შედარებითი სამართლის მიმოხილვა


თეირანის უნივერსიტეტის სამართლისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,

შედარებითი სამართლის ინსტიტუტი.