ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:130/01-01
22.10.2013
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მსურველთა გამოცდის საპრეტენზიო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე
ბრძანება №:131/01-01
22.10.2013
არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მსურველთა რეგისტრაციისა და აღიარების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:132/01-01
22.10.2013
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად საფეხურზე ჩასარიცხი აპლიკანტებისთვის პროცედურული ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:1999/01-04
22.10.2013
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან აკადემიური რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ
ბრძანება №:127/01-01
21.10.2013
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეთერთმეტე სასწავლო კორპუსში 421-ე აუდიტორიისათვის ცნობილი ქართველი მეცნიერის, აკადემიკოს ვიქტორ კუპრაძის სახელის მინიჭების თაობაზე
ბრძანება №:1964/01-04
18.10.2013
სსიპ_ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ჩათვლით ერთი და იმავე სავალდებულო სასწავლო კურსში სამჯერ კრედიტის ვერმიღების გამო, 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე
ბრძანება №:125/01-01
16.10.2013
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო-საგამომცემლო საბჭოს შექმნის შესახებ
ბრძანება №:124/01-01
16.10.2013
,,მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა კავკასიაში’’ კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესისათვის სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საორგანიზაციო ჯგუფის შექმნის შესახებ
ბრძანება №:123/01-01
15.10.2013
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოში არსებული ვაკანტური ადგილის შევსების მიზნით არჩევნების გამოცხადებისა და არჩევნების ჩატარების თარიღის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:1916/01-04
15.10.2013
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ,,კინო-ტელე რეჟისორი” (V საფეხური) სტუდენტების ჩარიცხვის თაობაზე