ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
27.05.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2008 - 2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის წესით და შიდა საუნივერსიტეტო მობილობით სტუდენტების ჩარიცხვის ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველყოფის შესახებ (ბრძანება № 34/01-01)
ბრძანება №:0
23.05.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2008-2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ (ბრძანება № 28/01-01)
ბრძანება №:26/01-01
06.05.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში სასწავლო პროცესის მოწესრიგების შესახებ (ბრძანება № 26/01-01)
ბრძანება №:0
16.04.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მედიაპროქტ "ეტალონის" შემოქმედებითი ჯგუფის მიერ საერთაშორისო ინტელექტუალური მედიაპროექტ "ეტალონის" ("სტუდენტური პროექტი - დიდი პერსპექტივა") ერთობლივი განხორციელების მიზნით საორგანიზაციო სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ (ბრძანება #22/01-01)
ბრძანება №:0
11.04.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივრსიტეტში 2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის დოქტორანტურის კონკურსანტთა რეგისტრაციის და სემესტრის შესახებ (ბრძანება #20/01-01)
ბრძანება №:0
11.04.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სახელფასო დანამატის განმსაზღვრელი კომისიის შექმნის შესახებ (ბრძანება #19/01-01)
ბრძანება №:0
04.04.2008
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 3 იანვრის №02/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ (ბრძანება №51/02-01)
ბრძანება №:0
24.03.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში სასწავლო პროცესის მოწესრიგების მიზნით (ბრძანება #16/01-01)
ბრძანება №:0
21.03.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში სწავლის საფასურის ოდენობის დადგენის შესახებ (ბრძანება #44/02-01)
ბრძანება №:0
13.03.2008
შიდასაუნივერსიტეტო პროექტის ,,სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია” სამუშაო დარგობრივი კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება #15/01-01)