საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

რა თემებზეა აქცენტირებული 2020 წლის „ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი“?

2020 წლის დე­კემ­ბერ­ში ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ფსი­ქო­ლო­გი­ისა და გა­ნათ­ლე­ბის მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის ოფ­იცი­ალ­ური, სა­ერ­თა­შო­რი­სო, რე­ფე­რი­რე­ბა­დი, ბი­ლინ­გვუ­რი „ქარ­თუ­ლი ფსი­ქო­ლო­გი­ური ჟურ­ნა­ლის“ მე­ორე ნო­მე­რი გა­მო­იცა.

 

ჟურ­ნა­ლი ფსი­ქო­ლო­გი­ის სხვა­დას­ხვა სფე­როს აქ­ტუ­ალ­ურ სა­მეც­ნი­ერო პრობ­ლე­მებს ეძ­ღვნე­ბა. მას­ში თავ­მოყ­რი­ლია რო­გორც თე­ორი­ულ და მე­თო­დო­ლო­გი­ურ პრობ­ლე­მებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი, ისე რა­ოდ­ენ­ობ­რივ, თვი­სებ­რივ და შე­რე­ულ მე­თო­დო­ლო­გი­აზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი ემ­პი­რი­ულ-კვლე­ვი­თი ნაშ­რო­მე­ბი, აგ­რეთ­ვე სა­მეც­ნი­ერო მი­მო­ხილ­ვე­ბი.

 

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ „ქარ­თუ­ლი ფსი­ქო­ლო­გი­ური ჟურ­ნა­ლი“ გა­მო­დის წე­ლი­წად­ში ერ­თხელ და აქ­ვეყ­ნებს ინ­ტერ­დის­ციპ­ლი­ნურ კვლე­ვით ნაშ­რო­მებს, რი­თაც ხელს უწყობს ფსი­ქო­ლო­გი­ური მეც­ნი­ერ­ებ­ის გან­ვი­თა­რე­ბას უფ­რო ფარ­თო სა­მეც­ნი­ერო კონ­ტექ­სტში.

 

ფსი­ქო­ლო­გი­ისა და გა­ნათ­ლე­ბის მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის დე­კა­ნი, პრო­ფე­სო­რი თა­მარ გა­გო­ში­ძე ხაზს უს­ვამს იმ ფაქ­ტს, რომ სტა­ტი­ები ქვეყ­ნდე­ბა ქარ­თულ და ინ­გლი­სურ ენ­ებ­ზე, რაც მე­ტად უწყობს ხელს მათ პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას: „ჟურ­ნა­ლის და­არ­სე­ბის მი­ზა­ნია ჩვე­ნი ფა­კულ­ტე­ტის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მეც­ნი­ერო სივ­რცეს­თან ინ­ტეგ­რი­რე­ბა. იგი ორ­ენ­ოვ­ანია, რაც სა­შუ­ალ­ებ­ას გვაძ­ლევს ჩვე­ნი პრო­ფე­სო­რე­ბის კვლე­ვე­ბი სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მეც­ნი­ერო სა­ზო­გა­დო­ებ­ის­თვის ცნო­ბი­ლი გავ­ხა­დოთ. ას­ევე, მათ ექ­ნე­ბათ ცი­ტი­რე­ბის სა­შუ­ალ­ება, რი­თაც ჟურ­ნა­ლი თან­და­თა­ნო­ბით შე­იძ­ენს სა­ერ­თა­შო­რი­სო აღი­არ­ებ­ას და, შე­სა­ბა­მი­სად, იმ­პაქტ-ფაქ­ტორ­საც. ამ­ავე დროს, ეს კარ­გი სა­შუ­ალ­ებაა დოქ­ტო­რან­ტე­ბის­თვის — გა­მო­აქ­ვეყ­ნონ თა­ვი­ან­თი კვლე­ვის შე­დე­გე­ბი. მინ­და გითხრათ, რომ ჟურ­ნა­ლი საკ­მა­ოდ მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია და ორ­ივე ნო­მერ­ში და­იბ­ეჭ­და სა­ინ­ტე­რე­სო ემ­პი­რი­ული კვლე­ვე­ბი ფსი­ქო­ლო­გი­ის სხვა­დას­ხვა დარ­გში: სო­ცი­ალ­ურ ფსი­ქო­ლო­გი­აში, პი­როვ­ნე­ბის ფსი­ქო­ლო­გი­აში, ფსი­ქო­ლო­გი­ურ ან­თრო­პო­ლო­გი­აში, ნე­ირ­ოფ­სი­ქო­ლო­გი­აში“, – აღ­ნიშ­ნა ჩვენ­თან სა­უბ­არ­ში თა­მარ გა­გო­ში­ძემ.

 

ჟურ­ნა­ლის მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი გახ­ლავთ თსუ-ის ფსი­ქო­ლო­გი­ისა და გა­ნათ­ლე­ბის მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის დე­კა­ნის მო­ად­გი­ლე, პრო­ფე­სო­რი ლა­ლი სურ­მა­ნი­ძე, ხო­ლო პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი მდი­ვა­ნი – დი­მიტ­რი ჩუ­ბი­ნი­ძე.

 

„ცხა­დია, ჟურ­ნა­ლის და­არ­სე­ბის მი­ზანს წარ­მო­ად­გენს მეც­ნი­ერ­ული ფსი­ქო­ლო­გი­ური ცოდ­ნის გავ­რცე­ლე­ბა, სა­მეც­ნი­ერო პუბ­ლი­კა­ცი­ის მა­ღა­ლი სტან­დარ­ტე­ბის მხარ­და­ჭე­რა, მსოფ­ლიო სა­მეც­ნი­ერო სივ­რცე­ში ქარ­თუ­ლი ფსი­ქო­ლო­გი­ური მეც­ნი­ერ­ებ­ის ინ­ტეგ­რა­ცი­ის ხელ­შეწყო­ბა. ჟურ­ნა­ლი არ აქ­ვეყ­ნებს რე­ფე­რა­ტულ სტა­ტი­ებს — რო­გორც წე­სი, მას­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ორ­იგ­ინ­ალ­ური მა­სა­ლე­ბი — ან­ალ­იტ­იკ­ური, ძი­რი­თა­დად ემ­პი­რი­ულ კვლე­ვა­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი ნაშ­რო­მე­ბი და, ამ­გვა­რად, ამ მა­სა­ლებს უკ­ვე თა­ვის­თა­ვად აქ­ვთ სა­მეც­ნი­ერო ღი­რე­ბუ­ლე­ბა“, – გა­ნაცხა­და ლა­ლი სურ­მა­ნი­ძემ.

 

ჟურ­ნა­ლი, ას­ევე, იმ­ითაა გა­მორ­ჩე­ული, რომ მას­ში სტა­ტი­ებ­ის შერ­ჩე­ვა ორი და­მო­უკ­იდ­ებ­ელი რე­ცენ­ზენ­ტის მი­ერ ხდე­ბა ე.წ. „ბრმა" მე­თო­დით, რაც ამ ჟურ­ნალს ე.წ. „peered-review" ჟურ­ნა­ლის სტა­ტუსს ან­იჭ­ებს. რო­გორც ფა­კულ­ტე­ტის დე­კა­ნი თა­მარ გა­გო­ში­ძე აღ­ნიშ­ნავს, სა­რე­დაქ­ციო კო­ლე­გი­აში უცხო­ელი მეც­ნი­ერ­ებ­იც არი­ან, რა­საც დი­დი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქ­ვს მი­სი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ას­პა­რე­ზე წარ­მოდ­გე­ნა­ში. უნ­და ით­ქვას, რომ ფსი­ქო­ლო­გი­ური მეც­ნი­ერ­ებ­ებ­ის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის დი­დი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქ­ვს სა­მეც­ნი­ერო კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას ქარ­თულ ენ­აზე.

 

ამ­ჟა­მად ჟურ­ნა­ლის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი საბ­ჭოს წევ­რე­ბი არი­ან: და­ვით ჩარ­კვი­ანი, ირ­აკ­ლი იმ­ედ­აძე (სა­ქარ­თვე­ლო), ალი­ოშა ნო­იბაუერი (ავ­სტრია), ლია ყვა­ვი­ლაშ­ვი­ლი (დი­დი ბრი­ტა­ნე­თი) და ქე­თე­ვან ჭან­ტუ­რია (დი­დი ბრი­ტა­ნე­თი); ხო­ლო ჟურ­ნა­ლის სა­რე­დაქ­ციო კო­ლე­გია შემ­დე­გი პრო­ფე­სო­რე­ბი­სა­გან შედ­გე­ბა: ნა­თე­ლა იმ­ედ­აძე, და­ლი ფარ­ჯა­ნა­ძე, თა­მარ გა­გო­ში­ძე, მა­რი­ნე ჩი­ტაშ­ვი­ლი, ბო­ჟი­დარ კაც­ზმა­რე­კი, იამ­ზე კუ­ტა­ლა­ძე, ტა­რა მერ­ფი (დი­დი ბრი­ტა­ნე­თი), ნა­ნა სუმ­ბა­ძე, მზია წე­რე­თე­ლი, და­ნი­ელ სტარ­კი (დი­დი ბრი­ტა­ნე­თი), მე­დეა დეს­პო­ტაშ­ვი­ლი, ლუ­იზა არ­უთ­ინ­ოვი და მაია რო­ბა­ქი­ძე.

 

წელ­საც ჟურ­ნალ­ში თავ­მოყ­რი­ლია სტა­ტი­ები არა­ერ­თი აქ­ტუ­ალ­ური ფსი­ქო­ლო­გი­ური სა­კითხის შე­სა­ხებ: მათ შო­რის ხა­თუ­ნა მარ­წყვიშ­ვი­ლის, ნა­თია სორ­დი­ას და ალი­ოშა ნო­იბა­ურ­ის ნაშ­რო­მი სა­თა­ურ­ით „დი­დი ხუ­თე­ულ­ის საკ­ვლე­ვი კითხვა­რე­ბის ქარ­თულ ვერ­სი­ათა — ფსი­ქო­მეტ­რუ­ლი მა­ხა­სი­ათ­ებ­ლე­ბი“; ნა­ზი ფარ­სა­და­ნიშ­ვი­ლის და ან­ას­ტა­სია ქი­ტი­აშ­ვი­ლის — „აღ­ქმუ­ლი სტიგ­მის კონ­სტრუქ­ტის შეს­წავ­ლა სა­ქარ­თვე­ლო­ში მცხოვ­რე­ბი სო­ცი­ალ­ურ­ად და­უც­ვე­ლის სტა­ტუ­სის მქო­ნე ად­ამი­ან­ებ­ის მა­გა­ლით­ზე“; ირ­ინე დო­ღა­ძი­სა და თა­მარ გა­გო­ში­ძის — „ნორ­მა­ლუ­რად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ენ­ობ­რი­ვი უნ­არ­ისა და ენ­ის სპე­ცი­ფი­კუ­რი დარ­ღვე­ვის მქო­ნე 6-4 წლის ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი ბავ­შვე­ბის ენ­ობ­რი­ვი პრო­დუქ­ცი­ის ლინ­გვის­ტუ­რი და ნე­ირ­ოფ­სი­ქო­ლო­გი­ური ან­ალ­იზი“; ნა­ტა ას­ათი­ან­ის და მზია წე­რე­თე­ლის — „ბუ­ლინ­გის ფსი­ქო­ლო­გი­ური ბუ­ნე­ბა და გან­მა­პი­რო­ბე­ბე­ლი ფაქ­ტო­რე­ბი“; ვახ­ტანგ ნა­და­რე­იშ­ვი­ლის — „ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი და სი­ტუ­აცი­ური დის­პო­ზი­ცი­ური ფსი­ქი­კუ­რი წარ­მო­ნაქ­მნე­ბის ურ­თი­ერ­თმი­მარ­თე­ბა“ და ირ­აკ­ლი იმ­ედ­აძ­ის — „თბი­ლი­სის არ­აც­ნო­ბი­ერ­ის სიმ­პო­ზი­უმი — მცი­რე რეტ­როს­პექ­ტი­ვა“.

 

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ჟურ­ნა­ლის პირ­ვე­ლი ნო­მე­რი გა­მო­ვი­და 2019 წელს. რო­გორც ით­ქვა, „ქარ­თუ­ლი ფსი­ქო­ლო­გი­ური ჟურ­ნა­ლი“ წე­ლი­წად­ში ერ­თხელ გა­მო­იც­ემა და, შე­სა­ბა­მი­სად, მზა­დე­ბა 2021 წლის ახ­ალი ნომ­რის­თვის უკ­ვე და­იწყო.

 

მო­ამ­ზა­და მაია ტო­რა­ძემ

თარიღი: 07/02/2021