ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
01.10.2008
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე სრული პროფესორის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №25/01-03)
ბრძანება №:0
01.10.2008
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე ასისტენტ-პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №26/01-03)
ბრძანება №:0
29.09.2008
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე ასისტენტ-პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №24/01-03)
ბრძანება №:0
29.09.2008
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორთა დაკავებული თანამდებობებიდან გათავისუფლებისა და ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №23/01-03)
ბრძანება №:0
24.09.2008
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე ასოცირებულ პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №21/01-03)
ბრძანება №:0
24.09.2008
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე ასისტენტ-პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №22/01-03)
ბრძანება №:0
19.09.2008
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე ასისტენტ-პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №20/01-03)
ბრძანება №:0
19.09.2008
იურიდიული ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №19/01-03)
ბრძანება №:0
19.09.2008
მედიცინის ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №18/01-03)
ბრძანება №:0
16.09.2008
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ და ასისტენტ- პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №81/01-01)