სამაგისტრო პროგრამები


გთხოვთ, გაითვალისწინეთ. ყველა სამაგისტრო პროგრამა ყოველ წელს არ აცხადებს მიღებას!

201 9- 2020 სასწავლო წელს მიღება ცხდდება შემდეგ სამსაგისტრო პროგრამებზე

1. განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

2. შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

 3. გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

 4. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია

  5. იურიდიული ფსიქოლოგია

  6. ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება

  7. განათლების მეცნიერებები

  8. მასწავლებელთა განათლება