წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომები

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა №3
2019 წლის 29 ივლისი 16.30 საათი
თსუ, პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია
 სავარაუდო დღის წესრიგი:


1.„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - რელიგიათა კვლევის ინტერდისციპლინური ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 28 მარტის №31/2014 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 1 ივლისის №76/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: ნათელა ლაცაბიძე)
2. “სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - გენდერის კვლევის ინსტიტუტის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 22 ნოემბრის №112/2012 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 22 ივლისის №85/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: თამარ დოლბაია)
3. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებების დამტკიცება (მომხსენებელი: თამარ დოლბაია)
4. „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხების კვლევის ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 30 სექტემბრის №95/2014 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 11 თებერვლის №19/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: თამარ გაგოშიძე)
5. „სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - სტუდენტთა საკონსულტაციო ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 5 თებერვლის №25/2018 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 11 თებერვლის №18/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: თამარ გაგოშიძე)
6. „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევების განვითარების ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 22 ნოემბრის №113/2012 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 1 ივლისის №77/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: თამარ გაგოშიძე)
7. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებების დამტკიცება (მომხსენებლი: თამარ გაგოშიძე)
8. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებების დამტკიცება (მომხსენებელი: დიმიტრი კორძაია)
9.სსიპ ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებაში შესატანი ცვლილების დამტკიცება (მომხსენებელი: გიორგი ჩაკვეტაძე)
10. “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცებისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის
საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 10 ოქტომბრის №109/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 22 იანვრის №4/2015 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 22 ივლისის №88/2019 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: ნათია ჩიტაშვილი)
11.ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის საელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების განკარგვის საკითხი (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)