საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თარიღი
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება „საჯარო პოლიტიკის “   საბაკალავრო პროგრამის მეხუთე  სემესტრის გიორგი ჯოხაძის საგამოცდო ნაშრომის შემფასებელი  კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის  ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  საგამოცდო ნაშრომის შემფასებელი  კომისიის შექმნის შესახებ „საჯარო პოლიტიკის“  საბაკალავრო პროგრამის მეხუთე  სემესტრის გიორგი ჯოხაძის  განცხადების 14859/30;  16.08.2023 საფუძველზე ვბრძანებ:
 

1. შეიქმნას სტუდენტ გიორგი ჯოხაძის ფინალური საგამოცდო  ნაშრომის შემფასებელი კომისია  საგანში ,,საჯარი პოლიტიკა“ შემდეგი შემადგენლობით:

 • სანდრო ტაბატაძე –ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;
 • თამარ ქარია - ასოცირებული პროფესორი; კომისიის მდივანი;
 • ელენე გელაშვილი - მოწვეული ლექტორი.

2. კომისიამ სტუდენტის ნაშრომი შეაფასოს ბრძანების გამოქვეყნებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

3. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 36/30

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სპეციალობის გამოცდის თარიღისა და კომისიის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი  განათლების  შესახებ“  საქართველოს კანონის  22-ე  მუხლის   პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის  51-ე მუხლის  პირველი ნაწილის,  52- ე მუხლის  პირველი და მე-3 ნაწილების,  53-ე მუხლის  მე-3 ნაწილის,  54-ე მუხლის   პირველი ნაწილის,  55-ე მუხლის,   56-ე მუხლის   მე-2 და  მე-3 ნაწილების,  57-ე მუხლის,  პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის  11  სექტემბრის  №135/ნ  ბრძანებით  დამტკიცებული  საჯარო  სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის  პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის „ა“, „ბ“, „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" თსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის N57/2011 დადგენილების და თსუ-ის რექტორის N176/01-01, 31/07.2023 ბრძანების საფუძველზე ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სპეციალობის გამოცდის თარიღი და კომისიის შემადგენლობა:

1.1 გამოცდა პოლიტიკის მეცნიერებაში - 13 სექტემბერი, 10:00 სთ; თსუ, ბიბლიოთეკის შენობა, უნივერსიტეტის ქ.№11

1.2 კომისიის შემადგენლობა:
 

 • ზვიად აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • თამარ ქარაია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • გიორგი მელიქიძე - ასისტენტ პროფესორი
   

1.3 საპრეტენზიო კომისიის შემადგენლობა:

 • ალექსანდრე კუხიანიძე - პროფესორი, საპრეტენზიო კომისიის თავმჯდომარე
 • ავთანდილ ტუკვაძე - ასოცირებული პროფესორი

 

2. დამტკიცდეს დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღებ კანდიდატებთან გასაუბრების გრაფიკი:

პოლიტიკის მეცნიერება – 19 სექტემბერი, 11:00 სთ; N105, VI კორპ.

მასობრივი კომუნიკაცია - 19 სექტემბერი, 11:00 სთ; N103, VI კორპ.

საზოგადოებრივი გეოგრაფია - 19 სექტემბერი, 11:00 სთ;  N212, ტურიზმის სკოლა

დემოგრაფია - 19 სექტემბერი,13:00 სთ; N212, ტურიზმის სკოლა

სოციოლოგია - 19 სექტემბერი, 12:00 სთ; N235, II კორპ.

სოციალური მუშაობა - 19 სექტემბერი, 17:00 სთ; N235, II კორპ.

კულტურის და მედიის სოციოლოგია - 19 სექტემბერი, 14:00 სთ; N235, II კორპ.

საერთაშორისო ურთიერთობები -  19 სექტემბერი, 13:00 სთ;  N303, VI კორპ.

3. დამტკიცდეს დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღებ კანდიდატებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიები:

 

 

3.1. პოლიტიკის მეცნიერება

 • მალხაზ მაცაბერიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • სალომე დუნდუა- ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • თამარ ქარაია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • ალექსანდრე კუხიანიძე - პროფესორი
 •  ზვიად აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი

 

3.2 მასობრივი კომუნიკაცია

 • ნინო ჭალაგანიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • ნათია კუპრაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • ხათუნა მაისაშვილი- ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • მანანა შამილიშვილი პროფესორი
 • მარი წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი
   

3.3 საერთაშორისო ურთიერთობები

 • კონსტანტინე შუბითიძე -  ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • თორნიკე თურმანიძე  -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • ფიქრია ასანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • ზურაბ დავითაშვილი  -  პროფესორი
 • ეკა აკობია - ასოცირებული პროფესორი

 

3.4 სოციოლოგია

 • იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • ამირან ბერძენიშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • შორენა თურქიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • ნინო დურგლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 • ანა დიაკონიძე - ასოცირებული პროფესორი
   

3.5 სოციალური მუშაობა

 • თამარ მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • სალომე ნამიჭეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • ნინო შატბერაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი
 • შორენა თურქიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი

  

3.6 კულტურის და მედიის სოციოლოგია

 • ლია წულაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • ამირან ბერძენიძვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • შორენა თურქიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი
 • ანა დიაკონიძე - ასოცირებული პროფესორი

 

3.7 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

 • ნინო პავლიაშვილი -  ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • იოსებ სალუქვაძე  - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • ია იაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • თამარ დოლბაია  -  პროფესორი
 • გიორგი გოგსაძე - პროფესორი
   

3.8 დემოგრაფია

 • ვაჟა ლორთქიფანიძე -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • გიორგი მელაძე  - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • ანზორ სახვაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • გიორგი კვინიკაძე  - ასოცირებული პროფესორი
 • გიორგი გოგსაძე - პროფესორი

4. ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე განთავსება და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისთვის გაცნობა უზრუნველყოს სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურმა.

5. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე

სრულად

ბრძანების N: 35/30

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სპეციალობის გამოცდის თარიღისა და კომისიის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი  განათლების  შესახებ“  საქართველოს კანონის  22-ე  მუხლის   პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის  51-ე მუხლის  პირველი ნაწილის,  52- ე მუხლის  პირველი და მე-3 ნაწილების,  53-ე მუხლის  მე-3 ნაწილის,  54-ე მუხლის   პირველი ნაწილის,  55-ე მუხლის,   56-ე მუხლის   მე-2 და  მე-3 ნაწილების,  57-ე მუხლის,  პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის  11  სექტემბრის  №135/ნ  ბრძანებით  დამტკიცებული  საჯარო  სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის  პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის „ა“, „ბ“, „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" თსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის N57/2011 დადგენილების და თსუ-ის რექტორის N176/01-01, 31/07.2023 ბრძანების საფუძველზე ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სპეციალობის გამოცდის თარიღი და კომისიის შემადგენლობა:

1.1 გამოცდა პოლიტიკის მეცნიერებაში - 13 სექტემბერი, 10:00 სთ; თსუ, ბიბლიოთეკის შენობა, უნივერსიტეტის ქ.№11

1.2 კომისიის შემადგენლობა:

 • ზვიად აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • თამარ ქარაია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • გიორგი მელიქიძე - ასისტენტ პროფესორი

1.3 საპრეტენზიო კომისიის შემადგენლობა:

 • ალექსანდრე კუხიანიძე - პროფესორი, საპრეტენზიო კომისიის თავმჯდომარე
 • ავთანდილ ტუკვაძე - ასოცირებული პროფესორი

 

2. დამტკიცდეს დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღებ კანდიდატებთან გასაუბრების გრაფიკი:

პოლიტიკის მეცნიერება – 19 სექტემბერი, 11:00 სთ; N105, VI კორპ.

მასობრივი კომუნიკაცია - 19 სექტემბერი, 11:00 სთ; N103, VI კორპ.

საზოგადოებრივი გეოგრაფია - 19 სექტემბერი, 11:00 სთ;  N212, ტურიზმის სკოლა

დემოგრაფია - 19 სექტემბერი,13:00 სთ; N212, ტურიზმის სკოლა

სოციოლოგია - 19 სექტემბერი, 12:00 სთ; N235, II კორპ.

სოციალური მუშაობა - 19 სექტემბერი, 17:00 სთ; N235, II კორპ.

კულტურის და მედიის სოციოლოგია - 19 სექტემბერი, 14:00 სთ; N235, II კორპ.

საერთაშორისო ურთიერთობები -  19 სექტემბერი, 13:00 სთ;  N303, VI კორპ.

3. დამტკიცდეს დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღებ კანდიდატებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიები:

3.1. პოლიტიკის მეცნიერება

 • მალხაზ მაცაბერიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • სალომე დუნდუა- ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • თამარ ქარაია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • ალექსანდრე კუხიანიძე - პროფესორი
 •  ზვიად აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი

 

3.2 მასობრივი კომუნიკაცია

 • ნინო ჭალაგანიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • ნათია კუპრაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • ხათუნა მაისაშვილი- ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • მანანა შამილიშვილი პროფესორი
 • მარი წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი
   

3.3 საერთაშორისო ურთიერთობები

 • კონსტანტინე შუბითიძე -  ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • თორნიკე თურმანიძე  -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • ფიქრია ასანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • ზურაბ დავითაშვილი  -  პროფესორი
 • ეკა აკობია - ასოცირებული პროფესორი

 

3.4 სოციოლოგია

 • იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • ამირან ბერძენიშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • შორენა თურქიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • ნინო დურგლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 • ანა დიაკონიძე - ასოცირებული პროფესორი
   

3.5 სოციალური მუშაობა

 • თამარ მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • სალომე ნამიჭეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • ნინო შატბერაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი
 • შორენა თურქიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი

  

3.6 კულტურის და მედიის სოციოლოგია

 • ლია წულაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • ამირან ბერძენიძვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • შორენა თურქიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი
 • ანა დიაკონიძე - ასოცირებული პროფესორი

 

3.7 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

 • ნინო პავლიაშვილი -  ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • იოსებ სალუქვაძე  - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • ია იაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • თამარ დოლბაია  -  პროფესორი
 • გიორგი გოგსაძე - პროფესორი

3.8 დემოგრაფია

 • ვაჟა ლორთქიფანიძე -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • გიორგი მელაძე  - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
 • ანზორ სახვაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • გიორგი კვინიკაძე  - ასოცირებული პროფესორი
 • გიორგი გოგსაძე - პროფესორი

4. ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე განთავსება და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისთვის გაცნობა უზრუნველყოს სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურმა.

5. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე

სრულად

ბრძანების N: 35/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება „სოციოლოგიის “   საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტის ნანა ვეშაგულის საგამოცდო ნაშრომის შემფასებელი  კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის  ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  საგამოცდო ნაშრომის შემფასებელი  კომისიის შექმნის შესახებ

„სოციოლოგიის “   საბაკალავრო პროგრამის მეოთხე სემესტრის სტუდენტის ნანა ვეშაგულის განცხადების  13314/30;  26.07.2023 საფუძველზე ვბრძანებ:

1. შეიქმნას სტუდენტ ნანა ვეშაგულის ფინალური საგამოცდო  ნაშრომის შემფასებელი კომისია  საგანში ,,მსოფლიო პოლიტიკური რუკის ტრანსფორმაცია “ შემდეგი შემადგენლობით:

 • სანდრო ტაბატაძე –ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;
 • ზვიად აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი; კომისიის მდივანი;
 • გიორგი კვინიკაძე - ასოცირებული პროფესორი.

2. კომისიამ სტუდენტის ნაშრომი შეაფასოს ბრძანების გამოქვეყნებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

3. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 34/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  დეკანის  ბრძანება სოციალური მუშაობის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტის თეონა როგავას საგამოცდო ნაშრომის შემფასებელი  კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  დეკანის  ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  საგამოცდო ნაშრომის შემფასებელი  კომისიის შექმნის შესახებ

სოციალური მუშაობის საბაკალავრო პროგრამის მერვე სემესტრის სტუდენტის თეონა როგავას განცხადების 13401/30; 27.07.2023  საფუძველზე ვბრძანებ:

1. შეიქმნას სტუდენტ თეონა როგავას ფინალური საგამოცდო  ნაშრომის შემფასებელი კომისია  საგანში „სოციალური მუშაობის ზოგადი პრაქტიკის საფუძვლები: ჯგუფებთან მუშაობა“  შემდეგი შემადგენლობით:

 • სანდრო ტაბატაძე –ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;
 • სალომე ნამიჭეიშვილი –ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • თამარ მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი.

2. კომისიამ სტუდენტის ნაშრომი შეაფასოს ბრძანების გამოქვეყნებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

3. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 33/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  დეკანის  ბრძანება სტუდენტის ვიტალი ობოლაძის საგამოცდო ნაშრომის შემფასებელი  კომისიის შექმნის შესახებ

ვანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  „ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია“   საბაკალავრო პროგრამის მერვე სემესტრის სტუდენტის ვიტალი ობოლაძის 13190/30; 25.07.2023 განცხადების საფუძველზე ვბრძანებ:

1) შეიქმნას სტუდენტ ვიტალი ობოლაძის ფინალური საგამოცდო  ნაშრომის შემფასებელი კომისია  საგანში „სოციალური მუშაობა“  შემდეგი შემადგენლობით:

 • სანდრო ტაბატაძე –ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;
 • სალომე ნამიჭეიშვილი –ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • თამარ მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი.

2. კომისიამ სტუდენტის ნაშრომი შეაფასოს ბრძანების გამოქვეყნებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

3. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა.

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 32/30

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჟიული შარტავას და დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29-ემუხლის მე-3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის N12 დადგენილების დანართ N2– ის საფუძველზე ვბრძანებ:

1. გამოცხადდეს კონკურსი ჟიული შარტავას სახელობის  სტიპენდიის მოსაპოვებლად აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე (გარდა პოლიტიკის მეცნიერებისა) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტთათვის;

2. გამოცხადდეს კონკურსი დიმიტრი(არზაყან) ემუხვარის სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე პოლიტიკის მეცნიერების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტთათვის;

3. კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • პროფესორის 1 რეკომენდაცია;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი;
 • სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნების და სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 • სიგელები;
 • სერტიფიკატები არსებობის შემთხვევაში;
 • ინფორმაცია საზოგადოებრივი აქტივობის შესახებ;

4. საკონკურსო დოკუმენტაცია მიიღება  2023 წლის 11ივლისიდან 2023 წლის 22 ივლისამდე თსუ–ს მეექვსე კორპუსის 207–ე ოთახში.

5. შეიქმნას საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 • მანანა შამილიშვილი – დეკანის მოადგილე, პროფესორი
 • თამარ ქარაია - პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
 • ელენე გელაშვილი - ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი
 • სანდრო ტაბატაძე-ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი
 • ნათელა მონიავა - ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე

6. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის სამსახურმა უზრუნველყოს ბრძანების განთავსება და დაინტრესებლ პირთათვის გაცნობა.

