ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:149/02-01
29.06.2010
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამოქალაქო მშენებლობის სფეროში სპეციალისტის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:06/03
28.06.2010
უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების ფორმისა და ინდიკატორების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:07/03
28.06.2010
ელექტრონული სწავლების კომპონენტის – ელექტრონული კურსის შეფასების ფორმისა და ინდიკატორების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:05/03
28.06.2010
სილაბუსის შეფასების მოდიფიცირებული ფორმისა და ინდიკატორების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:57/01-01
28.06.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის №28/01-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:55/01-01
25.06.2010
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:56/01-01
25.06.2010
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:147/02-01
24.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:148/02-01
24.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსების სახანძრო-საევაკუაციო გეგმების დამტკიცებისა და მათი განთავსებისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ
ბრძანება №:130/02-01
22.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის მდივნის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