ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:112/02-01
08.08.2012
ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი) ბალანსზე რიცხული დამწვარი აქტივების ჩამოწერის შესახებ
ბრძანება №:113/02-01
08.08.2012
ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი) ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ
ბრძანება №:99/01-01
06.08.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:110/02-01
06.08.2012
ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (მე-2 კორპუსი) ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ
ბრძანება №:111/02-01
06.08.2012
ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (პირველი კორპუსი) ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ
ბრძანება №:1137/01-04
03.08.2012
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე ზაფხულის დამატებითი სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრისა და რეგისტრაციის გავლის შესახებ
ბრძანება №:98/01-01
30.07.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო პროგრამაზე "საერთაშორისო საწარმოთა მართვა" მიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:97/01-01
30.07.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამის ,,საერთაშორისო საწარმოთა მართვა" სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:98/02-01
25.07.2012
"სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუდმივმოქმედი საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2011 წლის 30 სექტემბრის №174/02-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:96/01-01
24.07.2012
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების ტრენინგ-კურსის ,,ტრენერების ტრენინგი’’ დამტკიცების შესახებ