საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

2022-2023 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები:


1.1. ბაკალავრიატი/დიპლომირებული მედიკოსი/სტომატოლოგი/ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
 

ა) პირველსემესტრელთა  რეგისტრაცია:
ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება - 5-13 სექტემბერი;
ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 14-19 სექტემბერი.
 

ბ) შემოდგომის სემესტრი:
ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 8 აგვისტო -25 სექტემბერი;
ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 12-25 სექტემბერი;
ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 19 სექტემბერი-31 დეკემბერი;
ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 11 იანვარი - 8 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები); 15 –22 თებერვალი  (დამატებითი გამოცდები);

ბ.ე) არდადეგები - 1 - 10 იანვარი,  23 თებერვალი - 5 მარტი.

გ) გაზაფხულის სემესტრი:
გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 6 თებერვალი -6 მარტი;
გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 27 თებერვალი  –  6 მარტი;
გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები -  6 მარტი – 17 ივნისი;

გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 19 ივნისი- 15 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 21 - 27 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);

გ.ე) არდადეგები - 28 ივლისი - 17 სექტემბერი.

 

 

1.2. მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა
 

დ) პირველსემესტრელ მაგისტრანტთა/დოქტორანტთა რეგისტრაცია:
დ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 28 სექტემბერი - 3 ოქტომბერი;
დ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 28 სექტემბერი- 3 ოქტომბერი.
 

ე) შემოდგომის სემესტრი:

ე.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 8 აგვისტო - 9 ოქტომბერი;

ე.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 26  სექტემბერი - 9 ოქტომბერი;

ე.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 3 ოქტომბერი - 31 დეკემბერი; 9-21 იანვარი;
ე.დ) საგამოცდო პერიოდი - 23 იანვარი - 9 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები),  15-22 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები); 

ე.ე) არდადეგები - 23 თებერვალი - 5 მარტი.
 

გ) გაზაფხულის სემესტრი:
გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 6 თებერვალი - 6 მარტი;
გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 27 თებერვალი  –  6 მარტი;
გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები -  6 მარტი – 17 ივნისი;

გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 19 ივნისი- 15 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 21 - 27 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);

გ.ე) არდადეგები - 26 ივლისი - 1 ოქტომბერი.