტერპრეტაციას;
6.2. სტუდენტის მიერ ელექტრონულ ფორმატში წარმოდგენილი ნაშრომი პლაგიატზე მოწმდება ელექტრონული პროგრამის საშუალებით.
6.3. სამაგისტრო ნაშრომის ადმინისტრაციაში წარდგენამდე სტუდენტი, ფაკულტეტის მიერ ელექტრონულ პროგრამაში (მაგ.: e-Learning) საგანგებოდ გახსნილ ველში ტვირთავს ნაშრომის ელექტრონულ ვერსიას, პლაგიატზე შესამოწმებლად. პლაგიატის შემოწმების ანგარიში გადაეგზავნება ნაშრომის ხელმძღვანელს, რომელიც აფასებს ნაშრომს და პლაგიატის არსებობაზე ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში აცნობებს ფაკულტეტს. 
6.4. საჭიროების შემთხვევაში ფაკულტეტი ნიშნავს აკადემიური კეთილსინდისიერების შემოწმების საგანგებო კომისიას და ნიშნავს პლაგიატის საკითხის განხილვის თარიღს. 
6.5. აკადემიური კეთილსინდისიერების საგანგებო კომისია შედგება ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის წევრებისგან, არანაკლებ 3 წევრისა და არაუმეტეს 9 წევრისგან.
6.6. სტუდენტს წერილობითი ფორმით ეგზავნება ინფორმაცია განხილვის თარიღის შესახებ. სტუდენტი ესწრება მის მიმართ განხილვას, სადაც სარგებლობს სიტყვის უფლებით. სტუნდენტს აქვს უფლება მიაწოდოს კომისიას თავის ხელთ არსებული ინფორმაცია და მტკიცებულებები საკუთარი პოზიციის დასაცავად. 
6.7. კომისია იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც წერილობითი სახით ეცნობება ფაკულტეტს და სტუდენტს. 

 

მუხლი 7. სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენა და განხილვის ვადები
7.1. სამაგისტრო ნაშრომი ფაკულტეტის ადმინისტრაციას წარედგინება დაცვამდე 15 დღით ადრე აკინძული, A4 ფორმატის ფურცელზე; 
7.2 ნაშრომს თან უნდა ახლდეს ხელმძღვანელის დადებითი შეფასება სამაგისტრო ნაშრომზე. 
7.3 სამაგისტრო ნაშრომის სრული ელექტორნული ვერსია (PDF ფორმატში) - CD;

 

მუხლი 8. ნაშრომის რეცენზირება
8.1. სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირებისთვის, სამაგისტრო ნაშრომის  წინასწარი დაცვის შემდეგ,  სამაგისტრო პროგრამა გამოყოფს, სულ მცირე, ერთ რეცენზენტს.
8.4. რეცენზენტ(ებ)ი შეიძლება იყოს თსუ-ის აკადემიური პერსონალი, ემერიტუსი, თსუ-ის დოქტორანტი.
რეცენზენტისთვის გადაცემამდე სამაგისტრო ნაშრომს გავლილი უნდა ჰქონდეს შემოწმება პლაგიატზე.
ე) რეცენზენტს ნაშრომი უნდა გადაეცეს დაცვამდე არაუგვიანეს 1 კვირით ადრე. 
ვ) დაცვამდე 4 დღით ადრე რეცენზენტი წერილობითი ფორმით წარმოადგენს რეცენზიას, რომელშიც ის აფასებს ნაშრომს ფაკულტეტის მიერ დადგენილი შემდეგი კრიტერიუმებით: 
•    საკითხის აქტუალურობა, კვლევის სიახლე,  
•    თეორიულ-მეთოდოლოგიური შესაბამისობა, 
•    ლოგიკა და არგუმენტაცია, ადეკვატური ინტერპრეტაცია,  
•    დასკვნების შესაბამისობა მიღებულ შედეგებთან, დასახულ მიზანსა და საკვლევ ამოცანებთან,
•    ტექსტის გამჭვირვალობა/სიცხადე,
•    ტექსტის სტრუქტურა, აკადემიური ციტირების სტილი

ზ) რეცენზენტი ესწრება ნაშრომის საჯაროდ დაცვას და თავის დასკვნას საჯაროდ აცნობებს კომისიას. 