7.  ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე

სრულად

ბრძანების N: 31/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება ,,სოციოლოგიის’’ საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ თემურ გუგუშვილის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიისა და დაცვის თარიღის  შესახებ

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,სოციოლოგიის’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ თემურ გუგუშვილის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიისა და დაცვის თარიღის  შესახებ ვბრძანებ:

1. ,,სოციოლოგიის’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის მე-6 სემესტრის დოქტორანტ თემურ გუგუშვილის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის დაცვა დაინიშნოს 2023 წლის 20 ივლისს, 13:00 საათზე;

2. სამეცნიერო კვლევითი პროექტის დაცვა ჩატარდეს თსუს I კორპუსში, N121 აუდიტორიაში;

3.დამტკიცდეს სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 • იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციოლოგიის მიმართულება;
 • ამირან ბერძენიშვილი - პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; სოციოლოგიის მიმართულება;
 • ანა დიაკონიძე - ასოცირებული პროფესორი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციოლოგიის მიმართულება;
 • კახა ქეცბაია -ასოცირებული პროფესორი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციოლოგიის მიმართულება;
 • რატი შუბლაძე - პროფესორი; საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი,

4.ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა;

5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 30/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,სოციალური მუშაობის’’ საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ მარიამ ჭანკოტაძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიისა და დაცვის თარიღის  შესახებ

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,სოციალური მუშაობის’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ მარიამ ჭანკოტაძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიისა და დაცვის თარიღის  შესახებ ვბრძანებ:

1. ,,სოციალური მუშაობის’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის მე-5 სემესტრის დოქტორანტ მარიამ ჭანკოტაძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის დაცვა დაინიშნოს 2023 წლის 20 ივლისს, 14:00 საათზე;

2. სამეცნიერო კვლევითი პროექტის დაცვა ჩატარდეს თსუს I კორპუსში, N121 აუდიტორიაში;

3.დამტკიცდეს სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 • იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  სოციოლოგიის მიმართულება;
 • ამირან ბერძენიშვილი - პროფესორი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციოლოგიის მიმართულება;
 • ნათია ფარცხალაძე - ასოცირებული პროფესორი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციალური მუშაობის მიმართულება;
 • სალომე ნამიჭეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციალური მუშაობის მიმართულება;
 • შორენა საძაგლიშვილი - პროფესორი; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალური მუშაობის მიმართულება;

4.ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა;

5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 29/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება ,,მასობრივი კომუნიკაციის’’ საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ნანა მამაგულიშვილის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიისა და დაცვის თარიღის  შესახებ

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,მასობრივი კომუნიკაციის’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ნანა მამაგულიშვილის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიისა და დაცვის თარიღის  შესახებ ვბრძანებ:

1. ,,მასობრივი კომუნიკაციის’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის მე-8 სემესტრის დოქტორანტ ნანა მამაგულიშვილის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის დაცვა დაინიშნოს 2023 წლის 14 ივლისს, 10:00 საათზე;

2. სამეცნიერო კვლევითი პროექტის დაცვა ჩატარდეს თსუს VI კორპუსში, N303 აუდიტორიაში;

3.დამტკიცდეს სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 • ნინო ჭალაგანიძე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;
 • მანანა შამილიშვილი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების  პროფესორი;
 • მარი წერეთელი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის , ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;
 • ხათუნა მაისაშვილი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;
 • ზაზა ცოტნიაშვილი - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის პროფესორი;

4.ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა;

5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 28/30

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება ,,პოლიტიკის მეცნიერების’’ საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ გიორგი ბერიძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიისა და დაცვის თარიღის  შესახებ

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,პოლიტიკის მეცნიერების’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ გიორგი ბერიძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიისა და დაცვის თარიღის  შესახებ ვბრძანებ:

1. ,,პოლიტიკის მეცნიერების’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის მე-6 სემესტრის დოქტორანტ გიორგი ბერიძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის დაცვა დაინიშნოს 2023 წლის 5 ივლისს, 15:30 საათზე;

2. სამეცნიერო კვლევითი პროექტის დაცვა ჩატარდეს თსუს VI კორპუსში, N103 აუდიტორიაში;

3.დამტკიცდეს სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 • ალექსანდრე კუხიანიძე- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების პროფესორი;
 • ვალერიან დოლიძე- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;
 • ავთანდილ ტუკვაძე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;
 • თამარ ქარაია - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;
 • გურამ აბესაძე- საქართველოს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი;

4. ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა;

5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 27/30

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება ,,პოლიტიკის მეცნიერების’’ საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ გიორგი გოგსაძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიისა და დაცვის თარიღის შესახებ

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,პოლიტიკის მეცნიერების’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ გიორგი გოგსაძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიისა და დაცვის თარიღის  შესახებ 
ვბრძანებ:

1. ,,პოლიტიკის მეცნიერების’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის მე-8 სემესტრის დოქტორანტ გიორგი გოგსაძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის დაცვა დაინიშნოს 2023 წლის 5 ივლისს, 14:00 საათზე;
2. სამეცნიერო კვლევითი პროექტის დაცვა ჩატარდეს თსუს VI კორპუსში, N103 აუდიტორიაში;

3.დამტკიცდეს სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 • ალექსანდრე კუხიანიძე- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების პროფესორი;
 • ვალერიან დოლიძე- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;
 • ავთანდილ ტუკვაძე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის   პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;
 • თამარ ქარაია - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;
 • გურამ აბესაძე- საქართველოს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი;

4. ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა;

5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


 

სრულად

ბრძანების N: 26/30

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება ,,პოლიტიკის მეცნიერების’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ნინო მაისურაძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიისა და დაცვის თარიღის  შესახებ 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,პოლიტიკის მეცნიერების’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ნინო მაისურაძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიისა და დაცვის თარიღის  შესახებ 
ვბრძანებ:
1. ,,პოლიტიკის მეცნიერების’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის მე-6 სემესტრის დოქტორანტ ნინო მაისურაძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის დაცვა დაინიშნოს 2023 წლის 4 ივლისს, 14:30 საათზე;
2. სამეცნიერო კვლევითი პროექტის დაცვა ჩატარდეს თსუს VI კორპუსში, N103 აუდიტორიაში;

3.დამტკიცდეს სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 • სალომე დუნდუა - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;
 • ზვიად აბაშიძე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;
 • ავთანდილ ტუკვაძე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;
 • თამარ ქარაია - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;
 • ოთარ ჯანელიძე - გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი;

4. ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა;

5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


 

სრულად

ბრძანების N: 25/30

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება ,,პოლიტიკის მეცნიერების’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ნათია ზედგინიძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიისა და დაცვის თარიღის  შესახებ

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,პოლიტიკის მეცნიერების’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ნათია ზედგინიძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიისა და დაცვის თარიღის  შესახებ ვბრძანებ:

1. ,,პოლიტიკის მეცნიერების’’ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის მე-6 სემესტრის დოქტორანტ ნათია ზედგინიძის მესამე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის დაცვა დაინიშნოს 2023 წლის 4 ივლისს, 16:00 საათზე;

2. სამეცნიერო კვლევითი პროექტის დაცვა ჩატარდეს თსუს VI კორპუსში, N103 აუდიტორიაში;

3.დამტკიცდეს სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 • სალომე დუნდუა - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;
 • ზვიად აბაშიძე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;
 • ავთანდილ ტუკვაძე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;
 • თამარ ქარაია - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;
 • მანანა დარჩაშვილი- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორი;

4. ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა;

5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 24/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სადოქტორო სემინარებისა და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩატარების ვადების და კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ

თსუ-ის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სადოქტორო სემინარებისა და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩატარების ვადების და კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ ვბრძანებ:

 1. დამტკიცდეს 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სადოქტორო სემინარებისა და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩატარების გრაფიკი:
   

სადოქტორო სემინარები:

 • საერთაშორისო ურთიერთობები - 4 ივლისი, 10:00 სთ, I კორპუსი, 121 აუდიტორია
 • სოციოლოგია - 5 ივლისი, 10:30 სთ, I კორპუსი, 318 აუდიტორია
 • სოციალური მუშაობა - 5 ივლისი, 10:00 სთ, III კორპუსი, 318 აუდიტორია
 • კონფლიქტების ანალიზი და მართვა - 4 ივლისი, 11:00 სთ, II კორპუსი, 240 აუდიტორია
 • დემოგრაფია - 4 ივლისი, 13:00 სთ, I კორპუსი, 01 აუდიტორია
   

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები:

 • პოლიტიკის მეცნიერება - სამეცნიერო კვლევითი პროექტი I - 4 ივლისი, 10:00 სთ, VI კორპუსი, 103 აუდიტორია; სამეცნიერო კვლევითი პროექტი II - 5 ივლისი, 10:00 სთ, VI კორპუსი, 103 აუდიტორია;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები - 4 ივლისი, 11:00 სთ, I კორპუსი, 121 აუდიტორია
 • სოციოლოგია - 5 ივლისი, 11:00 სთ, III კორპუსი, 318 აუდიტორია
 • კულტურის და მედიის სოციოლოგია - 5 ივლისი, 13:30 სთ, III კორპუსი, 318 აუდიტორია
 • კონფლიქტების ანალიზი და მართვა - 5 ივლისი, 13:00 სთ, II კორპუსი, 240 აუდიტორია
 • საზოგადოებრივი გეოგრაფია - 4 ივლისი, 12:00 სთ, I კორპუსი, 01 აუდიტორია
 • მასობრივი კომუნიკაცია - 4 ივლისი, 10:00 სთ, VI კორპუსი, 303 აუდიტორია
 • ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარება - 5 ივლისი, 16:00 სთ, VI კორპუსი, 303 აუდიტორია

2. დამტკიცდეს სადოქტორო პროგრამებზე სემინარებისა და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დაცვის კომისიების შემადგენლობა:
 

პოლიტიკის მეცნიერება

 • მალხაზ მაცაბერიძე  - კომისიის თავმჯდომარე, პროფესორი
 • ზვიად აბაშიძე  - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი
 • თამარ ქარაია - კომისიის მდივანი, ასოცირებული პროფესორი
 • სალომე დუნდუა  - ასოცირებული პროფესორი
 • ალექსანდრე კუხიანიძე -  პროფესორი
 • ავთანდილ ტუკვაძე - ასოცირებული პროფესორი
   

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

 • გუგული მაღრაძე  - კომისიის თავმჯდომარე, პროფესორი
 • რევაზ ჯორბენაძე  - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, პროფესორი
 • თეონა მატარაძე  - კომისიის მდივანი, ასოცირებული პროფესორი
 • ვახტანგ მაისაია  - მოწვეული ლექტორი
 • ზურაბ აბაშიძე  - ასოცირებული პროფესორი
   

მასობრივი კომუნიკაცია

 • ნინო ჭალაგანიძე  - კომისიის თავმჯდომარე, ასოცირებული პროფესორი
 • ნათია კუპრაშვილი  - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი
 • ხათუნა მაისაშვილი  - კომისიის მდივანი, ასოცირებული პროფესორი
 • მარი წერეთელი  - ასოცირებული პროფესორი
 • მანანა შამილიშვილი  - პროფესორი
   

სოციოლოგია

 • იაგო კაჭკაჭიშვილი - კომისიის თავმჯდომარე, პროფესორი
 • ამირან ბერძენიშვილი  - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, პროფესორი
 • შორენა თურქიაშვილი -  კომისიის მდივანი, ასისტენტ პროფესორი
 • ნინო დურგლიშვილი -  ასოცირებული პროფესორი
 • ანა დიაკონიძე - ასოცირებული პროფესორი
   

ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარება

 • ნოდარ ბელქანია - კომისიის თავმჯდომარე, პროფესორი
 • რევაზ ჯორბენაძე - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, პროფესორი
 • დალი ოსეფაშვილი - კომისიის მდივანი
 • თეონა მატარაძე - ასოცირებული პროფესორი
 • ნოდარ სარჯველაძე - მოწვეული ლექტორი
   

საზოგადოებრივი გეოგრაფია

 • იოსებ სალუქვაძე  - კომისიის თავმჯდომარე, პროფესორი
 • გიორგი გოგსაძე  - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, პროფესორი
 • ნინო პავლიაშვილი  - კომისიის მდივანი, ასოცირებული პროფესორი
 • თამარ დოლბაია  - პროფესორი
 • გიორგი კვინიკაძე - ასოცირებული პროფესორი
   

დემოგრაფია

 • ვაჟა ლორთქიფანიძე - კომისიის თავმჯდომარე, პროფესორი
 • გია მელაძე - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი
 • ანზორ სახვაძე - კომისიის მდივანი, ასოცირებული პროფესორი
 • გიორგი გოგსაძე - პროფესორი
 • რუსუდან თევზაძე - მოწვეული ლექტორი
   

საერთაშორისო ურთიერთობები

 • ზურაბ დავითაშვილი - კომისიის თავმჯდომარე, პროფესორი
 • კონსტანტინე შუბითიძე -  კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი
 • დავით მაცაბერიძე - კომისიის მდივანი, ასოცირებული პროფესორი
 • თორნიკე თურმანიძე  -  პროფესორი
 • ეკა აკობია - ასოცირებული პროფესორი
   

კულტურის და მედიის სოციოლოგია

 • ლია წულაძე  - კომისიის თავმჯდომარე, ასოცირებული პროფესორი
 • ამირან ბერძენიშვილი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, პროფესორი
 • ფლორა ესებუა - კომისიის მდივანი, სოციოლოგიის დოქტორი
 • ანა დიაკონიძე  - ასოცირებული პროფესორი
 • კახა ქეცბაია - ასოცირებული პროფესორი
   

სოციალური მუშაობა

 • თამარ მახარაძე - კომისიის თავმჯდომარე, ასოცირებული პროფესორი
 • ნინო შატბერაშვილი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი
 • ნათელა ფარცხალაძე -  კომისიის მდივანი, ასოცირებული პროფესორი
 • სალომე ნამიჭეიშვილი ასოცირებული პროფესორი
 • იაგო კაჭკაჭიშვილი -  პროფესორი
   

3. სასემინარო ნაშრომებისა და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დაცვა ჩატარდეს სააუდიტორიო ფორმატში;

4. სასემინარო ნაშრომები და სამეცნიერო კვლევითი პროექტები უნდა აიტვირთოს 19 ივნისიდან, 28 ივნისის 16:00 საათამდე https://e-learning.tsu.ge/-ზე;

5. ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურმა შეამოწმოს ნაშრომის ორიგინალობა და პლაგიატის გამოვლენის შემთხვევაში აცნობოს ნაშრომის დაცვის კომისიას;

6. ნაშრომებში პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში დაცვის კომისია:

ა) არ დაუშვებს დოქტორანტს დაცვაზე და მისცემს რეკომენდაციას ნაშრომის გადამუშავების შესახებ;

ბ) საკითხს განსახილველად გადასცემს თსუ-ის ეთიკის საბჭოს;

7. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს ბრძანების გაცნობა დაინტერსებულ პირთათვის;

8. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 23/30

სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიმართულებათა ხელმძღვანელების დანიშვნის   შესახებ

სსიპ -ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების (დამტკიცებული თსუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 9 ოქტომბრის #6 ოქმით)  33-ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად, ფაკულტეტის მიმართულებების სხდომებზე (ოქმები თან ერთვის)  მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე ვბრძანებ:

 1. დაინიშნონ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქვემოთ ჩამოთვლილი მიმართულებების ხელმძღვანელებად შემდეგი პირნი:

1) ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება - მანანა შამილიშვილი, პროფესორი;

2) პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება - მალხაზ მაცაბერიძე, პროფესორი;

3) საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება - ფიქრია ასანიშვილი, ასოცირებული პროფესორი;

4) სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმარტულენა - ამირან ბერძენიშვილი, პროფესორი.

2. ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე,  განთავსება და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემაზე  დაევალოს დეკანის სამდივნოს;

3. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 22/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება 2022–2023  სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიებში ცვლილებების  შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტისა და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 13 თებერვლის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე ვბრძანებ:

1. შეტანილ იქნას ცვლილებები  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება  #17/30; 03/05/2023  -   2022–2023  სასწავლო  წლის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების  შემადგენლობაში;

2. ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

1) თორნიკე თურმანიძე  - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

2) დავით მაცაბერიძე - ასოცირებული პროფესორი

3) ზურაბ დავითაშვილი – პროფესორი

4) ნიკოლოზ სამხარაძე - ასოცირებული პროფსორი

5) ეკა აკობია – ასოცირებული პროფესორი

6) კონსტანტინე შუბითიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

 

კონფლიქტოლოგია

1) რევაზ ჯორბენაძე -  პროფესორი,კომისიის  თავმჯდომარე   

2) ვახტანგ მაისაია -  მოწვეული პედაგოგი

3) გუგული მაღრაძე – პროფესორი

4) ზურაბ აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი

5) მარეხ დევიძე - მოწვეული პედაგოგი, კომისიის მდივანი

6) თეონა მატარაძე -ასოცირებული პროფესორი

 

ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები

1) დავით მაცაბერიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

2) ზვიად აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

3) ზურაბ დავითაშვილი - პროფესორი

4) თორნიკე თურმანიძე - პროფესორი

5) გიორგი მჭედლიშვილი - მოწვეული პედაგოგი

 

სოციალურ-პოლიტიკური და ეკონომიკური გეოგრაფია

1) გიორგი გოგსაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე

2) ნინო პავლიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

3)  თამარ დოლბაია -   პროფესორი

4) გიორგი კვინიკაძე - ასოცირებული პროფესორი

5) ვალერიან მელიქიძე - ასოცირებული პროფესორი

 

3. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ  პირთათვის ბრძანების გაცნობა .

4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 21/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება 2022–2023  სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში საბაკალავრო  ნაშრომების დაცვის ვადებისა და დაცვის კომისიების დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტისა და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 13 თებერვლის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე ვბრძანებ:

 1. დამტკიცდეს  2022–2023  სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების  დაცვის   განრიგი და დაცვის კომისიების შემადგენლობა:
 2. შეიქმნას 2022–2023  სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში საბაკალავრო   ნაშრომების დაცვის კომისიები  შემდეგი შემადგენლობით:

საბაკალავრო  პროგრამა ,,სოციალური მუშაობა“-  17, 18,19 ივლისი 09:00 სთ.  თსუ კორპუსი I  აუდიტორია 01

 • სალომე ნამიჭეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • ნათელა ფარცხალაძე -  ასოც. პროფესორი;მდივანი,
 • თამარ მახარაძე-ასოცირებული პროფესორი;
 • ნინო შატბერაშვილი-ასოცირებული პროფესორი;
 • ზურაბ ტატანაშვილი-მოწვეული პედაგოგი.

საბაკალავრო პროგრამა „მსოფლიოს სოციალურ-პოლიტიკური და ტურიზმის გეოგრაფია’’- 21 ივლისი, 10:00 სთ.  თსუ კორპუსიVI  აუდიტორია 105

 • თამარ დოლბაია-პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • ნინო პავლიაშვილი-ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • იოსებ სალუქვაძე- პროფესორი
 • გიორგი გოგსაძე- პროფესორი
 • ვალერიან  მელიქიძე-ასოცირებული პროფესორი
 • ია იაშვილი-ასოცირებული პროფესორი
 • გიორგიკვინიკაძე-ასოცირებული პროფესორი

საბაკალავრო პროგრამა „ჟურნალისტიკა“ და ,, ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია“ (რუსულენოვანი კომპონენტებით) - 17, 18, 19, ივლისი, 11:00 სთ თსუ კორპუსიVI  აუდიტორია 303

 • მანანა შამილიშვილი-  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • მაია ტორაძე-ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • მარი წერეთელი-ასოცირებული პროფესორი
 • ნათია კუპრაშვილი-ასოცირებული პროფესორი
 • ნინო ჭალაგანიძე- ასოცირებული პროფესორი
 • ნანა ტალახაძე- ასოცირებული პროფესორი
 • ხათუნა კაჭარავა - ასოცირებული პროფესორი
 • ხათუნა მაისაშვილი-ასოცირებული პროფესორი
 • რეზი ჭიჭინაძე - ასოცირებული პროფესორი
 • თეა მჟავანაძე-ასისტენტ პროფესორი
 • ნათია სვანიძე-ასისტენტ პროფესორი
 • თინათინ მაჭარაშვილი-ასისტენტ პროფესორი

საბაკალავრო პროგრამა ,,სოციოლოგია “-  17, 18, 19,  ივლისი, 10:00 სთ. თსუ კორპუსიVI  აუდიტორია 103

 • ამირან ბერძენიშვილი- პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • შორენა თურქიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი, მდივანი
 • კახა ქეცბაია -ასოცირებული პროფესორი
 • ნინო დურგლიშვილი-ასოცირებული პროფესორი
 • ლელა გაფრინდაშვილი-ასოცირებული პროფესორი

საბაკალავრო პროგრამა ,,პოლიტიკის მეცნიერება’’- 18, 19, 20, 21 ივლისი 10:00 სთ. თსუ კორპუსიVI  აუდიტორია 105 და 303

 • ზვიად აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 • გიორგი მელიქიძე - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი
 • ავთანდილ ტუკვაძე-ასოცირებული პროფესორი
 • სალომე დუნდუა-ასოცირებული პროფესორი
 • თამარ ქარაიაასოცირებული პროფესორი
 • ალექსანდრე კუხიანიძე- პროფესორი
 • ვალერიან დოლიძე-ასოცირებული პროფესორი
 •  ვლადიმერ ნაფეტვარიძე-ასისტენტ პროფესორი
 •  სანდრო ტაბატაძე-მოწვეული პედაგოგი

საბაკალავრო პროგრამა „საერთაშორისო ურთიერთობები“ – 20 ივლისი, 11 სთ. თსუ კორპუსი I  აუდიტორია 01

 • ზურაბ დავითაშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
 • დავით მაცაბერიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი;
 • თორნიკე თურმანიძე - პროფესორი;
 • ფიქრია ასანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
 • ეკა აკობია - ასოცირებული პროფესორი;
 • ნიკოლოზ სამხარაძე - ასოცირებული პროფესორი
 • კონსტანტინე შუბითიძე - ასოცირებული პროფესორი

3. ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ  პირთათვის ბრძანების გაცნობა .

4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 20/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულების  ხელმძღვანელის დანიშვნის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების (დამტკიცებული თსუ-ს წარმომადგენლობითი  საბჭოს 2014 წლის 9 ოქტომბრის #6 ოქმით)  33- ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად, ფაკულტეტის  ინტერდისციპლინური მიმართულების  სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე ვბრძანებ:

 1. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინტერდისციპლინური მიმართულების ხელმძღვანელად დაინიშნოს  პროფესორი რევაზ ჯორბენაძე;
 2. ბრძანების ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე, ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს დეკანის სამდივნოს.
   
 3. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე
სრულად

ბრძანების N: 19/30

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ შერჩევის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 97/01-01 04/05/2023 ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხულ სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმების დადგენისა და ფაკულტეტზე სახელმწიფო სტიპენდიით დასაფინანსებელი სტუდენტების რაოდენობის განსაზღვრის, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის პროგრამის ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” ფარგლებში სტიპენდიების მინიჭების წესისა  და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2022 წლის 18 იანვრის  სხდომაზე (ოქმი N 1) ბაკალავრიატის სტუდენტთა დაფინანსების წესის საფუძველზე ვბრძანებ:

1) განხორციელდეს სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის  N 97/01-01 04/05/2023 ბრძანების შესაბამისად, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხულ სტუდენტთაგან სახელმწიფო სტიპენდიის მოსაპოვებლად 85 დასაფინანსებელი სტუდენტის შერჩევა;

2) დასაფინანსებელ სტუდენტთა შერჩევა განახორციელოს საკონკურსო კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

 • მანანა შამილიშვილი  – დეკანის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის თავმჯდომარე;
 • სანდრო ტაბატაძე – სამეცნიერო სამსახურის უფროსი, თავჯდომარის მოადგილე;
 • ელენე გელაშვილი –სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის  უფროსი;
 • თეონა თაბუაშვილი -წამყვანი სპეციალისტი;
 • ნათია დათიაშვილი – მთავარი სპეციალისტი;
 • ლუიზა აბაზაძე– მთავარი სპეციალისტი;
 • თამარ გოგორიშვილი - უფროსი სპეციალისტი;
 • ქეთევან ცაბაძე - წამყვანი სპეციალისტი;
 • თეა ხუნდაძე-უფროსი სპეციალისტი;
   

საბუთები მიიღება:   8  – 15 მაისის ჩათვლით (კალენდრით გათვალისწინებულ სამუშაო დღეებში)  VI კორპუსი, # 201, 10:00 -17:00 სთ

საკონკურსო კომისიამ იხელმძღვანელოს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2022 წლის 18 იანვრის  სხდომაზე (ოქმი N 1) დამტკიცებული ,,ბაკალავრიატის სტუდენტთა დაფინანსების წესით’’ .

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა უზრუნველყოს  დაინტერესებულ პირთათვის ბრძანების გაცნობა ;

ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

სრულად

ბრძანების N: 18/30