2019-09-10

4 კრედიტიანი საგნების შესახებგაცნობებთ, რომ ბაკალავრიატის საფეხურზე 4 კრედიტიანი საგნების არჩევა შეუძლიათ მხოლოდ 2011 წლის პროგრამით ჩარიცხულ სტუდენტებს. 

გთავაზობთ 4 კრედიტიანი საგნების ჩამონათვალს:
• ადამიანის სიცოცხლისა და საფრთხის შემქმნელი დელიქტები
• ეფექტიანი მოლაპარაკების წარმოება
• მედია სამართალი
• მიწის სამართალი
• სამართლის სოციოლოგია
• საპროცესო დოკუმენტაციის შედგენა სისხლის სამართალში
• სასჯელის პროპორციულობა (პროპორციულობის პრინციპის დაცვა სასჯელის საკანონმდებლო განსაზღვრისა და მისი შეფარდების დროს)
• საჯარო მმართველობა და ადამიანის უფლებები
• შედარებითი საკუთრების სამართალი

უცხოენოვანი საგნებიც შემოთავაზებული იქნება 4 კრედიტიან საგნებად და მათი არჩევა შეუძლია ყველა სტუდენტს პროგრამის მიუხედავად.


• ამერიკის შეერთებული შტატების სამართალი და სამართლებრივი სისტემები (ინგლისურ ენაზე)
• გერმანული სისხლის სამართალი (გერმანულ ენაზე)
• ევროკავშირის კონკურენციის სამართალი (ინგლისურ ენაზე)
• ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრება (ინგლისურ ენაზე)
Print

« იხ. ყველა სიახლე