სადისერტაციო საბჭო

მათემატიკის სადისერტაციო საბჭო
პროფ.თამაზ თადუმაძე (თავმჯდომარე)
ასოც.პროფ.ოთარ ჯოხაძე (მდივანი)
 
ფიზიკის სადისერტაციო საბჭო
პროფ.ნანა შათაშვილი(თავმჯდომარე)
ასოც.პროფ.გიორგი ციციშვილი (მდივანი)
 
ქიმიის სადისერტაციო საბჭო
პროფ.შოთა სამსონია(თავმჯდომარე)
ასოც.პროფ.მარინა რუხაძე (მდივანი)

ბიოლოგიის სადისერტაციო საბჭო
პროფ.თემურ ლეჟავა(თავმჯდომარე)
ასოც.პროფ.თინათინ ჯოხაძე (მდივანი)
 
კომპიუტერული მეცნიერებების სადისერტაციო საბჭო
პროფ.გია სირბილაძე(თავმჯდომარე)
ასოც.პროფ.ირინა ხუციშვილი (მდივანი)
 
გეოგრაფიის სადისერტაციო საბჭო
პროფ.დავით კერესელიძე(თავმჯდომარე)
ასოც.პროფ.გიორგი მელაძე (მდივანი)
 
გეოლოგიის სადისერტაციო საბჭო
პროფ.ბეჟან თუთბერიძე(თავმჯდომარე)
ასოც.პროფ.კარლო აქიმიძე (მდივანი)
მოწვეული წევრები: (თამარ წუწუნავა, თამაზ ჭელიძე, მიხეილ კაკაბაძე);
 
ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის სადისერტაციო საბჭო
პროფ.გიორგი ღვედაშვილი(თავმჯდომარე)
ასოც.პროფ.დავით კაკულია (მდივანი)
მოწვეული წევრები: (ლევან შოშიაშვილი, ცისანა გავაშელი, რევაზ ზარიძე);


დოქტორანტის მიერ ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოზე დოკუმენტაციის წარდგენის მომენტში დოქტორანტს უნდა გააჩნდეს აქტიური სტატუსი, ხოლო საბუთების წარდგენა უნდა მოხდეს მიმდინარე სასწავლო სემესტრის დამთავრებამდე. საბუთების ნუსხა:

1. დოქტორანტის კრედიტების შესრულების ინფორმაცია;
2. დოქტორანტის ხელმძღვანელის დახასიათება;
3. ავტობიოგრაფია (დოქტორანტურაში ჩაბარების თარიღის/სემესტრის მითითებით);
4. შრომების სრული სია;
5. ამობეჭდილი იმპაქტფაქტორიანი პუბლიკაცია;
6. დისერტაცია (ელექტრონული ფორმით, სამუშაო ვერსია);
7. დარგობრივი სექციის სხდომის ოქმი (ამონაწერი) ნორმით და თარიღით;
8. დოქტორანტის განცხადება;

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულება