საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2022-02-25
თარიღი 16:00 სთ
მისამართი Zoom-ის პლატფორმა

2022 წლის 25 თებერვალს 16:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ბესიკი ტეტელოშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება - წარმოშობის საფუძვლები და მხარეთა უფლება - მოვალეობანი (საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიმართება მისი მოწესრიგების თანამედროვე ტენდენციებთან)” (სამეცნიერო ხელმძღვანელი -  თამარ ჩიტოშვილი, სამართლის დოქტორი) დისერტაციის დაცვა დისტანციური ვიდეოსაკონფერენციო საშუალებით „Zoom“

https://zoom.us/j/92699232964
ID: 926 9923 2964

სადისერტაციო კომისია:  ზურაბ ძლიერიშვილი (კომისიის თავმჯდომარე), თამარ ზამბახიძე (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), ნათია ჩიტაშვილი (კომისიის მდივანი), გიორგი რუსიაშვილი, გიორგი ამირანაშვილი, თამარ ზოიძე, სოფიო ჩაჩავა.
 

მსგავსი ღონისძიებები