« 1 2 3

21. პროგრამის დასახელება: კავკასიოლოგია / Кавказоведение
ხელმძღვანელი: პროფ. ცირა ბარამიძე, ასოც. პროფ. ჯონი კვიცინი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კავკასიოლოგიის მაგისტრი

სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
Вопросы вступительного экзамена по специальности
საგნების ჩამონათვალი / учебный план
სასწავლო კურსების კატალოგიКаталог учебных курсов

22. პროგრამის დასახელება: ამერიკისმცოდნეობა
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

23. პროგრამის დასახელება: რუსეთისმცოდნეობა
ხელმძღვანელი:
ასოც. პროფ. დალი კანდელაკი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: რუსეთისმცოდნეობის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

24. პროგრამის დასახელება: არაბისტიკა
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. დარეჯან გარდავაძე
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: არაბისტიკის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

25. პროგრამის დასახელება: ასირიოლოგია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მაია ღამბაშიძე
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ასირიოლოგიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

26. პროგრამის დასახელება: ირანისტიკა
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ირანისტიკის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

27. პროგრამის დასახელება: თურქული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. მარიკა ჯიქია
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: თურქული ფილოლოგიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

28. პროგრამის დასახელება: ებრაულ-არამეული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარიამ ჩაჩიბაია
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ებრაულ-არამეული ფილოლოგიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

29. პროგრამის დასახელება:
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე
ხელმძღვანელი: პროფ. ირმა რატიანი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის მაგისტრი

სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

30. პროგრამის დასახელება: კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ხელმძღვანელი: პროფ. ზაზა სხირტლაძე
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი/ მუზეუმმცოდნეობის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

31. პროგრამის დასახელება: სახვითი ხელოვნება
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ლევან სილაგაძე,
ასოც.პროფ. ირაკლი ბრაჭული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სახვითი ხელოვნების მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

32. პროგრამის დასახელება: კულტურის კვლევები
ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ჩიქოვანი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კულტურის კვლევების მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

33. პროგრამის დასახელება: კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ქეთევან ხუციშვილი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ანთროპოლოგიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

34 . პროგრამის დასახელება: სკანდინავისტიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. კახაბერ ლორია
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სკანდინავისტიკის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი


« 1 2 3