პერსონალი

ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

მერაბ ტურავა
სამართლის დოქტორი, პროფესორი

ინსტიტუტის წევრები

ირაკლი დვალიძე                   
სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

გიორგი თუმანიშვილი                 
სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

ლავრენტი მაღლაკელიძე             
სამართლის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი

ლევან ხარანალუი                      
სამართლის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი

თემურ ცქიტიშვილი                  
სამართლის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი

ანრი ოხანაშვილი                      
სამართლის დოქტორანტი, ასისტენტი

გიორგი დგებუაძე                      
სამართლის დოქტორანტი, ასისტენტი

,
 
,