საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თარიღი
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  დეკანის ბრძანება

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შუალედური გამოცდების ჩატარების შესახებ ვბრძანებ:
1. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შუალედური გამოცდები ჩატარდეს მხოლოდ e-learning აკადემიური პლატფორმისა და ZOOM -ის მეშვეობით 9 ნოებრიდან - 14 ნოემბრის ჩათვლით;
 2. შუალედური გამოცდების ჩატარების ფორმატი:
1) ზეპირი გამოცდა “ზუმში” ბილეთებით მცირერიცხოვან ჯგუფებში:
1 სტუდენტის გამოკითხვა - მინიმუმ 15 წუთი;
2) წერითი გამოცდა ბილეთებით: 1 ბილეთი - მინიმუმ 4 საკითხით ბაკალავრებისთვის და მინიმუმ 2 საკითხით მაგისტრანტებისთვის; გამოცდის ხანგრძლივობა მაქსიმუმ 2 სთ.
3) ღია, ან კომბინირებული (დახურული და ღია) კითხვები/ტესტები, გამოცდის ხანგრძლივობა მაქსიმუმ 1 სთ.;
4) ესე 3-6 გვერდი ერთდღიანი ფორმატი, მაქსიმუმ 5 სთ, მოწმდება პლაგიატზე.
3. ლექტორებმა საგამოცდო ტესტები/ბილეთები უნდა წარმოადგინონ მიმდინარე წლის 28 ოქტომბრის ჩათვლით, კერძოდ:

 • ტესტის 2-3 ვარიანტი;
 • 10 ბილეთი საბაკალავრო საგნისთვის;
 • 10 ბილეთი სამაგისტრო საგნისთვის.

შენიშვნა: ტესტების ვარიანტებსა და ბილეთებში საკითხები არ უნდა მეორდებოდეს.


4. “ZOOM” -ში გამოცდის ჩატარებისას სავალდებულოა ჩანაწერის გაკეთება;
5. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა;
6. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.
 

სრულად

ბრძანების N: 18/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის ბრძანება

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020-2021 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდის/გასაუბრების გრაფიკისა და დარგობრივი კომისიების დამტკიცების შესახებ ვბრძანებ: 1. დამტკიცდეს 2020-2021 სასწავლო წელს პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სპეციალობის გამოცდის თარიღი და კომისიის შემადგენლობა: 1.1 გამოცდა პოლიტიკის მეცნიერებაში - 7 სექტემბერს, 10:00 სთ; თსუ, ბიბლიოთეკის შენობა, უნივერსიტეტის ქ.№11; 1.2 კომისიის შემადგენლობა: 1) სალომე დუნდუა - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) თამარ ქარაია - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) ზვიად აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი 4) გიორგი მელიქიძე - პოლიტიკის დოქტორი 1.3 საპრეტენზიო კომისიის შემადგენლობა: 1) ალექსანდრე კუხიანიძე - პროფესორი, საპრეტენზიო კომისიის თავმჯდომარე 2) ავთანდილ ტუკვაძე - ასოცირებული პროფესორი 2. დამტკიცდეს 2020-2021 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მისაღებ კანდიდატებთან გასაუბრების ჩატარების გრაფიკი: გასაუბრება: 1. პოლიტიკის მეცნიერება – 14 სექტემბერი, 12:00 სთ; მე-6 კორპუსი, ოთახი N105; 2. მასობრივი კომუნიკაცია - 11 სექტემბერი, 13:00 სთ; მე-6 კორპუსი, ოთახი N 303; 3. საზოგადოებრივი გეოგრაფია - 14 სექტემბერი, 13:00 სთ; მე-4 კორპუსი, ოთახი N213; 4. ურბანისტიკა - 14 სექტემბერი, 14:00 სთ; მე-4 კორპუსი, ოთახი N 213; 5. სოციოლოგია - 11 სექტემბერი. 11:00 სთ; მე-6 კორპუსი, ოთახი N 303; 6. სოციალური მუშაობა - 11 სექტემბერი. 16:00 სთ; მე-6 კორპუსი, ოთახი N 103; 7. ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარება - 14 სექტემბერი, 17:00 სთ; მე-6 კორპუსი, ოთახი N 303; 8. დემოგრაფია - 11 სექტემბერი, 11:00 სთ; მე-4 კორპუსი, ოთახი N 213; 9. კონფლიქტების ანალიზი და მართვა - 14 სექტემბერი, 12 სთ; მე-2 კორპუსი, ოთახი N 240 10.კულტურის და მედიის სოციოლოგია - 11 სექტემბერი, 13:00; მე-6 კორპუსი, ოთახი N103 3. დამტკიცდეს 2020-2021 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მისაღებ კანდიდატებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიები შემდეგი შემადგენლობით: 3.1. პოლიტიკის მეცნიერება 1) მალხაზ მაცაბერიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) ალექსანდრე კუხიანიძე - პროფესორი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 3) სალომე დუნდუა- ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 4) კორნელი კაკაჩია - პროფესორი 5) ზვიად აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი 3.2. მასობრივი კომუნიკაცია 1) ნინო ჭალაგანიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) ნათია კუპრაშვილი - ასოცირებული პროფესორი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 3) ხათუნა მაისაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 4) მანანა შამილიშვილი - პროფესორი 5) მარი წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი 3.3 საზოგადოებრივი გეოგრაფია 1) ნინო პავლიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) გიორგი გოგსაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 3) გიორგი კვინიკაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 4) თამარ დოლბაია - - ასოცირებული პროფესორი 5) იოსებ სალუქვაძე - პროფესორი 3.4 ურბანისტიკა 1) იოსებ სალუქვაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) გიორგი გოგსაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 3) გიორგი კვინიკაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 4) თამარ დოლბაია - ასოცირებული პროფესორი 5) ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი 3.5 სოციოლოგია 1) იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) ლია წულაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 3) შორენა თურქიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი 4) ამირან ბერძენიშვილი - პროფესორი 5) კახა ქეცბაია - ასოცირებული პროფესორი 3.6 სოციალური მუშაობა 1) სალომე ნამიჭეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) ნინო შატბერაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 3) თეონა მატარაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 4) თამარ მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი 5) თენგიზ ვერულავა - ასოცირებული პროფესორი 3.7 ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარება 1) ნოდარ ბელქანია - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) რევაზ ჯორბენაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 3) დალი ოსეფაშვილი - ჟურნალისტიკის დოქტორი, კომისიის მდივანი 4) ამირან ბერძენიშვილი - პროფესორი 5) ნოდარ სარჯველაძე - ფსიქოლოგიის დოქტორი 3.8 დემოგრაფია 1) ვაჟა ლორთქიფანიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) ანზორ სახვაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 3) გიორგი კვინიკაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 4) გიორგი გოგსაძე - პროფესორი 5) გიორგი მელაძე - ასოცირებული პროფესორი 3.9 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 1) გუგული მაღრაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) რევაზ ჯორბენაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 3) თეონა მატარაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 4) ზურაბ აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი 5) ვახტანგ მაისაია - საერთაშორი ურთიერთობების დოქტორი 3.10 კულტურის და მედიის სოციოლოგია 1) ლია წულაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) ამირან ბერძენიძვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 3) შორენა თურქიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი 4) იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი 5) კახა ქეცბაია - ასოცირებული პროფესორი

ვალერიან მელიქიძე

სრულად

ბრძანების N: 17/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზიის შემფასებელი კომისიის შექმნის შესახებ დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტის გია მოსაშვილის 2020 წლის 29 ივლისის განცხადების საფუძველზე ვბრძანებ: 1) შეიქმნას სტუდენტ გია მოსაშვილის სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზიის შემფასებელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:  ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოადგილე სასწავლო სფეროში, კომისიის თავმჯდომარე;  რევაზ გაჩეჩილაძე - პროფესორი;  რევაზ ჯორბენაძე - პროფესორი;  ელენე გელაშვილი - ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, კომისიის მდივანი 2) კომისიამ სტუდენტის ნაშრომი შეაფასოს ბრძანების გამოქვეყნებიდან 3 დღის ვადაში 3) ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაიტერესებული პირთათვის ბრძანების გაცნობა. 4) ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე

სრულად

ბრძანების N: 16/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჟიული შარტავას და დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ემუხლის მე-3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის N12 დადგენილების დანართ N2– ის საფუძველზე ვბრძანებ: 1.გამოცხადდეს კონკურსი ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე (გარდა პოლიტიკის მეცნიერებისა) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტთათვის; 2.გამოცხადდეს კონკურსი დიმიტრი(არზაყან) ემუხვარის სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე პოლიტიკის მეცნიერების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტთათვის; 3. კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1. განაცხადი; 2. პირადობის მოწმობის ასლი; 3. სტუდენტის სასწავლო ბარათი; 4. პროფესორის 1 რეკომენდაცია; 5. სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნების და სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; 6. სიგელები(არსებობის შემთხვევაში); 7. სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში); 8. ინფორმაცია საზოგადოებრივი აქტივობის შესახებ; 4. საკონკურსო დოკუმენტაცია მიღება განხორციელდეს ელექტრონულად(e-mail: social@tsu.ge) 2020 წლის 22 ივლისიდან 2020 წლის 25 ივლისის 17 საათის ჩათვლით; 5. შეიქმნას საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:  ვალერიან მელიქიძე – დეკანის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი(კომისიის თავჯდომარე)  სალომე დუნდუა - პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი  ელენე გელაშვილი - ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი  მედეა უშარაული - ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 6. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის სამსახურმა უზრუნველყოს ბრძანების განთავსება და დაინტრესებლ პირთათვის გაცნობა. 7. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე

სრულად

ბრძანების N: 15/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საგამოცდო და შუალედური ნაშრომების შემფასებელი კომისიის შექმნის შესახებ პოლიტიკის მეცნიერების მე-6 სემესტრის სტუდენტის ქეთევამ სიბოშვილის 2020 წლის 12 ივლისის განცხადების საფუძველზე ვბრძანებ: 1) შეიქმნას სტუდენტ ქეთევამ სიბოშვილის საგამოცდო და შუალედური ნაშრომების შემფასებელი კომისია საგანში „მსოფლიო მეოცე საუკუნეში“ შემდეგი შემადგენლობით: 1. ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოადგილე სასწავლო სფეროში, კომისიის თავმჯდომარე; 2. სალომე დუნდუა - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 3. ზვიად აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი. 2) კომისიამ სტუდენტის ნაშრომების შეაფასოს ბრძანების გამოქვეყნებიდან 3 დღის ვადაში 3) ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაიტერესებული პირთათვის ბრძანების გაცნობა. 4) ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 14/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ პროფესორის სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატის შექმნის შესახებ; ვბრძანებ
1)რექტორის #99/01-01; 100/01-01; 101/01-01 ბრძანებებით გამოცხადებული კონკურსებისთვის შეიქმნას საკონკურსო საბუთების მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:
1. ლევან ჩოხელი - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
2. ასმათ ახალაძე - ადმინისტრაციული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი 3. მირანდა მიქაძე - ადმინისტრაციული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.
2) დეკანის სამდივნომ უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა და თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება;
3) ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 13/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დასკვნითი გამოცდებისა და საბაკალავრო და სამაგისტრო დაცვების ჩატარების შესახებ ვბრძანებ: 1. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დასკვნითი გამოცდები და საბაკალავრო და სამაგისტრო დაცვები განხორციელდეს მხოლოდ LMS და elearning აკადემიური პლატფორმებისა და ZOOM -ის მეშვეობით; 2. დასკვნითი გამოცდების ჩატარების ფორმატი: 1) ზეპირი გამოცდა “ზუმში” ბილეთებით, ან/და პრეზენტაცია: 1 სტუდენტის გამოკითხვა - მინიმუმ 20 წუთი; 2) წერითი გამოცდა ბილეთებით: ერთი ბილეთი - მინიმუმ 4 საკითხით ბაკალავრებისთვის და მინიმუმ 2 საკითხით მაგისტრანტებისთვის; გამოცდის ხანგრძლივობა - 2 სთ, საკითხების დამატების შემთხვევაში - 3 სთ; 3) ღია, ან კომბინირებული (დახურული და ღია) კითხვები/ტესტები, გამოცდის ხანგრძლივობა მაქსიმუმ 1, 5 – 2 სთ.; 4) რეფერატი/ესე: 2-8 გვ., ერთდღიანი ფორმატი, მაქსიმუმ 6 სთ, მოწმდება პლაგიატზე. 3. დამატებითი გამოცდა ჩატარდეს მხოლოდ „ზუმში“. 1 სტუდენტის გამოკითხვა - მინიმუმ 20 წთ. დამატებით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა: ფორმა #100, სამხედრო სამსახური, დაუძლეველი პირობა; 4. ლექტორებმა საგამოცდო ტესტები/ბილეთები უნდა წარმოადგინონ მიმდინარე წლის 15 ივნისის ჩათვლით, კერძოდ:  ტესტის 4 ვარიანტი;  15 ბილეთი საბაკალავრო საგნისთვის;  10 ბილეთი სამაგისტრო საგნისთვის. 5. სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების ფორმატი: 1) დაცვის გარეშე - ელექტრონულად: შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ: https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_social_political/el%20dacva.pdf ამ ფორმატში დაცვა ხორციელდება შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე: "პოლიტიკის მეცნიერება","საზოგადოებრივი გეოგრაფია", "დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია", "კონფლიქტების ანალიზი და მართვა", "კულტურისა და მედიის სოციოლოგია","ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება" 2) დაცვა “ZOOM” პლატფორმის მეშვეობით: შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ: https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_social_political/MA%20dacvis%20cesi%202020.pdf “ზუმში” დაცვის ხანგრძლივობა: 20წთ. პრეზენტაცია + 10წთ. დისკუსია. ამ ფორმატში დაცვა ხორციელდება შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე: „სოციოლოგია“, "სოციალური მუშაობა", "სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა", "დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა", "ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები"," მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები", "ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები", "გენდერის კვლევები"; შენიშვნა: სტუდენტისთვის დაუძლეველი პირობების შემთხვევაში, მისი სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება განხორციელდება დაცვის გარეშე - ელექტრონულად. 6. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა; 7. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. თამარ დოლბაია, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი , ასოცირებული პროფესორი

სრულად

ბრძანების N: 12/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სადოქტორო სემინარებისა და სამეცნიეროკვლევითი პროექტების ჩატარების ვადების და კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სადოქტორო სემინარებისა და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩატარების გრაფიკი:


სადოქტორო სემინარები:
1) საზოგადოებრივი გეოგრაფია - 22 ივლისი, 13:00სთ
2) კონფლიქტების ანალიზი და მართვა - 22 ივლისი, 12:00სთ
3) მასობრივი კომუნიკაცია - 22 ივლისი, 11:00 სთ
4) სოციოლოგია - 24 ივლისი, 11:00 სთ
5) ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარება - 22 ივლისი, 17:00 სთ
6) პოლიტიკის მეცნიერება - 23 ივლისი, 11:00 სთ
7) საერთაშორისო ურთიერთობები - 22 ივლისი, 11:00 სთ

სამეცნიერო-კვლევითიპროექტები:
1) კონფლიქტების ანალიზი და მართვა - 22 ივლისი, 13:00 სთ
2) ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარება - 22 ივლისი, 18:30 სთ
3) მასობრივი კომუნიკაცია - 22 ივლისი, 12:00 სთ
4) სოციოლოგია - 24 ივლისი, 13:00 სთ
5) პოლიტიკის მეცნიერება - 23 ივლისი, 13:00 სთ
6) დემოგრაფია - 22 ივლისი, 14:00 სთ
7) კულტურის და მედიის სოციოლოგია - 23 ივლისი, 11:00 სთ
8) საერთაშორისო ურთიერთობები - 22 ივლისი, 12:00 სთ
2. დამტკიცდეს სადოქტორო პროგრამებზე სემინარების და სამეცნიეროკვლევითი პროექტების დაცვის კომისიების შემადგენლობა:
1) საზოგადოებრივიგეოგრაფია  იოსებ სალუქვაძე - კომისიის თავმჯდომარე; თამარ დოლბაია- კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე; ნინო პავლიაშვილი -კომისიის მდივანი; ვალერიან მელიქიძე; ია იაშვილი
2) კონფლიქტების ანალიზი და მართვა; ჯორბენაძე რევაზ - კომისიის თავმჯდომარე; აბაშიძე ზურაბ- კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე; მაისაია ვახტანგ - კომისიის მდივანი; მაღრაძე გუგული; მატარაძე თეონა
3) მასობრივი კომუნიკაცია; მანანა შამილიშვილი - კომისიის თავმჯდომარე  მარი წერეთელი- კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე  ხათუნა მაისაშვილი - კომისიის მდივანი  ნათია კუპრაშვილი  ნინო ჭალაგანიძე
4) სოციოლოგია  იაგო კაჭკაჭიშვილი - კომისიის თავმჯდომარე  ამირან ბერძენიშვილი- კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე  ლია წულაძე - კომისიის მდივანი  თეონა მატარაძე  თენგიზ ვერულავა
5) ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარება  ნოდარ ბელქანია - კომისიის თავმჯდომარე  რევაზ ჯორბენაძე- კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე  დალი ოსეფაშვილი - კომისიის მდივანი  ამირან ბერძენიშვილი  ნოდარ სარჯველაძე
6) პოლიტიკის მეცნიერება  მაცაბერიძე მალხაზ - კომისიის თავმჯდომარე  კუხიანიძე ალექსანდრე- კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე  დუნდუა სალომე - კომისიის მდივანი  კაკაჩია კორნელი  აბაშიძე ზვიად
7) დემოგრაფია  ვაჟა ლორთქიფანიძე - კომისიის თავმჯდომარე  გია მელაძე- კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე  ანზორ სახვაძე - კომისიის მდივანი  რუსუდან თევზაძე  ვალერიან მელიქიძე
8) საერთაშორისო ურთიერთობები  თურმანიძე თორნიკე - კომისიის თავმჯდომარე  დავითაშვილი ზურაბ- კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე  ასანიშვილი ფიქრია - კომისიის მდივანი  აკობია ეკა  ვალერიან მელიქიძე
9) კულტურის და მედიის სოციოლოგია  წულაძე ლია - კომისიის თავმჯდომარე  ბურძენიძე მარინა- კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე  ესებუა ფლორა - კომისიის მდივანი  ბერძენიშვილი ამირან  ქეცბაია კახა 3. სასემინარო ნაშრომებისა და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დაცვა განხორციელდება ZOOM პლატფორმის მეშვეობით. დოქტორანტმა თავის მხრიდან უნდა უზრუნველყოს მისი მხრიდან დაცვისათვის საჭირო ტექნიკური მზადყოფნა; 4. სასემინარო ნაშრომები და სამეცნიერო კვლევითი პროექტები უნდა აიტვირთოს 17 ივლისის 17:00 საათამდე https://e-learning.tsu.ge/-ზე; 5. ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური შეამოწმებს ნაშრომის ორიგინალობას და პლაგიატის გამოვლენის შემთხვევაში აცნობებს ნაშრომის დაცვის კომისიას; 6. ნაშრომებში პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში დაცვის კომისია: ა) მისცემს დოქტორანტს ნაშრომის მომდევნო სემესტრში დაცვის უფლებას: ბ) საკითხს განსახილველად გადასცემს გადასცემს თსუ-ს ეთიკის საბჭოს;

7. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს ბრძანების გაცნობა დაინტერსებულ პირთათვის;

8. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 11/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება „სახელმძღვანელოების კონკურსის“ განხორციელების შესახებ

განახლდეს 2020 წლის 21 იანვარს დეკანის 1/30 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსი ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების საგნების სახელმძღვანელოების შესაქმნელად; 2. კონკურსის განსახორციელებლად ფაკულტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყოს 20 000 ლარი; 3. სახელმძღვანელოს შექმნის ანაზღაურების მაქსიმუმი - 5 000 ლარი; 4. სახელმძღვანელოს აუცილებლად უნდა ჰყავდეს სამეცნიერო და ენობრივი რედაქტორი, რომლის ხარჯებს გაიღებს ავტორი; 5. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 6. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევითი საგნის სახელმძღვანელო საკონკურსოდ განიხილება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბოლო ორი სასწავლო წლის განმავლობაში შესაბამის საგანზე დარეგისტრირებული იყო არანაკლებ 70 სტუდენტისა; 7. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში საკონკურსოდ განიხილება სავალდებულო საგნის სახელმძღვანელო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბოლო ორი სასწავლო წლის განმავლობაში მოცემულ საგანზე დარეგისტრირებული იყო არანაკლებ 25 სტუდენტისა; ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს, რომლებსაც მოქმედი ხელშეკრულების ფარგლებში გამოქვეყნებული/შექმნილი აქვთ ერთი სახელმძღვანელო მაინც; 8. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ განცხადება დეკანის სახელზე, სახელმძღვანელოს დეტალური ანოტაცია (მინიმუმ 500 სიტყვა) და სავარაუდო სარჩევი. 9. საკონკურსო საბუთები უნდა აიტვირთოს ბმულზე https://www.tsu.ge/ge/faculties/social/books/iv5pzb1oe4ukrny_-/zbhly8sltj3bpsk2b//
10. საკონკურსო პროექტების ბმულზე ატვირთვის ვადა – ა.წ. 1 ივნისამდე; 11. გამარჯვებული პროექტები გამოცხადდეს 5 ივნისს; 12. დასრულებული პროექტების ბმულზე ატვირთვის ვადა – 2021 წლის 1 მარტი. ვადის გადაცილების შემთხვევაში პროექტები არ განიხილება. ბეჭდური სახით დასრულებული პროექტი წარმოდგენილ უნდა იქნეს ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურში, VI კორპუსი, N406. დასრულებული პროექტები უნდა აიტვირთოს ბმულზე https://www.tsu.ge/ge/faculties/social/books/iv5pzb1oe4ukrny_-/zbhly8sltj3bpsk2b//
13. სახელმძღვანელო გაფორმებული უნდა იყოს APA-ს სტილით; 14. გამარჯვებული პროექტის ანაზღაურება მოხდება სახელმძღვანელოს წარდგენის, რეცენზირების საგამომცემლო საბჭოს მიერ დამტკიცების და თსუ -ს გამომცემლობაში ჩაბარების შემდგომ; 15. სახელმძღვანელო გამოქვეყნდება ელექტრონული ფორმით; 16. საკონკურსო პროექტების შერჩევასა და გამარჯვებული პროექტების რეცენზირებას უზრუნველყოფს საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 • თამარ დოლბაია - კომისიის თავმჯდომარე, ასოცირებული პროფესორი, ფაკულტეტის დეკანი;
 • თეონა მატარაძე - კომისიის მდივანი, ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოადგილე სამეცნიერო დარგში;
 • რევაზ ჯორბენაძე - პროფესორი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
 • სალომე დუნდუა-ასოცირებული პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება;
 • მანანა შამილიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება;
 • იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი, სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულება;
 • გიორგი გოგსაძე - პროფესორი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულება;

  17. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე;
სრულად

ბრძანების N: 10/30

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 81/01-01 2020.05.05 ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხულ სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმების დადგენისა და ფაკულტეტზე სახელმწიფო სტიპენდიით დასაფინანსებელი სტუდენტების რაოდენობის განსაზღვრისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2016 წლის 29 სექტემბრის სხდომაზე (ოქმი N 6) ბაკალავრიატის სტუდენტთა დაფინანსების წესის საფუძველზე. ვბრძანებ 1. განხორციელდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 81/01-01 2020.05.05 ბრძანების შესაბამისად თსუ-ის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხულ სტუდენტთაგან სახელმწიფო სტიპენდიის მოსაპოვებლად 72 კანდიტატის შერჩევა 2. სახელმწიფო სტიპენდიით დასაფინანსებელ სტუდენტთა შერჩევა განახორციელოს კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: ვალერიან მელიქიძე – დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე; ელენე გელაშვილი –სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი; ნათია დათიაშვილი– მთავარი სპეციალისტი ; ელენე ხუციშვილი – უფროსი სპეციალისტი;  თამარ ქარსაულიძე – უფროსი სპეციალისტი; 3. საბუთების მიღება ელექტრონულ ფორმატში 11მაისიდან – 15 მაისის 18:00 საათამდე მისამართზე: social@tsu.ge 4. კომისიამ იხელმძღვანელოს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2016 წლის 29 სექტემბრის სხდომაზე დამტკიცებული (ოქმი N 6) „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის ფარგლებში სტუდენტთა დაფინანსების წესით 5. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა

6. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 9/30

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის № 75/01-01, 22.04.2020 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა (ბაკალავრიატი-მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2016 წლის 27 ოქტომბრის სხდომაზე დამტკიცებული (ოქმი N7) “ფაკულტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი-მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის წესის საფუძველზე” ვბრძანებ 1. 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საუნივერსიტეტო დაფინანსებიდან (ბაკალავრიატი-მაგისტრატურა) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისათვის გამოყოფილი თანხა (35 549 ლარი) გაიცეს ამავე ფაკულტეტის მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტთა სწავლის საფასურის დაფინანსებისათვის. 2. საუნივერსიტეტო დაფინანსებისთვის კანდიდატთა შერჩევა განხორციელდეს წინა სემესტრში სტუდენტთა აკადემიური შედეგების, სამეცნიერო აქტივობების და შესრულებული მინიმუმ 30 კრედიტის საფუძველზე; 3. სტუდენტთა აკადემიური შედეგების საფაკულტეტო რეიტინგული მონაცემები (ყველა ჩაბარებულ საგანში მინიმუმ 81 ქულისა და მეტის საშუალო არითმეტიკული) დაანგარიშდეს 100 ქულიანი სისტემით. 4. 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დაფინანსებული თანხის ზუსტი პროცენტი, დაფინანსებული სტუდენტთა რაოდენობისა და გამოყოფილი თანხის გათვალისწინებით, განისაზღვროს შემდეგი თანაფარდობით: ა) აკადემიური შედეგებისა (95–100 ქულა) და სამეცნიერო აქტივობების გათვალისწინებით, დაფინანსება განხორციელდეს სწავლის სემესტრული გადასახადის (1406.25 ლარი დასაბეგრი თანხით) 42.74 % -ით, კერძოდ 601 ლარის ოდენობით; ბ) აკადემიური შედეგებისა (90–94.9 ქულა) და სამეცნიერო აქტივობების გათვალისწინებით, დაფინანსება განხორციელდეს სწავლის სემესტრული გადასახადის (1406.25 ლარი დასაბეგრი თანხით) 39.11 % -ით, კერძოდ 550 ლარის ოდენობით; გ) მხოლოდ აკადემიური შედეგების 95-100 ქულის შემთხვევაში, დაფინანსება განხორციელდეს სწავლის სემესტრული გადასახადის (1406.25 ლარი დასაბეგრი თანხით) 34.13 % -ით, კერძოდ 480 ლარის ოდენობით; დ) მხოლოდ აკადემიური შედეგების 90-დან 94.9 ქულამდე შემთხვევაში, დაფინანსება განხორციელდეს სწავლის სემესტრული გადასახადის (1406.25 ლარი დასაბეგრი თანხით) 30.58 % -ით, კერძოდ 430 ლარის ოდენობით; ე) მხოლოდ აკადემიური შედეგების 81-89.9 ქულამდე შემთხვევაში, დაფინანსება განხორციელდეს სწავლის სემესტრული გადასახადის (1406.25 ლარი დასაბეგრი თანხით) 27.02 %- ით, კერძოდ 380 ლარის ოდენობით. 5. დასაფინანსებელ კანდიდატთა სია განიხილოს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის N6/30, 24.04.2020 ბრძანებით დამტკიცებულმა კომისიამ; 6. დაფინანსება არ შეეხება სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტის, ან სახელმწიფოს მხრიდან ნებისმიერი სხვა სახის სრული დაფინანსების მქონე მაგისტრანტებს. 7. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის (მაგისტრატურა) სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა და თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება.

8. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 8/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადებისა და დაცვის კომისიების დამტკიცების შესახებ „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტისა და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 13 თებერვლის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე ვბრძანებ: 1. განისაზღვროს 2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების წინასწარი დაცვისა და დაცვის ვადები: წინასწარი დაცვა დაცვა პოლიტიკის მეცნიერება 13 ივნისი 10:00 6/303 24-25 ივლისი 10:00 6/303 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 15 ივნისი 10:00 1/323 27 ივლისი 10:00 1/323 მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 15 ივნისი 10:00 6/303 25 ივლისი 10:00 6/303 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 16 ივნისი 12:00 4/213 27-28 ივლისი 12:00 4/207 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები 16 ივნისი 10:00 4/213 27ივლისი 10:00 4/213 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები,ინგლისურენოვანი 16 ივნისი 11:00 4/213 25 ივლისი 11:00 4/213 საზოგადოებრივი გეოგრაფია 17 ივნისი 11:00 4/213 27-28ივლისი 11:00 4/213 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია 17 ივნისი 10:00 4/213 28ივლისი 10:00 4/213 სოციოლოგია 18 ივნისი 11:00 4/309 30ივლისი 11:00 4/309 სოციალური მუშაობა 17 ივნისი 10:00 4/309 29ივლისი 10:00 4/309 კულტურის და მედიის სოციოლოგია 17 ივნისი 11:00 2/163 29ივლისი 11:00 2/163 გენდერის კვლევა 18 ივნისი 15:00 2/339 30ივლისი 15:00 2/339 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 18 ივნისი 12:00 2/240 30ივლისი 12:00 2/240 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 17 ივნისი 17:00 6/303 29ივლისი 17:00 6/303 2. შეიქმნას 2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით: პოლიტიკის მეცნიერება 1) მალხაზ მაცაბერიძე– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) თამარ ქარაია – ასისტენტ- პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) ალექსანდრე კუხიანიძე – პროფესორი 4) ზვიად აბაშიძე – ასოცირებული პროფესორი 5) ავთანდილ ტუკვაძე - ასოცირებული პროფესორი 6)ვალერიან დოლიძე - ასისტენტ პროფესორი 7)გიორგი მელიქიძე- მოწვეული პედაგოგი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 1) ალექსანდრე კუხიანიძე – პროფესორი , კომისიის თავმჯდომარე 2) თამარ ქარაია - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) გიორგი მელიქიძე - მოწვეული პედაგოგი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი 4) ზვიად აბაშიძე – ასოცირებული პროფესორი 5) ეკა დარბაიძე - მოწვეული პედაგოგი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 1) ზურაბ დავითაშვილი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) ეკა აკობია – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) ფიქრია ასანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი 4) თორნიკე თურმანიძე – ასოცირებული პროფესორი 5) სოფიო პეტრიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი 6) დავით მაცაბერიძე - ასოცირებული პროფესორი 7) ნიკოლოზ სამხარაძე - ასოცირებული პროფესორი ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები 1) ზურაბ დავითაშვილი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) ფიქრია ასანიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) ნინო ჩიქოვანი – პროფესორი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი) 4) დავით მაცაბერიძე – ასისტენტ პროფესორი 5) ირაკლი ჩხაიძე – ასისტენტ პროფესორი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი) მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 1) მარი წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) მაია ტორიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიი მდივანი 3) მანანა შამილიშვილი - ასოცირებული პროფესორი 4) ნინო ჭალაგანიძე – ასოცირებული პროფესორი 5) ხათუნა მაისაშვილი – ასოცირებული პროფესორი 6) ნათია კუპრაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 7) რევაზ ჭიჭინაძე - ასოცირებული პროფესორი საზოგადოებრივი გეოგრაფია 1) გიორგი გოგსაძე– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) ნინო პავლიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) იოსებ სალუქვაძე –პროფესორი 4) ია იაშვილი – ასოცირებული პროფესორი 5) გიორგი კვინიკაძე - ასოცირებული პროფესორი 6) ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი 7) დავით სიჭინავა - ასისტეტ პროფესორი დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია 1) ვაჟა ლორთქიფანიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) ანზორ სახვაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) გიორგი კვინიკაძე – ასოცირებული პროფესორი 4) გიორგი გოგსაძე– პროფესორი 5) ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი სოციოლოგია 1) იაგო კაჭკაჭიშვილი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) შორენა თურქიაშვილი – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) ნინო დურგლიშვილი ასოცირებული პროფესორი 4) ლია წულაძე - ასოცირებული პროფესორი 5) თეონა მატარაძე – ასოცირებული პროფესორი 6) მარინა ბურძენიძე -ასოცირებული პროფესორი 7) ლელა გაფრინდაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 8) კახა ქეცბაია - ასოცირებული პროფესორი სოციალური მუშაობა 1) ნინო შატბერაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) სალომე ნამიჭეიშვილი– ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) თამარ მახარაძე– ასოცირებული პროფესორი 4) ზურაბ ტატანაშვილი - მოწვეული პედაგოგი 5) თენგიზ ვერულავა - ასოცირებული პროფესორი კულტურისა და მედიის სოციოლოგია 1) ლია წულაძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) მარინა ბურძენიძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) ამირან ბერძენიშვილი - პროფესორი 4) კახა ქეცბაია – ასოცირებული პროფესორი 5) ფლორა ესებუა - მოწვეული პედაგოგი სოციოლოგიის დოქტორი კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 1) რევაზ ჯორბენაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) გუგული მაღრაძე – პროფესორი 3) ზურაბ აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი 4) ვახტანგ მაისაია - მოწვეული პედაგოგი, კომისიის მდივანი 5) ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი გენდერის კვლევა 1) თეონა მატარაძე– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) ნარგიზა არჯევანიძე – მოწვეული პედაგოგი, კომისიის მდივანი 3) მედეა ბადაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 4) მაია ბარქაია – მოწვეული პედაგოგი 5) ლია ჯალაღანია - მოწვეული პედაგოგი, ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 1) ნოდარ ბელქანია - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) რევაზ ჯორბენაძე - პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) ამირან ბერძენიშვილი - პროფესორი 4) დალი ოსეფაშვილი - მოწვეული პედაგოგი 5) ნოდარ სარჯველაძე - მოწვეული პედაგოგი ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები (ინგლისურენოვანი) 1) ფიქრია ასანიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) ლია წულაძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) თორნიკე თურმანიძე - ასოცირებული პროფესორი 4) ნიკოლოზ სამხარაძე - ასისტენტ-პროფესორი 5) დავით მაცაბერიძე – ასისტენტ პროფესორი 3. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა; 4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 7/30

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის № 75/01-01, 22.04.2020 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა (ბაკალავრიატი-მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2016 წლის 27 ოქტომბრის სხდომაზე დამტკიცებული (ოქმი N7) „ფაკულტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი-მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის წესის“ საფუძველზე ვბრძანებ

1. 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საუნივერსიტეტო დაფინანსებიდან (ბაკალავრიატი-მაგისტრატურა) უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით (№ 75/01-01 22/04/2020) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისათვის გამოყოფილი თანხა (35 549 ლარი) გაიცეს ამავე ფაკულტეტის მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტთა სწავლის საფასურის დაფინანსებისთვის;

2. საუნივერსიტეტო დაფინანსებისთვის კანდიდატთა შერჩევა განხორციელდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსებისთვის კანდიდატთა შერჩევის წესის შესაბამისად (იხ. დანართი);

3. დაფინანსებისთვის კანდიდატთა შერჩევა განახორციელოს ფაკულტეტის საკონკურსო კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: ა) ვალერიან მელიქიძე – დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე ბ) თეონა მატარაძე – დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გ) ელენე გელაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი დ) ზურაბ დავითაშვილი – პროფესორი ე) გიორგი გოგსაძე – პროფესორი ვ) იაგო კაჭკაჭიშვილი – პროფესორი ზ) მალხაზ მაცაბერიძე – პროფესორი თ) ხათუნა მაისაშვილი – ასოცირებული პროფესორი ი) მედეა უშარაული – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი კ) თეა ვახანია - ფინანსური კონსულტანტი

4. დაფინანსება არ შეეხება სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტისა და სხვა ტიპის გრანტით სრული დაფინანსების მქონე და დამატებითი სემესტრის სტუდენტს;

5. დაფინანსებისთვის სტუდენტთა განცხადებები მიიღება 24 აპრილიდან 29 აპრილის 14:00 საათის ჩათვლით, ელექტრონულად, მეილზე: social@tsu.ge

6. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა (მაგისტრატურის განყოფილება)უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა და თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება.

7. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 5/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადებისა და დაცვის კომისიების დამტკიცების შესახებ „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტისა და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 13 თებერვლის სხდომაზე (ოქმი #1) დამტკიცებული „თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე ვბრძანებ: 1. განისაზღვროს 2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები: პოლიტიკის მეცნიერება 23 ივლისი 11:00 სთ. ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 23 - 24 ივლისი 11:00 სთ. საერთაშორისო ურთიერთობები 25 ივლისი 13:00 სთ. საზოგადოებრივი გეოგრაფია 27 ივლისი 10:00 სთ. სოციალური მუშაობა 28 ივლისი 10:00 სთ. სოციოლოგია 29 ივლისი 11:00 სთ. 2. შეიქმნას 2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების შემფასებელი კომისიები შემდეგი შემადგენლობით: საერთაშორისო ურთიერთობები: 1) ზურაბ დავითაშვილი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) ფიქრია ასანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) თორნიკე თურმანიძე –პროფესორი 4) ეკა აკობია – ასოცირებული პროფესორი 5) დავით მაცაბერიძე – ასოცირებული პროფესორი საზოგადოებრივი გეოგრაფია : 1) გიორგი გოგსაძე– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) ნინო პავლიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) იოსებ სალუქვაძე – პროფესორი 4) ია იაშვილი – ასოცირებული პროფესორი 5) გიორგი კვინიკაძე - ასოცირებული პროფესორი ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია : 1) ნინო ჭალაგანიძე - ასოცირებული პროფესორი ,კომისიის თავმჯდომარე 2) ნანული ტალახაძე - ასოცირებული პროფესორი , კომისიის მდივანი 3) მანანა შამილიშვილი - ასოცირებული პროფესორი 4) ხათუნა მაისაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 5) ნათია კუპრაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 6) მარი წერეთელი- ასოცირებული პროფესორი 7) ხათუნა კაჭარავა- ასოცირებული პროფესორი 8) რევაზ ჭიჭინაძე- ასოცირებული პროფესორი 9) თამაზ ჯოლოგუა–ასოცირებული პროფესორი 10) მაია ტორაძე–ასოცირებული პროფესორი სოციოლოგია : 1) კახა ქეცბაია – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) შორენა თურქიაშვილი -ასისტენტ პროფესორი,კომისიის მდივანი 3) ამირან ბერძენიშვილი-პროფესორი 4) ნინო დურგლიშვილი -ასოცირებული პროფესორი 5) ნათელა დონაძე - ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკის მეცნიერება : 1) სალომე დუნდუა -ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 2) თამარ ქარაია – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი 3) მალხაზ მაცაბერიძე– პროფესორი 4) ალექსანდრე კუხიანიძე – პროფესორი 5) კორნელი კაკაჩია– პროფესორი 6) ზვიად აბაშიძე – ასოცირებული პროფესორი 7) ავთანდილ ტუკვაძე - ასოცირებული პროფესორი 8) ვალერიან დოლიძე–ასისტენტ პროფესორი 9) ეკა დარბაიძე–მოწვეული პედაგოგი 10) გიორგი მელიქიძე– მოწვეული პედაგოგი სოციალური მუშაობა : 1) თამარ მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი ,კომისიის თავმჯდომარე 2) ნელი აკობია-მოწვეული პედაგოგი, კომისიის მდივანი 3) სალომე ნამიჭეიშვილი -ასოცირებული პროფესორი 4) ნინო შატბერაშვილი -ასოცირებული პროფესორი 5) თენგიზ ვერულავა - ასოცირებული პროფესორი 3. საბაკალავრო ნაშრომის პლაგიატზე შესამოწმებლად ატვირთვის ინსტრუქცია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდეს არაუგვიანეს 2020 წლის 1 მაისისა; 4. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა;

5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 6/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსების შესახებ

საქართველოს ტერიტორიაზე გამოცხადებული საგანგებო -საკარანტინო რეჟიმის გამო ვბრძანებ 1. შეჩერდეს დეკანის N 1/30 1-30-4-202001211612 21/01/2020 ბრძანებით გამოცხადებული „სახელმძღვანელოების კონკურსისა“ და დეკანის N 2/30 2-30-4- 202001211626 21/01/2020 ბრძანებით გამოცხადებული „მიზნობრივი სამეცნიეროკვლევითი პროექტების“ განხორციელებისთვის შექმნილი საკონკურსო კომისიების მუშაობა; 2. კონკურსანტთა პროექტების განხილვა - დაფინანსება განახლდეს პანდემიის მოხსნის შემდგომ შექმნილი სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების შესაბამისად; 3. დეკანის სამდივნომ უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა და თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება; 4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 4/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საგამოცდო ნაშრომის შემფასებელი კომისიის შექმნის შესახებ სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის ასოცირებული პროფესორის ლია წულაძის 2019 წლის 12 თებერვლის, #2282/30 განცხადების საფუძელზე ვბრძანებ: 1) შეიქმნას საგამოცდო ნაშრომის შემფასებელი კომისია სტუდენტ ელიზაბეტი ფორჩხიძის (სოციოლოგია, მე-3 სემესტრი) საგამოცდო ნაშრომის შეფასებლად საგანში „თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები“ შემდეგი შემადგენლობით: 1. ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოადგილე სასწავლო სფეროში, კომისიის თავმჯდომარე; 2. თეონა მატარაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი; 3. იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი, 4. მარინე ბურძენიძე - ასოცირებული პროფესორი. 2) საგამოცდო ნაშრომის შემფასებელმა კომისიამ სტუდენტის ნაშრომი შეაფასოს ბრძანების გამოქვეყნებიდან 3 დღის ვადაში 3) ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაიტერესებული პირთათვის ბრძანების გაცნობა. 4) ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 4/2020

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის ბრძანება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მაგისტრანტ გია მოსაშვილის განცხადებების შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ; სამაგისტრო პროგრამის ,,დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა“ მესამე სემესტრის მაგისტრანტ გია მოსაშვილის 2020 წლის 19 თებერვლის განცხადებების საფუძველზე ვბრძანებ: 1. შეიქმნას სამაგისტრო პროგრამის, ,,დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა“, მესამე სემესტრის მაგისტრანტ გია მოსაშვილის 2020 წლის 19 თებერვლის განცხადებების შემსწავლელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით: ვალერიან მელიქიძე 1) ზვიად აბაშიძე- ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე; 2) თორნიკე თურმანიძე–პროფესორი; 3) ფიქრია ასანიშვილი –ასოცირებული პროფესორი. 2. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა. 3. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ვალერიან მელიქიძე

სრულად

ბრძანების N: 3/30

სიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება „სახელმძღვანელოების კონკურსის“ განხორციელების შესახებ

1.   გამოცხადდეს ფაკულტეტის  საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების საგნების სახელმძღვანელოების შექმნის კონკურსი;
2.   კონკურსის განსახორციელებლად ფაკულტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყოს 20 000 ლარი;
3.   სახელმძღვანელოს შექმნის ანაზღაურების მაქსიმუმი -  5 000 ლარი;
4.   სახელმძღვანელოს აუცილებლად    უნდა    ჰყავდეს   სამეცნიერო   და   ენობრივი რედაქტორი, რომლის ხარჯებს  გაიღებს ავტორი;
5. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის    აკადემიურ   პერსონალს, რომელთაც  მოქმედი   ხელშეკრულების ფარგლებში გამოქვეყნებული/შექმნილი აქვთ ერთი სახელმძღვანელო მაინც;
6. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევითი  საგნის  სახელმძღვანელო საკონკურსოდ  განიხილება  მხოლოდ იმ  შემთხვევაში,  თუ   ბოლო ორი სასწავლო წლის  განმავლობაში შესაბამის  საგანზე  დარეგისტრირებული   იყო  არანაკლებ 70
სტუდენტისა;
7. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში  საკონკურსოდ განიხილება სავალდებულო საგნის სახელმძღვანელო მხოლოდ იმ შემთხვევაში,  თუ  ბოლო ორი სასწავლო წლის განმავლობაში მოცემულ  საგანზე  დარეგისტრირებული  იყო არანაკლებ 25 სტუდენტისა;
8. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა  წარმოადგინონ განცხადება დეკანის სახელზე,   სახელმძღვანელოს დეტალური   ანოტაცია   (მინიმუმ  500  სიტყვა)   და სავარაუდო სარჩევი.
9.  საკონკურსო საბუთები უნდა  აიტვირთოს ბმულზე https://www.tsu.ge/ge/faculties/social/books/iv5pzb1oe4ukrny_-/zbhly8sltj3bpsk2b//
10.  საკონკურსო პროექტების ბმულზე ატვირთვის  ვადა – ა.წ. 17 თებერვლის 17.00 სთ–მდე.
11. გამარჯვებული პროექტები გამოცხადდეს 28 თებერვალს;
12. დასრულებული  პროექტების ბმულზე ატვირთვის  ვადა – 2020 წლის 1 ოქტომბერი. ვადის გადაცილების შემთხვევაში  პროექტები არ განიხილება. ბეჭდური სახით დასრულებული  პროექტი წარმოდგენილ უნდა  იქნეს ფაკულტეტის  სამეცნიერო
კვლევებისა და განვითარების სამსახურში, VI კორპუსი, N406. დასრულებული პროექტები უნდა  აიტვირთოს ბმულზე https://www.tsu.ge/ge/faculties/social/books/iv5pzb1oe4ukrny_-/zbhly8sltj3bpsk2b//
13.  დასრულებული  სახელმძღვანელო გაფორმებული უნდა  იყოს APA-ს სტილით;
14. გამარჯვებული პროექტის ანაზღაურება მოხდება სახელმძღვანელოს წარდგენის, რეცენზირების და საგამომცემლო საბჭოს მიერ დამტკიცების შემდგომ;
15. სახელმძღვანელო გამოქვეყნდება ელექტრონული ფორმით;
16. საკონკურსო პროექტების შერჩევასა და გამარჯვებული პროექტების რეცენზირებას უზრუნველყოფს საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1.   თამარ დოლბაია -  კომისიის   თავმჯდომარე,  ასოცირებული  პროფესორი, ფაკულტეტის  დეკანი;
2.   თეონა მატარაძე - კომისიის  მდივანი,  ასოცირებული  პროფესორი, დეკანის მოადგილე სამეცნიერო დარგში; 
3.   რევაზ ჯორბენაძე - პროფესორი, ფაკულტეტის  ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
4.   სალომე დუნდუა -   ასოცირებული  პროფესორი, პოლიტიკის  მეცნიერების მიმართულება;
5.   მანანა შამილიშვილი  -  ასოცირებული  პროფესორი, ჟურნალისტიკისა  და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება;
6.   იაგო   კაჭკაჭიშვილი    -   პროფესორი,  სოციოლოგიისა   და   სოციალური მუშაობის მიმართულება;
7.   გიორგი     გოგსაძე     -     პროფესორი,    საზოგადოებრივი      გეოგრაფიის მიმართულება;


17. ფაკულტეტის  სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა და თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება;
18. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე;
 

სრულად

ბრძანების N: 1/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება „მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების“ განხორციელების შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მუხლი - 2.2-ის საფუძველზე ვბრძანებ 1. ჩატარდეს „მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების“ კონკურსი; 2. „მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების“ განსახორციელებლად ფაკულტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყოს 50 000 ლარი; 3. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა საპროექტო წინადადება უნდა წარმოადგინონ თანდართული მოთხოვნის მიხედვით (იხ. დანართი); 4. საკონკურსო პროექტების ბმულზე ატვირთვის ვადა - ა.წ. 27 თებერვლის 17:00 სთ-მდე; საკონკურსო პროექტები უნდა აიტვირთოს ბმულზე https://www.tsu.ge/ge/faculties/social/books/iv5pzb1oe4ukrny_-/zbhly8sltj3bpsk2b// 5. საკონკურსო საბუთები დასრულებული პროექტის ანგარიში (ტექნიკური და ანალიტიკური) ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილ უნდა იქნეს ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურში, VI კორპუსი, N406; 6. გამარჯვებული პროექტები გამოცხადდეს 12 მარტს; 7. პროექტის მაქსიმალური ხანგრძლივობა 8 თვე (2020 წლის 15 მარტიდან 1 ნოემბრამდე); 8. პროექტის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 15 000 ლარს; 9. პროექტის მონაწილეთა ანაზღაურება განხორციელდება ეტაპობრივად პროექტის ხელმძღვანელის მიერ პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის წარმოდგენის შემდგომ; 10. დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის მართვას ახორციელებს პროექტის ხელმძღვანელი, რომელიც ასევე პასუხისმგებელია და საბიუჯეტო თანხების მიზნობრივ ხარჯვაზე; 11. პროექტის დასრულებიდან 12 თვის განმავლობაში პროექტის მონაწილეებმა უნდა უზრუნველყონ საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალში სამეცნიერო პუბლიკაციის წარდგენა; 12. პროექტების შერჩევას, გამარჯვებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის მიმდინარეობასა და შედეგების მონიტორინგს ახორციელებს დეკანის ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 1. თეონა მატარაძე - კომისიის თავმჯდომარე, ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოადგილე სამეცნიერო დარგში; 2. მანანა შამილიშვილი - კომისიის მდივანი, ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება; 3. ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოადგილე სასწავლო დაგრში; 4. იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი, სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულების ხელმძღვანელი; 5. ზურაბ დავითაშვილი - პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების ხელმძღვანელი; 6. კორნელი კაკაჩია - პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება; 7. თეა ვახანია - ფაკულტეტის ფინანსური კონსულტანტი 13. ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა და თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება; 14. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

დანართი

სრულად

ბრძანების N: 2/30

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის № 91/01-01, 16.04.2019 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა (ბაკალავრიატი-მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2016 წლის 27 ოქტომბრის სხდომაზე დამტკიცებული (ოქმი N7) „ფაკულტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი-მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის წესის“ საფუძველზე ვბრძანებ 1. 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საუნივერსიტეტო დაფინანსებიდან (ბაკალავრიატი-მაგისტრატურა) უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით (№91/01-01, 16.04.2019) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისათვის გამოყოფილი თანხა (36 165 ლარი) გაიცეს ამავე ფაკულტეტის მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტთა სწავლის საფასურის დაფინანსებისათვის; 2. საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევა განხორციელდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსებისთვის კანდიდატთა შერჩევის წესის შესაბამისად (იხ. დანართი); 3. დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევა განახორციელოს ფაკულტეტის საკონკურსო კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: ა) ვალერიან მელიქიძე – დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე ბ) თეონა მატარაძე – დეკანის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გ) ელენე გელაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი დ) ზურაბ დავითაშვილი – პროფესორი ე) გიორგი გოგსაძე – პროფესორი ვ) იაგო კაჭკაჭიშვილი – პროფესორი ზ) მალხაზ მაცაბერიძე – პროფესორი თ) ხათუნა მაისაშვილი – ასოცირებული პროფესორი ი) მედეა უშარაული – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი 4. დაფინანსება არ შეეხება სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტისა და სხვა ტიპის გრანტით სრული დაფინანსების მქონე და დამატებითი სემესტრის სტუდენტს; 5. დაფინანსებისათვის სტუდენტთა განცხადებები მიიღება 17 აპრილიდან 22 აპრილის 14:00 საათის ჩათვლით, VI კორპუსის № 207 ოთახში (მაგისტრატურის განყოფილება); 6. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა (მაგისტრატურის განყოფილება) უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა და თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება. 7. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 8/30