ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
13.08.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტისა და კონკურსით გამოცხადებულ თანამდებობებზე პერსონალის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N235/02–03)
ბრძანება №:0
10.08.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტისა და კონკურსით გამოცხადებულ თანამდებობებზე პერსონალის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N234/02–03)
ბრძანება №:0
20.07.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოთის, ოზურგეთისა და ქვემო ქართლის ფილიალების ლიკვიდაციის შესახებ (ბრძანება N65/01–01)
ბრძანება №:0
19.07.2007
“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტიპოგრაფიის/სტამბის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით სტამბაში არსებული ქონების გადმობარებისა და უნივერსიტეტის ბალანსზე აღრიცხვის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 19.07.2007 წლის #70/02-01 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ (ბრძანება N98/02-01)
ბრძანება №:79/01-01
17.07.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007-2008 სასწავლო წელს შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურაში მიღების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ (ბრძანება N79/01-01)
ბრძანება №:0
12.07.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის პერსონალთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა და საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში კონკურსით გამოცხადებულ თანამდებობებზე პერსონალის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N209/02–03)
ბრძანება №:0
10.07.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტისა და კონკურსით გამოცხადებულ თანამდებობებზე პერსონალის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N208/02–03)
ბრძანება №:0
09.07.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე (ბრძანება N62/01–01)
ბრძანება №:0
01.07.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტში ქართულ-ფრანგული საერთაშორისო კონფერენციის - «საქართველო და საფრანგეთი - ღვინის ორი ცივილიზაცია» - ჩატარებისათვის სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ (ბრძანება N104/02-01)
ბრძანება №:0
29.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 წლის 22 მარტის #52 ბრძანებისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2006 წლის 24 მარტის #2/148 და 30 მარტის #59 ბრძანებების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე (ბრძანება N60/01–01)