ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
16.02.2009
* სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებულ პროფესორის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე ლელა გაფრინდაშვილის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №09/01-03)
ბრძანება №:0
16.02.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორ თეა შურღაიასთან და ამავე ფაკულტეტის მოწვეულ პედაგოგ ფატმან ანთაძესთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა და ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №08/01-03)
ბრძანება №:0
21.01.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტის თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №10/02-01)
ბრძანება №:0
21.01.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული ქ. თბილისში, ზანდუკელის ქ. #16-ში მდებარე 2 სხვადასხვა ფართის კვების ობიექტის მოწყობის მიზნით იჯარით გადაცემის თაობაზე კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება №08/02-01)
ბრძანება №:0
16.01.2009
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №03/01-01)
ბრძანება №:0
01.01.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, იურიდიულ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მედიცინის და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტების საბჭოების ფორმირების მიზნით ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №01/01-01)
ბრძანება №:0
17.12.2008
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №111/01-01)
ბრძანება №:0
02.12.2008
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სტუდენტთა 68-ე საუნივერსიტეტო სამეცნერო კონფერენციის ჩატარების შესახებ (ბრძანება №106/01-01)
ბრძანება №:0
28.11.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა და მათი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2008 წლის 28 ნოემბრის #147/02-01 ბრძანებით დამტკიცებული საშტატო განრიგით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №333/02-03)
ბრძანება №:89/01-01
23.10.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურის საფეხურზე 2008-2009 სასწავლო წლის შემოდგომა – გაზაფხულის სემესტრისათვის სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება №89/01-01)