საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ფაკულტეტის საბჭო

ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოა ფაკულტეტის საბჭო. ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობაში შედის 36 წევრი (9 სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელი და პროგრამული მიმართულებებიდან არჩეული 27 აკადემიური პერსონალი). 
ფაკულტეტის საბჭო ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა (კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ) და თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებას.