დოქტორანტურა


2019-2020 სასწავლო წლის  შემოდგომის  სემესტრი
სალექციო კურსი (არჩევითი და სავალდებულო ელემენტები)