ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2019-07-09

2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები!
(რექტორის ბრძანება N168/01-01, 05.07.2019)


ბაკალავრიატი/დიპლომირებული მედიკოსი/სტომატოლოგი/ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ა) პირველსემესტრელთა  რეგისტრაცია:
ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება - 2-9 სექტემბერი; 
ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 9-16 სექტემბერი.

ბ) შემოდგომის სემესტრი:
ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 აგვისტო - 15 სექტემბერი;
ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 9-16 სექტემბერი;
ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 16 სექტემბერი-28 დეკემბერი;
ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 9 იანვარი - 5 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები); 11 – 17 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);
ბ.ე) არდადეგები - 29 დეკემბერი – 8 იანვარი; 18 თებერვალი - 1 მარტი.

გ) გაზაფხულის სემესტრი:
გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 3 თებერვალი - 1 მარტი;
გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 24 თებერვალი  –  2 მარტი;
გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები -  2 მარტი – 13 ივნისი;
გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 15 ივნისი- 10 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები),  17 - 25 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
გ.ე) არდადეგები - 26 ივლისი - 13 სექტემბერი.

მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა

დ) პირველსემესტრელ მაგისტრანტთა/დოქტორანტთა  რეგისტრაცია:
დ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 20-23  სექტემბერი;
დ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 20-23  სექტემბერი.

ე) შემოდგომის სემესტრი:
ე.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 აგვისტო - 22 სექტემბერი;
ე.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 16 - 23 სექტემბერი;
ე.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 23 სექტემბერი - 11 იანვარი;
ე.დ) საგამოცდო პერიოდი - 13 იანვარი - 5 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები),  11-17 თებერვალი  (დამატებითი გამოცდები);  
ე.ე) არდადეგები - 29 დეკემბერი – 5 იანვარი, 18 თებერვალი - 1 მარტი.

ვ) გაზაფხულის სემესტრი:
ვ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 3 თებერვალი - 1 მარტი;
ვ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 24 თებერვალი  –  2 მარტი;
ვ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები -  2 მარტი – 13 ივნისი;
ვ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 15 ივნისი- 10 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები),  17 - 25 ივლისი (დამატებითი გამოცდები); 
ვ.ე) არდადეგები - 26 ივლისი - 13 სექტემბერი.

Print

« იხ. ყველა სიახლე