საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კონსტიტუცია
(გამოცემულია 2015 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით)

თავი პირველითავი მეორე - საქართველოს მოქალაქეობათავი მესამე - საქართველოს პარლამენტი
თავი მეოთხე - საქართველოს პრეზიდენტითავი მეოთხე პრიმა - საქართველოს მთავრობა