ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20¬19-2020 სასწავალო წლის (შემოდგომის სემესტრი)  დოქტორანტურაში დარგობრივი მისაღები კომისიების შედეგები
17.09.2019
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20¬19-2020 სასწავალო წლის (შემოდგომის სემესტრი) დოქტორანტურაში დარგობრივი მისაღები კომისიების შედეგები
დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ ! გაეცანით ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 ­ 1 9 -20 20 ­­ სას­წავ­ლო­ წლ ი ს (შემოდგომის სემესტრი) დოქტორანტურაში დარგობრივი მისაღები კომისიების შედეგებს.   დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა  „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია“ ...
სწავლის დაწყების ღონისძიება
13.09.2019
სწავლის დაწყების ღონისძიება
16 სექტემბერს, 11 საათზე, TSU III კოპუსის ეზოში გაიმართება სწავლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. 3 მაღალრეიტინგულ პირველსემესტრელს ფაკუტლეტის დეკანი, პროფესორი თამარ გაგოშიძე გადასცემს საჩუქრებს. ასევე მადლობის სიგელებითა და სამახსოვრო სუვენირებით დაჯილდოვდებიან წარჩინებული...
09.09.2019
ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური) . ესეს შეფასების შედეგები
ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური) ესეს შეფასების შედეგები (მინიმალური ზღვარი -31 ქულა)   1. 01019086152 – 38 ქულა 2. 01008044180 – 48 ქულა 3. 01005044477 – 48 ქულა 4. 01005037185 – 41 ქულა 5. 01008056795 -51 ქულა ...
05.09.2019
დოქტორანტურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლოწლის (შემოდგომის სემესტრი) დოქტორანტურაში დარგობრივი მისაღები კომისიების შემადგენლობა და გასაუბრების თარიღი      № სადოქტორო პროგრამ ა დარგობრივი კომისიის წევრები გასაუბრების თარიღი, დრო 1 შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია                 ...
მაგისტრატურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი
12.08.2019
მაგისტრატურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი
მაგისტრატურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი   იურიდიული ფსიქოლოგია (უცხო ენა, სპეციალობა) -  10 სექტემბერი, 11:00 საათი, III კორპუსი, აუდიტორია №109 (ი. ჭავჭავაძის გამზირი №11) ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური)   - 10 სექტემბერი, 12:00 საათი, III კორპუსი,...
01.08.2019
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების გამოცხადების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს ( საბჭოს სხდომა № 5 ; 25 .0 6 .201 9 ) გადაწყვეტილება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ...
26.07.2019
ინფორმაცია ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2019 წლის საგრანტო კონკურსის Starting Grants ERC-2020-StG-ის შესახებ.
ინფორმაცია ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2019 წლის საგრანტო კონკურსის  Starting Grants  ERC-2020-StG -ის შესახებ. განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 16 ოქტომბერი.  კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ  მეცნიერებს ,  რომელთა დოქტორის ხარისხის მინიჭებიდან გასულია არანაკლებ 2 და არაუმეტეს 7 წელი. გრანტის ოდენობა...
26.07.2019
„Bridge2ERA EaP„ კონკურსი
2019 წლის 7 ივნისს, გერმანიის მთავრობის განათლების და კვლევების ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში, გამოცხადდა „Bridge2ERA EaP„ კონკურსი, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპულ კვლევით სივრცეში ქვეყნების ჩართვის ხელშეწყობას, ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების გზით....
26.07.2019
ინფორმაცია ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2019 წლის საგრანტო კონკურსის Synergy Grants ERC-2020-SyG -ის შესახებ
ინფორმაცია ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2019 წლის საგრანტო კონკურსის Synergy Grants  ERC-2020-SyG  - ის  შესახებ. განაცხადის წარდგენის  ბოლო   ვადაა 2019 წლის 5 ნოემბერი.    ევროპული კვლევების საბჭოს გრანტები ხელს უწყობს წამყვან მეცნიერებს და მკვლევრებს, ჩაატარონ უმაღლესი ხარისხის სამეცნიერო კვლევა....
დოქტორანტ ეკატერინე კვირკველიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
22.07.2019
დოქტორანტ ეკატერინე კვირკველიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოგიდგენთ დოქტორანტ ეკატერინე კვირკველიას   სადისერტაციო ნაშრომის   დაცვას    დოქტორ ანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა :  „განათლების მეცნიერებები“;  თარიღი , დრო , ადგილი: თსუ, 26 ივლისი, 15.00 საათი,  III კორპ. აუდიტორია № 109;  დისერტაციის სახელწოდება : „პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული მახასიათებლების კვლევა“;  სამეცნიერო ხელმძღვანელი : პროფესორი ქეთევან ჭკუასელი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა...