საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტ თეონა მაისურაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2022  წლის 28 ივნისს, 12:00 საათზე  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე შედგება, ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თეონა მაისურაძის  სადისერტაციო ნაშრომის: „ორგანიზაციული სტრესის მართვის სრულყოფა და მისი გავლენა შრომის მწარმოებლურობაზე (კერძო კომპანიების მაგალითზე)“, საჯარო დაცვა (მაღლივი კორპუსი, აუდიტორია #206).
სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  ასოცირებული  პროფესორი  ნინო ფარესაშვილი
სადისერტაციო  ნაშრომის დაცვის კომისია: პროფესორი გიორგი ღაღანიძე, ასოცირებული პროფესორი მარინე კობალავა, ასოცირებული პროფესორი მაია გიორგობიანი, ასოცირებული პროფესორი თეა მუნჯიშვილი, ასოცირებული პროფესორი ბადრი რამიშვილი, პროფესორი ნინო ლაზვიაშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), ასოცირებული პროფესორი გიული ქეშელაშვილი, ასოცირებული პროფესორი ნანული ოქრუაშვილი, ასოცირებული პროფესორი შოთა შაბურიშვილი, ასოცირებული პროფესორი  ნუგზარ პაიჭაძე (თავმჯდომარე), ასოცირებული პროფესორი მირონ ტუღუში (მოადგილე), ასოცირებულიმ პროფესორი ნატალია ხარაძე, ასისტენტ-პროფესორი დეა ფირცხალაიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი ქეთევან  ჩიტალაძე (მდივანი).
 

თარიღი: 06/06/2022