წიგნები
საკუთრება და სამართლებრივი სტაბილურობა: საკუთრების ცნების ტრანსფორმაცია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა (თსუ) და მაქს პლანკის სახელობის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტის ერთობლივი კონფერენციის მასალების კრებული. 5-6 ნოემბერი, 2015

საქართველოს შრომის სამართალი და საერთაშორისო შრომის სტანდარტები

ადვოკატირება სისხლის სამართლის პროცესში ქართველი იურისტებისათვის ( ჰერბერტ დ. ბოუმანი გიორგი ჩხეიძე)

ელექტრონული კომუნიკაციის განვითარება საქართველოში - ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა (ავტორი: თეონა ტურაშვილი რედაქტორი: ლევან ავალიშვილი)

ელექტრონული მმართველობა საქართველოში: მსოფლიო ტენდენციები (ავტორი: ქეთევან როსტიაშვილი)

ინფორმაციის თავისუფლება და ინტერნეტ რეგულირება საქართველოში (ავტორი: თამარ კორძაია)

საქართველოში ინფორმაციის გამჭვირვალობის სამართლებრივი ბაზის მიმოხილვა

ელექტრონული ჩართულობის სახელმძღვანელოსახელმძღვანელო (ავტორი: თეონა ტურაშვილი, ივეტა გოგავა.)

ახალი საინფორმაციო რეალობა და ინტერნეტი

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით  განსაზღვრული საჯარო კონსულტაციების წესის

სრულყოფის წინადადებები  ( ავტორი: უჩა სეთური რედაქტორი: ლევან ავალიშვილი)

ლადო ჭანტურია/ თამარ ზარანდია/ გიორგი ცერცვაძე/ თამარ ზოიძე/ ნათია ჩიტაშვილი "საქართველოს სამოქალაქო სამართლის საფუძვლები ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში"

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება (მეორე გამოცემა) მ. შალიკაშვილი; გ. მიქანაძე

მარინა  გარიშვილი  შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში

მორის შალიკაშვილი, გივი მიქანაძე, მაია (ზოია) ხასია - სასჯელაღსრულების სამართალი

პირობით ვადამდე   გასათავისუფლებელი   მსჯავრდებულებისთვის   რისკ-ფაქტორების შეფასების   კრიმინოლოგიური ანალიზი

(მ. შალიკაშვილი; დ ჩიხლაძე)

არასრულწლოვანთა განრიდების   და მედიაციის   სისხლისსამართლებრივი,   კრიმინოლოგიური და   ფსიქოლოგიური ასპექტები

(მ. შალიკაშვილი)

შრომის სამართალი (სტატიათა კრებული) I

შრომის სამართალი (სტატიათა კრებული) II

შრომის სამართალი (სტატიათა კრებული) III

საქართველოს შრომის კოდექსის კომენტარი (თარგმანი)

მაია კოპალეიშვილის 55 წლის საიუბილეო კრებული (რედაქტორი შალვა ყიფშიძე


თარგმანი: ნატალია ბურდული
რედაქტორები: მორის შალიკაშვილი; გიორგი გიორგაძე.

თარგმანი: უშანგი ბახტაძე.
რედაქტორები: მორის შალიკაშვილი; გიორგი გიორგაძე.

თემურ ცქიტიშვილი, სასჯელი და მისი შეფარდება