 

მუხლი 9. სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვაზე დაშვების წინაპირობა
9.1. სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო დაცვაზე დაიშვება სტუდენტი რომელმაც: 
ა) გაიარა სემესტრული ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და სრულად დაფარა სწავლის საფასური;
ბ) დროულად წარმოადგინა სამაგისტრო ნაშრომი და დააკმაყოფილა წინა მუხლებით გათვალისწინებული მოთხოვნები; 
გ) სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში გავლილი აქვს პროგრამით განსაზღრული სასწავლო კომპონენტი.
9.2.    გაიარა  სამაგისტრო ნაშრომის  წინასწარი განხილვა. წინასწარი განხილვისთვის არ არის აუცილებელი ნაშრომის აკინძული სახით წარდგენა. 
9.3 წინასწარი განხილვის შემდეგ, დაცვამდე 2 კვირით ადრე, მაგისტრანტი საბოლოოდ დასრულებულ სამაგისტრო ნაშრომს წარადგენს სასწავლო პროცესის მართვის შესაბამის სპეციალისტთან შემდეგი ფორმით:
•    აკინძული (ყდაში ჩასმული); 
•    ელექტრონული ვერსიით (CD); 
•    ხელმძღვანელის წერილობითი დასკვნით, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ნაშრომი მზადაა საჯაროდ დასაცავად. 
9.3.    სამაგისტრო ნაშრომების ჩაბარების დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში სამაგისტრო ნაშრომი, მისი ელექტრონული ვერსია და  ხელმძღვანელის დასკვნა ეგზავნება შესაბამის ინსტიტუტებს. სამაგისტრო პროგრამა უზრუნველყოფს დაცვის კომისიის წევრებისთვის ნაშრომის ელექტრონული ვერსიის მიწოდებას. 
9.4.    სამაგისტრო ნაშრომის დაგვიანებით წარდგენის შემთხვევაში სტუდენტი დაცვაზე არ დაიშვება. 

 

მუხლი 10. სამაგისტრო ნაშრომის საჯაროდ დაცვა
10.1. სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა ხდება საჯაროდ, ფაკულტეტის დეკანის ბრძანებით დამტკიცებული კომისიის წინაშე, რომელიც შედგება 3-5 წევრისგან. 
10.2. კომისია ირჩევს თავმჯდომარეს და მდივანს.
10.3. მაგისტრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს კომისიის წევრი სათათბირო ხმით.
10.4. ნაშრომის საბოლოო შეფასება იწერება კომისიის მიერ. 


მუხლი 11. სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება 
11.1. სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც მაგისტრანტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. 
11.2. სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება ერთჯერადად, დასკვნითი შეფასებით.
11.3. მაგისტრანტის მიერ სამაგისტრო ნაშრომის პრეზენტაცია ხდება შესაბამისი კომისიის წინაშე, რასაც მოჰყვება დისკუსია. 
11.4. კომისია აფასებს ნაშრომს ფაკულტეტის მიერ დადგენილი შემდეგი კრიტერიუმებით: 
•    საკითხის აქტუალურობა, კვლევის სიახლე,  
•    თეორიულ-მეთოდოლოგიური შესაბამისობა, 
•    ლოგიკა და არგუმენტაცია, ადეკვატური ინტერპრეტაცია,  
•    დასკვნების შესაბამისობა მიღებულ შედეგებთან, დასახულ მიზანსა და საკვლევ ამოცანებთან,
•    ტექსტის გამჭვირვალობა/სიცხადე,
•    ტექსტის სტრუქტურა, აკადემიური ციტირების სტილი,
•    პრეზენტაცია.
11.5 სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმების ქულებს და მათ ხვედრით წილს ადგენს კომისია.
11.6. სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. 
11.7. შეფასების სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 
ა) (A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
ბ) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 
გ) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 
დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 
ე) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 
11.8. სამაგისტრო ნაშრომის არადამაკმაყოფილებლად (F/FX) შეფასების შემთხვევაში, მისი დაცვაზე წარდგენა იმავე სემესტრში დაუშვებელია. 
11.9 სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის შედეგი ფიქსირდება დაცვის ოქმში/უწყისში, რომელსაც ადგენს კომისიის მდივანი. ოქმს ხელს აწერს კომისიის ყველა წევრი. 
11.10. დაცვიდან 2 (ორ) სამუშაო დღეში უწყისი/ოქმი წარედგინება ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს მაგისტრანტის სასწავლო ბარათში შეფასების ქულის შესატანად. 
11.12 სამაგისტრო ნაშრომი თანდართული ხელმძღვანელის დასკვნით და რეცენზიით, ინახება სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელთან/ შესაბამის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტში/მიმართულებაზე/კათედრაზე

სრულად

ბრძანების N:

2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ორგანიზების წესი

 სასწავლო პროცესის ორგანიზების წესი


ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულაციების, სტუდენტთა უსაფრთხოებისა და ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი გადადის სწავლების ორგანიზების ე.წ. შერეულ/ჰიბრიდულ მოდელზე. მოდელი გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას როგორც სააუდიტორიო, ასევე, დისტანციურ რეჟიმში. 
საბაკალავრო საფეხურზე სემესტრი დაყოფილი იქნება ე.წ. ონლაინ და სააუდიტორიო დღეებად და კვირებად . ფსიქოლოგიისა და განათლების დეპარტამენტებისთვის მონაცვლეობით გამოიყოფა ონლაინ და სააუდიტორიო კვირები. პირველ, მესამე, მეხუთე და ა.შ. კვირებში სრულ ონლაინ/დისტანციურ რეჟიმში სწავლობს განათლების დეპარტამენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტს  კი ამ კვირების განმავლობაში აქვს სააუდიტორიო სწავლება. მეორე, მეოთხე, მეექვსე და ა.შ. კვირაში კი - პირიქით.
ფაკულტეტის სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამების ყველა კურსი (გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, მაგ. პრაქტიკული კურსები) გადადის სრულ დისტანციურ სწავლებაზე და ამისათვის იყენებს zoom-ის აპლიკაციასა და ილერნინგის პლატფორმას.

ონლაინ (ზუმის) კვირები


ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის საგანმანათლებლო პროგრამების ყველა ლექციადა სემინარი ტარდება ზუმში (გამონაკლისს წარმოადგენს ინგლისური ენა, რომელიც მთელი სემესტრის განმავლობაში ტარდება აუდიტორიაში). 
ონლიან ლექციები და სემინარები ტარდება დამტკიცებული ცხრილის მიხედვით სინქრონულ რეჟიმში.

სააუდიტორიო კვირები


ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
სააუდიტორიო კვირებში აუდიტორიებში გადაინაცვლებს: 
•    დიდი (100 და მეტი სტუდენტი) სავალდებულო და პირველი დონის არჩევითის ბლოკის საგნების სემინარები (პირველი და მეორე მესამე დონის დიდი, სავალდებულო საგნების და ასევე, პირველი დონის ყველა დიდი საგნის სემინარები).
•    პრაქტიკული საგნები (მაგ. როგორებიცაა ტრენინგები, კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში, აკადემიური წერა). 
•    ასევე, მესამე დონის ე.წ. პატარა (30 სტუდენტი) საგნები სემინარებიანად (მაგ. პათოფსიქოლოგია, ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები, ფსიქ. დიაგნოსტიკა, ფსიქ. კონსულტაცია და სხვ.) 
 
