ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენციის “მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა, თავდაპირველი კონცეფცია და ახალი შედეგები” ჩატარების შესახებ (ბრძანება N82/01-01)
ბრძანება №:0
22.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე ასისტენტ-პროფესორების დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N24/01-03)
ბრძანება №:0
13.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ (ბრძანება N260/02-03)
ბრძანება №:0
04.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის თანამშრომლებთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ (ბრძანება N269/02-03)
ბრძანება №:0
04.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ (ბრძანება N268/02-03)
ბრძანება №:90/01-01
01.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 2007-2008 სასწავლო წელს რეგისტრაციის ვადების გაგრძელების შესხებ (ბრძანება N90/01-01)
ბრძანება №:73/01-01
01.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის სემესტრული გადასახადის დადგენის მიზნით უმაღლესის განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად (ბრძანება N73/01-01)
ბრძანება №:88/01-01
01.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბკალავრიატისა და მაგისტრატურის სასწავლო პროგრამის სემესტრული დატვირთვის განსაზღვრის შესახებ (ბრძანება N88/01-01)
ბრძანება №:87/01-01
01.09.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 2007-2008 სასწავლო წლისათვის სპეციალობაში მისაღები გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ (ბრძანება N87/01-01)
ბრძანება №:0
21.08.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორის გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტში მოწვეული პედაგოგების ანაზღაურების ტარიფის განსაზღვრისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2006 წლის 24 მარტის N55, რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 წლის 18 ოქტომბრის N01-01-/249 და რექტორის 2007 წლის 22 მაისის N46/01-01 ბრძანების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ (ბრძანება N69/01-01)