2018-11-20

ირიდიული და ჰუმანიტარული ფაკულტეტების ერთობლივის სამეცნიერო ღონისძიება  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული გრანტის (ფუნდამენტური კვლევები სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი FR17_85, საგრანტო პროექტი: ესპანური ტოპონიმების, ანთროპონიმების და დარგობრივი ტერმინების (ლინგვისტურ-ლიტერატურულ, სამართლებრივ და საჯარო ადმინისტრაციის სფეროში) დაზუსტება და ქართულ ენაში მათი გამოყენების ნორმების შემუშავება) ფარგლებში იგეგმება სტუდენტებსა და დარგის სპეციალისტებისთვის გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ორი ღონისძიების: სემინარის  და შუალედური შედეგების პრეზენტაციის ჩატარება. სემინარის ჩატარდება ა/წ 20 ნოემბერს 16:00, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჭავჭავაძის გამზ. 36, აუდ. 319, პრეზენტაციის კი - ა/წ 22 ნოემბერს 16:00, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჭავჭავაძის გამზ. 1, აუდ. 212.

მომხსენებლები:      

 მარინა კობეშავიძე (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)
 სოფიო ფეიქრიშვილი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 ქეთევან ხუსკივაძე (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)
 ლელა ჯანაშვილი (იურიდიული ფაკულტეტი)

იხ. პრეზენტაციები

I ; II ; III ; IV .

Print

« იხ. ყველა სიახლე