ბაკალავრიატი


2019-2020 სასწავლო წლის  გაზაფხულის     სემესტრი

 

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი

განრიგი 


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი

კერძო სალექციო

საჯარო სალექციო

სისხლის სალექციო

სამართლის საფუძვლები და მეთოდები

საერთაშორისო სამართალი


უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები

განრიგი


უცხოენოვანი საგნები

განრიგი


სამუშაო ჯგუფები

კერძო სამართალი

სისხლის სამართალი

საჯარო სამართალი

სამართლის საფუძვლები და მეთოდები

სამართლის ისტორია

საერთაშორისო სამართალი

ინტენსიური კურსიუცხო ენა 1

უცხო ენა 2

უცხო ენა 3

უცხო ენა 4