2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრის სასწავლო განრიგი

  

  •     ქართულ ენაში მოსამზადებელი პროგრამა

          საკონსუტლაციო საათების ცხრილი