საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი

ინსტიტუტი თავის საქმიანობის ფარგლებში ამზადებს საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით მოსწავლე ყველა დონის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) სტუდენტებისთვის სასწავლო–მეთოდოლოგიური მასალებს, ორგანიზებას უწევს და წარმართავს სასწავლო პროცესს, აგრეთვე განსაზღვრავს სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობის პრიორიტეტებსა და მათი რეალიზაციის საშუალებებს სასწავლო გეგმებით განსაზღვრული (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) და განსაზღვრავსინსტიტუტის წევრთა მიერ სასწავლო მეთოდური მასალის მომზადებისა და სამეცნიერო - კვლევითი მუშაობის პრიორიტეტებს და მათი რეალიზაციის საშუალებებს (იხ. დებულება)

მაძიებელთა შესაძლო მომზადების პროგრამებისაკონტაქტო ინფორმაცია

დირექტორი - პროფესორი, აკადემიკოსი ლევან ალექსიძე (llaleksidze@yahoo.com) 
აღმასრულებელი მდივანი - მთავარი სპეციალისტი ლევან გიორგაძე
საქმისმწარმოებელი - მთავარი სპეციალისტი ქეთევან თათარაშვილი (Keti.tatarashvili@tsu.ge)

წევრები: კორკელია კონსტარნტინე, ქურდაძე ირინე, ხუციშვილი ქეთევან, ბითაძე მაია, სირაძე ეკა, კევლიშვილი მარიამ, რუხაძე ნინო, სურმავა ლიტა.