მუდმივად ონლაინ რეჟიმში რჩება: 
დიდი (100 და მეტი სტუდენტი) სავალდებულო და პირველი დონის არჩევითის ბლოკის საგნების ლექციები; 2 (და მეტ) სემინარიანი არჩევითი კურსების ლექციები თავისი სემინარებით (მეორე და მესამე დონის არჩევითი საგნების დიდი ჯგუფები, მაგ. ქცევის გამოყენებითი ანალიზი, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, პოლიტიკური ფსიქოლოგია და სხვ.); ასევე, სტატისტიკა 1-ის სასემინარო და სალექციო ჯგუფები.
შესაბამისად, საგნების ნაწილი რჩება სრულიად ონლაინ რეჟიმში, ნაწილი კი - კვირა გამოშვებით ტარდება აუდიტორიაში. 

განათლების დეპარტამენტის სასწავლო პროგრამები
სააუდიტორიო კვირებში აუდიტორიებში გადაინაცვლებს განათლების დეპარტამენტის დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამის, მასწავლებელთა მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამისა და ასევე, განათლების მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის სასემინარო/პატარა სალექციო (50 სტუდენტამდე) ჯგუფები.
დიდი საგნები (50 და მეტი სტუდენტი) რჩება ონლაინ რეჟიმში.
მულტილინგვური განათლების პროგრამის პირველი-მეორე კურსის სწავლება მიმდინარეობს სააუდიტორიო, მესამე და მეოთხე კურსის კი - დისტანციურ რეჟიმში.

ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო პროგრამა
•    პროგრამის ფარგლებში თეორიული საგნების სწავლება წარიმართება ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით. რამდენიმე საგანში, ძირითადად, პირველი კურსის შემთხვევაში თეორიული კურსის შემთხვევაშიც 3-5 შეხვედრა დაინიშნება სემესტრის განმავლობაში, ჯგუფის და სწავლების პროცესის გასაცნობად და ჯგუფის შესაკვრელად. 
•    კურსები, რომლებიც უნარ-ჩვევას მოიცავს, ჩატარდება სტუდენტებთან შეხვედრით. პირველი და მეორე კურსი დაიყოფა 5-7 კაციან ჯგუფებად. 
•    მესამე კურსზე და მეოთხე კურსზე (5-5 სტუდენტი) სწავლება წარიმართება დისტანციურად.
•    პრაქტიკა ჩატარდება პრაქტიკის ბაზებზე ან თემში, იმ წესების დაცვით, რაც დაწესებულებაში ან საზოგადოებაში იქნება. 


 
ონლიან რეჟიმში სწავლების პროცესში მოქმედებს შემდეგი წესები


სტუდენტები ვალდებულები არიან:
•    დარეგისტირდნენ zoom-ისა და ილერნინგის (moodle) პლატფორმაზე თსუ-ს მეილით.
•    zoom-ის აპლიკაციით სარგებლობისას გამოიყენონ საკუთარი სახელი და გვარი ისე, რომ ლექტორმა შეეძლოს მათი იდენტიფიკაცია. 
•    ზუმში ლექციაზე დასწრებისას და ასევე, ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობის მიღებისას ჩართული ჰქონდეთ მიკროფონი და კამერა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ლექტორი უფლებამოსილია არ ჩაუთვალოს შესაბამისი აქტივობა (გამონაკლისს შეიძლება წარმოადგენდგენდეს ის შემთხვევები, როდესაც ლექტორის თხოვნით სასურველია მიკროფონების გამორთვა).
პროფესორ-მასწავლებლები ვალდებულები არიან: 
•    დაგეგმონ ონლიან ლექცია-სემინარები ზუმში და ID და პაროლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გაუზიარონ სტუდენტებს moodl-ზე გახსნილ სალექციო კურსის ფორუმზე. 
•    moodl-ისპლატფორმაზე ატვირთონ: სილაბუსით გათვალისწინებული სასწავლო მასალა (რიდერი, სახელმძღვანელო) და/ან სილაბუსით გათვალისწინებული დავალებებისა და აქტივობების შესრულებისათვის საჭირო მასალა. 
•    სტუდენტებს გააცნონ შეფასების სისტემა, დროულად მიაწოდონ შესასრულებელი დავალებების/აქტივობების ვადები და გასწორებული დავალებები / ნამუშევრები. 
•    ლექციის ზუმის საინდენფიკაციო ბმული, ID და პაროლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გაუზიარონ სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს. 

 

* * * * * *


•    პროფესორ-მასწავლებლებმა და სტუდენტებმა უნდა დაიცვან „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონი, ასევე, კიბერუსაფრთხოების წესები. ლექცია/სემინარების ვიდეოჩანაწერები, ლინკები, ID და პაროლები არ უნდა გაზიარდეს სოციალური მედიის ან ნებისმიერი სხვა საშუალებით, არ უნდა გადაეცეს მესამე პირს. პირადი მონაცემების გადასაცემად გამოიყენება მხოლოდ LMS და moodl-ის პლატფორმა, თსუ ელფოსტა. 
•    პედაგოგები და სტუდენტები კომუნიკაციისთვის სარგებლობენ მხოლოდ თსუ-ს და არა - პირადი ელ-ფოსტით. 
•    სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დადგენილი და შეთანხმებული ცხრილების მიხედვით, რომელიც ატვირთულია ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე. 
•    სააუდიტორიო და ზუმის სალექციო ცხრილიდგება ცენტრალიზებულად ფაკულტეტის ყველა პროგრამისთვის. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურისთვის ცნობილია ყველა საგნის ზუმის შესაბამისილინკი/ ID და პაროლი (ასეთი არსებობის შემთხვევაში). 
•    ონლიან სწავლების პროცესის მიმდინარეობა Zoom-ის აპლიკაციაში და Moodl-ის პლატფორმაზე სტუდენტებისთვის მასალის მიწოდების და/ან დავალებების შესრულება-გასწორების პროცესი ექვემდებარება მონიტორინგს.
 

სრულად

ბრძანების N:

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ


ძვირფასო სტუდენტებო, ელექტრონული (ონლაინ) სწავლებისას გამოიყენება მასალები, რომლებიც წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემებს. ასეთია ლექციების აუდიო/ვიდეოჩანაწერები, ონლაინ სასწავლო შეხვედრების ამსახველი ვიდეო/აუდიო/ფოტომასალა (ხმა, გამოსახულება და ა.შ.), მათ შორის, ე.წ. „სქრინშოთი". ამ მონაცემთა დაცვა ითვალისწინებს მათ მოსმენას, შენახვასა და სხვა პირებისთვის გაზიარებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რაც ასახულია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში. ამგვარად, ყოველი თქვენგანის, აგრეთვე, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა პერსონალური მონაცემების გამოყენებისას ეს გარემოება უნდა იქნეს გათვალისწინებული.
შესაბამისად, საგანგებო ვითარებაში პროფესორთა მიერ საკუთარი სტუდენტებისათვის ელექტრონული ფორმატით მიწოდებული სალექციო მასალები (პოდკასტები, ვიდეო/აუდიოლექციები) გამოყენებულ უნდა იქნეს:

 • მხოლოდ თსუ-ის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა მიერ;
 • მხოლოდ სასწავლო მიზნებისათვის - ჩანაწერები გამოიყენება მხოლოდ დანიშნულებისამებრ სარგებლობისთვის;
 • არ შეიძლება მათი გაზიარება არაუფლებამოსილი მესამე პირებისთვის და სხვადასხვა ჯგუფის წევრებისთვის;
 • არ შეიძლება მათი გაზიარება სოციალური ქსელების მეშვეობით და ან სხვა ნებისმიერი საშუალებით;
 • არ უნდა აქციოთ ისინი საჯაროდ ხელმისაწვდომად;

გაფრთხილებთ:

ამ წესთა უგულებელყოფა ქმნის ინტელექტუალური საკუთრების ხელყოფის საფრთხეს, რამაც შეიძლება შექმნას „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის დარღვევის პრეცენდენტი.
გთხოვთ, აღნიშნულთან დაკავშირებული უკანონო ქმედებების შესახებ აცნობოთ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტს ელექტრონულ ფოსტაზე: tsu.psychology@tsu.ge

სრულად

ბრძანების N:

ოქმი N13

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის

ოქმი N 13

17.09. 2020

დღის წესრიგი:

 1. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 60 კრედიტიანი პროგრამის ანკეტაკითხვარის დამტკიცება

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა გაიმართა ელექტრონულად. საკითხთან დაკავშირებული დოკუმენტი წინასწარ გაეგზავნათ საბჭოს წევრებს.

ელექტრონულ კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღეს:

საბჭოს თავჯდომარე: პროფესორი თამარ გაგოშიძე

ფაკულტეტის საბჭოს წევრები :

ფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტი:

პროფესორები :

მზია წერეთელი ლალი სურმანიძე

ასოცირებული პროფესორები :

ირინე ჟვანია, ლილი ხეჩუაშვილი, შორენა მამუკაძე, მაია მესტვირიშვილი, ეკატერინე ფირცხალავა, ხათუნა მარწყვიშვილი, ია აფთარაშვილი, თამარ აბაშიძე, მანანა მელიქიშვილი, ლუიზა არუთინოვი

ასისტენტ პროფესორები:

თეონა ლოდია

განათლების მეცნიერებათა სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტი:

პროფესორი:

ქეთევან ჭკუასელი

ასოცირებული პროფესორი :

ზაქარია ქიტიაშვილი, რუსო სანაძე, იზაბელა პეტრიაშვილი.

სტუდენტები:

ქეთევან ცანავა

ელექტრონულ კენჭისყრაში სულ მონაწილეობდა 19 წევრი.

განიხილეს შემდეგი საკითხები:

 1. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 60 კრედიტიანი პროგრამის ანკეტა-კითხვარის დამტკიცება

მოისმინეს:

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარემ პროფესორმა თამარ გაგოშიძემ საბჭოს წევრებს მოახსენა, რომ ანკეტა-კითხვარის მიხედვით იყო კვოტა 100 ადგილი. აპლიკანტების და განათლების დეპარტამენტის თხოვნით დაემატა 25 ადგილი (სულ 125). 60 კრედიტიანი პროგრამისთვის გამოყოფილი ადგილები განაწილებულია საგნებისა და მოდულების მიხედვით. კერძოდ,

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) 35 2150 27
მათემატიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური) 3 2150 3
ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) 10 2150 10
გეოგრაფია (საბაზო და საშუალო საფეხური) 6 2250 6
სამოქალაქო განათლება (საბაზო და საშუალო საფეხური) 21 2250 15
ფიზიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური) 1 2250 1
ქიმია (საბაზო და საშუალო საფეხური) 4 2250 4
ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური) 8 2250 7
ინგლისური ენა ( საბაზო და საშუალო საფეხური) 28 2250 19
გერმანული ენა ( საბაზო და საშუალო საფეხური) 2 2250 2
ფრანგული ენა ( საბაზო და საშუალო საფეხური) 1 2250 1
რუსული ენა ( საბაზო და საშუალო საფეხური) 6 2250 5

ფაკულტეტის საბჭომ კენჭი უყარა მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 60 კრედიტიანი პროგრამის ანკეტა-კითხვარის დამტკიცებას.

მომხრე: 19

წინააღმდეგი: 0

თავი შეიკავა: 0

დაადგინეს: დამტკიცდეს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 60 კრედიტიანი პროგრამის ანკეტა-კითხვარი.

 

საბჭოს თავმჯდომარე: პროფესორი თამარ გაგოშიძე

საბჭოს მდივანი: ასოცირებული პროფესორი ირინე ჟვანია

სრულად

ბრძანების N: