საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სტატიების კონკურსი ,,სამართლის ჟურნალის" 2022 წლის №1 გამოცემისთვის

გაუწყებთ, რომ ა/წ 10 იანვრიდან 10 მარტის ჩათვლით იწარმოებს სტატიების მიღება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ორენოვანი სამეცნიერო პერიოდული ,,სამართლის ჟურნალის“ (Journal of Law) 2022 წლის #1  გამოცემისათვის. 


1.  იურიდიული ფაკულტეტის ჟურნალში სამეცნიერო სტატიის, უცხოენოვანი სამეცნიერო პუბლიკაციის თარგმანისა თუ სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის წარმოდგენის უფლებით სარგებლობენ შემდეგი პირები:

 

- თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ასევე უცხოური უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესორ-მასწავლებლები, მოწვეული პედაგოგები, დოქტორანტები.

-    სამართლის სფეროში მოღვაწე უცხოელი და ქართველი პრაქტიკოსი იურისტები 

- სხვა ავტორები, რომლებიც სარედაქციო კოლეგიის თხოვნით მოამზადებენ პუბლიკაციებს სამართლის მეცნიერებისა და პრაქტიკის აქტუალურ საკითხებზე.

 

 2. ავტორებმა სტატიის გამოქვეყნებისათვის  ელექტრონული ფორმით  უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 

 ა) სტატია (სრული ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე), რომლის  მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 25 გვერდს (ნოტაციის, ძირითადი ტექსტისა და სქოლიოების ჩათვლით;  

ბ) ანოტაცია (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) არაუმეტეს 250 სიტყვისა;

 გ) საკვანძო სიტყვები (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);

 დ) ბიბლიოგრაფია (ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი სტატიისათვის ცალ-ცალკე. ბიბლიოგრაფიის შედგენის წესისა და ბიბლიოგრაფიის ნიმუშის  შესახებ იხ. დანართი #1)

 ე) განცხადება მთავარი რედაქტორის სახელზე ავტორის ხელმოწერით. განცხადების ფორმა (იხ. დანართი #2);


ვ) სამეცნიერო ხელმძღვანელის დადებითი დასკვნა ან სტატიის კვლევის სფეროში გამოჩენილი სამართლის სპეციალისტის კვალიფიციური რეცენზია (შეიძლება გამოგზავნილ იქნეს ელექტრონულ მისამართზე (law.journal@tsu.ge) ხელმოწერის გარეშე), სტატიის  სამართლის დოქტორის ხარისხის არმქონე პირის მიერ წარმოდგენის შემთხვევაში.

2. "სამართლის ჟურნალისათვის“ შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს სტატია მხოლოდ  მისი პირველადი პუბლიკაციის მიზნით, რომელიც არ არის სხვაგან გამოქვეყნებული. ქართულენოვანი სტატიის (ანოტაცია, საკვანძო სიტყვები და ძირითადი ტექსტი) შესატყვისი ინგლისურენოვანი თარგმანი შესრულებულ უნდა იქნეს მაღალი ლინგვისტური სტანდარტების დაცვით. 

 

3. ავტორი ვალდებულია დაიცვას ჟურნალის ციტირების სტილი და სტატიის მიმართ მოქმედი სახელმძღვანელო პრინციპები (იხ. დანართი #3). 

სარედაქციო საბჭო არ განიხილავს ნაშრომს, რომელიც მოთხოვნების მიხედვით არ იქნება შესრულებული. ავტორს შეუძლია ნიმუშად გამოიყენოს ჟურნალის რომელიმე გამოცემა (იხ. ჟურნალის ოფიციალურ გვერდი: https://jlaw.tsu.ge/index.php/JLaw/issue/archive)  და ვალდებულია მკაცრად დაიცვას ჟურნალში გამოყენებული ციტირების სტილი და წესები. 

 

4. ნაშრომში მითითებულ სამეცნიერო წყაროთა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 4/5 უნდა შეადგენდეს  დასავლეთ ევროპულ ენებზე გამოქვეყნებულ ლიტერატურას, გარდა კვლევის საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე გამონაკლისი შემთხვევებისა. მნიშვნელოვანია ასევე, ,,სამართლის ჟურნალის" გამოცემებში გამოქვეყნებული სტატიების ციტირებაც კვლევის თემატიკის შესაბამისად. იხ. https://jlaw.tsu.ge/index.php/JLaw/issue/archive).

 

5. სტატიის ქართული ტექსტი შესრულებული უნდა იყოს  Sylfaen_12  ფონ­ტით, უცხო­­ენოვანი ტექსტი - Times  New  Roman_12  ფონ­­ტით ,  სქოლიო - იმავე ფონტების 10 ზო­მით , სტრიქონებს შო­რის დაშორება - ერთი ინტერვალი.

6. მიღებული სტატიის გასწორებული ვერსია, ან დაწუნებული ნაშრომი ავტორს არ უბრუნდება. ამასთან, სარედაქციო კოლეგიისგან არ შეიძლება მოთხოვნილ იქნეს გამოქვეყნებაზე უარის მიზეზის დასაბუთება.

 

7. სტატიებისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა შესაძლებელია  მხოლოდ ელექტრონულად, მისამართზე:  law.journal@tsu.ge. დამა­ტები­თი ინფორ­მაცი­­ისათვის  მოგვწერეთ ან  დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომრებზე: +995 577 97 39 03 (ლელა ჯანაშვილი). +995 557 91 00 19 (ნათია ჩიტაშვილი), ანა თოხაძე +995 577 00 23 26;  

გისურვებთ წარმატებებს.

ჟურნალის რედაქცია

თარიღი: 10/01/2022