პერსონალი

ირაკლი ბურდული  ინსტიტუტის ხელმძღვანელი
სამართლის დოქტორი, პროფესორი

დემეტრე ეგნატაშვილი  ინსტიტუტის წევრი

გიორგი მახარობლიშვილი  ინსტიტუტის წევრი
სამართლის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი

,
 
,