2009-12-21

თსუ აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა საყურადღებოდ:

1. “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებების გამო საჭირო გახდა უნივერსიტეტის წესდების კანონთან შესაბამისობაში მოყვანა.
    განსახილველად წარმოდგენილია თსუ წესდებაში შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების პროექტი, იხ. დანართი;

2. “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის 1-ლი პუნქტის “ვ” ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის “ე” ქვეპუნქტისა და 26-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის საფუძველზე, განსახილველად წარმოდგენილია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის პროექტი. იხ. დანართი.

Print

« იხ. ყველა სიახლე